CYFRES Y LLEWOD

Published Mawrth 16, 2018 by gwanas

Diolch o galon i Angharad Elen Blythe am hyn.

Angharad-Elen

Mi wnaeth hi sôn ar Facebook bod ei phlant wedi gwirioni efo Cyfres Y Llewod, llyfrau Cymraeg i blant a gafodd eu hysgrifennu gan y diweddar Dafydd Parri (1926–2001)(tad yr ap Dafydd-iaid – Myrddin, Deiniol ayyb. Cyhoeddwyd 23 stori gan wasg Y Lolfa yn ystod ail hanner y 1970au. Cafodd pump o’r llyfrau eu hail argraffu yn y 1990au.

Roedd y gyfres yn dilyn helyntion pum ffrind o’r enw Llinos, Einion, Wyn, Orig a Delyth. Erbyn deall, roedd llythyren gyntaf enwau’r cymeriadau yn creu teitl y gyfres – ‘Ll-e-w-o-d’. Clyfar de! Roedd y gyfres yn boblogaidd iawn am flynyddoedd, gwerthwyd miloedd o gopïau a chreuwyd clwb llyfrau ar gyfer darllenwyr y gyfres.

Ond roedden nhw’n rhy hwyr i mi! Ro’n i’n rhy hen iddyn nhw pan gawson nhw eu cyhoeddi yn anffodus, felly mi gollais i’r wefr o ddarllen llyfrau Cymraeg felna yn blentyn. Bw hw.

Ond maen nhw wedi cael bywyd newydd, ac ar ôl darllen adolygiad Cain (6) a Syfi (4), dwi jest â marw isio’u darllen nhw rŵan!

29243982_10160176950825013_2614077801136914432_n

CYFRES Y LLEWOD
Adolygiad Cain a Syfi (efo help Mam).

Ers dod o hyd i gopïau gwreiddiol, heb eu cyffwrdd, o rai o lyfrau ‘Cyfres y Llewod’ yn siop Palas Print yng Nghaernarfon ychydig wythnosau yn ôl, mae Cain a Syfi wedi mwynhau tri ohonyn nhw, drwy gael pennod bob nos gan Mam. Dyma’r tro cyntaf iddyn nhw fwynhau nofel, a phrofi stori dros gyfnod o amser yn hytrach na mwynhau’r sicrwydd o ddiweddglo a datrysiad bob nos.

Ar ddiwedd pob pennod mae yna cliffhanger ac mae’r straeon yn rhai cyffrous, llawn antur a dirgelion, sy’n plesio Cain a Syfi yn arw. Dwi’n meddwl eu bod yn hoffi’r syniad fod y plant yn y straeon – Llinos, Einion, Wyn, Orig a Del – yn cael crwydro a mynd ar anturiaethau fel fynnon nhw; eu bod yn cael eu hunain mewn dyfroedd dyfnion a’u bod yn datrys pob math o ddirgelion – a hynny heb help gan unrhyw oedolyn.

Mae Wyn wrth ei fodd yn dweud posau – mae un ymhob pennod, ac mae Cain yn edrych ymlaen yn eiddgar at y pôs bob tro. Yn arbennig, hoffodd hwn: ‘Beth sydd ar ddiwedd popeth?’ ‘Y llythyren ‘th’’ wrth gwrs! Dotiodd at yr ateb, a mae o wedi bod yn dweud y pôs wrth bawb a’i nain byth ers hynny. A hoffodd Syfi hwn: ‘Beth sydd â gwddf a bol ond nad oes ganddo freichiau na choesau?’ Yr ateb? ‘Potel!’
Caiff y plant eu rhyfeddu gan yr atebion i bob pôs, ac wrth iddyn nhw geisio gwneud pen a chynffon ohonynt, maent yn cael eu hannog i feddwl am y byd o ogwydd gwahanol (lateral thinking). Ond yn bwysicach na hynny – mae’n lot fawr o hwyl.

29261911_10160176958865013_8764024051891961856_n

Mae’r tri ohonan ni yn dotio at yr iaith, ac at ymadroddion sy’n anghyfarwydd inni. Er enghraifft, ‘cicio gwellt efo trwyn ei sgidiau’, ‘yr awyr fel gwin’ neu ‘yr awyr fel uwd’, ‘gweld fel cath’, ‘mor hawdd â bwyta brechdan jam’ a rydan ni wedi dechrau arddel ‘sgidiau dŵr’ yn lle ‘welintons’ yn barod.

