Archif

All posts for the month Gorffennaf, 2014

Nico gan Leusa Fflur Llewelyn

Published Gorffennaf 27, 2014 by gwanas

Hei! Mae ‘na lwyth o nofelau da i blant 11-14 mwya sydyn!
Ac mae hon yn un o fy ffefrynnau:

image

Nofel ffantasi, llawn antur a dychymyg, am fyd sydd o dan Lyn Celyn. Dwi’n gwybod bod galw am nofelau o’r math yma, ac mi ddylai hon blesio. Un o gyfres Mellt ar gyfer darllenwyr 11-14 ydi hi, ond mi fydd darllenwyr da 9 oed + yn ei hoffi hefyd.

Does ‘na’m byd anodd amdani, mae’n darllen yn rhwydd, ac ro’n i’n edrych ymlaen i weld be fyddai’n digwydd nesa. Digon o gyffro ac antur a chymeriadau difyr.

Dyma i chi’r dudalen gynta:

image

A dwi’n meddwl bod y diweddglo yn gampus! Ond dwi’m yn mynd i ddangos hwnnw debyg iawn.

Mae ‘na adolygiad gan ferch ifanc ar wefan gwales.com, a dyma fo i chi:

image

Da iawn de? A dwi newydd ddechrau nofel antur arall, ac yn mwynhau honno hefyd! Ieee!

Adolygiad o Gwylliaid!

Published Gorffennaf 26, 2014 by gwanas

Newydd glywed y bydd dwy ferch ysgol yn adolygu Gwylliaid

image

ar raglen Pnawn Da ar S4C ar Orffennaf 30!

Wyddwn i ddim bod plant yn adolygu llyfrau plant ar y rhaglen, ond go dda de? Da iawn Tinopolis, da iawn S4C.

image

Bydd raid i mi wylio’r slot rwan – yn nerfus y tro yma wrth reswm, ond mi wnai drio ei wylio yn gyson hefyd. Dwi’m yn siwr os ydyn nhw’n rhoi sylw i lyfrau yn rheolaidd, bob dydd Mercher, nac yn siwr pa mor aml fydd plant wrthi. Rhowch wybod os ydach chi’n gwybod yn well na fi.

Yn y cyfamser, dwi’n croesi mysedd…

image

Jac gan Guto Dafydd. Cyfres Pen Dafad

Published Gorffennaf 24, 2014 by gwanas

image

Yn ôl gwefan Gwales, dyma’r nofel olaf yng Nghyfres Pen Dafad ar gyfer darllenwyr 11-15 oed. Felly roedd angen gorffen efo bang, debyg!

Dyma’r disgrifiad ar y wefan : Mae Jac yn darganfod corff marw yn y twyni tywod ac yn benderfynol o fynd at wraidd y llofruddiaeth trwy helpu Jim, y ditectif. Nofel llawn antur, hiwmor ac erchylldra!

Ydw, dwi’n cytuno efo’r disgrifiad. Hen bryd i ni gael nofel antur arall, nofel lle mae’r prif gymeriad yn gwneud gwaith ditectif. Hen bryd cael golygfa awtopsi hefyd, ac mae’r bennod honno yn un o fy ffefrynnau! Fydd y bennod honno ddim at ddant pawb wrth reswm, ond mae hi’n realistig iawn, ac yn ddigri hefyd – mewn mannau.

I gael syniad o’r arddull, dyma’r dudalen gyntaf:
image

Clir, dim gwastraffu geiriau, a codi diddordeb y darllenydd yn syth.

Mae’r stori’n cael ei dweud yn gelfydd a dim gormod o gliwiau yn rhy fuan. Mae’r diweddglo yn un da hefyd, er, dwi’m yn hollol siwr o’r bennod olaf un, sy’n fath o epilog. Rhy fyr i mi. Ond mi fydd athrawon yn hapus gan fod digon o sgôp am drafod yn y dosbarth o’i herwydd.

A bod yn gwbl onest, roedd cymeriad Jac yn mynd ar fy nerfau i weithiau, ond siarad fel rhywun canol oed sy’n prysur droi yn hen ddynes flin ydw i ynde; gweld y bachgen yn ddigywilydd ro’n i ac yn haeddu llond pen. Ond mi fydd darllenwyr 11+ wrth eu bodd efo fo, siwr gen i.

