Archif

All posts for the month Tachwedd, 2014

Sky Hawk, Gill Lewis

Published Tachwedd 22, 2014 by gwanas

Unknown-2

Mae’r llyfr yma newydd wneud i mi grio DDWYWAITH! Yn y canol, ac ar y diwedd, ond dwi ddim yn mynd i ddifetha’r stori i chi drwy ddeud pam. A pheidiwch a darllen yr adolygiad ar gwales.com achos mae’n deud be sy’n digwydd! Grrr…

Yn syml, mae o am hogyn, mae o am ferch – wel, dwy, ac mae o am aderyn – Gwalch y pysgod neu Osprey. Does dim rhaid i chi hoffi adar sglyfaethus a natur i fwynhau’r llyfr hyfryd yma, ond mi fyddwch chi â diddordeb go iawn ynddyn nhw ar ôl ei ddarllen.

Mae o am gyfeillgarwch hefyd, yr adegau da a’r adegau sy’n gwneud i chi wingo.

Llyfr wirioneddol hyfryd fydd yn anodd ei anghofio.
Mae’n hawdd ei ddarllen, yn syml ac yn brydferth, efo disgrifiadau y dylai pob awdur eu darllen yn ofalus. Fel’na mae disgrifio!

O, a dwi’n caru cymeriad Iona.

Mae ‘na gyfieithiad Cymraeg:

getimg-2

Ond dwi wastad isio darllen y fersiwn wreiddiol, sori.

Mi ddylai plant 10 oed + fwynhau hwn, a phlant 9 oed os ydyn nhw’n darllen yn well na’u hoed.
O, ac oedolion o bob oed, yn rieni, athrawon a jest pobl sy’n hoffi darllen.

Diolch am ei argymell i mi, Efa!

Clwb Darllen Tudur Owen

Published Tachwedd 20, 2014 by gwanas

1477364_10153301096898356_9114480777081369707_n

Cofiwch wrando ar Tachwedd 28, pan fyddwn ni’n trafod pob math o lyfrau (a bywyd yn gyffredinol am wn i.

Y stori dditectif yma rydan ni i fod i’w thrafod:
getimg.php

Ond dwi’n amau a fydd y criw wedi cael amser erbyn y 28ain… gawn ni weld!
Ond os ydach chi awydd ei ddarllen hefyd er mwyn gallu cytuno neu anghytuno efo’n sylwadau ni ( pan gaiff o ei drafod!), dyma ddisgrifiad oddi ar gwales.com:

Ar ôl treulio dwy flynedd ar secondiad ym Mhencadlys yr heddlu, mae’r Ditectif Jeff Evans yn ôl yn nhref Glan Morfa − a does dim llonydd i’w gael.

O fewn dyddiau i’w gilydd, mae un o gychod pysgota’r ardal yn ffrwydro yn y bae a darganfyddir corff merch ifanc ar un o lonydd gwledig yr ardal. Dwy ddamwain anffodus, tybed? Nid yn ôl greddf Jeff. Pwy sy’n berchen ar y car mawr du a welwyd o amgylch y dref? Ac a oes cysylltiad â pherchnogion anhysbys Plas y Fedwen?

Gyda chymorth yr heddferch Meira Lewis, arweinir y ditectif penderfynol ar antur gyffrous a dirgel at y gwir.

‘Dyma beth yw chwip o stori. O’r agoriad i’r clo mae’r stori’n cydio … ac yn gwrthod gollwng gafael.’
Lyn Ebenezer.

Dyddiadur Nel

Published Tachwedd 19, 2014 by gwanas

getimg.php

Gan fod Na, Nel! gan Meleri Wyn James wedi llwyddo cystal i fachu diddordeb plant rhwng 7 a 9 oed, mae’r straeon wedi cael eu hargraffu ETO ac hefyd wedi eu dewis i fod ymhlith y dewisiadau ar gyfer plant blynyddoedd 3-4 yn Darllen Dros Gymru, cystadleuaeth llyfrau plant Cyngor Llyfrau Cymru 2014-15.
image

Mae Meleri yn cyfaddef i’w phlant ei hun ei hysbrydoli wrth greu Nel, Cymraes ddireidus sy’n hoffi cael hwyl. A dwi wedi cyfarfod ei merched hi – ac wedi gweld y tebygrwydd yn syth!

Rwan, nid llyfr darllen mo’r dyddiadur – ond dyddiadur. Mae’r cliw yn yr enw… ac roedd Cadi, fy nith 7 oed i wrth ei bodd efo fo. Mae hi isio copi yn anrheg Nadolig! Un o’r gogledd ydi hi, ond mae ganddi deulu yn y de, sy’n siarad yr un iaith â Nel a doedd yr hwntw-eg yn poeni dim arni – roedd hi’n ei weld yn ddigri!

