Archif

All posts for the month Medi, 2015

Llyfrau am rygbi – rygbi Cymru.

Published Medi 26, 2015 by gwanas

Barod am y gêm heno?
Mi wnes i feddwl y byddai’n syniad i mi dalu sylw i ddau lyfr arall oedd yn y pecyn o lyfrau plant gan Wasg Gomer, cyn gêm Lloegr v Cymru yn Twickers. Dwi’n meddwl y bydd hi’n haws eu hadolygu cyn gwybod y sgôr.
Peidiwch â nghamddallt i, dwi’n eitha siwr mai Cymru eith â hi, ond dydach chi byth yn gwybod nacdach? A dwi’n crynu yn fy sgidiau bob tro mae Mike Brown yn cael y bêl.

Felly dyma ni, dyma’r ddau lyfr:

getimg.php
getimg-1.php

Sbiwch, ro’n i’n gwylio De Affrica v Samoa wrth ddarllen ‘Dau Mewn Cae’:
photo 1
sef llyfr hyfryd mewn mydr ac odl am ddau frawd sydd wrth eu bodd yn chwarae rygbi.
Gan mai’r Prifardd Ceri Wyn Jones o Aberteifi ydi’r awdur, does dim syndod mai iaith y de mae o’n ei ddefnyddio, ond dwi’n gwybod am blant gogleddol fydd wrth eu bodd yn dynwared yr acen wrth ddarllen!
Sbiwch ar y bennill hon er enghraifft:
photo 2
Dwi’n meddwl mai mwd neu faw neu laid ydi ‘stecs’, a dwi’n gwybod mai baw neu bw pw neu ‘tail’ ydi ‘dom.’ Dallt rwan?!
Mi fydd plant wrth eu bodd yn clywed a darllen ac ailadrodd hon – a’i dysgu ar eu cof, synnwn i daten.
Mae’r lluniau gan Adrian Reynolds yn hyfryd hefyd:
photo 3
a dwi wir yn gobeithio y bydd y llun nesa ‘ma yn addas ar gyfer heno!
photo 4

DOWCH ‘LAEN CYMRU!

Ac os fyddwch chi ar dân eisiau gwybod pob dim sydd i’w wybod am dîm rygbi Cymru, a rygbi yn gyffredinol yng Nghymru, mi fydd ‘A wyddoch chi am…rygbi Cymru’ yr union beth i chi. Mae ‘na gymaint o ffeithiau difyr ynddo fo, mae mhen i’n troi!

Dyma i chi rai o’r tudalennau sydd ynddo fo:

photo 2-1photo 1-1

Yn ogystal â dysgu am rôl anifeiliaid yn y gêm (!), mi gewch yr ateb i gwestiynau fel hyn: pam y bu’n rhaid i’r dorf ganu’r anthemau heb y timau yn y gêm rhwng Cymru a Lloegr yn 1963? Pryd chwaraeodd tîm rygbi SWYDDOGOL Cymru yn erbyn Lloegr am y tro cyntaf?
Na, dwi ddim am ddweud fan hyn; bydd raid i chi ddarllen y llyfr i gael yr atebion!

Dau lyfr gwych i’w darllen (a’u rhoi yn anrhegion…?) yn ystod Cystadleuaeth Cwpan Rygbi’r Byd, dim bwys be fydd y sgôr heno!

Iawn… dwi’n mynd rwan. A dwi’n nerfus!
Photo on 26-09-2015 at 18.32

Mwy o gyfres Lolipop

Published Medi 24, 2015 by gwanas

Mi ges i becyn hyfryd yn y post heddiw – swp o lyfrau plant Gwasg Gomer!
Dyma ddau ohonyn nhw, y diweddaraf yng Nghyfres Lolipop, sydd ar gyfer plant 6-8 oed sy’n dechrau darllen yn annibynnol:
llanast_bach

dal_ati_gwenbach

Dwi’n meddwl mai dyma’r tro cyntaf i Mari Lovgreen Unknown
gyhoeddi nofel wreiddiol. Mae hi wedi addasu un neu ddau o’r blaen, ond dyma’r cam cyntaf i fyd llyfr ‘go iawn’! Ac mae hi wedi gwneud sioe dda iawn ohoni. Mi wnes i fwynhau darllen ‘Llanast!’ yn arw. Digon o hiwmor, fel y byddech chi’n ei ddisgwyl gan Mari, a chymeriadau sy’n fyw yn y geiriau, heb sôn am luniau hyfryd Helen Flook. Dyma’r fam flêr, fymryn yn ecsentrig, er enghraifft:
photo 1
Wrth fy modd efo hi, a nabod ambell fam debyg a deud y gwir!

