anni Llŷn

All posts tagged anni Llŷn

Powell, Merched Dewr a Gwlad yr Asyn

Published Ionawr 19, 2023 by gwanas

Nofel ar gyfer yr arddegau ydi Powell gan Manon Steffan Ros: hanes bachgen o’r enw Elis yn mynd am bythefnos i America i hel achau’r teulu efo’i daid. Mae o’n gwybod erioed mai ei gyndaid, “yr Ellis Powell arall” yrrodd bres adref o America i sefydlu ysbyty, ysgol gynradd ac ati yn Nhrefair. Y Powell Arms ydi enw’r dafarn leol ac mae Elis yn pasio cerflun ohono ar y ffordd i’r ysgol bob dydd. Dyn pwysig, dyn arbennig.

Mae cynnwrf Elis a’i daid yn pefrio drwy’r tudalennau, ond rydan ni’n gwybod bod rhywbeth yn mynd i fynd o’i le, felly mae’r ofn yn llechu wrth droi pob tudalen hefyd. Na, doedd Ellis Powell mo’r arwr roedden nhw wedi ei ddisgwyl. Caethwasiaeth ydi’r cefndir, fel yn nofel Angharad Tomos, Y Castell Siwgr, ond oherwydd mai rhywbeth yn y gorffennol ydi o yn Powell, y berthynas rhwng Elis a’i daid sy’n cydio fan hyn, ac mi wnes i fwynhau’r croeso a’r tensiwn maen nhw’n ei gael a’i deimlo gyda Yncl George ac Anti Hayley yn eu tŷ mawr crand ym Maryland. Felly nofel gyfoes am deulu, cyfeillgarwch a phwysigrwydd cydnabod y ffeithiau i gyd ydi hon.

Fel un gafodd ei hudo gan gyfres Roots ers talwm ( llun o’r gyfres wreiddiol isod),

ro’n i wedi disgwyl mwy am y caethweision, ond mae Manon yn hogan glyfar – doedd dim angen misoedd o waith ymchwil i sgwennu hon, nag oedd! Ac mae hi’n anghyfforddus iawn yn sgwennu fel rhywun nad oes ganddi’r ‘hawl’ i sgwennu amdanyn nhw – y busnes cultural appropriation ‘ma. Dwi’n dallt yn iawn ond dwi’m yn siwr os ydw i’n cytuno bob tro chwaith, neu be ydi diben dychymyg? I’w drafod eto…

Dwi’n hoffi’r clawr hefyd – syml, ond mae ’na lun yn rhoi cliw am y cynnwys. A dach chi’n gallu deud yn syth nad ydi hi’n mynd i fod yn nofel ffrili, lawen. Nid bod Manon yn sgwennu llawer o bethau felly! Ond mae ‘na hiwmor ynddi, dwi’n prysuro i ddeud. Dyma’r dudalen gyntaf i chi gael blas:

Yndi, mae Gwil yn gymeriad a fo sy’n gyfrifol am y rhan fwya o’r hiwmor sy yn y llyfr. Wedyn dyma i chi ddarn arall sy’n digwydd yn America – a Manon â’i bys ar y pyls fel arfer:

A dyma i chi ganmoliaeth gafodd hi ar Twitter gan Vaughan:

“Waw! Wel, dwi newydd cwpla’r llyfr hwn ac mae’n bwerus iawn iawn a hyd yn oed wedi gwneud i fi grio, ychydig. Ac yn bendant yn gwneud i chi feddwl. Da iawn@ManonSteffanRos unwaith eto x”

Ac ateb gan Y Dyn Barfog: “Dwi newydd ei orffen hefyd, tua chwarter awr yn ôl. Cytuno. Pob tro mae llyfr msr yn gwneud i mi drio bod yn berson gwell.”

Waw – dwi’n gwybod yn union be maen nhw’n ei feddwl.

Dros y môr a’r mynyddoedd. Straeon Merched dewr y Celtiaid Os dach chi isio gwario mwy ar lyfr, be am £18 ar gyfer clamp o lyfr hardd, clawr caled.

Mae ’na ddarluniau hyfryd gan Elin Manon, merch o Gymru sy’n byw yng Nghernyw, a lob sgows o awduron: Angharad Tomos, Haf Llewelyn, Mari George, Aneirin Karadog, Myrddin ap Dafydd, Anni Llŷn a Branwen Williams.

