Uncategorized

All posts in the Uncategorized category

Gethin Nyth Brân

Published Tachwedd 15, 2017 by gwanas

Addasiad o fy ngholofn yn yr Herald Gymraeg (y darn Cymraeg sydd yn y Daily Post bob dydd Mercher) ydi hwn:

colofn

Ond ro’n i am i bawb arall ei weld hefyd, felly dyma fo:

clawr

Dwi newydd orffen darllen nofel ar gyfer yr arddegau a dwi wedi gwirioni. A chan fod llyfrau plant yn cael cyn lleied o sylw ar y cyfryngau (rhai gwreiddiol yn yr iaith Gymraeg o leia) dwi’n mynd i neud yn blwmin siŵr bod hon yn cael sylw!

Gareth Evans ydi enw’r awdur – a dyma ei nofel gyntaf erioed. Un o Benparcau, Aberystwyth ydi Gareth, ac os cofia i’n iawn, mi enillodd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd pan roedd o tua 16 oed. Dwi’n digwydd cofio am ei fod o’r un oed â mi, ac mi fues i ar gwrs drama efo fo yn Harlech ryw dro yn y 1970au. Digwydd cofio hefyd ei fod o, fel fi, wedi gwirioni efo ieithoedd ond mai Almaeneg oedd ei hoff iaith dramor o. Aeth o i Fanceinion i astudio’r iaith honno (a drama) yn y Brifysgol, ac ar ôl cyfnod efo Radio Cymru ac yn sgwennu cyfres ‘Dinas’ aeth i fyw dramor am ddegawd, i Sbaen a’r Almaen.

Dyma fwy o’i hanes mewn taflen Adnabod Awdur:

DMgj83EXUAEvzI8

Doedd gen i ddim syniad mai fo oedd awdur y nofel hon nes i mi weld ei lun yn Golwg. Mae o’n byw yng Nghaerdydd ers blynyddoedd, ac wedi bod yn sgwennu’n dawel bach i Bobol y Cwm ers ugain mlynedd. Ond tua deng mlynedd yn ôl, pan oedd ei blant yn eu harddegau, dechreuodd feddwl am sgwennu nofel ar gyfer eu hoedran nhw. Roedd o wedi sylwi nad oedd llawer o lyfrau Cymraeg ar eu cyfer nhw – a bechgyn yn enwedig, a dyna sut y dechreuodd chwarae efo’r syniad o sgwennu am Guto Byth Brân.

A dyma’r canlyniad. Chwip o nofel antur/hanes/ffantasi/chwaraeon! Yr hyn sydd wedi fy mhlesio i fwya ydi bod cymaint o waith wedi mynd i mewn iddi. Mae ’na lawer gormod o nofelau Cymraeg i blant (ac i bawb o ran hynny) yn brin o ôl chwys. Mae hon yn llawn dop o ymchwil i hanes ardal Pontypridd a Chwm Rhondda, Cwm Taf ac ati. Roedd ganddo ddau fap o gyfnod Guto Nyth Brân (y 1700au cynnar) ar y wal wrth ei gyfrifiadur tra’n sgwennu hon – un o blwy Llanwynno a’r llall o ddwyrain Morgannwg, felly mae enwau’r ffermydd a’r bryniau a hyd yn oed y caeau yn berffaith gywir ynddi.

32678792521_094d1ba774_b

Mae’r traddodiadau fel hel calennig, diwrnod aredig ac ati yn neidio’n fyw oddi ar y dudalen; mae o’n amlwg wedi gwneud ymchwil i mewn i’r hyn fyddai pobl yn ei fwyta a’i wisgo, heb sôn am y ffordd fydden nhw’n siarad.