Nofel gynta dda iawn, a blas mwy arni. Jest y peth tra dach chi’n aros am driniaeth yn y sbyty, fel ro’n i.

image

Adolygiadau llyfrau plant gan fyfyrwyr Caerdydd

Published Gorffennaf 18, 2014 by gwanas

Mae ‘na haul ar fryn o hyd. Dwi’n treulio “diwrnod poetha’r flwyddyn” (yn ôl y sôn) mewn ysbyty yn aros am y cynta o sawl triniaeth pen glin.

image

Ond mae na wi fi yma!

A dyna sut dwi newydd ddod o hyd i’r blog yma sy’n cael ei gynhyrchu gan fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd:

http://blogs.cardiff.ac.uk/ciparlyfr/

image

Un da, difyr, yn rhoi sylw i lyfrau hen a newydd.

A dyma be fydda i’n ei ddarllen heddiw:

image

Wedi dechrau’n dda iawn, efo corff yn cael ei lusgo allan o gist car a’i adael yn y twyni tywod. Nofel dditectif i blant – ieee!

Lluniau o ddarllenwyr da

Published Gorffennaf 16, 2014 by gwanas

Dyma i chi ddau lun dwi’n eu hoffi yn arw. Ciw o bobl sydd isio darllen/prynu fy llyfrau i!
Nid yn aml fydda i’n cael ciw.

imageimage

Ond y criw oedd yn rownd derfynol, genedlaethol Darllen Dros Gymru oedd rhain. Dwi wedi sgwennu colofn am y diwrnod ar gyfer yr Herald Gymraeg, fydd ar werth ddydd Mercher nesa – yn y Daily Post os nad oeddech chi’n gwybod am yr Herald.

A dyma i chi lun arall o ddarllenwyr da:

image

Criw Blwyddyn 7 Ysgol y Creuddyn oedd yn cael sesiwn efo fi fel gwobr am ddarllen 5 llyfr ers mis Medi. Mi wnes i fwynhau eu cwmni nhw yn arw. A dwi’n edrych ymlaen i gael eu barn GONEST am Llwyth!

Unknown-9

Darllen dros Gymru

Published Gorffennaf 14, 2014 by gwanas

Dwi braidd yn hwyr yn eu llongyfarch ar y blog yma, ond gwell hwyr na hwyrach!

Dyma’r criw enillodd y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth flynyddol Cyngor Llyfrau Cymru: Darllen Dros Gymru: Ysgol Treganna, Caerdydd:

image

A dyma griw Ysgol Santes Tudful, Merthyr, ddaeth yn ail:

image

Ac yn drydydd drwy Gymru gyfan, Ysgol Abernant, Sir Gaerfyrddin:

image

Roedden nhw i gyd yn gorfod trafod un llyfr a pherfformio cyflwyniad o lyfr arall, ac ro’n i yno oherwydd mai fi oedd yng ngofal yr awr gawson nhw i ymlacio pan nad oedden nhw’n cystadlu. Mi wnes i fwynhau, bobol bach. Roedd hi’n bleser sgwrsio efo plant sy’n mwynhau llyfrau o bob math, ac yn hapus i ddweud eu barn yn onest ac yn ddifyr.

Llongyfarchiadau i’r enillwyr ac i bob ysgol ddaeth i’r rownd genedlaethol. Ond plis, Cyngor Llyfrau, oes raid rhoi addasiaadau ar y rhestr o lyfrau gawn nhw eu dewis i’w cyflwyno?
Ydw, dwi’n gwybod, dwi fel nodwydd wedi sticio. Ond mae’n rhaid tynnu sylw at hyn, a dyna ni.

Braf fyddai gallu gweld y cyflwyniadau gorau ar ryw wefan neu’i gilydd hefyd, gwell fyth, ar y teledu. Be amdani, S4C?

Llyfrau i wrando arnyn nhw

Published Gorffennaf 10, 2014 by gwanas

Nid llyfrau plant y tro yma, na llyfrau Cymraeg chwaith, ond ro’n i jest isio sôn am y llyfrau dwi wedi bod yn eu benthyca o’r llyfrgell dros y misoedd dwytha.

Mi fydda i’n treulio oriau yn y car, ac un ffordd o wneud i’r oriau hynny hedfan ydi drwy wrando ar lyfr. Mae rhai yn cydio ynof fi’n syth, eraill yn mynd yn ôl i’r llyfrgell ar ôl 5 munud oherwydd mod i methu diodde llais y darllenydd neu arddull y llyfr.

