Llyfr Hyfryd am yr Amgylchedd – a gwenyn.

Published Hydref 22, 2020 by gwanas

Dwi wedi gwirioni efo’r llyfr yma!

Criw’r Coed a’r Gwenyn Coll

Dwi wedi bod yn cadw gwenyn mêl fy hun. Mae gen i un cwch fach dawel, glên, ond dwi ddim yn dwyn eu mêl nhw, achos dwi’n meddwl eu bod nhw ei angen o’n fwy na fi! A dwi ddim yn licio cael fy mhigo…

Ond does dim sôn am fêl yn y llyfr hwn. Mae ‘na 20,000 o fathau gwahanol o wenyn dros y byd, ac maen nhw I GYD yn bwysig. Pam? Darllenwch y llyfr i gael gwybod!

Bwriad y llyfr yw i agor llygaid plant i fyd natur a’u gwneud nhw’n ymwybodol o’r problemau mae’r blaned yn eu hwynebu – CYN EI BOD HI’N RHY HWYR!

Dyma lyfr arall gafodd ei eni ar gwrs yn Nhŷ Newydd, Llanystumdwy ar ddechrau 2019, gyda Manon Steffan Ros a Jac Jones yn arwain ac ysbrydoli. Roedd y cwrs yn syniad gwych, yn amlwg.

Mae rhai partneriaethau jest yn ‘gweithio’ a fan hyn, mae’r awdures newydd sbon, Carys Glyn, a’r arlunydd profiadol, Ruth Jên, wedi cydweithio’n hynod lwyddiannus i gyfuno rhai o anifeiliaid y Mabinogi a’r broblem gyfoes o wenyn yn diflannu i greu stori antur – sydd â thraed iddi.

“Neges y stori yw cofiwch y gwenyn! Mae’n bwnc sydd yn agos at fy nghalon.” Ruth Jên.

Mae’r stori’n ail-ddychmygu anifeiliaid hynaf y byd fel archarwyr sydd yn helpu anifeiliaid eraill i ddatrys problemau’r byd naturiol o’u cwmpas. Trwy ddefnyddio eu doniau anhygoel mae’r pum cymeriad unigryw – G.Hw, Carwww, Eryr, Chwim a Mal yn gweithio gyda’i gilydd i achub y dydd ac i achub y blaned!

Daeth y 5 cymeriad o ddychymyg Ruth Jên:

“Dwi wedi defnyddio’r Anifeiliaid Hynaf o’r Mabinogi fel ysbrydoliaeth i fy ngwaith celf ers rhai blynyddoedd. Wedi i Carys weld brasluniau yn seiliedig ar y cymeriadau fel criw o archarwyr aeth hi ati i ddatblygu stori ar eu cyfer.”

Sbiwch gwych ydy’r lluniau:

Ac mae’r geiriau a’r stori’n hyfryd hefyd. Mae ‘na lot o eiriau, ond maen nhw’n cynnwys rap, a dyma fo:

Sbiwch hapus ydy Carys Glyn efo’r llyfr!

Dwi’n hapus iawn hefyd, ac mi fydd plant, rhieni ac athrawon dros Gymru’n mwynhau pori dros y lluniau a’r stori – a chreu gweithgareddau wedi eu hysbrydoli gan y gwenyn, natur, bob dim.

Ro’n i’n arbennig o hoff o’r tudalennau yma:

Syml, a hynod effeithiol

Mae’r amrywiaeth sydd yn y llyfr yn ffres ac yn gofiadwy. O, ac ro’n i’n hoffi’r ffaith bod gan un plentyn yn y llyfr ofn gwenyn. DOES DIM ANGEN I NI OFNI GWENYN. Dwi’n ymateb yn ddrwg i bigiadau gwenyn mêl, ond does gen i mo’u hofn nhw, dwi jest yn gadael llonydd iddyn nhw. Dydyn nhw ddim ISIO pigo neb, ac os dach chi’n dawel ac yn llonydd, mi fydd pawb yn hapus – wir yr.

Dydi hwn ddim yn un o luniau’r llyfr – ro’n i jest isio llun o wenynen hapus…

Llyfr lliwgar a thestun hwyliog sy’n dysgu gwers bwysig am yr amgylchedd.