Dewr iawn oedd dod â’r Wenhwyseg i mewn i nofel ar gyfer pobl ifanc heddiw, ond iechyd, mae o wedi llwyddo! Dach chi’n gweld, stori am Gethin, hogyn 13 oed o’n hoes ni heddiw ydi hi, bachgen cyffredin sy’n ceisio delio efo ysgol, bwlis, y ferch mae’n ei ffansïo, ei fam a’i ‘Gransha’ sef ei daid/dad-cu sydd ddim yn siarad Cymraeg. Ond un noson Calan Gaeaf, ac yntau wedi ei wisgo fel Hobbit, mae’n rhedeg am ei fywyd rhag y bwlis pan mae’n syrthio yn anymwybodol – ac yn deffro yn 1713. Mae pawb o’i gwmpas yn uniaith Gymraeg rŵan, ac yn siarad yn od. Yn lle ‘tad’ maen nhw’n deud ‘têd’, ‘tên’ ydi tân, ‘acor’ ydi agor ac maen nhw’n deud pethau fel ‘hi gerddws’ ac ‘fe ddringws’ yn lle ‘cerddodd’ neu ‘ddringodd’. Mae’n gweithio’n berffaith, ac ro’n i fel darllenydd yn syrthio mewn cariad efo’r iaith, yn union fel Gethin – ac fel Gareth yr awdur, yn amlwg.
Doedd Gareth ddim yn siŵr am ddefnyddio’r Wenhwyseg fel hyn, ac yn ôl yr erthygl yn Golwg ‘dwi’n dal ddim yn siŵr.’ Oedd o’n ormod i ddisgwyl i ddarllenwyr 13-15 oed ymdopi efo darllen y Wenhwyseg? Wel, yn fy marn i, nag oedd. Mae’r ddarllenwraig 55 oed yma (sydd, dwi’n cyfadde, yn dipyn o nerd ieithyddol fel Gareth) wedi mopio, o leia! Ond dwi’n 100% siŵr y bydd pobl ifanc Morgannwg yn mopio hefyd, ac mae o wedi ei wneud o mor glyfar, fydd o’n amharu dim ar fwynhad pobl ifanc (a phobl hŷn o ran hynny) o ardaloedd eraill chwaith. A phun bynnag, mae’n rhoi lliw ychwanegol i’r darnau hanesyddol.

Mae ’na elfen gref o falchder bro yn treiddio drwy’r tudalennau, a synnwn i daten na fydd yn ysgogi rhai o blant Morgannwg i ailafael yn y Wenhwyseg. Iawn, falle mod i’n ormod o ramantydd yn fanna, ond wyddoch chi byth.

Ond mae ’na fwy, llawer iawn mwy yn y nofel hon: cymeriadau cofiadwy, byw; digonedd o ddigwyddiadau cyffrous ac anturus yn y ddau gyfnod a digon o redeg a rasys (neu redegfeydd fel roedden nhw ers talwm). Difyr oedd deall bod yr awdur wedi rhedeg sawl hanner marathon ei hun, ac yn dioddef o asthma – fel Paula Radcliffe. Mae’r cyfan yn y nofel, a’r cyfan yn taro deuddeg.

1200px-Gutonythbran

Roedd hi’n hen bryd i rywun sgwennu nofel fel hon am ardal Pontypridd a Morgannwg. Roedd hi’n hen bryd i rywun sgwennu nofel am Guto Nyth Brân a’i gyfnod hefyd. Ac roedd hi’n amlwg yn hen bryd i Gareth Evans droi at ryddiaith!
Dim ond gobeithio na fydd hi’n cymryd deng mlynedd arall i Gareth sgwennu nofel arall ar gyfer pobl ifanc. Un efo rhywfaint o Almaeng neu Sbaeneg ynddi efallai – pam lai? Mae angen hybu diddordeb mewn ieithoedd tramor ymysg Cymry ifanc hefyd.

Gobeithio y caiff ‘Gethin Nyth Brân’ y derbyniad a’r clod mae hi’n ei haeddu ac y bydd pob ysgol ym Morgannwg yn prynu stoc da ohoni. A phob ysgol arall yng Nghymru o ran hynny.

Ond mi fyddai’n well gen i tasech chi’n prynu’ch copi eich hun. Dach chi’n mwynhau rhedeg? Neu nofelau ffantasi? Neu jest nofelau da yn gyffredinol – efo ôl chwys arnyn nhw? Dyma’r anrheg Nadolig perffaith felly: £5.99 Gwasg Carreg Gwalch.

