Archif

All posts for the month Rhagfyr, 2016

Hoff Lyfrau Gareth William Jones

Published Rhagfyr 30, 2016 by gwanas

Nabod rhai o’r llyfrau yma? Llyfrau yng nghyfres Mewnwr a Maswr ar gyfer plant 9-13 oed. Straeon bywiog am bâr o efeilliaid sydd wrth eu bodd yn chwarae rygbi ydyn nhw. Gareth William Jones o  Bow Street ger Aberystwyth sgwennodd bob un.

 

majorca_2008_033_-_copy

Fo sgwennodd rhain hefyd:

A Gareth ydi’r awdur diweddara i rannu ei hoff lyfrau efo ni. Hen bryd cael dyn yndoedd? Ond nefi, mae ‘na brinder dynion sy’n sgwennu ar gyfer plant a’r arddegau ar hyn o bryd. Mi wnai flogio am hynna eto…

Yn ôl at Gareth: cafodd ei eni  a’i fagu  yn Nyffryn Ogwen. Yn Ysgol Penybryn ac Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen ym Methesda y cafodd ei addysgu ac yno y magwyd ei ddiddordeb mewn storiau, drama a pherfformio. Bu’n fyfyriwr yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin ble astudiodd Cymraeg a Drama a fo oedd y cyntaf yng Nghymru  i ennill gradd B.Ed. mewn drama drwy gyfrwng y Gymraeg.04a3209bb51606d6a7259de72e2b66d9425f59d3

Ar ôl dysgu Drama yn Ysgol Gyfun Sandfields ac ysgol Uwchradd Tregaron, bu’n drefnydd gweithgareddau diwylliannol i Llyfrgell Dyfed ac yn Swyddog Celfyddydau mewn addysg  i Gyngor Sir Dyfed cyn symud i ddarlithio yng Ngholeg y Drindod.

Erbyn hyn mae wedi ymddeol ac yn mwynhau ysgrifennu nofelau i blant a chwarae golff.

Mae na fwy o luniau a gwybodaeth amdano fan hyn ( cliciwch ar y linc): http://www.llyfrauplant.org/AA_GarethWilliamJones.pdf

A dyma ei atebion i fy nghwestiynau i:

 1. Pa lyfrau oeddet ti’n eu hoffi yn blentyn? a) Ysgol Gynradd  – Cymraeg a Saesneg

Roedd fy Mam yn credu’n gryf bod rhaid i ni’r plant allu darllen cyn ein bod yn cychwyn yn yr ysgol yn bump oed. Felly, y cof cyntaf sydd gen i o lyfrau yw’r llyfr Awn am Dro i’r Fferm. Llyfr arall oedd Y Llyfr Coch sef addasiad o waith E.R. Boyce.

c0bba1591a9a2f87b152e391cfe57294bed19fd1

Roedd Llyfr Mawr y Plant yn bwysig hefyd wrth gwrs yn enwedig gan fod yr awduron yn byw ym Methesda. Fy hoff lyfr pan oeddwn i’n oed cynradd oedd llyfr o’r enw Dyddiau Ysgol gan J.M.Edwards

9781274943569-uk-300

sef detholiad o waith Daniel Owen. Mi ddarllenais i hwnnw drosodd a throsodd yn enwedig y bennod am Wil Bryan yn trwsio’r cloc.

Fy hoff lyfr Saesneg oedd The Boy on the Boat Train gan Dorothy Rice.

74941

Ac mi roeddwn i’n hoff iawn o Robinson Crusoe gan Daniel Defoe hefyd.

d6f2ef8bcfecfb1a8947b62ba42912b7

 1. b) Ysgol Uwchradd – Cymraeg a Saesneg

Nid oedd fawr o lyfrau plant ar gael pan oeddwn yn yr ysgol uwchradd ac felly roedd rhaid troi at lyfrau fel William Jones, Chwalfa ac O law i Law. Sy’n swnio’n ofnadwy o henaidd ond dyna oedd y sefyllfa. Roeddech chi’n darllen beth oedd ar gael!

 

Pan oeddwn i yn Blwyddyn tri (Blwyddyn 9 heddiw!) rydw i’n cofio gofyn i’r athro Cymraeg W.J.Davies os alllwn i fenthyg Un Nos Ola Leuad gan Caradog Pritchard o’r cwpwrdd yn yr Ystafell Gymraeg. Ai ateb oedd : “Dydw i ddim yn credu y dylai plentyn eich oedran chi ddarllen Un Nos Ola Leuad”. Dyna’r cymelliad gorau ges i erioed i ddarllen llyfr!