Addas i blant dan tua 7 oed. £6.99. Y lolfa.

Mwynhewch!

Y Pibgorn Hud – nofel 11+

Published Hydref 2, 2020 by gwanas

NOFEL ANTUR WEDI EI GOSOD MEWN CYFNOD O’N HANES NA WYDDWN I FAWR DDIM AMDANO.

Rydan ni’n gwybod cryn dipyn am gyfnod y Rhufeiniaid yng Nghymru, a rhywfaint am yr Oesoedd Canol cynnar o tua adeg Clawdd Offa, Rhodri Mawr a Hywel Dda ac ati. Ond mae’r cyfnod yn y canol yn ddiarth iawn – tan rŵan!

Mae’r awdur Gareth Evans wedi bod yn hynod ddewr yn dewis gosod nofel ar gyfer pobl ifanc yn y flwyddyn 552. ‘Mission Impossible’ o ran ymchwil. Ond efallai mai clyfar oedd o – achos pwy sydd i ddeud ei fod o’n anghywir?! Ac ro’n i wedi gwirioni efo’r ffaith bod ein hynafiaid wedi sefydlu gwladfa yng ngogledd Sbaen: Brythonia! Wir yr – ymhell bell, cyn bodolaeth Patagonia. A Haleliwia! – mae yma fapiau – dwi wrth fy modd efo mapiau mewn nofelau fel hyn.

Mae o wedi taro deuddeg o ran yr ochr ddychmygol hefyd, gan fod y cymeriadau i gyd yn dal yn fyw yn fy meddwl ddyddiau ar ôl gorffen ‘Y Pibgorn Hud.’ Mae Ina, ein harwres ddeuddeg oed yn apelio o’r cychwyn cyntaf: mae hi’n wahanol (a dydi hi ddim yn berffaith: roedd ’na adegau pan ro’n i isio’i hysgwyd hi!). Hi ydi’r unig un o’i theulu i fyw drwy’r pla. Mae’n ddewr a chlyfar, yn medru hela a thrin pastwn yn dda, yn medru darllen ac ysgrifennu – yn Lladin. Ond doedd bod yn wahanol bryd hynny ddim yn hawdd.

Mae pobl yn meddwl bod Ina’n rhyfedd. Ci mawr sy’n hanner blaidd yw ei hunig ffrind, ond nefi, am ffrind da ydi o. Ro’n i wrth fy modd efo Bleiddyn.

Dyma’r dudalen gyntaf i chi gael syniad o’r arddull:

Taith Ina o’i chartref yng Ngwent trwy diroedd deheuol y Brythoniaid (de-orllewin Lloegr heddiw) a thros y môr i ogledd Sbaen yw’r nofel, ac ydi, mae’n cael sawl tro trwstan, ambell un yn gwbl annisgwyl – does gan yr awdur ddim ofn chwarae efo’n hemosiynau ni (cawsoch eich rhybuddio!). Mae hi’n cyfarfod bobl ddrwg, ond bobl dda hefyd, ac un o fy hoff gymeriadau yw Efa, sydd unai’n gwrthod neu’n methu siarad, a chawn ni ddim gwybod tan y diwedd un pwy’n union yw hi. Mae’r awdur yn giamstar am gadw cyfrinachau a’n cadw ni fel darllenwyr ar bigau’r drain o un bennod i’r llall.

Dydi’r iaith ddim yn hawdd bob tro; roedd Gareth am gyfleu’r ffaith bod y Frythoneg  yn newid a datblygu yn ystod y cyfnod hwn, felly mae rhai’n defnyddio iaith ffurfiol fel ‘Paham’ a ‘Mi a’th glywaist’ ac mae rhai cymeriadau’n siarad yn wirioneddol od, fel yr hen jaden Morwenna: ‘Agor y drâs!’ a ‘Gwnewch foyd.’ Ond mae’r darllenydd yn dod i arfer o fewn dim, ac mae wir yn ychwanegu at y nofel.

Dyma nofel hanesyddol hynod o ddifyr a chyffrous, ddylai apelio at ddarllenwyr o tua 11 oed i fyny – ac at oedolion ifanc eu hysbryd. Ro’n i wrth fy modd efo’r themâu sy’n dal yn hynod o berthnasol heddiw: mewnfudo, ffoaduriaid, caethwasiaeth a diffyg cydraddoldeb cymdeithasol. Campwaith arall, Mr Evans – ac mae angen dilyniant.

