Archif

All posts for the month Hydref, 2018

Tlws Mary Vaughan Jones 2018

Published Hydref 20, 2018 by gwanas

Dyma i chi golofn sgwennais i ar gyfer Yr Herald Gymraeg wythnos dwytha:

Drinking pint in The Inklings pub, The Eagle & Child

Bob tair blynedd, bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn cyflwyno tlws er cof am yr awdures Mary Vaughan Jones, ‘mam’ Sali Mali a Jaci Soch a chymaint o gymeriadau eraill helpodd genedlaethau o blant i ddysgu a mwynhau darllen.
250px-SaliMali
Hogan o ardal Llanrwst oedd hi, aeth yn athrawes ac yna’n ddarlithydd yn Y Coleg Normal, Bangor.
Bu farw yn 1983, ac yn 1985, dechreuwyd cyflwyno’r tlws i unigolion a wnaeth gyfraniad arbennig i faes llenyddiaeth plant yng Nghymru.

Dp207_dWwAAHphn
Dros y blynyddoedd, mae’r wobr wedi’i chyflwyno i’r mawrion, fel Ifor Owen, Emily Huws, T. Llew Jones, W. J. Jones, Roger Boore, J. Selwyn Lloyd, Elfyn Pritchard, Mair Wynn Hughes, Angharad Tomos, Jac Jones a Siân Lewis.
Ac eleni, y diweddar Gareth F Williams sydd wedi ei hennill a bydd yn cael ei chyflwyno i deulu Gareth mewn seremoni arbennig ym Mhortmeirion nos fory, sef nos Iau, 18 Hydref.
Dwi mor falch ei fod yn cael ei anrhydeddu fel hyn. Cyn iddo fo’n gadael ni mor greulon o fuan, llwyddodd Gareth i ysgrifennu ugeiniau o gyfrolau ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion, ac mae pob un wan jac ohonyn nhw yn werth eu darllen. Enillodd o Wobr Tir na n-Og chwe gwaith (dwi’m yn meddwl bod neb arall wedi dod yn agos), ac yn 2015, pinacl ei yrfa, enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn am ei nofel epig ar gyfer oedolion, Awst yn Anogia.
A rŵan, ac yntau ddim yma i roi’r wên annwyl ’na, mae o’n ennill gwobr arall. A deud y gwir, dwi bron yn siŵr mai hon ydi’r wobr fyddai wedi golygu fwya iddo fo; roedd o wrth ei fodd yn sgwennu ar gyfer plant a phobl ifainc, a dyma’r clod uchaf posib yn y maes. Diolch yn fawr i’r Cyngor Llyfrau am ei anrhydeddu fel hyn.
Bydd rhai o ddisgyblion Ysgol Eifionydd yn darllen a pherfformio eu hoff ddarnau o’u hoff lyfrau ganddo ar y noson, a dwi’n edrych ymlaen i’w clywed nhw na fu’r ratsiwn beth.

9780862432287

Pan fydda i’n meddwl am Gareth, mi fydda i’n meddwl am dŷ yn llawn llyfrau – ar silffoedd, ar lawr, ar ddesg a byrddau – bob man. Rhywbeth tebyg i fy nhŷ i a bod yn onest, a’r math o dŷ sy’n gwneud i mi wenu. Efallai bod tai taclus â dim llyfrau yn y golwg yn plesio cylchgronau sgleiniog fel Ideal Home a Hello ac ati, ond dydyn nhw’n gwneud dim lles i ddyfodol eich plant chi!