Dyma’r dudalen gyntaf i chi gael blas:

tud 1

Advertisements

Llyfrau i’r Oedolion dros y Nadolig

Published Tachwedd 6, 2017 by gwanas

Jest isio sôn am ddau lyfr allai blesio’r oedolion yn eich bywydau chi:
Cwcw, nofel newydd Marlyn Samuel a Syllu ar Walia, Ffion Dafis. Dau lyfr hollol wahanol. Mi wnai ddechrau efo Cwcw:

DNizKR_WkAUzWm1

Os dach chi isio nofel fywiog, ysgafn efo cymeriadau a sefyllfaoedd fydd yn gwneud i chi biffian chwerthin, dyma hi. Mae Marlyn yn hen law ar sgwennu y math o nofelau yma, ac mi fyddai hon yn gallu cael ei haddasu’n hawdd ar gyfer y sgrin – a’r radio, yn sicr. Fi oedd yn holi Marlyn yn y lansiad yn Cartio Môn,

DMiFSqsWsAAjU0U

felly mi ges i glywed yr anhygoel (Dr) Manon Wyn Williams (yn y canol, isod) yn darllen pigion, a iechyd, roedd hi (a’r darnau o’r llyfr) yn wych. Pawb yn rhowlio!

DMiHYCgXkAAXGyu

Ond mae Manon a Marlyn yn nabod ei gilydd yn dda iawn, ac mae Manon yn gallu ‘clywed’ llais Marlyn yn y sgwennu mor hawdd. A sôn am glywed, roedd perfformiad Gwen Elin (ar y dde) yn y lansiad yn wefreiddiol – a’r cyfeilio’n rhyfeddol hefyd.

Rwan, dydi hon ddim yn nofel i blant, ac mae hynny’n amlwg o’r dechrau un! Felly, gan fod plant yn darllen y blog yma, fiw i mi ddyfynnu, ond siawns na chai eich cyfeirio at linc? Os dach chi isio blas o’r bennod gynta, mae modd ei ddarllen fan hyn, drwy wefan Gwales, iawn?

http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781912173044&tsid=3#top

Mae’n agoriad sy’n tynnu sylw yn syth, beth bynnag. Hanes dwy hanner chwaer sy’n cyfarfod am y tro cyntaf erioed yn angladd eu tad ydi hon, ac mae Marlyn wedi llwyddo eto, fel y gwnaeth yn ei dwy nofel flaenorol, i blethu’r doniol a’r dwys. Nid dim ond stwff digri sydd yma, ond y gwewyr o fethu cael plant, a’r berthynas rhwng dwy chwaer sydd, yn yr achos yma, yn hollol, gwbl wahanol i’w gilydd (mae’r clawr yn dangos hynny’n arbennig tydi?). O, ac mae beirdd yn ei chael hi! Mae’r ddeialog, fel arfer, yn clecian ac yn swnio’n gwbl fyw, ac mi wnes i fwynhau darllen hon yn arw. Mae’n £9 ond yn werth bob ceiniog.

Mae gwir angen mwy o nofelau ysgafn fel hyn. Dydi pob awdur ddim yn anelu am Llyfr y Flwyddyn, a dydi pawb ddim isio darllen Llyfr y Flwyddyn chwaith! Ond go brin y caiff hi sylw yn y cylchgronau llenyddol, na’i chanmol ynddyn nhw chwaith achos nid dyna ei chynulleidfa. Nofel ar gyfer y werin ydi hon, ac mae Marlyn yn nabod ei chynulleidfa. Da iawn, a mwy os gweli di’n dda, Marlyn.

‘Nid hunangofiant ydy hwn,’ meddai Ffion Dafis.

ffionblog-copy

Ond waeth iddi heb â phrotestio, ysgrifau hunangofiannol ydi’r rhan fwya o’r gyfrol arbennig hon, a’r rheiny yn wych o onest a chignoeth.