41ktywmh1fl-_sy344_bo1204203200_

Y llyfr Saesneg wnes i fwynhau pan yn yr ysgol uwchradd oedd The Lost World gan Conan Doyle.

lostworld_a_std

 

 1. Wyt ti’n dal i ddarllen llyfrau plant? Pa rai wyt ti wedi eu hoffi’n ddiweddar?

Mae gen i bump o wyrion, yr ieuengaf yn ddwy a’r hynaf yn un ar ddeg. Felly, rydwi i’n ddarllenwr brwd o lyfrau plant! Yn enwedig llyfrau plant bach. Y dydd o’r blaen a hithau’n wyntog awgrymodd un o’r wyrion mai Strempan oedd yn gyfrifol!

0862431271

Mae Cyfres Rwdlan yn un o drysorau Cymru. Mae’r sefyllfa o ran yr oedran cynradd yn fy nhristau. Mae lle pwysig i addasiadau o ieithoedd eraill ond yn fy marn i mae’r strategaeth o ganolbwyntio ar addasu llyfrau o un iaith yn unig yn enwedig gan fod y darllenwyr ieuainc yn gallu darllen yr iaith honno yn un beryglus iawn.

 

 1. Pwy ydi dy hoff ddylunydd/arlunydd llyfrau? Pam?

Mae Jenny Williams yn bwysig iawn i mi gan mai hi ddyluniodd fy nofel Caru Nodyn.

220px-caru_nodyn_llyfr

( a llyfr wnes i ei addasu- Blaiddi! Bethan)

6

Mae Elgan Griffiths yn berson hyfryd iawn i weithio hefo fo hefyd.

I mi, y cawr yn y maes hwn ydi Jac Jones

jac-jones

oherwydd ei arddull cwbl unigryw a’i gyfraniad aruthrol i lyfrau plant ar hyd y  blynyddoedd.  0189289af01767c62eecd0e55f5828d508e227e1

 

 1. Be nath i ti ddechrau sgwennu?

Cael beirniadaeth galonogol gan un mae gen i barch mawr iddi sef Siân Lewis yn Eisteddfod Meifod 2005. Roedd hi wedi hoffi fy nofel Caru Nodyn a rhoddodd wobr iddi.

220px-caru_nodyn_llyfr

(Nofel i blant 9-11. Disgrifiad Gwales: Mae rhywbeth rhyfedd iawn ac annisgwyl yn digwydd i Shauna Owen – rhywbeth mor anhygoel nes bod pawb yn yr ysgol yn synnu a rhyfeddu. Mae ei rhieni a Mrs Jenkins, y brifathrawes, yn syfrdan ac mae hyd yn oed y doctoriaid yn crafu eu pennau. Y cyfan oherwydd gwers biano nad oedd Shauna eisiau mynd iddi, a chath fach ddu a gwyn o’r enw Nodyn.)

Adolygiad Gwales

Dydy Shauna Owen ddim yn hoffi gwersi piano, ond mae ei mam yn mynnu bod yn rhaid iddi fynd. Un dydd Mawrth arbennig, mae Shauna’n cofio’n sydyn am ei gwers. Ond pan mae’n cyrraedd tŷ’r athrawes, Madam Maria Daniel Davies, mae’n cael sioc ofnadwy! Mae ei hathrawes biano wedi marw! Pwy fydd yn gofalu yn awr am Nodyn, y gath fach ddu a gwyn? Mae Nodyn yn edrych fel cath fach gyffredin, ond mae’n llwyddo i newid bywyd Shauna, gan synnu a rhyfeddu pawb o’i hamgylch!

Dyma stori gyffrous sy’n llawn dychymyg am gath fach annwyl iawn. Bydd yn siŵr o apelio at bawb, p’un ai a ydynt yn mwynhau gwersi piano neu beidio!