Reading Rupert - Christmas 15

Mae’n ffaith: mae astudiaeth ar y cyd rhwng prifysgolion yn Awstralia a Nevada wedi darganfod bod cael eich magu mewn tŷ llawn llyfrau, hyd yn oed os nad ydech chi’n eu darllen nhw, yn gwella eich canlyniadau addysg – a chyfoeth – ac IQ. Nid dim ond o ran eich sgiliau iaith ond o ran mathemateg a thechnoleg gwybodaeth hefyd.
Nid y darllen fel y cyfryw oedd yn gwneud y gwahaniaeth, mae’n debyg. ‘Mae’n anodd iawn rhoi eich bys arno,’ meddai Dr Sikora, prif awdur yr astudiaeth, ‘mae ’na fwy iddi na deud “jest darllena lwyth o lyfrau.” Mae’n ymwneud â bod o gwmpas llyfrau a phobl sy’n darllen. Mae’n bwysig i blant ifanc weld eu rhieni a phobl eraill yn amgylchynu eu hunain â llyfrau.’
house-full-of-books-21-portfolio
Pobl o wledydd fel Estonia, Norwy a Gwlad Tsiec oedd â’r nifer fwya o lyfrau yn eu tai pan oedden nhw’n 16. Cyfartaledd o 218 llyfr yn Estonia, dim ond 143 ym Mhrydain (dim clem faint o Gymru gafodd eu holi), 125 yn Nghanada a 114 yn yr Unol Daleithiau. Twrci oedd â’r nifer lleiaf o’r astudiaeth – 27 llyfr. Ond Norwy oedd â’r nifer fwya o bobl gyda thros 500 llyfr yn eu tai.
A dyma i chi ganlyniad diddorol: roedd gan oedolion gyda graddau prifysgol, ond oedd wedi eu magu gyda llai o lyfrau, yr un lefel llythrennedd â phobl oedd wedi gadael yr ysgol yn 15 oed, ond oedd wedi byw mewn tai llawn llyfrau.

Roedd y gwahaniaeth mwya ymysg pobl oedd wedi eu magu â llai o bres a manteision, felly gallai teuluoedd tlawd heddiw leihau’r gagendor addysg drwy ‘addurno’ eu cartrefi â llyfrau. Syml!

Felly faint o lyfrau oedd o’ch cwmpas chi yn 16 oed? Doedd gynnon ni ddim gymaint â hynny gan fod Mam yn mynnu rhoi ein hen lyfrau plant i aelodau eraill y teulu estynedig dragwyddol, ond wedi deud hynny, roedd hynny’n gweithio ddwy ffordd: roedden ni’n cael llyfrau ail law gan amrywiol fodrybedd yn weddol gyson. Mi fyddwn i’n cael llyfrau fel anrhegion pen-blwydd a Nadolig yn rheolaidd, ac yn eu trysori. Ond y fan llyfrgell oedd gwir ffynhonell ein deunydd darllen ni, a byddai’n rhaid rhoi’r rheiny yn ôl, wrth gwrs.

Mi fydda i’n dal i ddefnyddio ein llyfrgell leol yn aml, a diolch byth fod y lle yn dal yn agored, achos dwi wedi prynu a derbyn cannoedd ar gannoedd o lyfrau dros y blynyddoedd. Gormod a bod yn onest, gan mod i’n dechrau rhedeg allan o le i’w cadw, ac yn mynd â bocseidiau i siopau elusen pan fydd yr awydd i ddystio neu hŵfro yn codi (na, dydi hynny ddim yn digwydd yn aml…)

Mae rhai’n deud nad oes y fath beth â gormod o lyfrau, ond mae’n dibynnu ar faint eich tŷ chi tydi!
lessmore-screenshot

Dyma i chi ambell ddyfyniad am ddarllen sydd wedi fy nifyrru dros y blynyddoedd:
‘“Clasur” – llyfr y bydd pobl yn ei ganmol ond ddim yn ei ddarllen.’ Mark Twain.
‘Dylai llyfr gwych eich gadael â llawer o brofiadau, ac wedi ymlâdd fymryn ar y diwedd. Rydach chi’n byw sawl bywyd wrth ddarllen.’ William Styron
Ac un yn y Saesneg gwreiddiol am fod cyfieithu ‘daunting’ yn fachog yn anodd:
(wrth drafod llyfrau plant) ‘Books shouldn’t be daunting, they should be funny, exciting and wonderful…’ Roald Dahl.

Byddai Gareth F wedi cytuno.


Roedd y noson yn un hyfryd, gynnes, emosiynol a diolch i bawb gyfrannodd iddi.
Wrth gerdded yn ôl drwy bentre Portmeirion, roedd y lleuad yn disgleirio ar yr afon roedd Gareth wedi ei fagu wrth ei hymyl, a dyma lun dynnais i efo fy ffôn.