Mi ges fy llorio gan y ddeialog ar y diwedd un:‘Fi a Fo’, oherwydd y dawn sgwennu a’r uniaethu es i drwyddo. Mi wnes i (a sawl darllenydd arall) feichio crio wrth ddarllen y darn amdani’n colli ei mam i ganser; mi wnes i wingo a chwerthin yn uchel wrth darllen y darn cyntaf un, ‘Twrci a thameidiau eraill’, amdani’n crwydro strydoedd Caerdydd ar ôl treulio noson feddw yng nghwmni chwaraewr rygbi rhyngwladol (na chaiff ei enwi, damia hi). Mi wnes i (a sawl darllenydd arall) wingo ac uniaethu efo’i hyrddiau o banig, ac roedd hi’n hen bryd i rywun sgwennu’n onest am berthynas merched ag alcohol.

Do, yn un o’r sawl ‘lansiad’ mae’r gyfrol wedi eu cael, mi wnes i gyfadde mod i wedi sgipio drwy’r darnau teithio ar y darlleniad cynta, a dwi’n gwybod nad fi ydi’r unig un i wneud hynny! Ond roedd hi wir yn werth mynd yn ôl atyn nhw.

Dyma lun o’r… dwi’m isio deud ‘lansiad’ – dim ond un waith allwch chi ‘lansio llyfr a llong, neno’r tad… felly dyma lun o un o’r nosweithiau i ddathlu cyhoeddi’r gyfrol, yn Gwin Dylanwad, Dolgellau:

IMG_2682

Roedd hi’n orlawn yno erbyn y diwedd. Ac roedd hi’n noson hyfryd, ac Osian wedi canu’n hyfryd hefyd (hogyn lleol, i chi gael dallt).

Cyfrol arbennig gan hogan arbennig, sy’n haeddu bob clod. £8.99 – ceiniog yn rhatach na Cwcw!

Llyfrau i blant 5-8 oed

Published Tachwedd 3, 2017 by gwanas

image

Hwre! Mi ges i ddau becyn hyfryd o lyfrau plant yn y post heddiw, digon o ddeunydd darllen a blogio am wythnosau! Lle i gychwyn?! Wel, dwi wedi penderfynu mai’r ddau lyfr yma fydd yn cael fy sylw i gynta, dau arall sy’n perthyn i ‘Cyfres Clec’, cyfres wreiddiol o ‘straeon denu darllen’:
Dyn Bach y Cloc a Deiniol y Dylwythen Deg Drwsgl gan Leusa Fflur Llewelyn a Ar Goll ac Alwena Breichia Tena gan Anni Llŷn.
Oes, mae ‘na ddwy stori ym mhob llyfr, ac maen nhw wedi eu hanelu at blant 6+ ond mi fydd plant 5 oed yn mwynhau clywed oedolyn neu chwaer/brawd hŷn yn eu darllen yn uchel iddyn nhw hefyd.
Maen nhw am blant y gall plant heddiw uniaethu â nhw, ac mae pob stori yn llawn hwyl a dychymyg hyfryd.

Dyma dudalen gyntaf Dyn Bach y Cloc:

image

Ia, stori ydi hon am ddyn bach od sy’n byw yn y Cloc Taid yng nghartref hogyn bach o’r enw Guto Alun. Stori hyfryd sy’n dangos dychymyg gwych a boncyrs Leusa Fflur

n7bIRU48_400x400

(sy’n ferch i’r awdures Haf Llewelyn ac sy’n gweithio yng nghanol beirdd ac awduron o bob man yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, felly be dach chi’n ddisgwyl?)

Mae’r syniad yn un digri a’r deud yn hyfryd:

“Siŵr iawn mai Taid ydi fy enw! Pam goblyn arall fyddech chi’n galw cloc yn Cloc Taid?’

Mae’r ddau yn gallu teithio’n ôl a mlaen drwy amser drwy droi bysedd y cloc – wrth gwrs, sy’n syniad mor amlwg (rŵan!) a gwych, mae’n bechod mewn ffordd na chawson ni fwy o anturiaethau Guto Alun a’r dyn bach od o’r enw Taid. Deunydd cyfres ddeudwn i.