Wrth gwrs, mae yma enwau ac ymadroddion sy’n ddieithr i’r plant, e.e. ‘teledydd’, ‘lamp baraffîn’, ‘bananau’, sef y luosog am fanana (cawsom ffit o gigls wrth ddarllen am ‘gnau a bananau’ mewn un bennod!), ‘modurfa’, a ‘cyn wired â phader’. Ond ychwanegu at yr hwyl a’r difyrrwch mae hyn, gan eu bod yn sbarduno trafodaeth ddifyr rhyngom ein tri.

Rydw innau hefyd yn ymelwa o ddarllen y straeon hyn i ’mhlant bob nos – ar sawl lefel. Bu’n rhaid imi ddarllen y dyfyniad canlynol yn uchel sawl tro, a rydw i wedi tynghedu i’w gadw cadw mewn cof wrth imi fy hun geisio ymbalfalu drwy gyfnodau astrus a thywyll bywyd:

‘Does yna fawr o ddim byd sy’n gwneud synnwyr yn y byd yma. Dydi daeargryn sy’n lladd miloedd o bobol ddim yn gwneud synnwyr; a phan fydd yr haul yn machlud ac yn peintio’r awyr mewn lliwiau bendigedig, dydy hynny ddim yn gwneud synnwyr chwaith. Ond does dim isio i neb fod yn drist ac anfodlon am ein bod yn methu a gweld rheswm ym mhopeth sy’n digwydd o’n cwmpas ni. Rhyfeddu at bopeth sy’n digwydd o’n cwmpas ni, fydda i.’

Diolch yn fawr, Cain a Syfi! A chofiwch, os oes ‘na rywun arall isio sôn am eu hoff lyfrau Cymraeg (gwreiddiol os yn bosib…) dwi’n fwy na hapus i’w cyhoeddi ar y blog yma. Fy ebost i ydi: gwanas@btinternet.com

DJBjVnrUQAAvyqG

O, a diolch hefyd i blant Blwyddyn 2 Ysgol Bro Dyfrdwy am yr hwyl ges i efo nhw bore ma yn sôn am fy mhrofiadau yn Nigeria!

IMG_4302

Advertisements

Dychryn plant

Published Mawrth 13, 2018 by gwanas

Mi fydda i’n trafod llyfrau brawychus, arswydus i blant efo Al Hughes, Radio Cymru fore Iau yma, Mawrth y 15fed. Ddylen ni osgoi dychryn plant efo’n llyfrau? Neu ydi o’n gwneud lles iddyn nhw?

kids--how-to-help-your-scared-child-1

Doedd awduron a storiwyr y gorffennol yn poeni dim am y peth nag oedden?

Oes ‘na stori fwy brawychus na Hansel a Gretel? Rhieni sy’n trio cael gwared o’u plant? Gwrach sy’n bwyta plant – ac yn rhoi Hansel mewn caets i drio ei besgi?

A hon gododd ofn arna i:

dancing_red_shoes__1466790191_112.196.175.14

Ia, The Red shoes gan Hans Christian Andersen. Mae manylion y stori yn erchyll.

A dyna i chi Hugan Fach Goch sy’n achosi i’w nain gael ei bwyta gan flaidd.

Y fersiwn Ladybird oedd gen i ers talwm. Ond sbiwch sut mae’r stori wedi ei gwneud gymaint yn llai brawychus heddiw:

Fairy-Tales-Little-Red-Riding-Hood-13439-3-456x516

Ydan ni’n poeni gormod am ddychryn ein plant dwch? Dwi’n cofio gweld sioe bypedau wirioneddol wych i blant flwyddyn neu ddwy yn ôl – pawb wrth eu boddau, heblaw am un hogan fach griodd drwyddo fo. Roedd y fam yn gandryll, yn mynnu nad oedd honna’n sioe i blant. Ond a ddylai plant eraill gael eu hamddifadu o’r hwyl – a’r addysg – o gael eu dychryn oherwydd bod rhai yn fwy sensitif? Neu ddim wedi arfer efo cael eu dychryn?

Gwrandewch ar y drafodaeth fore Iau.

O, ac yn sicr, mae ‘na brinder llyfrau gwreiddiol Cymraeg i godi ofn ar blant. Digon o addasiadau, wrth gwrs…

Oes ‘na rywun yn mynd i fedru llenwi sgidiau Gareth F Williams, oedd yn wych am sgwennu llyfrau sy’n codi gwallt eich pen?

51j5AQmatqL._SX324_BO1,204,203,200_

Plismyn llyfrau

Published Chwefror 24, 2018 by gwanas

Mae David Walliams wedi cael ei feirniadu (eto) am sgwennu llyfrau sy’n rhy hawdd. Yn ôl academydd yn Y Times, mae o’n rhannol gyfrifol am y ffaith bod llawer o blant 14 oed yn darllen llyfrau sydd wedi eu hanelu at blant iau. Dyma ran o’r erthygl:

IMG_4277

A dyma ateb awdur o Loegr i’r peth:
“This makes me so angry. Kids should not be told they’re reading books that are “too young” for them. There is no such thing. The important thing is that they are reading.”