*Ro’n i’n hoff iawn o’r Nodyn Hanesyddol gan yr awdur ar y diwedd. Ond byddai’r rhestr enwau llefydd wedi bod yn llawer mwy defnyddiol ar ddechrau’r llyfr yn hytrach nag ar t. 276!

Wythnos Llyfrgelloedd

Published Hydref 1, 2020 by gwanas

Mae hi’n Wythnos Llyfrgelloedd wythnos nesa (5-10 Hydref), felly cofiwch ddefnyddio eich llyfrgell leol a Borrowbox a’r holl adnoddau sydd yn ein llyfrgelloedd. Ond hefyd, mae ‘na ymgyrch ar draws y Deyrnas Gyfunol i annog pobl i rannu llun o’u silff lyfrau ar y cyfryngau cymdeithasol.

Er mwyn gwneud yn siŵr bod llyfrau o Gymru ac yn Gymraeg yn rhan o’r ymgyrch, be am dynnu llun o’ch silff llyfrau a’i bostio ar y cyfryngau cymdeithasol ar ôl 9.15yb ddydd Llun 5 Hydref gyda’r hashnodau #DymaFySilff #WythnosLlyfrgelloedd (#ExpressYourShelf #Libraries Week).

Gellid hefyd dewis lawrlwytho templed arbennig gan ddefnyddio’r ddolen isod, gan ychwanegu dyfyniad byr:https://drive.google.com/drive/folders/1H9aEzfqqd4oEYQOvTg7_1ak3xDhENbeV

Dwi newydd fod rownd y tŷ yn trio penderfynu pa silff i’w chynnwys, achos mae gan bawb fwy nag un silff siawns, oes ddim?

Dyma rai i chi:

A dyma fwy:

Na, dwi ddim yn daclus iawn o ran cadw fy llyfrau mewn trefn. Ond dwi’n gwybod lle maen nhw i gyd! Hefyd, dwi ar ganol gwagio rhywfaint ar fy silffoedd achos mae’r tŷ ar werth …

dyma’r manylion os oes gynnoch chi ddiddordeb: http://www.rgjones-property.co.uk/eng/property_details.php?pid=4831196

Ro’n i wedi cael cynnig gan Gymraes leol (ieee!) ond mae hi wedi tynnu’n ôl. C’est la vie.

Beth bynnag, dyma lun o rai o fy hoff lyfrau (am wahanol resymau):

Hen ffefrynnau

Gobeithio bod hyn wedi eich ysbrydoli chi i dynnu lluniau o’ch silffoedd chithau. Nod yr ymgyrch yw dathlu llyfrgelloedd a llyfrau a hyrwyddo darllen, sydd wrth gwrs yn bwysicach nag erioed yn y cyfnod yma.

Cofiwch hefyd bod dydd Sadwrn yma, 3 Hydref, yn Ddiwrnod Siopau Llyfrau!

Llyfr am ryfel, colled a darllen.

Published Awst 24, 2020 by gwanas

Diolch i Gwawr am dynnu fy sylw at y llyfr yma drwy gyfrwng Facebook: Captain Rosalie.

IMG_2089

Ia, llyfr Saesneg, ond cyfieithiad o un Ffrangeg ydi o, felly dwi’n llacio fy rheolau. Dyma’r clawr gwreiddiol, a dyma’r awdur, Timothée de Fombelle.

images

Dwi wedi gwirioni! Wrth gwrs mod i, neu fyddwn i ddim wedi llacio fy rheolau i’w gynnwys.

Ar gyfer pa oed mae o ta? Wel, yn ôl tudalen Amazon Ffrainc, mae o ar gyfer plant 7-13 oed, ond mae’r wybodaeth sydd ar gael yn Saesneg yn deud 8-12, felly rhywle o gwmpas fanna.

Ond stori am ferch fach 5 oed ydi hi. Mae hi’n cael mynd i’r ysgol efo’r plant mawr, ond yn gorfod eistedd yn y cefn, ynghanol y cotiau:

IMG_2087

Dyma’r dudalen gyntaf:

IMG_2088

Mae ei mam yn gweithio mewn ffatri ers i’w thad fynd i ryfel, ac mae’r athro yn gadael i Rosalie ddod i’r ysgol fel ffafr i’r fam. A gyda’r nosau, mae’r fam yn darllen llythyrau ei thad i Rosalie, sy’n llawn pysgota a chnau a gobaith.

