Llyfrau Broga

All posts tagged Llyfrau Broga

Cranogwen gan Anni Llŷn a Rhiannon Parnis

Published Tachwedd 7, 2021 by gwanas

Dyma’r llyfr cyntaf mewn cyfres am fywydau ysbrydoledig pobl o Gymru, pob un wedi herio’r drefn mewn rhyw ffordd a llwyddo “er gwaetha pawb a phopeth.” Bydd pob llyfr wedi ei sgwennu gan awdur gwahanol a’i ddarlunio gan arlunydd gwahanol – difyr a theg iawn!

Ac Anni Llŷn sy’n cael y fraint o gyhoeddi ei geiriau yn gyntaf. Nag oes, does ‘na ddim llawer o eiriau fel y gwelwch chi:

– ond dyna’r grefft dach chi’n gweld. Dewis y geiriau cywir, a’u gosod mewn ffordd glir ond difyr a chynnil. Llyfrau ar gyfer plant dan 7 ydi’r rhain yn ôl y manylion ar gwales.com ond dwi’n siŵr y bydd neiniau nes at 70 yn eu mwynhau hefyd!

Dwi’n falch iawn mai merch ydi’r cymeriad cynta yn y gyfres (ond roedd mwy o ferched wedi gorfod goresgyn rhwystrau ers talwm, doedden? Dal i neud? Trafodwch…) ac mae Cranogwen yn gymeriad sydd wir yn haeddu mwy o sylw.

Llongwr oedd tad Sarah Jane Rees (dyna oedd ei henw iawn) a dyna oedd ei breuddwyd hithau, ond bryd hynny, doedd merched ddim yn cael gweithio ar longau.

Ond roedd Sarah yn ferch benderfynol iawn…

ac yn 15 oed, llwyddodd i berswadio ei thad i’w gadael i ymuno â’i griw ar ei long. Ieee! Gweithiodd yn galed a datblygu i fod yn chwip o forwr. Roedd hi isio rhannu ei sgiliau a’i gwybodaeth, felly aeth ati i ddysgu eraill am gyfrinachau’r môr a sut i hwylio.

Roedd hi’n aml-dalentog, ac yn mwynhau sgwennu cerddi hefyd – dan yr enw Cranogwen.

Dipyn o ddynes! Mae na lawer mwy amdani yn y llyfr ond bydd raid i chi brynu copi (neu fenthyca o’r llyfrgell) os am wybod mwy.

Mi faswn i wedi bod wrth fy modd yn cael darllen llyfrau fel hyn am enwogion o Gymru pan ro’n i yn yr ysgol gynradd – ond doedd pobl fel Cranogwen ddim yn ‘enwog’ pan ro’n i’n 7 oed. Nac yn 14 oed. Ond ro’n i’n gwybod am Florence Nightingale a’r Frenhines Fictoria a’u tebyg. Roedd hi’n hen bryd i ni roi’n goreuon ni ar bedestal!

Mae darluniau Rhiannon Parnis yn siwtio’r testun i’r dim, a dwi wrth fy modd efo’r clawr. Mae’n llyfr hyfryd. Da iawn, Llyfrau Broga!

Ac mae ‘na fwy ar y ffordd:

Ia, fi sydd wedi sgwennu am Shirley, a Casia Wiliam sydd wedi sgwennu am Gwen, ac mi wnai rannu’r rheiny efo chi pan fyddan nhw wedi eu cyhoeddi.

Llyfrau Broga £5.99

Gwil Garw a’r Carchar Grisial

Published Awst 31, 2021 by gwanas

Ddoe, yn yr haul, ar ôl bod yn brwydro efo biniau ein maes carafanau (pam fod cyn lleied o bobl yn dallt y gair AILGYLCHU?!), mi ges i fwynhad mawr yn darllen hwn:

Ro’n i wedi cyfarfod Gwil Garw o’r blaen, yn y cylchgrawn Mellten, ond do’n i methu cofio os o’n i wedi darllen rhannau o’r stori hon o’r blaen. Dwi’n mynd yn hen ac anghofus, ocê?

Beth bynnag, roedd y cyfan yn teimlo’n newydd sbon danlli i mi, ac mi wnes i wir fwynhau’r stori a’r hiwmor a’r lluniau.

Dyma flas o lyfr diweddara yr anhygoel Huw Aaron i chi:

A tydi ‘Grooiiinc/Groooiinnnc’ yn cyfleu sŵn baedd yn berffaith?

Roedd sylwadau ffwrdd-â-hi Gwil yn codi gwên yn aml:

Na, tydi Gwil ddim yn foi neis iawn, nac yn arbennig o glyfar; mae o’n taflu ei hun i bethau heb feddwl am y canlyniadau o gwbl, a heb wrando ar gyngor y bobl a’r creaduriaid o’i gwmpas, oherwydd yn ei farn o, mae Gwil yn arwr ac yn andros o ryfelwr. Ac ydi, mae o, ac fel mae’n deud ar y clawr cefn, fo ydi arwr y stori – yn anffodus!

Oherwydd ei natur “Awê ac amdani!” mae’n creu sefyllfaoedd difyr, digri. Mi ges i fel oedolyn fy mhlesio a dwi’n 100% y bydd y llyfr hwn yn apelio at ddarllenwyr ifanc sy’n mwynhau straeon llawn hiwmor – a hwnnw’n hiwmor sych yn aml.