A dyma sylw gan Lois Gwenllian ar Twitter:
“Dw i’n cofio Llyfrgellydd yr ysgol yn gwrthod gadael imi fynd a ‘Llinyn Trons’ gan @BethanGwanas allan ym mlwyddyn 10 am fy mod i’n “rhy ifanc”, a’r un peth yn digwydd yn y Chweched pan roeddwn i eisiau darllen ‘Gwrach y Gwyllt’.”

51m-rbd55hl

Ha! Mi gafodd Llinyn Trôns ei wrthod gan un pwyllgor am nad oedd o’n ddigon ‘safonol’ ond mi wnaeth Y Lolfa ei gyhoeddi beth bynnag ac mi benderfynodd pwyllgor arall ei fod yn haeddu Gwobr Tir na-Nog y flwyddyn honno. Ac wedyn, oherwydd protestiadau athrawon, mi gafodd ei roi ar y cwricwlwm TGAU. Mae’n dal yno.

Weithiau, mae pobl yn gallu bod reit snobyddlyd am lyfrau…

Mae David Walliams wedi bod dan y lach o’r blaen: nôl yn 2015 mi ddywedodd Anthony Horowitz, awdur nofelau Alex Ryder,

latest

bod Walliams yn “dumbing-down fiction and failing to ‘challenge’ young readers.” Mi wnaeth o gyfadde bod ei lyfrau o’n ‘witty and entertaining’ ond nid yn hanner digon uchelgeisiol. Roedd o’n cyhuddo llyfrau ‘The Diary Of A Wimpy Kid’ gan Jeff Kinney o’r un drosedd.

Hm. Mae Walliams a Kinney yn gwerthu mwy na llyfrau Alex Ryder. Oes ‘na chydig o wenwyn fan hyn tybed? Rhyw fymryn o wyrddni?
jealousy-3

Yn fy marn i, ddylen ni ddim rhwystro plant rhag darllen y llyfrau sy’n apelio atyn nhw – boed nhw’n rhy ‘ifanc’ neu’n rhy ‘hen’. Ro’n i’n darllen llyfrau oedolion yn 14 oed, ond hefyd yn mwynhau comics. A’r hyn sy’n berffaith, gwbl amlwg i mi – a llawer o athrawon – ydi bod plant isio hiwmor mewn llyfrau! Ac os ydi hiwmor David Walliams a Jeff Kinney yn apelio at blant hŷn yn ogystal â phlant iau, wel, be ydi’r broblem? Gadewch i blant benderfynu pa lyfrau maen nhw isio eu prynu. Mi wnân nhw ddarllen rhai ‘hŷn’ pan fyddan nhw’n teimlo fel gwneud hynny, nid pan mae oedolion yn pregethu wrthyn nhw. Os ydyn nhw’n trafod Gangsta Granny ac ati efo’u ffrindiau, mae rhywun yn siŵr o ddeud eu bod wedi mwynhau llyfr gan awdur gwahanol ryw ben, ac mi fyddan nhw’n rhoi cynnig ar hwnnw wedyn.

Rydan ni i gyd yn wahanol ac yn mwynhau pethau – a llyfrau – a hiwmor gwahanol. Iawn, ydi, mae David Walliams yn hawdd ei farchnata oherwydd ei fod yn ‘seleb’ ond mae cwyno amdano fel wnaeth Anthony Horowitz a’r academydd yn y Times jest yn rhoi ei wyneb ar dudalen papur newydd eto!

Ydi, mae’n handi cael gwybod ar gyfer pa oedran mae llyfr penodol wedi ei anelu, ond canllaw yn unig ddylai hynny fod. Mae rhai plant yn darllen yn llawer hŷn na’u hoed, a rhai ddim. Dwi’n hen, a dwi’n mwynhau llyfrau plant. Ac un dwi newydd ei fwynhau yn arw (yn Saesneg) ydi Cogheart gan Peter Bunzl.
29939780
Nofel ‘steampunkaidd’ – ar gyfer plant 9+ yn ôl y sôn – ond mi fyddai plant yn eu harddegau yn ei fwynhau hefyd. Ac unrhyw oedolyn sy’n mwynhau chwip o stori dda wedi ei deud yn gelfydd.

Felly Nyyyy!

Advertisements

Cloriau llyfrau

Published Chwefror 5, 2018 by gwanas

Erthygl ddifyr am gloriau fan hyn. Maen nhw’n bwysig!