A dyma ddechrau’r ail stori:

image

Na, nid tylwyth teg bach ciwt mewn ffrils pinc fan hyn, ond dyn bach bler efo barf mor hir, mae’n mynd yn sownd yn ei adenydd! Ac mae o’n gallu rhoi dymuniadau i Sandra – unrhyw beth mae hi ei isio yn y byd i gyd. Be fyddech chi wedi ei ddymuno tybed? Syniadau gwreiddiol, gwahanol yn hon eto a dawn deud bendigedig:

image

Mae’r diweddglo yn un annisgwyl (ond efallai mai fi sy’n farus…) ac yn siŵr o fod yn destun trafod amser gwely: pa ddymuniad fyddech chi wedi mynd amdano ar y diwedd tybed? Da iawn – llyfr gwreiddiol arall i’r silffoedd o lyfrau Cymraeg gan awduron o Gymru.

Gyda llaw, Hannah Doyle, merch yr awdur gwych Malachy Doyle sydd wedi gwneud y lluniau ar gyfer y gyfres i gyd ( 6 llyfr rŵan).

IMG_20131024_133528

Mae hi’n byw yn Ysbyty Ystwyth ger Aberystwyth. Does ‘na lwyth o arlunwyr lluniau plant yn byw yn yr ardal yna? Jest lle creadigol sy’n ysbrydoli, mae’n rhaid.

Iawn, yr ail gyfrol rŵan, gan Anni Llŷn:

annillyn01

Dyma dudalen gyntaf y stori gyntaf:

image

Stori Gymreig iawn! A hyfryd os gai ddeud, am wahanol bethau sydd wedi mynd ar goll ar y maes dros wythnos yr Eisteddfod ac yn hel llwch mewn bocs yn y swyddfa am fod staff y Steddfod i gyd yn mynd ar eu gwyliau yn syth ar ôl y lladdfa eisteddfodol. Syniad gwych de?

image

Llyfr llofnodion ydi seren y stori, ac mae llofnod Elin Fflur a George North ynddo fo! Cymreig a pherthnasol iawn eto. Mae’r ddau yn siŵr o fod yn sêr am sbel eto felly ddylen nhw ddim dyddio’r llyfr yn arw, chwarae teg. Mi ges i fy nghynghori i dynnu enw band Eden allan o un o fy llyfrau i oherwydd y byddai’n dyddio’r llyfr – oedd yn wir. Ond maen nhw wedi gneud ‘cymbac’ yndo!

eden-llun-cwmni-sain

Mae ‘na ddiwedd hapus i’r stori, diolch byth. Iawn, be am yr ail stori am Alwena Breichia Tena, sy’n ysu i chwarae rygbi? Mae hi’n eiddil a gwan a phawb yn meddwl ei bod hi’n rhy wan i chwarae gêm mor ryff – ond o, nacdi, dydi hi ddim! Fel un sydd wedi chwarae rygbi fy hun, ro’n i wrth fy modd efo’r stori hon ond mae gen i un gwyn fach yn ymwneud â’r dudalen yma:

image

Yn hytrach na llun o Mam yn chwerthin, ro’n i isio gweld pam roedd hi’n chwerthin! Roedd y darn yma’n sgrechian am lun o Alwena’n edrych yn hurt mewn dillad a sgidiau rygbi rhy fawr! Mi fyddai lluniau ‘cyn’ ac ‘wedyn’ wedi bod yn grêt. O wel. Ond dwi ddim yn cwyno go iawn. A bosib mai jest fi ydi o.

Dau lyfr hyfryd, llawn hiwmor gan ddwy awdures arbennig. Diolch yn fawr Gwasg Carreg Gwalch! £4.99 yr un – anrhegion Nadolig ardderchog.