Erin Gruffydd

 1. Be wyt ti’n ei fwynhau fwya am sgwennu?

Mae sgwennu yn gallu bod yn broses anodd a rhwystredig iawn i mi ac mae cwblhau’r gwaith yn ryddhad.

garethw-cyflwyno_breuddwyd_monti

Mae’n debyg bod y mwynhad yn dwad pan yw rhywun yn cael ei werthfarwogi! Yn enwedig pan daw llythyr oddi wrth blentyn.

boywritingletter

 1. Dwed chydig am dy nofel ddiweddara i blant. 

Mae arna’i ofn mai Breuddwyd Monti oedd y nofel ddiwethaf i mi ei chyhoeddi. A hynny yn 2010!

220px-breuddwyd_monti_llyfr

Nofel i blant 9-11+

Adolygiad Gwales
Dyma lyfr arbennig o dda a gafaelgar gan Gareth William Jones yn sôn am fachgen ifanc o’r enw Marc Montgomery. Mae ef a’i deulu wedi gorfod symud i fyw i ardal newydd, ac i dŷ diolwg sy’n llawer llai moethus na’u hen gartref. Ond er nad oedd y tŷ na’r ardd anniben yn ddymunol, ochr arall i’r wal roedd yna gwrs golff anferth. Edrychai’r golffwyr i gyd fel petaent yn mwynhau eu hunain yn fawr iawn, felly penderfynodd Marc y byddai yntau’n hoffi troi ei law at y gêm. Yn yr ysgol newydd gwnaeth lawer o ffrindiau, gan gynnwys Tomos a Steffan, a dyna lle cafodd Marc y llysenw Monti, ar ôl y golffiwr enwog Colin Montgomery. Ond mae pethau’n mynd o chwith iddo yn yr ysgol, a chwarae golff yw ei unig wir ddyhead.

A all wireddu ei freuddwyd? Neu a yw ei fam yn mynd i’w rwystro rhag creu mwy o helynt? Mae’r atebion oll yn y nofel gyffrous hon!

Ifan Llywelyn

 

 1. Pa lyfr(au) plant sydd ar y ffordd nesa gen ti?

Mae gen i ddau brosiect personol ar y gweill ond mae’n dra anhebygol y gwel y naill neu’r llall olau dydd. Yr unig bleser fydd rhannu fy ngwaith â’r wyrion a derbyn eu beirniadaeth!

 

Diolch, Gareth. Efallai y bydd y blog yma’n dy ysbrydoli i sgwennu mwy ar gyfer plant eto rwan!

.

 

 

Pigion o newyddion da a Sgragan

Published Rhagfyr 19, 2016 by gwanas

Newyddion da o lawenydd mawr!

Mae Awst yn Anogia gan y diweddar Gareth F Williams – bellach yn ôl mewn print ac ar gael ar-lein neu yn eich siop lyfrau! (link: http://bit.ly/2hixgzP) bit.ly/2hixgzP

Chwip o bresant Dolig i unrhyw un fethodd gael copi cyn i’r nofel wych hon fynd allan o brint wedi iddi ennill Llyfr y Flwyddyn. A dwi’n meddwl bod rhestr y cymeriadau yn y fersiwn yma – ond dwi’m yn siwr. Prynwch gopi i gael gweld!

A dyma dudalen allan o gylchgrawn Golwg yr wythnos yma am Carys Lake:

15578868_1353471191342383_6232809926641853236_n

Dynes hynod ddawnus sydd wedi dysgu Cymraeg i gantamil o blant sy’n symud mewn i Wynedd heb air o’r iaith, ac yn gadael y Ganolfan Iaith ym Mhorthmadog 8 wythnos yn ddiweddarach yn barod i ymdopi mewn ysgol uwchradd drwy gyfrwng y Gymraeg.

A rwan mae hi wedi cyhoeddi cyfres o lyfrau am Sgragan sy’n addas ar gyfer unrhyw un sydd am ddysgu’r iaith a dysgu mwy am ein hanes  a gwahanol rannau difyr o Gymru. Ond mae’n deud eu bod nhw’n addas ar gyfer Cymry iaith gyntaf hefyd! Dwi’m wedi gweld unrhyw gopi eto, ond os ydi Carys yn deud, wel dyna fo.

 

Unrhyw lyfrau Cymraeg eraill y dylwn i roi sylw iddyn nhw cyn y Nadolig? A na, dydi addasiadau o lyfrau David Walliams ddim angen mwy o sylw!