Ond mae Rosalie yn ferch fach benderfynol, ac yn ara bach, mae’n dysgu darllen drosti’i hun.

IMG_2085

Dwi’m isio deud mwy na hynna, dim ond ei bod hi’n stori hyfryd, gynnil, glyfar am ryfel a chanlyniadau rhyfel. Mae ‘na gyfeiriadau at y canlyniadau hynny o’r cychwyn cyntaf: yr athro ag un fraich, mamau mewn ffatrioedd, geiriau’r athro i’r bechgyn ifanc yn ei dosbarth. Ond mae hi am obaith a dyfalbarhad hefyd – a llawer mwy. Nefi, mae ‘na gymaint ynddi!

Dyma’r awdur yn siarad am y llyfr – yn Ffrangeg wrth gwrs. Os nad ydach chi’n dalt Ffrangeg, jest gwrandewch ar sŵn yr iaith ta – mae’n hyfryd. A dwi’n siwr y gwnewch chi sbotio ‘petite fille’, sef ‘hogan fach.’

Mae’r darluniau yn wych hefyd, rhai yn fychan, rhai yn dudalennau dwbl:

IMG_2086

A dwi’m yn gwybod ai rhywbeth Ffrangeg ydi hyn, ond un o Ffrainc ydi Valériane Leblond ynde, ac mae lluniau Isabelle Arsenault yn f’atgoffa’n fawr o’i harddull hi:

Llyfr i’w drysori felly. Mwynhewch!

Y Ddinas Uchel a The Secret Dragon

Published Gorffennaf 24, 2020 by gwanas

IMG_2916

O’r diwedd, dwi wedi darllen ‘Y Ddinas Uchel’ gan Huw Aaron. Wnaeth y gyfrol ddim ennill Gwobr Tir Na n-Og eleni, ond roedd hi ar y rhestr fer (roedd Huw wedi gwirioni!) ac yn llawn haeddu bod arni.

Dywedodd Huw fod y stori wedi bod yn ffrwtian yng nghefn ei feddwl ers blynyddoedd, ac mae ôl gwaith meddwl arni. Dydi sgwennu llyfr llun a stori i blant ddim yn digwydd dros nos, wyddoch chi!

Mae llyfr fel hyn fel arfer ar gyfer plant dan 5 oed, ond mae ‘na neges fan hyn sy’n addas i blant hŷn hefyd. Dwi’n siŵr y byddai brawd neu chwaer hŷn wrth eu bodd yn darllen hon i frawd neu chwaer iau. Ond byddai rhieni a neiniau a theidiau – unrhyw un a deud y gwir – yn hapus iawn hefyd.

Stori ydi hi am ferch fach o’r enw Petra sy’n byw mewn dinas yn llawn pobl ofnadwy o brysur. Drwy’r dydd, bob dydd maen nhw wrthi fel morgrug yn adeiladu tyrau uchel.

IMG_1810

Dyna’r cwbl sy’n bwysig iddyn nhw – adeiladu. Dim bwys o ble mae’r cerrig yn dod na be fydd yn digwydd os fydd y tyrrau’n disgyn – adeiladu ydi PWRPAS BYWYD.

Ond mae Petra’n wahanol…

IMG_1811

Ac wrth astudio’r byd a phethau ‘bychain’ bywyd, mae hi’n dechrau holi ei hun – a’r oedolion – ai dim ond adeiladu sy’n bwysig mewn bywyd?

IMG_1812

Un diwrnod, mae Petra’n gweld balŵn aer poeth yn yr awyr uwch ben y ddinas – a dynes fach yn y fasged oddi tani…

IMG_1813

Be fydd yn digwydd? Gaiff Petra fynd yn y balŵn gyda hi? A be welith hi o’r balŵn? Bydd raid i chi gael gafael yn y llyfr i weld drosoch chi’ch hun. Ar gael o’ch siopau llyfrau lleol, ond hefyd, drwy’r wefan hon:

https://www.huwaaron.com/shop/yabds8cboecfm76iboq1hag685iu31

Bydd pob llyfr gaiff ei brynu drwy’r wefan yn cael ei arwyddo gan Huw. Gadewch iddo wybod os hoffech chi gael neges bersonol.