Pa oed? Anodd deud. Dibynnu ar y plentyn. 8/9 +? Mi wnes i ofyn i Caio, fy nai 10 oed roi ei farn ar ddau lyfr arall tebyg gan Llyfrau Broga: Yr Allwedd Amser a Rali’r Gofod 4002, ond dydi o byth wedi sbio arnyn nhw. Hm. Ond dwi’n meddwl efallai y bydd o’n fwy tebygol o sbio ar hwn – a mwynhau. Gawn ni weld – ond dwi’n canmol, iawn! Ac am ryw reswm, dwi’n mynd i weld colli rhai o’r creaduriaid bwystfilaidd rhyfedd… mi wnes i gymryd atyn nhw’n arw. Yn enwedig Y Ceidwad. Bydd raid i chi ddarllen y llyfr eich hun i weld pam…

Mae safon a diwyg y tudalennau yn dda iawn, ac mae’n llyfr braf i afael ynddo. Llyfrau Broga sy’n cyhoeddi. £6.99.

Mwynhewch!

Seren a Sbarc a Hunllef o Anrheg

Published Tachwedd 4, 2019 by gwanas

Dwi’n berson lwcus iawn – dwi’n un o 10,000 sydd wedi derbyn hwn drwy’r post!

EFzBYXdUcAMMGtD

Dyma fwy o’r 10,000:

EFzEVJ8UEAAICFXEGSJV5BWwAAXB06

Babi Huw Aaron ac Elidir Jones ydi Seren a Sbarc, llyfr gafodd ei ariannu gan Lywodraeth Cymru mewn cydweithrediad ag Undeb Rygbi Cymru. Pam? Am ei fod yn hybu dysgu a defnyddio’r Gymraeg drwy rygbi! Ieee! Syniad gwych.

Mae ‘na wefan, ond dydi o ddim yn gweithio i mi (gremlins?) ond mae’n ddigon hawdd dilyn y cyfrif twitter:@LlyfrauBroga

Dyma i chi flas o’r llyfr:
EFzA-3pWkAAG3ja

Cyfuniad o hiwmor boncyrs Huw ac Elidir yn gweithio i’r dim. Mae’n deud ar y cefn ei fod yn “Llyfr comic addas i blant 7+ ac oedolion cŵl.” Yhy. Felly dwi’n oedolyn cŵl achos dwi wedi ei fwynhau o’n arw.

Mae’r stori am yr arwyr Seren a Sbarc yn dilyn tîm rygbi Cymru i Siapan a cheisio dod o hyd i Cwpan y Bydysawd (mae rhyw grinc wedi ei ddwyn) gan orfod brwydro yn erbyn Ninjas, Robots a Robo-ninjas! Heb sôn am y Robo-anghenfil sy’n ymosod ar ddinas Tokyo.

Dyma i chi ran o ddechrau’r llyfr, ac mi wnes i biffian chwerthin efo’r llinell am y tocyn llyfr… ha!

20191104_171747

Gwnaeth hwn i mi biffian hefyd:
20191104_172039

Hiwmor oedolyn mae’n siŵr… ond mae ‘na bethau yma i apelio at hiwmor plant ac oedolion. Dwi ddim am ddifetha’r hwyl i gyd i chi, gwell i chi ei ddarllen drosoch chi’ch hun, ac os na chewch chi afael ar gopi caled, mae’r e-lyfr ar gael i’w lawrlwytho AM DDIM yma:
👉
http://bit.ly/2mp01mw

Llongyfarchiadau Huw ac Elidir – gwych!
A llongyfarchiadau hefyd i dîm Cymru am wneud mor dda yn Siapan.

A llongyfarchiadau i dîm De Affrica am ennill y cwpan! Haeddiannol iawn.

191102_ps_rugby_world_cup_final_0732_8c705a3f1cb3f012537368355532a5f4.fit-760w

Llyfr arall, cwbl wahanol sydd newydd ei gyhoeddi ydi hwn:

9781785623165

Mae lluniau Graham Howells yn wych, sbiwch:

20191029_10104920191029_102945

Ac mae o’n arbennig o dda am wneud angenfilod!

20191029_103026

Dilyniant i Y Bwbach Bach Unig

Graham-Howells-Y_Bwbach_Bach

ydi hwn, ond does dim angen bod wedi darllen hwnnw er mwyn mwynhau hwn. Ac ia, fi sydd wedi addasu hwn, ac ydi, mae cymeriad Aled yn ddeheuol (gan mai yn ne-orllewin Cymru mae’r cyfan yn digwydd) ond gog ydi’r Bwbach. Felly dwi’n gobeithio y bydd yn apelio at blant dros Gymru.

20191029_103157

Mi wnes i weithio’n galed i symleiddio’r arddull, ond gawn ni weld be fydd eich barn chi!

Pam mod i wedi cytuno i’w addasu, a finna’n tantro cymaint yn erbyn gormod o addasiadau? Oherwydd mai llyfr o Gymru, gan Gymro ydi hwn! Ac mae llyfrau gwreiddiol o Gymru angen sylw. Felly nyyyy!

Os dach chi isio gwybod mwy am gymeriadau o fyd y tylwyth teg yng Nghymru, mae ‘na wrach o’r enw Ceridwen yma, a’r Ladi Wen, Gwyn ap Nudd – Y Brenin Gwyrdd, Mallt y Nos, Yr Hwch Ddu, Cŵn Annwn – maen nhw i gyd yma! A gwers am fwlis a bwlio… llyfr bach hyfryd yn fy marn i. Llongyfarchiadau, Graham Howells!

graham-howells-22afd642-4c2c-4111-bcc0-7895b3bac39-resize-750