Dyma un wnes i ei fwynhau’n arw:
image

Clasur o lyfr ond clasur nad o’n i rioed wedi’i ddarllen am ryw reswm. Mae’n nofel dywyll iawn, am ryfel gangiau yn Brighton yn y 1930au, ac mae cymeriad Pinkie, y bachgen 17 oed sy’n bwriadu bod yn fos ar ei giang o, yn un o’r rhai mwya erchyll erioed i mi ddod i’w nabod drwy lyfr. Roedd gen i ei ofn o go iawn. Mae yma unigrwydd, ofn a chreulondeb, felly fydd hi ddim yn apelio at bawb. Ond nefi, mae’n dda!

Mi wnes i fwynhau hon yn arw hefyd:

image

Digri, difyr, llawn gwybodaeth hanesyddol ( yr Eidal 1527 ymlaen) a thrist hefyd. Es i drwy bob emosiwn posib efo hon, a syrthio mewn cariad efo Bucino, y prif gymeriad, sy’n gorach digon tebyg i Tirion yn Game of Thrones. Ardderchog.

Mae’r nesa ma jest y peth ar gyfer merched sy’n agosau at y 50 neu wedi ei hen basio. Tair ffrind tua 50 yn mynd drwy gyfnodau gwahanol mewn bywyd ac yn cael tipyn o ‘road trip’ ar y ffordd i hen dy yn rhywle fel Tennessee os cofia i’n iawn. O, ac os ydach chi’n hoffi cŵn, dyna reswm arall i fwynhau hon.

image

Naci, nid llenyddiaeth fawr mohono, ond mae o’n hwyl ac yn hawdd (er, roedd yr holl fanylu am ddillad ac ati yn fy mlino ar adegau) a phun bynnag, dwi wedi trio stwff ‘llenyddol’ yn y car a dydi o jest ddim yn gweithio. Mae angen bod yn gwbl ddealladwy yn syth bin, a dydi gyrrwr DDIM isio ffidlan efo botwm rewind tra’n gyrru.

Dwi ar ganol hon ar hyn o bryd:
image

Tair merch eto, ond yn Coventry yn ystod yr ail Ryfel Byd. Oes, mae ‘na elfennau twee ac amlwg iddi, ond dim bwys, dwi’n mwynhau ac yn edrych mlaen at ddal i fyny efo’r cymeriadau pan fyddai ar y bali lôn ‘na eto.

Oes, mae ‘na lyfrau Cymraeg i’w cael yn y llyfrgell hefyd, diolch i Gymdeithas y Deillion, a dwi wedi gwrando ar ambell un. Ydach chi? Gallu argymell un da i mi?

Anji, nofel ar gyfer yr arddegau

Published Gorffennaf 3, 2014 by gwanas

Mae Gareth F Williams wedi ei gwneud hi eto. Mi wnes i fwynhau hon yn arw. Dim ond 90 tudalen ond pob gair yn haeddu ei le.

image

Un o 5 nofel Cyfres Copa ydi hon, wedi eu hanelu at yr arddegau hŷn, a dwi eisoes wedi rhoi sylw i Al, Llanast a Clec Amdani

image
Unknown-6
Unknown-3

Mae hon wedi ei gosod yn y 1960au, pan fyddai pobl yn dal i gael eu crogi fel cosb am lofruddiaeth.

Ar ddechrau haf 1961, aeth dwy ffrind ar eu gwyliau i’r Rhyl; roedd un yn cuddio cyfrinach a’r euogrwydd yn ei bwyta’n fyw.

Dyma i chi’r dudalen gyntaf:

image

Mi fydd stori Anji a’i hen jaden o fam yn eich cyffwrdd. Mae golygfeydd y ‘Mochyn Mawr’ yn arbennig o bwerus, ac fe ddylai hon gydio yn nychymyg yr arddegau ac oedolion. Fel gyda cymaint o lyfrau Gareth F, byddai’n gwneud ffilm wych hefyd.

Fy unig gwyn ydi bod blas nofel dewach arni, ac mi ges fy siomi fymryn gan y diweddglo, ond efallai oherwydd ei bod hi wedi gorffen yn rhy sydyn.

Bargen am £2.95.