Mae hon yn stori hyfryd, annwyl gyda neges glir – does dim angen dilyn pawb arall fel dafad! Ac oes, mae ‘na fwy i fywyd na gwneud pres/adeiladu/ gweithio drwy’r dydd, ac oes, mae angen jest ymlacio a sbio a syllu weithiau. Rhywbeth mae llawer iawn wedi ei sylweddoli dros gyfnod Covid-19.

Dyma fideo difyr am sut aeth Huw ati i greu’r llyfr:

A dyma adolygiad Morgan Dafydd:
https://www.sonamlyfra.cymru/post/y-ddinas-uchel-huw-aaron

Llyfr Saesneg wedi ei osod yng Nghymru

IMG_1815

Ar ochr Saesneg Gwobr Tir na n-Og, wnaeth ‘The Secret Dragon’ gan Ed Clarke ddim ennill chwaith, ond roedd y nofel hyfryd hon wir yn haeddu bod ar y rhestr fer hefyd. I blant tua 7/8 oed a hŷn (mae ‘na eiriau reit anodd weithiau).

Mi wnes i ddotio oherwydd:
1. Y draig fach annwyl o’r enw Gweeb (er mod i jest â drysu isio iddi fod yn Gwib);
2. Mari, y ferch fach glyfar, styfnig sydd isio bod yn wyddonydd, ond sydd angen dysgu gwersi pwysig am bethau symlach bywyd;
3. Dylan: hogyn clen sy’n llawer gwell efo anifeiliaid na Mari;
4. Yr hwyl a’r hiwmor a’r darnau “O na, plis, naaa!”
5. Yr enwau a’r lleoedd Cymraeg.
6. O, ac mae ‘na ‘bobl ddrwg’ da yma hefyd!

Dau lyfr sydd wedi fy ngwneud yn hapus.

Published Gorffennaf 18, 2020 by gwanas

Enillwyr

Llongyfarchiadau mawr i enillwyr cystadleuaeth lliwio Cadi a drefnwyd nôl ym mis Ebrill/Mai. Dyma nhw efo’u gwobrau:

110151944_3305852402808642_1424924346968874154_o

Ec9wOGLWoAIKxRO

109685057_3121251261328161_8756929704494300106_n

Gobeithio y byddwch chi’n mwynhau’r lliwio a’r posau!

GWRANDO AR STORI

Sian James_400

Chwilio am stori i blant 5 i 10 oed? Mae Siân James yn darllen un o straeon Na, Nel! gan Meleri Wyn James, diolch i Menter Maldwyn – linc isod!

youtu.be/lsZzXjPKb7k

Sialens Ddarllen yr Haf

giraffe-ebdfffc5be749823067c2f18c923fdef51d63310dd799016bb50cce0e658ae29

Os dach chi wedi ei neud o o’r blaen, mi fyddwch chi’n gwybod be i’w ddisgwyl, ond os ydi’r Sialens Ddarllen yn newydd i chi – rhowch gynnig arni!

Y bwriad ydi cael plant 4 – 11 oed i ddarllen 6 llyfr dros wyliau’r haf – llyfrau Cymraeg a Saesneg.

Thema’r Sialens eleni ydi ‘Sgwad Gwirion’ a bydd yn dathlu llyfrau llawn hwyl a chwerthin, a’r peth ‘gwirion’ cynta fyddwch chi’n neud ydi dewis pa fath o greadur od/hurt fyddwch chi isio bod – a pha enw. Swnio fel hwyl!

bear-b24fb3beef0db7f7b6ddfef6cb32de06200cfec25a39fcb20382ffeea5d95b6e

Mae’r wefan am ddim ac yn cynnwys fideos, gemau, cwisiau a gweithgareddau digidol. Mwy o wybodaeth a chyfle i gofrestru fan hyn:

https://cymru.summerreadingchallenge.org.uk/home-zone-src

Ewch i wefan eich llyfrgell leol er mwyn gweld a defnyddio deunyddiau ac adnoddau darllen plant, sy’n cynnwys e-lyfrau, llyfrau llafar a chomics, y cwbl am ddim!