Llyfrau lliwio Cymraeg

Published Hydref 31, 2017 by gwanas

Isio cefnogi llyfrau Cymraeg ond ddim yn hoffi darllen? Neu’n nabod rhywun sydd ddim yn hoffi darllen am ryw reswm? Neu ydach chi’n un o’r miloedd sy’n cael pleser wrth liwio? Wel, dyma syniad ar gyfer anrheg Nadolig:

 

image001

Mae Lliwio’r Chwedlau / Colouring Welsh Tales gan yr artist Dawn Williams yn cynnwys 21 o luniau hyfryd i’w lliwio, yn seiliedig ar chwedlau poblogaidd Cymru, gan gynnwys golygfeydd o straeon Blodeuwedd, Cantre’r Gwaelod, Twm Siôn Cati, Rhys a Meinir, Santes Dwynwen, a Culhwch ac Olwen.

Mae’n dilyn llwyddiant Lliwio Cymru / Colouring Wales, sef y llyfr lliwio cyntaf Cymreig i oedolion a gyhoeddwyd llynedd gan werthu dros fil o gopïau.

 

9781784613556

Ond maen nhw jest y peth ar gyfer plant o rhyw 10 oed i fyny hefyd ddeudwn i – os ydyn nhw’n hoffi lliwio wrth gwrs!

Gwelwyd twf yng ngwerthiant llyfrau lliwio i oedolion wedi i seicolegwyr honni bod canolbwyntio ar liwio yn cael gwared ar feddyliau negyddol, yn gwella effeithiau straen ac yn ymlaciol. Er mai rhywbeth i blant oedd lliwio rhwng y llinellau ar un adeg, mae bellach yn cael ei ddefnyddio fel math o therapi i helpu oedolion leddfu straen a gorbryder ac i ymlacio’r meddwl, y corff a’r enaid. Mae ‘na lyfrgelloedd yn cynnig sesiynau lliwio ers tro rŵan, a dwi’n siŵr y byddan nhw’n hapus iawn efo’r llyfr yma.

Os oes gynnoch chi awydd rhoi cynnig arni, mae’r sesiwn nesaf yn Llyfrgell Dolgellau ar Tachwedd 7fed, 10.30-11.30 a Sesiwn liwio nesaf Llyfrgell Porthmadog ar 14 Tachwedd 1:30- 3:00. Dyma griw Porthmadog yn ddiweddar:

22730506_1764460256919631_8795801736744653503_n

Mae’n siŵr bod llyfrgelloedd eraill wrthi hefyd.

‘Mae chwedlau Cymreig yn rhan bwysig o’n diwylliant a’n hanes ni fel Cymry ac wedi ffurfio asgwrn cefn corff ein llenyddiaeth Cymraeg,’ meddai Dawn, yr arlunydd. ‘Gobeithio bydd y llyfryn hwn yn ffordd wahanol o adrodd straeon ac yn galluogi i bobl ymlacio hefyd.’ A dyma hi yn edrych yn falch iawn o’r llyfr:

image002

Mae hi’n haeddu edrych yn falch tydi! Da iawn Dawn. Pob lwc efo’r gwerthiant.

Ar gael rwan am £4.99, (Y Lolfa)

Cyfres newydd i blant 5-8 oed

Published Hydref 21, 2017 by gwanas

DMbknFfX4AQe-9s

Ieee! O’r diwedd! Mae Nia Gruffydd, sydd wedi gweithio fel Llyfrgellydd Plant a Phobl ifanc yn  Ynys Môn a Gwynedd am flynyddoedd ( felly mae hi’n gwbod ei stwff) (er mai Rheolwr Gwasanaeth Llyfrgelloedd yng Ngwynedd ydi hi rŵan) wedi sgwennu cyfres o bedair o nofelau byr gwreiddiol Cymraeg i blant 5 i 8 oed. Cyfres Maes y Mes ydi’r enw, ac mae’r gyntaf, sef Mwyaren a’r Lleidr newydd ei chyhoeddi! Mae’n debyg bod yr ail, Rhoswen a’r Eira hefyd, ond dwi’m wedi gweld honno eto.

Mae’r pedwar llyfr yn canolbwyntio ar wahanol gymeriadau o blith y tylwyth teg sy’n byw yng nghoedwig Maes y Mes. Yn Mwyaren a’r Lleidr, mae’r hydref wedi cyrraedd ac mae Mwyaren y dylwythen deg â’i bryd ar wneud teisen fwyar duon.