Dp0RaaHWkAAi4EY

Trio – cyfres i blant 7-11 oed

Published Hydref 16, 2018 by gwanas

DpKSrzaW4AEYTfA

Mae’n anodd credu, ond mae Manon Steffan Ros wedi cyhoeddi dau lyfr ARALL! Pryd mae’r hogan yn cysgu? Ydi hi’n cysgu o gwbl? Neu ai cysgu’n arbennig o dda mae hi, fel ei bod hi’n llawn egni a syniadau?

Beth bynnag, y ddau lyfr cynta mewn cyfres i blant 7-11 oed ydi’r rhain. Mae’n deud “i’r arddegau” ar Google, ond na, yn bendant ddim. Llyfrau plant cynradd ydi’r rhain. Neu blant hŷn (oedolion, hyd yn oed) sy’n hoffi hiwmor rhyfedd Manon a chymeriadau cwbl nyts, wrth gwrs…

Mae Manon wedi llwyddo unwaith eto i greu cymeriadau gwych, ac mi fydd y gyfres hon yn sicr o apelio.

Tri ffrind ydi Derec Dynamo, Dilys Ddyfeisgar a Clem Clyfar- “Maen nhw’n benderfynol o fod yn griw anturus a llwyddiannus fel clybiau mewn llyfrau hen ffasiwn.”

20181013_132753

A dwi’n rhyw amau mai llyfrau hen ffasiwn fel rhain sy ganddi mewn golwg:

Ond dydi’r trio yma ddim yn glyfar iawn a does ‘na ddim llawer o ‘ddynamo’ yn Derec druan. “Trio, ond byth yn llwyddo!” mae plant eraill yn yr ysgol yn ei ddeud amdanyn nhw, bechod.

Ond: mae pethau od a rhyfedd yn gallu digwydd, ac wrth gwrs, maen nhw. Fel Dilys yn meddwl y byddai’n gallu gweld yn well drwy wneud sbectol allan o foron…

20181013_132835

Haaa!

Mi wnes i wir fwynhau’r ddwy stori, yn bennaf oherwydd y pethau mae’r cymeriadau yn eu gwneud a’u deud (dwi’n siŵr bod o leia un o feibion Manon wedi cyfrannu at y jôcs) ond hefyd, mae hi wedi gosod y straeon yng Nghastell Caernarfon a Chanolfan y Mileniwm, llefydd go iawn.

20181013_132925

Syniad clyfar – sut i wneud y mannau hyn hyd yn oed yn fwy diddorol i blant Cymru. A lluniau gwych gan Huw Aaron ynde!

Diolch i gwmni Atebol am yrru’r copiau ata i, ac os oes ‘na weisg eraill isio i mi flogio am eu llyfrau nhw – dach chi’n gwybod lle dwi’n byw…

Mwynhewch y darllen!

Ac o ia, mae gen inna lyfr allan yr wythnos yma (ia, dim ond un, ac nid ar gyfer plant 7-11 ond rhai fymryn yn hŷn: 12-15 oed). Mae Y Diffeithwch Du wedi cyrraedd y siopau.

9781784616526

Sef dilyniant i Efa:

EFA6

A bydd y 3ydd llyfr yn y siopau yn 2019. Ydw, dwi’n cymryd chydig mwy o amser na Manon. Bydd raid i mi fynd i ngwely yn gynt…

Isio sgwennu/darlunio llyfrau plant?

Published Hydref 10, 2018 by gwanas

Dyma newyddion difyr:

“Mewn ymdrech i lenwi silffoedd siopau llyfrau â chyhoeddiadau lliwgar Cymraeg i blant, mae Llenyddiaeth Cymru a Chyngor Llyfrau Cymru wedi dod ynghyd i drefnu cwrs arloesol i awduron a darlunwyr plant 3-7 oed”

Felly, os ydi sgwennu ar gyfer plant yn freuddwyd gynnoch chi, tybed ydach chi’n rhydd yn ystod hanner tymor mis Chwefror 2019 (dydd Llun 25 Chwefor – dydd Gwener 1 Mawrth)?

Manon Steffan Ros a Jac Jones fydd yn tiwtora yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy –

dau sy’n feistri ar eu crefft, ac os fyddwch chi’n gneud cais llwyddiannus, mi gewch chi’r tiwtora (a’r bwyd hyfryd – a llety!) am ddim. Cyfle gwych i rywun!