Hoff Lyfrau Anni Llŷn

Published Rhagfyr 16, 2016 by gwanas

Yr awdur diweddaraf i ateb fy nghwestiynau am ei hoff lyfrau plant ydi Anni Llŷn, sef Bardd Plant Cymru 2015-17, cyflwynydd pob math o raglenni plant a rhywun hynod dalentog sy’n gallu troi ei llaw at bob math o bethau!

annillyn01

p03c4ngn

Fel mae ei henw yn awgrymu, mae’n dod o Ben Llŷn ( Sarn Mellteyrn) ond yn byw yng Nghaerdydd ers tro. Mae newydd briodi Tudur Phillips ( rhywun arall hynod dalentog)

co2gdktwcaa8sgs

Ro’n i yn y parti priodas fel mae’n digwydd – noson dda!

A dyma rai o’i llyfrau hi:

9781847718402

A dyma atebion Anni:

Pa lyfrau oeddet ti’n eu hoffi yn blentyn?

Ysgol Gynradd:

Cymraeg – wrth fy modd pan o’dd Mam yn darllan cyfrola’r Mabinogion gan Gwyn Thomas efo lluniau hudolus Margaret Jones.

51ynd89s4l-_sx356_bo1204203200_

Saesneg – dwi’n cofio cael cyfnod o ddarllen Jaqueline Wilson ond does ’na ddim un llyfr penodol yn aros yn y cof.

Ysgol Uwchradd:

Llinyn Trôns, Bethan Gwanas!!  ( Diolch Anni – Bethan)

51m-rbd55hl

Luned Bengoch, Elisabeth Watkin-Jones.

c09999636887293596f79706741434f414f4141

Dwi ddim yn cofio llawer o lyfra Saesneg ond dwi yn cofio darllen llyfra Roald Dahl – dim clem pa oed!

 1. Wyt ti’n dal i ddarllen llyfrau plant? Pa rai wyt ti wedi eu hoffi’n ddiweddar?

Nes i ddarllen ‘Gwalia’, Llyr Titus (gwych!)

getimg

a ‘Pedair Cainc y Mabinogi’, Sian Lewis ddechra’r flwyddyn

9781849672276_1024x1024

ynghyd ac addasiadau Cymraeg o lyfra Roald Dahl.

Dwi newydd brynu ‘Pluen’ Manon Steffan Ross,

getimg

edrych ymlaen i’w darllen a dwi wrthi’n darllen llyfrau Cyfres Clec, Gwasg Carreg Gwalch. Dwi’n darllen cyfrolau barddonol i blant yn weddol aml, ‘Agor Llenni’r Llygaid’, Aneirin Karadog yn dda!

agor_llennir_llygaidmawr

 1. Pwy ydi dy hoff ddylunydd/arlunydd llyfrau? Pam?

Wnaeth Valériane Leblond ddarluniau cwbl arbennig i fy nghyfrol farddoniaeth i ‘Dim Ond traed Brain’, wrth fy modd efo’i gwaith hi.

dim_ond_traed_brain

Dwi newydd fod yn gweithio ar gyfrol ddwyieithog fydd allan cyn bo hir gyda elusen BookTrust Cymru o’r enw ‘Pob un bwni’n dawnsio!’ – llyfr ‘Everybunny Dance!’ gan Ellie Sandall ac mae ei darlunia hi’n hyfryd hefyd.

everybunny-dance-9781481498227_hr

 1. Be nath i ti ddechrau sgwennu?

Dwi ddim yn gwybod be nath i mi ddechra sgwennu ond mwya’n byd dwi’n meddwl pam mod i’n gwneud dwi’n teimlo mai rhyw chwilfrydedd ydi o. Dwi’n rhyfeddu at allu awduron i fod yn bwerus gyda geiriau, i fedru creu bydoedd, i athronyddu, i gwmpasu teimladau a syniadau. Dwi’n hoffi’r syniad o fynd mewn i dy ben dy hun a herio dy hun i ddarganfod y plethiad mwyaf effeithiol o eiriau i gyfleu beth bynnag sy ’na. Ond dim ond pan dwi’n ystyried y peth go iawn dwi’n meddwl am hynny i gyd. Dwi’n meddwl mai’r ateb syml ydi mod i’n mwynhau gwneud a thrwy wneud, dwi’n gobeithio fy mod i’n annog plant i ddarllen ac ymddiddori mewn sgwennu eu hunain.

 1. Be wyt ti’n ei fwynhau fwya am sgwennu?

Y rhyddid, does dim rhaid cael ffiniau o gwbwl!