Dyddiadur arferol efo dyddiadau a lle i sgwennu ydi o, ond efo ambell beth bach difyr yma ac acw:

image

image

“Mae’r dyddiadur yn cyflwyno hanesion ac arferion Cymreig, yn yr un modd â straeon Na, Nel!,” meddai Meleri. “Mae’n llawn o hiwmor Nel ac mae yna jôcs a chartwnau a syniadau am bethau i blant eu gwneud. Mae digon o le i blant ysgrifennu am beth maen nhw wedi bod yn ei wneud hefyd. Dwi ddim yn meddwl bod yna ddim byd fel hyn yn y Gymraeg ar hyn o bryd.”

Yn bendant, nagoes. A dwi’n gwybod y byddwn i wedi bod wrth FY MODD efo dyddiadur Cymraeg fel hyn pan ro’n i’n 7-9 oed.
Presant Nadolig da iawn i ferch 7-9 oed ddeudwn i.

Ond mae angen un ar gyfer bechgyn rwan!

2 Lyfr da i blant cynradd

Published Tachwedd 9, 2014 by gwanas

getimg

Mae’n siwr eich bod chi wedi clywed am hwn yn barod gan iddo ennill Gwobr Tir Na Nog 2014 – y 5ed tro i Gareth F! Ond dim ond newydd ei ddarllen ydw i, a dwi’n gweld pam ei fod o wedi ennill. Waw.

Y categori cynradd oedd y wobr, ond os ydach chi dros 11 – dros 50 hyd yn oed, mi wnewch chi fwynhau hon. Mae hi wedi ei hanelu at ddarllenwyr CA2 a gwaelod 3, ond darllenwyr DA yn CA2 ddeudwn i. Mae’r iaith yn goeth, felly fydd hi ddim yn hawdd i bawb – ond mae’n werth yr ymdrech!

Mae’n chwip o stori efo cymeriadau arbennig o ddifyr, fel Now Be Nesa, teulu’r bwlis- y Maldoons a Big Annie (sy’n ANFERTH) a Ceridwen sy’n perthyn i lwyth y Romani. Mae’r darluniau gan Graham Howells yn wirioneddol dda hefyd ac yn ychwanegu at y testun go iawn.

5023.18358.file.eng.Gareth-F-Williams-Elwyn-Jones.300.200

Dyma ddywedodd Gareth ( uchod, ar y chwith) amdani:

“Cefais f’ysbrydoli i ysgrifennu’r nofel hon gan ddigwyddiadau canmlwyddiant trychineb Senghennydd y llynedd. Mae’r hyn a ddigwyddodd yno ar 14 Hydref 1913 – sef cefndir y stori – yn ddychrynllyd wrth feddwl am faint y drychineb. Collodd 440 o ddynion a bechgyn eu bywydau y bore ofnadwy hwnnw. Fy nod gyda Cwmwl dros y Cwm oedd dod â’u straeon yn fyw i genhedlaeth newydd o blant Cymru, sy’n gwybod fawr ddim am yr hanes, ac adrodd y stori honno trwy lygaid bachgen 13 oed fu’n byw drwy’r cyfan.”

A dyma i chi linc i flog Gwasg Carreg Gwalch – ac un da ydi o – mae angen mwy o’r rhain, weisg Cymru!

http://carreggwalch.wordpress.com/2014/09/09/cwmwl-dros-y-cwm-gan-gareth-f-williams-enillydd-gwobr-tir-na-nog-2014/

Mae Cyfres yr Onnen ar gyfer tua’r un oedran (9-12 yn fras) a dyma i chi un newydd i’r gyfres honno:

getimg.php

Sgrech y Môr gan Casia Wiliam. Fel mae’r teitl yn ei awgrymu, stori antur ydi hon, am fachgen Blwyddyn 8 o’r enw Siôn sy’n cael ei anfon i dreulio’i wyliau haf gyda’i Anti Beth yn Rhos y Grug, sydd yn bendant rhywle ym Mhen Ll^yn.

Un o Ben Ll^yn ydi Casia Wiliam yr awdures, Unknown-2

a dyma ei nofel wreiddiol gyntaf, er ei bod wedi cyfieithu un o rai Michael Morpurgo cyn hyn. Dwi’n cofio sylwi bod addewid awdures ynddi flynyddoedd yn ôl, a hithau’n ddisgybl ysgol gynradd, a dwi’n falch o ddeud ei bod hi wedi aeddfedu yn nofelwraig gampus.

Mae cymeriad Siôn yn apelio’n syth, er, ro’n i’n teimlo bod y disgrifiadau cyntaf ohono’n mynd i apelio mwy at fechgyn 9 oed na 12 – ond efallai mai fi ydi honno. Ro’n i’n falch iawn ei fod o’n ddringwr ( mae angen mwy o’r rheiny yn ein llyfrau – a chan^wyr – bob dim awyr agored) ac ro’n i’n cael fy nhynnu i mewn i’w berthynas (anodd) efo’i lys-dad, Seimon, a’r ffordd roedd o’n ymdopi efo marwolaeth ei dad.