Ond pam dewis peidio rhoi enw’r awdur wrth bob stori, wn i ddim. Rhaid troi i’r cefn i weld pwy sgwennodd pa stori. Dwi ddim wedi darllen pob un gan fod ’na bymtheg ohonyn nhw, a llyfr i bori ynddo fesul tipyn ydi hwn yn fy marn i. Ond mi wnes i wir fwynhau y rhai dwi wedi eu darllen – Nia Ben Aur, y chwedl o Iwerddon gan Angharad Tomos,

Rhiannon a’r gosb o fod yn geffyl  (o’r Mabinogi) gan Myrddin a Ker Is o Lydaw gan Aneirin Karadog. Fersiwn o chwedl Cantre’r Gwaelod ydi honno. Y Gaer Isel ydi ystyr Ker Is, gwlad lle roedd y brenin yn flin am fod ei bobl mor aniolchgar ac yn gwneud dim ond gwledda a phartïo dragwyddol a phoeni am ddim ond gneud mwy o bres a bwyta ac yfed mwy a mwy.Yn ei farn o, roedden nhw wedi colli golwg ar beth oedd yn bwysig mewn bywyd. Ia, dach chi’n gweld y diwedd yn dod tydach ond efallai nid yn y ffordd fyddech chi’n ei ddisgwyl…

Mi wnes i fwynhau Llygad am Lygad gan Haf Llewelyn hefyd, am y frenhines Maebh o Iwerddon, rhywun na wyddwn i ddim oll amdani tan y llyfr hwn. Ond nefi, am gymeriad difyr. Hogan ffyrnig a deud y lleia!

Dwi’n edrych mlaen yn arw i ddarllen y gweddill.

Mae’n cael ei farchnata fel llyfr i blant ond dwi’n gwybod am sawl oedolyn a dysgwr fyddai’n hoffi’r straeon yma.

Mi wnes i wir fwynhau Gwlad yr Asyn gan Wyn Mason.

Nofel graffig i blant ydi hi, gyda’r lluniau gan ferch yr awdur, Efa Blosse Mason, ond mae’n bendant yn siwtio oedolion ac mae angen bod yn blentyn go soffistigedig i’w dallt hi’n iawn beth bynnag. Ddwedwn ni 9+? Mae angen dallt pethau fel ‘Paid â diystyru dy nerth cynhenid’ a ‘Mae angen bod yn wasaidd i fyw ymhlith pobol.’

Welais i mo’r ddrama, ac ar ôl darllen y nofel, mae’n anodd iawn ei dychmygu fel sioe un-person, ond roedd ’na ganmol mawr iddi doedd? Doedd y ddrama ddim yn addas i rai o dan 13 oed oherwydd y themàu, y rhegfeydd a’r cyfeiriadau at ryw ynddi, ond: “Unwaith rydych chi’n gwneud darlun o’r asyn, yn sydyn mae’n newid yn rhywbeth ar gyfer plant,” meddai’r awdur. Fel un sy’n mwynhau llyfrau graffig ar gyfer oedolion, dwi ddim mor siwr bod jest troi cymeriad yn ddarlun yn ei droi’n rywbeth i blant, ond mi wnes i wir fwynhau. Teimladwy, ffraeth, a chwa o awyr iach. Mae angen mwy o nofelau fel hyn, ond mi fydd yn anodd creu’r dilyniant a’r galw gan nad ydi’r traddodiad gynnon ni yma, ar wahân i gyfieithiadau Tintin ac Asterix. Gobeithio y bydd Gwlad yr Asyn yn gwerthu’n dda beth bynnag. Mae’n fargen am £12 gan fod llyfrau graffig yn gallu bod dipyn drytach na hynna.

A dyma i chi flas o’r cynnwys:

Lledrith yn y Llyfrgell

Published Mawrth 17, 2022 by gwanas

Wel dyma i chi be ydi bargen! Dim ond £1, neu am ddim gan eich llyfrwerthwr lleol a’r Lolfa Cyf ar Ddiwrnod y Llyfr – gawsoch chi un, do? Wel, ges i un drwy’r post, ond dim ond rŵan dwi’n cael cyfle i sbio arno fo (DWI’N BRYSUR!) a wir i chi, mi wnes i hedfan drwyddo fo.