A dyma chi’r broliant ar y cefn:

‘Dwi’n mynd i aros at Begw heno. Wela i chi fory!’
Mae Anni’n ysu am gael mynd at ei ffrind drws nesaf er mwyn osgoi llanast ei chartref hi. Ond mae’n rhaid iddi weithio’i ffordd yn ofalus at y drws ffrynt yn gyntaf – heibio teulu o grwbanod, pentwr o hen blatiau blodeuog, beic, gôl bêl-droed a chwningen dew.
Tybed a fydd hi yr un mor frwd i ddod adref yn y bore?

Stori hyfryd – mwy plîs Mari! Ond, a dwi’n bod yn hynod ffyslyd rwan, dwi’m yn siwr am dudalen 61:
photo 2
‘…wrth iddi daro’i llaw fechan?’ Yy? Oes ‘na eiriau ar goll yn fan’na? Be am ‘…wrth iddi daro’i llaw fechan ar y drws?’ neu be oedd o’i efo:’wrth iddi gnocio’r drws’?

Mae’r awdures arall, Siân Lewis yn hen law ar sgwennu llyfrau – mae hi wedi sgwennu dros 250. Ia, 250! Dyma hi efo Ysgol Gymraeg Aberystwyth:proj_kite_sian_lewis
Mae hi wedi ennill nifer o wobrau am ei llyfrau, a’r diweddara oedd Tlws Mary Vaughan Jones eleni. A dyma ddifyr – Ffrangeg wnaeth hi ei astudio yn y coleg, fel fi. Hoffi chwarae efo iaith, yn amlwg!

Dyma froliant y llyfr:

‘Cwc-w!’ gwaeddodd llais uchel. ‘Dere â sws.’
Dyna sioc gafodd Gwen un bore Sadwrn o agor drws y ffrynt a gweld Eic, y parot Affricanaidd, yn syllu ‘nôl arni. Roedd gan Tom, ei berchennog, ffafr fawr i ofyn i’w gymdoges fach swil.
Stori liwgar a blasus sy’n llawn sbort a sbri! Iym-iym-iym!

A dyma ambell dudalen o’r tu mewn:
photo 3photo
Stori fywiog arall, fydd yn hwyl garw i’w darllen yn uchel.

Dau lyfr da arall yn y gyfres Lolipop. O na fyddai mor hawdd cael llyfrau Cymraeg gwreiddiol ar gyfer plant 12 + ynde!

Gyda llaw, ges i ddiwrnod diddorol a hwyliog efo plant dalgylch y Gader heddiw, yn gweithio ar eu sgiliau ymchwilio, darllen, sgwennu, golygu a chydweithio fel tîm. Ond mi wnaethon ni anghofio tynnu llun! O wel…

Llyfrau’r haf

Published Medi 11, 2015 by gwanas

Helo, dwi’n ôl. Mae’n ddrwg iawn gen i fod mor dawel, mor hir, ond aeth pethau efo’r glun ddim cweit fel y disgwyl, naddo!
Ond i brofi fy mod i’n dal ar dir y byw, dyma lun ohona i yn Sioe Rhydymain Awst 31:
CN-H4gKWIAALtQu

Ges i gyntaf am wisg ffansi oedolion. Fi oedd yr unig un yn cystadlu, ond nid dyna’r pwynt naci! Un o’r Gwylliaid wedi disgyn oddi ar ei cheffyl ro’n i – sylwer ar y brigau dwi wedi eu selotêpio ar fy maglau…

Beth bynnag, dwi’n dal ar fy maglau yn anffodus ( nerf yn y goes yn cymryd ei hamser i ‘weithio’ eto) ond dwi’n bendant yn gwella ychydig bob dydd.

