Archif

All posts for the month Mawrth, 2014

Rhaffu Celwyddau gan Gwenno Hughes ( ac Eilian a’r Eryr, Euron Griffith)

Published Mawrth 26, 2014 by gwanas

NAAA! MI SGWENNAIS I’R BLOGIAD ISOD….

9781847716477
Fy nith, Meg, sy’n 12 oed ddywedodd wrtha i ei bod hi wrth ei bodd efo’r nofel yma. Mae hi wedi ei darllen hi dair gwaith! Tair gwaith? Dwi’m yn meddwl mod i wedi darllen unrhyw nofel dair gwaith, ar wahân i rai TGAU neu Lefel A. Sôn am ddarllen er mwyn pleser ydw i, nid gorfodaeth!

Un o Gyfres Mellt, Y Lolfa ar gyfer darllenwyr 11-15 oed ydi hi. Mae gen innau nofel (Llwyth) yn yr un gyfres ond dydi Meg ddim wedi sbio ar honno! Ond dyna fo, dydi pawb ddim yn hoffi’r un pethau nac’dyn, a beryg bod nofel ffantasi am wahanol lwythau efo lot o ladd ac ymladd ddim yn apelio at Meg a dyna fo. Hmff.

Dwi’n gallu gweld pam fyddai hon yn tynnu sylw merch ifanc fel Meg: dyna’r clawr i ddechrau. Wyneb merch ifanc efo un llygad ( efo mascara ddeudwn i) a gwefusau sgleiniog yn amlwg, heb fod yn rhy amlwg.9781847716477
Rhys Huws wnaeth y clawr yma, a llongyfarchiadau, Rhys. Mae’n un da.

A dyma’r broliant:image

Felly merch 16 oed yn byw drwy rhyw ddrama deuluol mewn ysbyty (mae gan Meg ffansi bod yn nyrs…); cyfeiriad at gariad (mae Meg, fel sawl merch arall yr un oedran, yn hoffi chydig o ramant) ac addewid am dipyn o ofn a phanig a chwalfa emosiynol. Dwi’m yn meddwl y byddai llawer o fechgyn yn cael eu denu at hon ( cywirwch fi os dwi’n anghywir!) ond yn sicr, mi fydd at ddant llawer iawn o ferched ifanc. Mi fyddwn i’n bendant wedi ei mwynhau hi yn yr oed yna.
image
(tua 13-14 ydw i yn y llun yna dwi’n meddwl)

Dyma i chi’r dudalen gynta i chi gael blas:image
Arddull bywiog, hawdd ei ddarllen ( wel, i gogs yn sicr…) gyda digon o ddeialog, a merched ifanc yn ymbincio ar gyfer parti i gyfeiliant miwsig sy’n llawer rhy uchel ym marn y fam. Grêt. Jest y peth i fachu diddordeb genod ifanc.

Dwi wedi ei ddarllen o, ac wedi mwynhau’r stori, ond dwi’n rhy hen… roedd Non, y prif gymeriad yn mynd ar fy nerfau i! Ro’n i’n ei gweld hi’n hen jaden fach hunanol, flin. Ond erbyn cofio, mi fyddai hynna’n fy nisgrifio i i’r dim pan ro’n in 15-16 oed…wps.

Hefyd, i mi, roedd ‘na fymryn bach gormod o ailadrodd a thanlinellu stâd emosiynol pobl pan oedd eu stâd emosiynol yn berffaith amlwg ers y ddeialog. Ond fi ydi honno. A ‘fi’ eitha hen.
Mae’n siwr y byddai’r ‘fi’ 11-15 oed wedi mwynhau pob gair o’r hunan-holi.

Mae hon yn nofel am dyfu i fyny, am berthyn, am ddarganfod be sy’n bwysig mewn bywyd – efo digon o bethau cyfoes (o golur a ffonau symudol i alcohol a rhyw) yn cael sylw. A dyma linc i’r wybodaeth ar wefan Gwales:

http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781847718006&tsid=3#top

WEDYN MI FFONIAIS MEG I OFYN AM DDYFYNIAD GANDDI, PAM EI BOD HI MOR HOFF O’R LLYFR YMA, A DACH CHI’N GWYBOD BE DDEUDODD HI?
“DWI’M WEDI DARLLEN HWNNA…” NOFEL ARALL GAN GWENNO HUGHES ROEDD HI WEDI’I DDARLLEN DEIRGWAITH:RHYFEL CARTREF – CYFRES PEN DAFAD!
getimg.php

AAAAA! FELLY DWI WEDI ARCHEBU HONNO HEFYD. DYNA FY NYSGU I I LANHAU FY NGHLUSTIAU.