 1. Dwed chydig am dy nofel ddiweddara i blant.

Dwi heb gyhoeddi nofel ers ‘Asiant A’ –

9781847718402

nofel ysgafn am ferch ysgol sy’n ysbïwraig gudd. Ond yn y misoedd dwytha wedi cyhoeddi straeon i blant bach – ‘Cyw yn yr Ysbyty’ a ‘Fy llyfr Nadolig cyntaf’

sy’n lyfrau bach syml i blant meithrin, neu wrth gwrs, yn lyfrau da i blantos sy’n dechrau darllen!

 1. Pa lyfr(au) plant sydd ar y ffordd nesa gen ti?

Ar y ffordd, mae ’na gyfrol farddonol ar y cyd â beirdd eraill a nofel ddoniol i blantos cyfnod allweddol 2!

Diolch yn fawr Anni – edrych mlaen at weld y nofel ddoniol newydd!

Hoff Lyfrau Haf Llewelyn

Published Rhagfyr 9, 2016 by gwanas

Mae Haf Llewelyn o Lanuwchllyn yn awdures ac yn fardd sydd â blynyddoedd o brofiad fel athrawes gynradd – a mam, felly mae hi’n gwybod yn iawn sut i fachu dychymyg plant.

Dyma rai o’i llyfrau hi:

Gyda llaw, mae hi’n cyfadde bod Stwffia Dy Ffon Hoci yn cynnwys cryn dipyn o’i theimladau hi pan oedd hi’n ferch ysgol yn Ysgol Ardudwy, Harlech!

A dyma hi’n ennill Gwobr Tir na n-Og 2014 am Diffodd y Sêr i ddisgyblion uwchradd:

5032-18370-file-eng-haf-llewelyn-300-247

9781847716972

Hi ydi’r diweddaraf i ateb fy nghwestiynau am y llyfrau sydd wedi ei hysbrydoli hi dros y blynyddoedd.

Pa lyfrau oeddet ti’n eu hoffi yn blentyn?

Pan yn fach iawn dwi’n cofio eistedd ar fraich y gadair yn cael stori Sion Blewyn Coch gan fy nhad, a mwynhau yn ofnadwy.

c0bba1591a9a2f87b152e391cfe57294bed19fd1

Roedd yna greigiau tu ôl i’n tŷ ni, ac yno roedd Sion Blewyn Coch yn byw yn fy nychymyg i. Felly roedd Llyfr Mawr y Plant yn ffefryn.

225px-llyfr_mawr_y_plant

Roeddwn i hefyd yn hoffi unrhyw beth oedd yn ymwneud efo tylwyth teg a chorrachod, a dwi’n cofio darllen llyfr o’r enw Pwt a Moi, gan Elizabeth Watkin Jones, storiau am ddau gorrach bach direidus.

elizabeth_watkin-jones

Wedyn pan oeddwn i’n saith oed mi ges i lyfr o straeon tylwyth teg gan Sion Corn, mi wnes i ddarllen hwn am flwyddyn gron! Mae o’n dal gen i – un o fy nhrysorau. Dyma fo – The Giant All Colour Book of Fairy Tales – OMB am fwynhad.

61ycvan-hql-_sy344_bo1204203200_

Wedi i mi gael llond bol ar dylwyth teg, mi wnes i ddod o hyd i awduron rhamantaidd dechrau’r ugeinfed ganrif. Clasuron mae’n debyg, ond redden nhw’n llyfrau rhyfedd i rhywun o gefn gwlad Cymru i’w darllen rhywsut, a does gen i ddim syniad sut y ces i fy nghyflwyno iddyn nhw. Awduron o America a Chanada oedd nifer ohonyn nhw– pethau fel – Anne of Green Gables gan L. Montgomery,

annegreengables24

Little Women gan L. M. Alcott, The Adventures of Tom Sawyer gan Mark Twain a Heidi gan yr awdures o’r Swistir, Johanna Spyri. Roedd Black Beauty, gan Anna Sewell hefyd yn ffefryn.

005889

Hefyd wrth gwrs llyfrau Enid Blyton, ac er fod y cymeriadau o fydysawd hollol ddieithr i mi, roeddwn i wrth fy modd yn dianc i’w anturiaethau nhw.