FullSizeRender tud1

Ond mae cyffro yn y goedwig gan bod Swnyn, un o blant y tylwyth teg, ar goll a does dim golwg ohono fo yn unlle, ac ar ben hynna i gyd, mae ‘na rywun neu rywbeth yn dwyn  teisennau o sil ffenest Nain Derwen! Be sy’n mynd ymlaen ‘dwch? Mi fydd raid i chi ddarllen y llyfr eich hun i gael gwybod…

Mi wnes i fwynhau’n stori’n arw ac mi faswn i wedi bod wrth fy modd efo cyfres fel hon yn hogan fach. Mi ddylai unrhyw blentyn sy’n hoffi straeon am dylwyth teg bach direidus ac annwyl fwynhau hon. Mae’r gyfres yn chwip o syniad da, straeon bach hyfryd, syml ond llawn dychymyg. Mae’r enwau jest y peth (Briallen, Brwynen, Sbrowtyn ayyb) ac mae’r cloriau a’r lluniau gan Lisa Fox

2661c5_5bb2a5a2647a406680757e1a2db037d1

yn arbennig hefyd. Mi fyddai mwy o luniau tu mewn wedi bod yn braf ond mater o gost fyddai hynny wedyn ac mae’r rhain yn rhesymol iawn am £3.99 yr un.
Dwi’n arbennig o hoff o’r logo ‘Llyfr Gwreiddiol nid addasiad’ ar y cefn!

FullSizeRender

Edrych mlaen at weld mwy o’r logo yma!

Edrych mlaen at weld y llyfrau eraill hefyd.

holiawdurmam-copy

Dyma i chi be ddeudodd Nia ( dyna hi yn y llun) am y gwaith sgwennu:

‘Mae’n waith caled, a doeddwn i ddim yn sylweddoli gwaith mor astrus oedd llunio straeon sydd mor syml â’r rhain. Mi fues i’n Llyfrgellydd Plant a Phobl Ifanc am dros 15 mlynedd, a does dim profiad tebyg i ddarllen darnau cyffrous allan o lyfrau a chael y plant yn gwrando’n astud, ac yn mynd ati i ddarllen y llyfr eu hunain wedyn.’

‘Roeddwn i eisiau sgwennu’r math o straeon fyddwn i wedi mwynhau’u darllen yn ifanc, lle mae rhywun yn gallu dianc i fyd y dychymyg, a dod ar draws merched a bechgyn cyffredin, cydradd â’i gilydd, yn cael antur!’

Bydd rhaid aros tan y gwanwyn i fwynhau y drydedd a’r bedwaredd yn y gyfres, sef Briallen a Brech y Mêl a Brwynen a’r Aderyn Anferth.

Mae Mwyaren a’r Lleidr a Rhoswen a’r Eira gan Nia Gruffydd (£3.99, Y Lolfa) ar gael rŵan.

Gobeithio y caiff y llyfrau yma y sylw maen nhw’n ei haeddu rŵan! Ar flaen y silffoedd mewn siopau a llyfrgelloedd plîs… ac mi wnawn nhw anrhegion Nadolig perffaith.

Sgwennu – Blwyddyn 5 a 6

Published Hydref 18, 2017 by gwanas

Unwaith eto eleni, mae rhaglen Aled Hughes ar BBC Radio Cymru yn cyflwyno cystadleuaeth i ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 ysgolion cynradd Cymru.

Mae “Stori Fer Aled Hughes” yn galw ar ddisgyblion i ysgrifennu stori fer o ddim mwy na 500 gair ar thema “Y Nadolig”.

Bydd y bump stori fuddugol yn cael eu perfformio gan un o enwogion Cymru a’u darlledu ar BBC Radio Cymru rhwng y 18fed a’r 22ain o Ragfyr (gyda chaniatâd y disgybl, rhieni/gwarchodwyr a’r ysgol).