Dyma’r dudalen gyntaf:

W! Mae’r llun yn dangos sgrifen y dudalen gefn fel’na tydi? Dydi o ddim mor ddrwg â hynna go iawn, wir yr! A be dach chi’n ddisgwyl am £1? A phun bynnag, mae’r stori’n llawer gwell na’r papur mae hi wedi ei hargraffu arni.

Anni Llŷn ydi’r awdur,

Wps, sori, na, nid Anni Llyn ydi hwn
Hon ydi Anni. Ffiw.

ac mae ei llais a’i harddull hi’n neidio oddi ar y dudalen, yn llawn dywediadau Cymreig a bywiog fel ‘llaesu dwylo’, ‘Naci’n tad’ a ‘Ara deg mae dal iâr…’

Mae’r enwau’n glincars, o enw’r dre ledrithiol Llanswyn-ym-Mochrith (swyn a rhith… da ydi hi de) i enwau’r cymeriadau: Mrs Surbwch am yr Arolygydd Llyfrgelloedd sy’n casau plant – a bob dim dan haul os dach chi’n gofyn i mi, a Slewjan a Sloj am yr efeilliaid sy’n glanhau ffenestri efo’u mopiau o wallt hynod o hir.

Dwi, wrth gwrs, fel un sy’n caru llyfrau a llyfrgelloedd yn meddwl bod y stori’n hyfryd am fod Chwim, y prif gymeriad yn caru darllen – ‘mae’n darllen yn ei gwely, darllen wrth wisgo, darllen wrth frwsio’i dannedd, darllen wrth adael parseli…’

A wyddoch chi be? Dwi yr un fath yn union. Nacydw, dwi’m yn DARLLEN wrth frwsio nannedd, ond dwi’n gwrando ar lyfr ar fy ffôn! Wir yr. A brwsh dannedd trydan sy gen i felly mae’n swnllyd – ond dwi’n dal ddim isio pwyso’r botwm ‘pause’ os dwi’n mwynhau’r llyfr…

Dyma i chi dudalen wnes i ei mwynhau’n arw:

Llawn bywyd ac addewid tydi? Ond dwi ddim am ddeud mwy rhag i mi ddifetha’r syrpreis sydd i ddod rhwng y tudalennau. Ond os dach chi ddim eto wedi dallt pam fod rhai ohonon ni’n CARU llyfrau – mae’r llyfr hwn yn ei egluro i’r dim. Mae na botensial am gyfres o lyfrau yn y syniad yn fy marn i.

Ymddiheuriad

A rŵan – dwi am ymddiheuro am fod mor dawel ar y blog yma, ond rhwng fy llyfrau fy hun, y gwersi dwi’n eu dysgu a phobl sydd isio gwersylla yn ein maes carafanau ni, a thrio gweld y teulu (sy’n tyfu) a mynd i ysgolion neu wneud sesiynau arlein, mae hi wedi bod yn rhemp acw!

Dwi’n addo gwneud mwy o ymdrech.

Ond ddoe mi ges i sesiynau hyfryd efo plant CA 1 ysgolion Powys – dros y we. A dyma i chi rai o’r lluniau roddwyd wedyn ar Twitter:

Methu cynnwys y rhai sy’n cynnwys fidios am ryw reswm. Ond mae gen i CA2 Powys fory! Edrych ymlaen yn arw.

O, ac os oes ‘na oedolyn acw isio ennill pecyn o lyfrau Gwasg y Bwthyn a phecyn o ddanteithion i’r ci, cofiwch am y gystadleuaeth yma:

Cystadleuaeth Prawf MOT!

Tynnwch lun ohonoch chi a’ch ci, efo copi o Prawf MOT, nofel newydd wych Bethan Gwanas

Rhowch o ar eich cyfrif Trydar, neu Facebook neu Instagram, a’n tagio ni  ̶  Gwasg y Bwthyn!  

Neu anfonwch eich cais i:  marred@gwasgybwthyn.co.uk neu meinir@gwasgybwthyn.co.uk

Beirnaid: Richard Jones 

Dyddiad cau 31 Mawrth.

Gwobr: Pecyn o lyfrau Gwasg y Bwthyn a phecyn o ddanteithion i’r ci!

Ac os dach chi isio gweld Gai Toms a fi yn mwydro am gŵn:

📲

https://amam.cymru/carudarllen/prawf-mot-gan-bethan-gwanas

Ac os am wrando ar fersiwn stiwdio o gân hyfryd Gai:

Mae hynna’n ddigon am y tro – mae gen i lyfr i’w sgwennu!