Cliciwch ar y ddolen/linc Isod:

https://ylolfa.wordpress.com/2018/01/30/beth-syn-gwneud-clawr-da/

Pa rai o’r cloriau yma syn eich denu chi fwya tybed, a pham?

Advertisements

Sêl llyfrau plant a bobl ifanc

Published Ionawr 31, 2018 by gwanas

WYTHNOS NESAF! Bydd siopau Llyfrau Cymraeg yn cynnig Sêl fawr ar nifer o lyfrau plant a phobl ifanc! 📚 Cadwch lygad allan am gynigion arbennig yn eich siop lyfrau leol ac arlein: gwales.com

image

Ond fel awduron, rydan ni wastad yn gobeithio na fydd ein llyfrau ni yno… ond mae’n digwydd i bawb ryw ben, mae’n debyg.

8b3d909f0f9423cb40b81c9c80f340c3

Dau lyfr Saesneg (newydd) dwi newydd eu darllen ydi’r rhain:

image

Dwi’m yn meddwl y gwelwch chi’r un o’r rhain mewn unrhyw sêl am hir! Mae Michael Morpurgo yn ddifyr a darllenadwy fel arfer ac wedi gwneud ymchwil i mewn i hen gartref i blant amddifad o’r 18fed ganrif y Foundling Museum erbyn heddiw. Os dach chi’n hoffi dysgu am hanes (a cherddoriaeth a Handel) – mae hwn yn mynd i blesio.

Y llall oedd fy ffefryn i: Running on the roof of the world – nofel gyntaf merch sydd wedi byw yn Tibet yn blentyn ac mae hynny mor amlwg: mae blas ar arogl ac awyrgylch y lle yn pefrio drwy’r tudalennau. Os dach chi’n hoffi dysgu am wledydd eraill, isio gwybod sut anifail ydi Yak go iawn a phwy ydi’r Dalai Lama – ac isio mynd ar antur dros fynyddoedd ardal yr Himalayas efo merch a bachgen dewr, styfnig a difyr: mi wnewch chi fwynhau hon. Mi wnes i – yn arw, ac mi ddysgais i lawer am sefyllfa Tibet a’i phobl hefyd. Mae’n gwneud i mi fod isio teithio eto i sgwennu am fywyd plant a phobl ifanc mewn gwledydd tramor… a dwi’n bendant isio mynd i Tibet!

Mwy o sylw i lyfrau Cymraeg pan gai gyfle i’w darllen nhw – addo.

Advertisements

Sut i annog plant i ddarllen

Published Ionawr 26, 2018 by gwanas

ab96862f2f5586a2aef4193079492da5

Dwi’m yn cofio pa awdur plant (enwog, Saesneg) ddywedodd hyn, ond dwi wedi ei gymreigio a’i gocoseiddio fymryn:

Os wyt am annog plant i ddarllen
Dyma’r geiriau sydd eu hangen:

“’Di hwn ddim ar dy gyfer di,
mae’n llawn o bethau ych a fi,
anaddas i dy oedran di.
Mae ’na fryntni a rhegi a marw a threngi
a chwffio a waldio sy’n siŵr o d’ypsetio.
A does ynddo’r un llun,
felly paid ti â’i gyffwrdd nes byddi di’n hŷn.
Fan hyn ar y silff ydi’i le o –
paid ti â meddwl ei agor o.
Iawn, dwi’n mynd â’r ci am dro.
Hwyl.”

Ydach chi’n cytuno efo hyn? Ai deud wrth blant i beidio ydi’r gyfrinach?

Reading-under-Bedclothes

Advertisements

Mwynhau darllen

Published Ionawr 22, 2018 by gwanas

image

Sbiwch syniad da! Llongau llyfrau yn Gymraeg?
Braf fyddai cael rhai ar lan y môr ynde? Ar gyfer oedolion hefyd, achos mae’n gallu bod yn anodd dod o hyd i ffordd gyfforddus o ddarllen ar draeth. Ac os dach chi wedi llosgi eich traed neu eich coesau, mae’r rhain yn ddelfrydol!

Ac i rieni sy jest methu dallt pam nad yw eu plant yn hoffi darllen, dyma i chi syniad da arall. Iawn, dwi’n gwybod nad ydi hyn yn wir bob tro, ond mae’n wir yn syndod o aml:

image

A syniad twp:

image

Cuddio cloriau llyfrau?!

Gyda llaw, os dach chi’n hoffi tynnu lluniau neu’n nabod rhywun sy’n dda am neud cartwnau, mae Mellten yn chwilio am gartwnwyr ifanc. Cliciwch ar y ddolen yma:
http://www.ylolfa.com/erthyglau/comic-mellten-yn-chwilio-am-gartwnwyr-ifanc-y-dyfodol

Advertisements