MAE LLYFRGELLOEDD YN WYCH!

Llyfr Lliwio Cadi

Published Gorffennaf 13, 2020 by gwanas

Dyyyh… wnes i anghofio sôn bod Llyfr Lliwio Cadi yn y siopau rŵan. Jest y peth ar gyfer diwrnod gwlyb, glawog fel heddiw.

Dyma’r clawr:

IMG_1672

A dyma’r cefn:

IMG_1707

A dyma syniad i chi o be sy tu mewn, pob un yn A4 gyda llaw:

Dwi wedi sgwennu chydig o frawddegau i fynd efo’r lluniau, ond yr arlunydd Janet Samuel sydd wedi gwneud y gwaith mwya, sef paratoi 23 o luniau i’w lliwio, a gwneud ambell bos hefyd, fel chwilio am wahaniaethau rhwng dau lun ac ati. Mi fues i wrthi am oes yn chwilio!

Mae Llyfr Lliwio Cadi ar gael nawr/rŵan (£4.99, Y Lolfa), ac yn werth bob ceiniog!

‘Tir na n-Og’ 2020

Published Gorffennaf 12, 2020 by gwanas

TNNO_llyfrau buddugol

Llongyfarchiadau MAWR i holl enillwyr Gwobr ‘Tir na n-Og’ 2020.

Mae Manon Steffan Ros wedi ennill gwobr ‘Tir na n-Og’ am y pumed tro! Hi, ar y cyd â’r darlunydd, Jac Jones, enillodd y brif wobr yn y categori cynradd gyda Pobol Drws Nesaf. Ro’n i eisoes wedi rhoi sylw a chanmoliaeth uchel i’r llyfr ar y blog yma (Rhowch deitl y llyfr yn y bocs chwilio ar y dde os am weld be ddywedais i). Dwi’n cofio mod i isio ychwanegu ei fod o’n haeddu gwobrau, ond wnes i’m meiddio – rhag ofn. Ddim isio’i jincsio nhw, na!

Byw yn fy Nghroen, llyfr wedi ei olygu gan Sioned Erin Hughes enillodd y categori uwchradd, ond rhaid cyfadde nad ydw i wedi gweld hwnnw eto. Mi fydd raid i mi rŵan, yn bydd! Dyna bŵer gwobrau ynde, maen nhw’n codi chwilfrydedd yn un peth.

Casgliad o brofiadau pobl ifanc sydd wedi gorfod brwydro gyda salwch a chyflyrau iechyd hirdymor ydi Byw yn fy Nghroen. Mae’r cyfranwyr i gyd yn bobl ifanc rhwng 10 a 26 oed, ac mae’r llyfr yn mynd i’r afael â chanser, epilepsi, clefyd Crohn’s, spina bifida, nam ar y golwg, OCD, iselder a gorbryder.

Dau lyfr pwysig iawn ar gyfer yr oes ryfedd hon.

Da iawn chi, yr enillwyr a’r cyfranwyr, a da iawn i bawb oedd ar y rhestr fer hefyd – roeddech chi gyd wir yn haeddu’r clod.

TNNO_Awduron-manonsteffanros-jacjones-sionederinhughes

Gwych hefyd oedd bod y bardd Gruffudd Owen wedi sgwennu englynion i gyfarch yr enillwyr – efo gwaith celf Ruth Jên. Dyma’r un i Manon a Jac:

Eclnu_mXsAYLePt

A dyma’r un i Sioned Erin a’r cyfranwyr:

EclqudnX0AAHKHb

Gwych, fel arfer, Mr Bardd Plant Cymru!

Bobl Bach, Breuddwydion Mawr

A dyma i chi lyfrau Saesneg dwi wedi gwirioni efo nhw, yn enwedig y rhai sy’n tynnu sylw at ferched rhyfeddol na wyddwn i fawr ddim amdanyn nhw.

IMG_1701

Oedden nhw’n llai enwog oherwydd eu bod yn ddu? Dyna’r gwir amdani, yn anffodus.

Rhan o gyfres wych ‘Little People, Big Dreams’ ydi’r rhain, a braf fyddai cael cyfres debyg yn Gymraeg ynde?