O ia, mi ddarllenais i hon sy’n yr un gyfres Mellt hefyd, sbel yn ôl bellach, a dwi methu dod o hyd i fy nodiadau, ond mi wnes i ei mwynhau hi: hiwmor hyfryd, a llyfr ddylai apelio mwy at fechgyn.
Unknown-8

Mae ‘na elfennau gwbl boncyrs ynddi, felly os dach chi’n nabod hogyn 11-14 oed sy’n cwyno ei fod o methu dod o hyd i nofel sy’n apelio at ei hiwmor o, rhowch gynnig ar hon. Mi neith wella eu daearyddiaeth hefyd, synnwn i daten.

Dyma’r manylion ar Gwales:
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781847716828&tsid=3#top

Gormod i’w ddarllen

Published Mawrth 14, 2014 by gwanas

Dim amser i ddarllen llyfrau plant y dyddiau yma, heb sôn am sgwennu amdanyn nhw. Mae gen i domen, naci, mynydd o eiriau eraill i’w darllen. 

Ro’n i newydd frwydro drwy stwff y Goron ar gyfer yr Urdd ( pob ymgais yn 4000 o eiriau – o leia), wedyn ges i barsel arall : stwff y Fedal Ryddiaith, Ynys Môn. Aaaaa! Do’n i ddim wedi sylweddoli bod y ddwy Steddfod mor agos at ei gilydd. Adduned- dysgu dweud NA!Image 

Clwb Darllen rhaglen Radio Cymru Tudur Owen

Published Mawrth 7, 2014 by gwanas

Dyma lle ro’n i amser cinio: photo inc
Traeth Bermo, efo Del, ac un o nofelau Manon Steffan Ros.
Dwi wedi ei ddarllen o o’r blaen, a phan ofynnodd Gareth Iwan, images-3 cynhyrchydd rhaglen radio Tudur Owen Unknown-7 i mi ddechrau Clwb Darllen ar y rhaglen, y llyfr yma neidiodd i’r meddwl yn syth.

Do’n i ddim isio dychryn pobl efo nofel fawr dew, ac un o gyfres Stori Sydyn ydi hon, Unknown-8 cyfres o nofelau byrion sydd wedi eu hanelu at bobl sydd ddim wedi darllen llyfr Cymraeg ers blynyddoedd am ba bynnag reswm. images-1

images-2

Doedd Manon Rogers Unknown-5 ddim wedi darllen nofel Gymraeg ers ei dyddiau ysgol – ro’n i’n gwybod hynny yr eiliad ddeudodd hi ‘Tydi Bywyd yn Boen.’

Ond mae ‘na filoedd yr un fath â hi yndoes? Heb sbio ar lyfr Cymraeg ers eu lefel O/A?TGAU/be bynnag. Gormod o orfod sgwennu traethodau am lyfrau ydi hynna am wn i.
A dydi pawb ddim yn gwirioni run fath wrth gwrs. Nid pawb sy’n gwirioni efo darllen a dyna fo.

Ond nid casau darllen mae llawer o’r bobol yma; maen nhw’n darllen rhai Saesneg. Dydyn nhw jest ddim isio sbio ar un Cymraeg byth eto. Ac mae hynna’n fy ypsetio i!
images-5

Mi allai Clwb Darllen Tudur newid hyn. O ddifri rwan, dwi’m yn meddwl mod i’n gor-ddeud. Os allwn ni ei wneud o’n hwyl ac yn ddifyr ( ac mi rydan ni wedi addo bod yn onest – heb fod yn gas, gobeithio!), dwi wir yn meddwl y gallen ni ddenu ambell un ( mi fysa miloedd yn neis, ond dwi’n trio bod yn realistig) i brynu neu fenthyg llyfr Cymraeg, ac yna eu mwynhau a deud wrth eu mêts, sy’n deud wrth eu mêts hwythau ac ati ac ati. Wel? Wyddoch chi byth!