Bydd dau o awduron plant Cymru – sef Casia Wiliam ( Bardd Plant Cymru) a fi:

 

( sori am y llun gwrach- ond mae hi bron yn Galan Gaeaf)

– yn pori drwy’r straeon ac yn dewis y pump stori orau. Cofiwch – gall fod ar unrhyw bwnc o fewn thema “Y Nadolig” ond mae’n rhaid i’r stori fod yn ffuglen ac mae pump elfen sy’n holl bwysig i’r straeon:

• Gwreiddioldeb
• Plot
• Cymeriadu
• Iaith
• Mwynhad

Os am gystadlu, rhaid i’r ysgol anfon eu straeon byrion (ynghyd â ffurflen gais) i Radio Cymru erbyn y dyddiad cau, Tachwedd y 24ain 2017. Felly brysiwch!

Y cyfeiriad yw:

Stori Fer Aled Hughes
BBC Radio Cymru
Bryn Meirion
Bangor
LL57 2BY

Rhaid nodi’n glir ffugenw’r disgybl a’r ysgol ar ben pob stori os gwelwch yn dda.

Bydd angen i’r ysgol gadw rhestr o’r enwau sy’n cyd-fynd a’r ffugenwau.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â rhaglen Aled Hughes ar aled@bbc.co.uk

Iawn? Dwi’n gwybod bod enillwyr y gorffennol ( a’u hathrawon – a’u hysgolion – a’u teuluoedd – a’u ffrindiau) i gyd yn hapus iawn eu bod wedi mynd i’r drafferth i sgwennu – ac mi gafodd rhai eu cyhoeddi mewn llyfr hyd yn oed!

9781845275013_1024x1024

POB LWC!

Cystadleuaeth Darllen Dros Gymru 2018

Published Hydref 17, 2017 by gwanas

Mae’r llyfrau wedi eu henwi ar gyfer: Cystadleuaeth Llyfrau i Ysgolion Cymru 2017–2018!

Dyma i chi’r rhai ar gyfer Rownd Sirol Blynyddoedd 3 a 4 – cliciwch ar y ddolen:

 

Darllen_Dros_Gymru_Rownd_Sirol_Bl._3_a_4_2017-2018

Falch o weld rhain yno! 9 allan o 10 llyfr yn rai gwreiddiol Cymraeg – da. A dau gan fam a merch, digwydd bod – Haf Llewelyn a’i merch Leusa. Y tro cynta i hynna ddigwydd, mae’n siŵr?

imageLayout 1imagegetimg20141024Straeon-Gorau-Byd9781845276164getimggetimggetimg

 

A dyma rai Blynyddoedd 5 a 6. 3 allan o 10 yn addasiadau. Ond mae ‘na lai o lyfrau gwreiddiol ar gael ar gyfer yr oedran yma, dwi’n gwybod.

Darllen_Dros_Gymru_Rownd_Sirol_Bl._5_a_6_2017-2018

Dyma luniau rhai o’r cloriau:

Cysgod_y_Darian

9781845276232_1024x1024

220px-Dirgelwch_y_Bont  Hoffi’r clawr hwn yn arw, gyda llaw.

 

image1

trysorfa_chwedlau_cymru

Ac mae maint y lluniau yn dibynnu ar faint y lluniau oedd ar gael ar y we – dim byd i neud efo fy marn i, iawn!

Mae’n siwr bod y rhan fwyaf o ysgolion eisoes wedi cael y wybodaeth uchod, ond rhag ofn bod gan ryw ysgol awydd rhoi cynnig arni am y tro cynta erioed, cysylltwch â darllendrosgymru@llyfrau.cymru | 01970 624 151 os hoffech chi ragor o wybodaeth.

Ac mae’n siwr bod awduron y llyfrau hyn yn falch o gael gwybod eu bod ar y rhestr hefyd! Sgwn i pa rai gaiff eu dewis i’w trafod, a pha rai i wneud cyflwyniad? Hmm…

Mwy o newyddion da: mae ‘na rifyn newydd o Mellten yn y siopau:

DMV8gRGXUAAfylm

Pob hwyl ar y darllen – a phob lwc i’r ysgolion!