Dyma i chi flas o’r cynnwys – addas ar gyfer oedran 4+ (ac oedolion!) ddeudwn i:

IMG_1702IMG_1703

Dawnswraig ac ysbiwraig oedd Josephine Baker, ac athletwraig wych oedd Wilma Rudolph, oedd ar faglau oherwydd polio nes roedd hi’n 9 oed! Ro’n i isio ei gweld hi’n rhedeg yn syth ar ôl darllen y llyfr, a dyma linc i chitha gael ei gweld hi.

Digon hawdd gwglo i weld Josephine yn dawnsio hefyd.

Pobl – a straeon anhygoel. Ac mae ‘na lwythi ohonyn nhw yn y gyfres!

Sw Sara Mai – nofel i blant

Published Mehefin 23, 2020 by gwanas

IMG_1562

IMG_1580

Reit, os dach chi’n caru anifeiliaid, tua 7-11 oed, ac yn hoffi stori sy’n cydio yn eich dychymyg ac yn gwneud i chi ysu i droi’r tudalen i weld be sy’n digwydd nesaf, dyma’r nofel i chi!

Dwi wedi ei mwynhau hi’n arw, achos ro’n i wrth fy modd efo anifeiliaid yn yr oed yna (dal i fod) ond mae ‘na bethau eraill yn y nofel hon fydd yn cadw diddordeb plant hŷn ac oedolion hefyd.

9 oed ydi Sara Mai, y prif gymeriad, ac mae’n llawer haws iddi ddeall yr anifeiliaid yn sw ei mam na’i chyfoedion ym Mlwyddyn 5. Roedd bob dim yn iawn nes i ferch newydd gyrraedd yr ysgol a dechrau dweud pethau cas, hiliol wrthi. Grrrr…. A hynny dim ond oherwydd lliw croen Sara Mai. GRRRRR! Mae ei thad hi’n wyn, ond ei mam yn ddu, dach chi’n gweld.

Dyma eglurhad Casia Wiliam, yr awdur:

“Mae mor, mor bwysig bod ein llenyddiaeth yn adlewyrchu ein cymdeithas ni yng Nghymru heddiw, er mwyn i bob plentyn fedru adnabod eu hunain mewn llyfr. Rydw i wedi bod yn meddwl ers tro bod angen mwy o amrywiaeth o fewn llenyddiaeth plant, ac yn arbennig hefyd bod angen i’r prif gymeriad fod o gefndir cymysg, nid dim ond yn gymeriad ymylol. Roeddwn i’n awyddus i drafod hiliaeth mewn nofel, heb i hynny deimlo fel ‘gwers’ fel petai.”

Ac mae hi wedi llwyddo, dydi o ddim yn teimlo fel ‘gwers’ o gwbl. Mae ‘na sawl neges neu ‘thema’ yn y nofel mewn gwirionedd (bwlio, hiliaeth, cyfeillgarwch, pwysigrwydd peidio rhoi fyny a dal ati…) ond bydd pob darllenydd yn ei mwynhau oherwydd y stori a’r cymeriadau, heb i’r “negeseuon” neidio allan fel gordd, fel sy’n digwydd gyda rhai llyfrau.

Mae ‘na hiwmor hyfryd yma, a llwyth o ddigwyddiadau. Ac ro’n i wir wedi dotio at rai o’r cymeriadau – Oli yn un, a Zia sy’n datŵs i gyd, a’r ffaith fod rhieni Sara Mai efo cymeriadau mor wahanol.

Mi wnes i ddysgu gryn dipyn am wahanol anifeiliaid hefyd!

Dyma’r dudalen gynta i chi gael blas.

IMG_1577

Mae ‘na chydig o luniau tu mewn hefyd (gan Gwen Millward) a dyma un hyfryd o Sara Mai:

IMG_1579

Mae’r nofel yn llawn digwyddiadau ffraeth, fel dyfodiad y jiráff Newydd sydd ag ofn uchder a Llywelyn Fawr, arth o’r Andes sydd newydd gyrraedd y sw ac yn cael trafferth setlo.

Daeth yr ysbrydoliaeth i Casia pan oedd hi’n fardd plant Cymru ac yn ymweld ag ysgolion.