Digon o themáu yma felly. A chwip o gymeriad yn Anti Beth, oedd/sydd yn swnio’n anghyfforddus o debyg i mi…! Mae hyd yn oed y t^y yn swnio’r un fath. Bydd raid i fy nith 12 oed ddarllen hwn, i ni gael gweld os ydi hithau’n gweld tebygrwydd rhwng Anti Beth ac Anti Bethan…

Dwi’n hoff iawn o’r map sydd ar y dechrau, ond mae arna i ofn nad ydw i cweit mor siwr o’r clawr. Mae’n lun da, ond dydi o ddim yn cyd-fynd efo’r teitl i mi. A bod yn onest, roedd y teitl wedi gwneud i mi ddisgwyl stori efo mwy o sgrechian ynddi – a does na’m llawer o hynny. Mae’n fwy o stori hamddenol, llawn hiwmor efo ambell ddirgelwch. Mae’n goblyn o deitl da, apelgar, ond nid yn siwtio’r stori benodol hon efallai. Cofiwch chi, efallai mai fi sydd â ryw syniadau od ac wedi disgwyl mwy o fôr ladron ac arswyd. Mae’n Criw Darllen ni am drafod hon cyn bo hir a gawn ni weld be fydd eu barn nhw am addasrwydd y teitl.

Un peth sy’n sicr, mae’r sgrifennu yn hyfryd, ac os ydach chi isio gweld engreifftiau o gymariaethau da, annisgwyl ac unigryw, mae ‘na lond gwlad fan hyn. A hiwmor oedd yn apelio’n arw ata i (a phlant 9-12 oed) fel ‘Pam wyt ti’n edrych mor hapus?…Ti’n edrych fel ‘sat ti newydd daro rhech a chael gwared ar boen bol neu rywbeth.’ Haaa!

Darllena. Datblyga

Published Tachwedd 4, 2014 by gwanas

Ymgyrch ydi Darllena. Datblyga i gael pob plentyn 11 oed yn darllen yn dda erbyn 2025.

Os ydach chi’n darllen y blog yma, mae’n siwr eich bod chi’n hoffi darllen yn barod, ond nid pawb sydd mor lwcus!
Yn ôl Estyn, mae pedwar o bob deg (40%) o blant 11 oed yng Nghymru yn darllen yn sal iawn, yn iau na’u hoed, ac mae’r plant hyn yn tueddu i fyw mewn ardaloedd tlawd, lle lle dyw eu rhieni ddim yn darllen efo nhw.
Unknown-2
Does dim digon o blant yn darllen y tu allan i’r ysgol, a does dim digon o dadau yn darllen efo’u plant. Wel? Ydi eich tad chi’n darllen efo chi? Neu Taid/Tad-cu? Neu ewyrth?

Unknown-1

Ffaith i chi: roedd plant 5 oed oedd yn cael darllen stori efo’u tadau bob dydd, 6 mis o flaen ( hynny yw, o ran darllen a sgwennu) plant eraill 5 oed oedd ddim ond yn darllen unwaith yr wythnos.

Mae Darllena.Datblyga am i Gymru fod yn genedl o ddarllenwyr cryf, ac maen nhw am drio cyflawni hynny drwy wneud pethau fel:

* cefnogi rhieni i ddarllen gyda phlant ifanc am ddeng munud y dydd

* annog y cyhoedd i wirfoddoli ( h.y. gweithio heb gael eu talu) i helpu plant dan anfantais i wella eu darllen

Weithiau, mae llyfrau yn rhy hir, felly mae straeon byrion yn help i fachu diddordeb plant. Mae ‘na straeon byrion newydd sbon, tua 10 munud o hyd ( neu lai) ar y wefan yma: http://www.y-cymro.com/darllenadatblyga/
Mae rhai ar gyfer plant bach a rhai ar gyfer plant 7-11, a dewis sgwennu ar gyfer y plant 7+ wnes i. Gweld y ferch hon,

_61040414_carlin_celeb_get
Jazz Carlin yn ennill medal aur i Gymru roddodd y syniad i mi, ac mae’r stori honno fan hyn:
http://www.y-cymro.com/darllenadatblyga/i/2236/desc/stori-4–mynd-amdani/

A sôn am straeon byrion, mae’r Lolfa newydd gyhoeddi dwy gyfrol o straeon ar gyfer plant cynradd. Am Stori ar gyfer plant 7-9 oed a Beth am Stori ar gyfer plant 9-11.

getimg.php
getimg-1.php

Dwi wedi cael copiau ond heb gael cyfle i ddarllen yr un stori eto. Be amdanoch chi? Rhowch wybod be roeddech chi’n ei feddwl ohonyn nhw. Mae’r amrywiaeth o awduron yn ddifyr, o rai profiadol fel Sian Northey, Mared Lewis, Haf Llewelyn a Gwenno Hughes i ferch 11 oed o Sir Fôn!