Yna dwi’n cofio hefyd gwirioni ar nofelau fel Luned Bengoch a Lois gan Elizabeth Watkin Jones,

c09999636887293596f79706741434f414f4141

ond doedd yna ddim digon ohonyn nhw i ddiwallu rhywun oedd yn bwyta llyfrau, fel Ceridwen y wrach!

Erbyn cyrraedd yr ysgol uwchradd roedd cylchgronau fel Jackie

latest

yn haws eu darllen rhywsut, ond yna dechrau mwynhau nofelau epic fel Far From The Madding Crowd, Hardy, a dwi yn cofio dechrau Lord of The Rings, ond wnes i ddim ei orffen nes i mi gyrraedd y Coleg!

Wyt ti’n dal i ddarllen llyfrau plant? Pa rai wyt ti wedi eu hoffi’n ddiweddar?

Ydw, dydw i ddim yn teimlo mod i wedi stopio darllen llyfrau plant rhywsut, oherwydd mi wnes i gael y plant yn ifanc. Roeddwn i’n darllen llyfrau iddyn nhw – dwi’n dal i gofio Rhigymau Jac y Jwc (Mary Vaughan Jones) air am air.

51vg-02nsul-_sx370_bo1204203200_

Mae Rwdlan yr un oed â fy merch hynaf ac mae’r plant wedi eu magu ar lyfrau Angharad Tomos – gan gynnwys y clasur, Sothach a Sglyfath.

0862432960

Dwi’n gwneud llawer o waith efo athrawon ac yn argymell nifer o lyfrau dwi’n teimlo sy’n rhai gwych am sawl rheswm – rhai o’r goreuon yn bendant ydi Cerwyn y Corrach, Gerallt Lloyd Owen,

getimg

Y Dywysoges Sach Datws (addasiad Iwan Llwyd) a Y Goeden Gofio, Britta Teckentrup (addasiad Ceri Wyn Jones).

Ar gyfer yr arddegau dwi wrth fy modd efo’r nofel/cerdd hir The Weight of Water, gan Sarah Crossan

9781408823002 – nofel sy’n adrodd hanes merch ifanc o wlad Pwyl yn gorfod symud i Loegr efo’i mam i chwilio am ei thad. Mae’n trafod y syniad o wreiddiau, perthyn a hiraeth.

Hefyd nofel ddifyr ac annisgwyl arall i’r arddegau ydi The Lie Tree gan Francis Hardinge.

9781447264101the-lie-tree

Yn Gymraeg, does dim curo ar y nofel ddychrynllyd Anji, gan Gareth F. Williams, mi ddylai hon fod ar silff pob oedolyn ifanc, neu’n hytrach o dan ei drwyn/thrwyn.

41s52hsimil-_ac_us160_

 

Pwy ydi dy hoff ddylunydd/arlunydd llyfrau? Pam?

Dwi wrth fy modd efo dyluniadau bach syml Jac Jones yn llyfrau Mary Lloyd Jones,

51idwplzsrl-_sx371_bo1204203200_

sali-mali

mae Jac y Jwc a Jini yn glasuron. Hefyd darluniau Angharad Tomos, sydd hefyd yn syml ond annwyl iawn.

0862431158

Dwi hefyd yn hoff o ddarluniau Valeriane Leblond, a hi sydd wedi darlunio cyfres Ned y Morwr, mae’r cymeriadau yn gesys go iawn ganddi.

9781784612214

Be nath i ti ddechrau sgwennu?

Dim syniad! Dwi ddim yn cofio dechrau, na chyfnod nad oeddwn i’n sgwennu rhywbeth, mi rydw i wedi bod yn sgwennu o hyd, boed hynny yn gerddi, straeon bychan ar gyfer fy ngwaith pan oeddwn yn athrawes, dramau, sgetshys, neu dim ond rhestrau o bethau i’w cofio.

Be wyt ti’n ei fwynhau fwya am sgwennu?

Dwi’n ffendio’r broses yn un od ond difyr iawn – un munud mae yna gymeriad yn fy mhen i, ac yna unwaith dwi’n dechrau sgwennu mae’r cymeriad yn dod yn fyw, ac mae o’n gwneud pethau, yn dweud pethau, yn mwynhau weithiau, yn brifo dro arall, ond mae o yno go iawn, fel rhywun o gig a gwaed. Wel, mae o i mi beth bynnag. Y gamp ydi perswadio’r darllenydd ei fod o’n gymeriad go iawn fel rwyt ti’n ei weld o.