56e822097a1df_56e822097a21e

Y dyddiad cau i ymgeisio yw 5.00 pm brynhawn Mercher 31 Hydref. Bydd angen:

Llenwi ffurflen gais fer, a’i gyrru ynghyd ag
Unai amlinelliad o syniad ar gyfer stori blant 3-7 oed; neu ddarlun addas i dudalen o lyfr plant 3-7 oed; neu rhwng 100-200 gair o stori.

Am ffurflen gais neu am ragor o wybodaeth ebostiwch: tynewydd@llenyddiaethcymru.org

Mwy o wybodaeth fan hyn:

http://www.llenyddiaethcymru.org/lw-news/cyhoeddi-cynllun-feithrin-cenhedlaeth-newydd-o-awduron-darlunwyr-plant/

Pob lwc!

Llyfrau ar CD

Published Hydref 8, 2018 by gwanas

Dwi newydd gael cyfnod o wirioneddol fwynhau teithio yn y fan. Pan ro’n i’n cyrraedd lle ro’n i fod i’w gyrraedd do’n i methu disgwyl nes byddwn i’n cael neidio’n ôl mewn i’r fan a throi’r injan ymlaen eto.

A’r cyfan oherwydd hwn:

Cosmic

Llyfr i blant ydi Cosmic gan Frank Cottrell Boyce (awdur Millions a Framed) ac mae’n glincar. Mi fydd unrhyw blentyn 10+ ac unrhyw oedolyn call, yn enwedig tadau neu rieni plant yn eu harddegau, a bobl sydd â diddordeb yn y gofod a gwyddoniaeth a disgyrchiant (gravity) – neu ddim yn gwybod bod gynnyn nhw ddiddordeb nes iddyn nhw ddarllen y nofel hon – yn gwirioni. Mi wnes i chwerthin yn uchel sawl tro, a dysgu LLWYTH!

Mi wnes i sgwennu ar Twitter bore ma mod i wedi mwynhau, a sbiwch!

@frankcottrell_b
Replying to @BethanGwanas
Diolch! Rwyf wrth fy modd pan fydd oedolyn yn hoffi fy llyfrau.

Da de!

Dyma glip o Frank ei hun yn egluro cefndir y stori (a dylanwad Charlie and the Chocolate Factory arno!):

Rŵan, gwrando ar y llyfr wnes i, nid ei ddarllen; rhywbeth y bydda i’n ei neud yn aml am ei fod yn gwneud teithio yn y car yn fwy diddorol. Maen nhw’n eitha drud i’w prynu ond mae modd eu benthyca o’r llyfrgell AM DDIM – yn Gymraeg a Saesneg.

Ond dydi pob llyfr ar CD ddim yn gweithio. Er enghraifft, es i â J gan Howard Jacobson yn syth nôl i’r llyfrgell. Dim bwys gen i os oedd o ar restr fer y Booker yn 2014, roedd hi’n amhosib dilyn llinyn y stori drwy wrando (a gyrru yr un pryd). Roedd o jest yn rhy blincin cymhleth (a diflas hyd at CD 2 o leia – doedd gen i’m mynedd dal ati).

Ond mae arddull Frank yn berffaith, a pherfformiad y darllenydd, yr actor Daniel Ryan yn wych – dyma fo:

MV5BMTQ1MjkxNzU3Ml5BMl5BanBnXkFtZTgwOTUzNjgwMDE@._V1_UY317_CR121,0,214,317_AL_

Dan ni wedi ei weld o droeon ar y teledu yndo? Doctor Who, Holby City, bob math o bethau. Wel mae ei allu i wneud gwahanol acenion a chyfleu gwahanol gymeriadau drwy ddarllen llyfr, yn gwbl feistrolgar.

Dim amser nac amynedd i ddarllen? Wel gwrandewch yn lle! Jest y peth i deulu sydd â thaith hir yn y car o’u blaenau. 6 awr ydi hyd Cosmic.

LLYFRAU SAIN I BLANT

Does na’m llawer o lyfrau Cymraeg i blant ar gael ar CD, ond mae ‘na ambell un:

Actorion proffesiynol yn gwneud chwip o ddarlleniadau!