“Gwnes i gyfarfod â merch fach mewn ysgol oedd yn annwyl tu hwnt ac yn gwirioni ar anifeiliaid, ac mi ddywedodd wrtha i – “Mae Mam yn dweud bod gen i gysylltiad arbennig gydag anifeiliaid.” A dyma fi’n meddwl – rydw i am dy roi di mewn llyfr! Rydw i wir yn gobeithio y bydd plant yn hoffi’r llyfr – er mwyn i Sara Mai gael sawl antur arall!”

Sawl antur arall? Ieeee! Plîs! Dwi wir yn gobeithio y bydd plant yn ei hoffi hefyd achos mae ‘na ddeunydd cyfres wirioneddol ddifyr a phwysig fan hyn. Felly prynwch a rhannwch y newyddion da er mwyn i ni gael mwy o helyntion y sw a Sara Mai.

Llongyfarchiadau, Casia! Clincar…

Sw Sara Mai gan Casia Wiliam a(£5.99, Y Lolfa).

NOFEL OEDOLION

A sôn am glincars, sbiwch lluniau da dynnodd Heledd Wyn Roberts ohona i pan ro’n i’n llofnodi llyfrau mewn layby rhwng Bala a Dolgellau ddoe…

IMG_1566

Nid nofel i blant mo ‘Merch y Gwyllt’ gyda llaw. Un i’ch rhieni/nain/taid/modryb/athrawon, iawn? A dim ond os nad ydyn nhw’n rhy sensitif/parchus/cael eu dychryn yn hawdd… (he he!)

Cyfle i ennill llyfrau a newyddion am lyfr lliwio Cadi

Published Mehefin 16, 2020 by gwanas

Eai5h7wXQAEXiDd-1

Mae’r Cyngor Llyfrau wedi trefnu cystadleuaeth newydd gyffrous!
£100 i’w wario ar lyfrau?! Waw!

Dyma’r manylion:

📢 CYSTADLEUAETH – Galw Adolygwyr Ifanc!📢

📚 ENILLWCH BENTWR O LYFRAU i chi a’ch ysgol!📚

😎 Dewiswch eich ffefryn o’r templedi cŵl yma:
http://ow.ly/YND950A7Gsl

✏️ Ysgrifennwch adolygiad o lyfr o’ch dewis chi!

💻 Anfonwch eich adolygiad at cllc.plant@llyfrau.cymru

neu

✉️ drwy’r post at
Adran Llyfrau Plant
Cyngor Llyfrau Cymru,
Castell Brychan,
Aberystwyth,
SY23 2JB

📆 Dyddiad cau: 15 Gorffennaf 2020.

📚 Bydd y goreuon yn derbyn gwerth £100, £75 neu £50 o lyfrau gwych ynghyd â phentwr o lyfrau i ysgol y buddugol.

Amdani!

Tip i chi gen i – peidiwch â sgwennu traethawd 6 tudalen. A byddwch yn onest. Ond peidiwch â bod yn gas.

Pob lwc.

LLYFR LLIWIO

A sbiwch! Dwi wedi cyffroi’n rhacs. Dyma glawr Llyfr Lliwio Cadi (wel, rhan ohono fo, dydi’r wefan ‘ma ddim yn rhy hoff o PDFs), fydd, gobeithio, yn cael ei argraffu wythnos nesa:

104373155_1503502643145038_2656064775374545145_n

Bechod na fyddai o wedi gallu ymddangos ar ddechrau cyfnod Covid, ond dyna fo – mae hwnnw wedi drysu pob dim tydi?

A chofiwch roi gwybod pa lyfrau sydd wedi’ch plesio chi dros y misoedd diwethaf yma. Gewch chi yrru brawddeg ata i, a thudalen at y Cyngor Llyfrau…

Gwylio pobl yn trafod llyfrau

Dyma i chi wefan ddifyr. Llwyth o bobl yn trafod llyfrau neu eu hoff lyfrau, a fidios gan bob un sydd wedi ei enwebu ar gyfer Gwobr Tir na n-Og eleni. Neu Tir Na Nog neu Tir na-nog, pa bynnag ffurf sy’n gywir. Dwi byth yn cofio, ydach chi?

https://www.amam.cymru/carudarllen

Mi fydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi fis nesa dwi’n meddwl. Pob lwc i bawb!