Felly ges i ddigon o amser i ddarllen dros yr haf? Wel, do a naddo. Ceisio ysgrifennu ro’n i fwya, am fy mod i wedi addo, cris croes tân poeth, y byddai ‘Botany Bay’, fy nofel i oedolion yn barod i’w chyhoeddi erbyn y Nadolig. Dwi bron yna – wir yr! Dim ond mater o ffidlan chydig a gweld os ydi’r diweddglo’n gweithio. Mae’n bwysig cael diweddglo sy’n gweithio tydi?

Hefyd, gan nad ydw i’n gallu gyrru, ches i ddim mynd i’r Steddfod, lle dwi’n prynu tomen o lyfrau fel arfer. Ond mi fyswn i wrth fy modd tase rhywun wedi prynu copi o hwn i mi:
getimg

Fersiwn hyfryd o’r straeon Cymraeg hynaf erioed, gan Sian Rees ( sy’n hollol wych) a lluniau bendigedig gan Valériane Leblond ( sydd hefyd yn hollol wych). Addas i blant oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 yn ôl y cyhoeddwyr, ond i oedolion fel fi hefyd, diolch yn fawr. Dydi o ddim yn rhad: £9.99, ond mae’n llyfr clawr caled, dyna pam. Ac mae ‘na fersiwn Saesneg ar gael hefyd, ddylai werthu’n dda:
9781849672276_566

Ydach chi wedi ei brynu/ddarllen? Be dach chi’n ei feddwl? Gwerth am arian? Fersiwn gwerth ei gael?

Ond mi wnes i dderbyn copi o hwn:
getimg-1

Y llyfr perffaith ar gyfer unrhyw un sydd am ddilyn Cwpan Rygbi’r byd 2015. Mae gynnoch chi wythnos i’w brynu – mae’r gêm gyntaf ( Lloegr v Fiji) ar Fedi 18! Yn ôl y cyhoeddwyr, mae’n addas ar gyfer oedran 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3, ond yn fy marn i, mae’n un da ar gyfer oedolion hefyd, ac yn berffaith ar gyfer dysgwyr – a thiwtoriaid sy’n chwilio am ddeunydd difyr ar gyfer y wers nesaf!

£4.95 ydi’r pris, sy’n rhesymol iawn am lyfr GWREIDDIOL llawn ffotograffau lliw a ffeithiau am rygbi Cymru a rygbi’r byd, ac sy’n cynnwys siart o holl gêmau Cwpan Rygbi’r Byd y gallwch ei lenwi a’i roi ar eich wal. Dyma fo:

photosiart

Mae’r llyfr yn llawn ffeithiau difyr a gwahanol iawn, wedi eu casglu gan foi sy’n cyfaddef ei fod yn ‘anorac’ rygbi: Keith Davies. Ond dydi’r llun ohono ar y cefn ddim byd tebyg iddo fo!

Rhai o’r pethau wnaeth i mi chwerthin ( ar wahân i’r llun o’r awdur ar y cefn) oedd dysgu beth wnaeth Dwayne Peel i Mark Jones, a sut wnaeth Mark dalu’n ôl yn ystod Cwpan y Byd 2007. Digri!
Hanes y chwaraewr rygbi mwyaf anlwcus erioed yn ngorsaf drenau Lyon yn FFrainc yn 1911…a’r ddau gefnogwr o’r Alban ar ben y to yn 1976 – a llwyth o straeon tebyg.
Llyfr da iawn, a defnyddiol iawn ar gyfer unrhyw un sydd am osod cwestiynau cwis chwaraeon!

Rhywbeth arall ges i yr haf yma oedd hwn:
photo
Ie, bag Ceridwen! Perffaith ar gyfer cario llyfrau.

Rhag hysbys bach rwan: dwi wedi sgwennu llyfr ar gyfer plant bach, ac mi ddylai fod yn y siopau cyn y Nadolig. Coeden Cadi ydi’r enw, a dyma i chi rai o’r lluniau gan Janet Samuel ( sy’n wych…) i chi gael syniad o’r cynnwys:
coeden cadi pages22 and 23 artcoeden cadi pages24 and 25 art

Dwi’n addo sgwennu’n fwy aml eto!