Mae Inc yn berffaith oherwydd ei fod o’n fyr, yn rhad (£1.99) ac yn stori dda wedi ei deud yn wirioneddol dda. Wel, yn fy marn i, ond gawn ni weld be fydd barn Tudur a’r criw… Dwi wedi rhoi caniatad (swnio fel rêl prifathrawes tydw?) i Dyl Mei roi’r gorau i’w ddarllen os ydi o’n cael llond bol. images-4
– yn y gobaith na wnaiff o ffasiwn beth!

Maen nhw ( a’r gwrandawyr) yn cael mis i ddarllen y llyfr, wedyn mi fyddwn ni’n ei drafod ar y rhaglen ar bnawn Gwener. Ar ôl 3.30 os fydd gen i wersi Cymraeg i’w rhoi yn Nyffryn Ardudwy ( wedi rhoi fyny ar Bermo) yn gynta, ond mae’n amser da beth bynnag gan y bydd llwyth o blant a rhieni yn eu ceir ar y ffordd adre o’r ysgol – ac yn gwrando ar Radio Cymru, gobeithio!

Ydw, dwi’n nerfus, ond ddim mor nerfus â Manon Steffan Ros…image

Os oes gynnoch chi syniadau pa lyfrau eraill allwn i eu cynnig i’r Clwb, rhowch wybod. Ond cofiwch nad ydw i isio eu dychryn na’u diflasu. Ara bach a bob yn dipyn mae gwneud hyn…

Coffau cymeriadau llenyddol

Published Mawrth 4, 2014 by gwanas

Mi wnes i roi sylw i nofel Madam Wen yn Y Cymro a’r Herald yn ddiweddar, ac un peth wnaeth fy nharo wrth sgwennu oedd cyn lleied o sylw sydd i gymeriadau llenyddol yng Nghymru: cymeriadau dychmygol dwi’n ei feddwl, cymeriadau sydd wedi bod yn annwyl i ni, neu’n boblogaidd am gyfnod hir.
Dwi’n cofio meddwl hyn ar ymweliad â Kiev (pan oedd pethau’n dawel yno) pan welais i gofgolofn hyfryd i gymeriad allan o lyfr ar ganol y pafin:
images
Panikovskyi ydi hwn, twyllwr oedd yn esgus ei fod yn ddall.

Ac yn Rwsia, dyma lun o gymeriad llyfrau plant hynod boblogaidd, Cheburashka:news_11877_n
Ac mae na gofgolofnau lu dros y wlad ohono fo a’i ffrindiau dychmygol:Unknown-5

Pam nad oes cofgolofn i Wil Cwac Cwac neu Sali Mali yng Nghymru?Unknown-6Unknown-7
Dwi’n gwybod bod pentre cyfan i Sali Mali yng Ngheredigion, ond pam nad oes un ar y prom yn Aber? Byddai’n dangos i ymwelwyr bod gynnon ni ein llyfrau a’n llenyddiaeth ein hunain yn un peth.

A byddai cerflun hardd o Madam Wen rhywle yn ardal y Llynnoedd ar Ynys Môn yn wych – rhywbeth fel hyn:image ond efo clogyn wrth gwrs.

Nid dyma’r amser i sôn am bethau fel hyn, mi wn, gan fod y cynghorau yn chwilio am ffyrdd o arbed arian yn hytrach na’i wario. Ond rhywbeth i gofio amdano pan ddaw eto haul ar fryn efallai?

Gyda llaw, dwi’n falch iawn bod Barn ( rhifyn Mawrth) wedi rhoi sylw i gyfres Mellt o’r diwedd:
image
Cyfres o lyfrau ar gyfer darllenwyr 11-14 oed. Do, dwi wedi sgwennu un ohonyn nhw
image
a dwi wrthi’n darllen rhai o’r lleill – hanner ffordd drwy Eilian a’r Eryr gan Euron Griffith Unknown-8ar hyn o bryd a digri iawn hyd yma.
A nofel cwbl wahanol i f’un i, sy’n un ffantasi efo tipyn o ladd a gwaed.Unknown-9
Mae’r lleill yn swnio’n gwbl wahanol hefyd, felly siawns na fydd un i blesio rhywun!
Diolch am y sylw Helen Angharad Evans – a Barn.