Ac yn ôl Rhodri ap Dyfrig:

“Mae gwasg Y Dref Wen yn cyhoeddi llawer o gyfieithiadau Cymraeg o lyfrau poblogaidd i blant gan gynnwys y gwych Gryffalo, a nôl yn y dydd nhw oedd yn gyfrifol am drosiad Cymraeg fy hoff gomic – Tintin.
Mae nhw rwan wedi rhoi 22 o lyfrau llafar neu lyfrau sain ar ffurf mp3 o rhai o’r llyfrau gorau yn rhad ac am ddim.
Mae’r lindysyn llwglyd yno (sydd rwan yn disgyn yn ddarnau yn tŷ ni), Beni, a Trychineb y Deinosoriaid (sydd yn stori hwyl am ddyddiau olaf y deinosoriaid – DARK!).”

Ia, cyfieithiadau… dim rhai gwreiddiol? Pam ddim?!

A dyma rai o’r Llyfrau i Blant sydd ar gael gan Llyfrau Llafar Cymru (Ffôn 01267 238225):

TRYSOR PLAS Y WERNEN, T. LLEW JONES
Y FFORDD BERYGLUS, T. LLEW JONES

MIRI YN Y FFAIR (MAMIAITH) GAN EIRY REES THOMAS
MIRI YN Y FFAIR (AIL IAITH) GAN EIRY REES THOMAS

FFYNNON GRASI, GWEN R JONES
DIOLCH SCRWFF, GWEN R JONES
220px-Cyfres_Swigod_Diolch_Sgrwff!_(llyfr)

STORIAU BYRION I BLANT, GWEN R JONES
HYLL O HELYNT GWEN R JONES

DIRGELWCH GWERSYLL GLAN LLYN, GARETH LLOYD JAMES

LLYGAID GWDHIHW, BUDDUG MEDI

WENDI WLANOG A LILI’R WYDDFA, SION LEWIS

LLYFRAU SAIN I OEDOLION

Mae ‘na lawer mwy o lyfrau sain ar gael i oedolion, diolch i Gymdeithas y Deillion sydd wedi bod yn recordio gwirfoddolwyr yn darllen llyfrau Cymraeg ers blynyddoedd yn y stiwdio fechan ym Mangor. Roedden nhw’n arfer bod ar gael i’r deillion a’r rhannol ddall yn unig, ond ers sawl blwyddyn bellach, mae modd eu benthyca drwy eich llyfrgell. Wel, yn y gogledd o leia, dwi’m yn hollol siŵr am y de. Ond dwi’n gwybod bod Llyfrau Llafar Cymru yn darparu llyfrau sain o bob math i lawr yng Nghaerfyrddin.

Dyma i chi rai o’r rhai diweddara (oedd yn llyfrgell Dolgellau):

20181008_121847

Wrth gwrs, gan mai gwirfoddolwyr sydd wrthi gan amlaf, ac weithiau yr awduron eu hunain, dydi safon pob recordiad ddim cystal, ac mae ‘na ambell gamgymeriad yn dal yn y llyfrau hŷn. Dwi’n cofio mwynhau darlleniad Eifion Lloyd Jones o un o nofelau Kate Roberts yn arw, ond roedd o i’w glywed yn deud rhywbeth fel “Mi wnai hwnna eto” ar ei chanol hi! Felly peidiwch â disgwyl perffeithrwydd bob tro.

Dwi wedi darllen y rhan fwya o fy llyfrau fy hun, fy hun,


ond gan nad actores mohonof, mae’n siŵr y gallwn i fod wedi gwneud joban well ohoni. O wel. O leia maen nhw ar gael!

singing-in-the-car_100431145_l

Gyda llaw, newydd weld hwn: cofiwch am…
NOSON GOFFA T LLEW JONES
2146b1cc5ab3c2f429ac64bf9fa15619a767f271

Yng nghwmni Y Prifardd Ceri Wyn Jones a Chwmni Theatr Felinfach

Ble? Llyfrgell y Dref, Aberystwyth

Pryd? Nos Fercher yma (10fed o Hydref) am 7.30

Croeso cynnes i bawb!