Y peth gorau un ydi pan mae pobl yn dweud eu bod nhw wedi mwynhau dy waith di, ac yn trafod y cymeriadau efo ti, ac yn holi beth sydd wedi digwydd iddyn nhw ar ol i’r stori ddod i ben. Mae hynny yn rhoi ‘wmff’ go iawn i rhywun!

Dwed chydig am dy nofel ddiweddara i blant.

Breuddwyd Sion ap Rhys ydi’r nofel ddiwethaf i mi ei sgwennu ar gyfer plant.

51btwfpfmxl-_sy344_bo1204203200_

Mae hi wedi ei gosod yn Oes y Tuduriaid, pan roedd pobl yn credu fod gwrachod yn gallu rheibio, a phan oedd môr ladron yn cael rhwydd hynt i ddwyn oddi ar longau Sbaen. Mae Sion ac Wmffra yn ddau frawd ac yn gorfod byw efo eu ewyrth wedi i’w mam cael ei charcharu ar gyhuddiad o fod yn wrach. Mi wnes i sgwennu hon ar gyfer plant Ysgol Ffridd y Llyn, pan oeddwn i’n dysgu yno am gyfnod. Roedd yn rhaid i mi gael pennod newydd pob wythnos – roedd yn ffordd wych o sgwennu, oherwydd roedd yn rhaid gorffen pob pennod ar chydig o ‘cliff hanger’, ac mi fyddai’r plant yn gofyn bob bore Iau pan oeddwn i yno – ‘Wel, oes ganddoch chi bennod arall?’

Pa lyfr(au) plant sydd ar y ffordd nesa gen ti?

Dwi wrthi’n addasu Diffodd Y Sêr i’r Saesneg ar hyn o bryd, sef hanes Hedd Wyn. Hefyd mae gen i stori fechan am ddreigiau yn dod allan cyn bo hir fel rhan o gyfres Roli Poli, Gomer. Wedyn mae gen i gyfres o lyfrau ffeithiol angen eu paratoi – rhai ar gyfer plant 3-5 oed – dipyn o waith crafu pen, oherwydd dwi angen cyflwyno ffeithiau difyr ond mewn ffordd syml iawn. Hwyl a sbri!

Diolch, Haf – a dyma lu ohoni efo Mai, un o’i chwiorydd.

mai

Ac efo fi!

12308832_1045041728889732_7283874342608752868_n_2

 

Ysgol Pennant

Published Rhagfyr 7, 2016 by gwanas

image

Y pethau mae awdur yn ei wneud i hyrwyddo llyfrau…

Mae’r llyfr dan sylw yn y gornel ar y dde.

Ac os dach chi methu gweld yn iawn:

image

Roedd plant Ysgol Pennant, Penybont Fawr ym Mhowys yn mwynhau’r llyfr am ei fod wedi ei osod yn eu rhan nhw o’r byd – neu’n weddol agos o leia.

datarfcsdfnz0lfprhsm0ublxdzhdrdfhtmhhn1u-gmo072mc7bftkhclaglrfuwqrkk9xjyk0yr-fe2tufslmcpbf7bq1lldhfzw0wdcfzwi_uexebj5th8sjfqoszoc4hpdmyv59svta

Doedd neb wedi ei orffen eto felly maen nhw wedi addo fy ebostio i ddeud be roedden nhw’n ei feddwl o fy niweddglo i. Rhan hollbwysig o unrhyw lyfr!

Mi fuon nhw’n fy holi’n dwll am fy sgwennu a fy nheithiau

– cymaint o gwestiynau roedd hi bron yn amhosib dod â’r sgwrs i ben! Ew, mi wnes i fwynhau fy hun efo nhw. Mae ymweliadau ysgol yn bwysig i awduron yn ogystal â’r plant!

 

A’r ateb i’r cwestiwn – pwy yw fy hoff awduron llyfrau plant? Dyma i chi gliwiau:

 

Ac yn y blog nesa, mi gewch wybod be oedd hoff lyfrau’r awdures Haf Llewelyn, rwan a phan oedd  hi’n blentyn. Jest blog bach sydyn ydi hwn – mae gen i waith sgwennu MAWR i’w wneud heddiw cyn teithio i Sir Benfro i siarad efo llwyth o ddynion yn eu hoed a’u hamser – ia, am lyfrau!