Archif

All posts for the month Ionawr, 2014

Llyfrau am geffylau

Published Ionawr 29, 2014 by gwanas

Ro’n i wrth fy modd efo llyfrau am geffylau ers talwm, llyfrau gan awdures o’r enw Marguerite Henry yn bennaf. Hanes merlod gwyllt ‘Chincoteague’ ar ynys rhywle yn America oedd rhain, a dyma i chi rai o’r cloriau:6565987-M17509781416927877

Erbyn deall, roedd yna ‘Misty’ go iawn, ac mae ‘na ferlod gwyllt yn byw ar ynys Assateague yn ochrau Virginia/Maryland! A finna wedi meddwl mai dychymyg pur oedd y cwbl. Dwi wedi deall hefyd bod yr awdures wedi cael plentyndod trist iawn: mi gafodd salwch o’r enw ‘rheumatic fever’ yn 6 oed, sy’n bosib ei reoli erbyn heddiw, ond bryd hynny, yn 1908, roedd yn golygu cael ei chadw yn ei gwely am 6 mlynedd – nes roedd hi’n 12. Meddyliwch! A doedd hi ddim yn cael mynd i’r ysgol a chymysgu efo plant eraill rhag ofn iddyn nhw ddal y salwch oddi arni.
Ond mae wastad haul ar fryn, a dyna sut syrthiodd hi mewn cariad efo llyfrau.
Mi sgwennodd hi 59 cyn iddi farw yn 1997.

Rwan ta, yn yr Ysgol Gynradd ro’n i’n darllen rhain, ro’n i tua 9-10 oed os cofia i’n iawn, ond roedd gen i Saesneg eitha da, mae’n rhaid, achos dyma i chi enghraifft o’r arddull:image
Dydi o ddim yn hawdd nacdi? Ddim yn ofnadwy o anodd chwaith – digon o frawddegau byrion, ond mae’r eirfa yn ddigon aeddfed. Dyna pam ro’n i’n dal i ddarllen am Misty a’i theulu yn 11 a 12 oed, a bron nad oes gen i awydd dechrau eto! Ro’n i wir wedi gwirioni efo’r rhain.
Roedd gen i gyfres o lyfrau am ryw Palomino Pony hefyd, ond dwi methu dod o hyd i’r union lyfrau hynny ar y we a dwi wedi hen golli’r copiau oedd gen i ers talwm. Ac nid y fi taflodd nhw…

FAMAU! PEIDIWCH A THAFLU LLYFRAU EICH PLANT HEB OFYN IDDYN NHW YN GYNTA!Unknown-2

Doedd ‘na ddim nofelau Cymraeg am geffylau pan ro’n i’n ifanc, ond mae ‘na bellach, diolch byth.

Y rhai mwya amlwg a llwyddiannus dybiwn i ydi’r rhain:getimggetimg-2getimg-3

Mae ‘na hyd yn oed CD ar gael!
getimg-4

Mae’r rhain yn hawdd eu darllen, yn iawn ar gyfer gogs er mai hwntw ydi’r awdures, Anwen Francis, ac yn addas ar gyfer unrhyw un rhwng tua 8-11 sy’n hoffi ceffylau. Mi wnes i hoffi’r prif gymeriad, Beca, yn fawr, a theimlo’r cynnwrf wrth iddi fynd i brynu merlen newydd sbon ar ei phen-blwydd yn 9 oed – ac allwch chi ddim peidio a dotio at Siani, y ferlen fach ddrygionus ond dewr!
Mae’r lluniau o’r ceffylau yn hyfryd hefyd, ond y bobl ddim cweit cystal efallai – ydach chi’n cytuno?

Mi roddodd fy nith gynnig ar un o’r llyfrau hyn, ond doedd hi ddim wedi gwirioni – ond dydi hi ddim wedi gwirioni efo ceffylau!
Ond mae ‘na gannoedd o blant yn caru ceffylau a dwi ddim yn synnu bod rhain wedi bod mor boblogaidd.

A weihei! Mae na blant wedi rhoi eu barn ar wefan gwales.com, fel hon:

Rhoddodd Niamh A Nerys o Castell Newydd Emlyn i’r teitl yma ac ysgrifennodd:
“Roedd y llyfr Nadolig Llawen Siani yn dda iawn. Roedd y stori’n hapus ond hefyd yn drist ar adegau. Roedd Rhys wedi torri ei goes. Roeddwn i’n hoffi sioe Nadolig y clwb ponis hefyd. “

Da iawn Niamh! Be am i chi wneud yr un fath?

Dyma nofel arall am geffylau gan Eurgain Haf:
getimg.php

A dyma dudalen ohoni:image

Dim barn plant ar gwales.com yn anffodus. Ond dyma fy marn i: nofel ar gyfer plant 9-11 ddywedwn i, a nofel llawn digwyddiadau mewn canolfan ferlota. Digon difyr, ond ro’n i’n teimlo bod gormod o gymeriadau a gormod o ddigwyddiadau! Doeddwn i ddim yn cael cyfle i ddod i nabod neb yn iawn.
Ac yn anffodus, mae ‘na chydig o gamgymeriadau teipio yn y llyfr. Wps.
Ac unwaith eto, mae’r lluniau o geffylau yn hyfryd, ond nid y plant a’r bobl – yn fy marn i, ynde!

Nofel gwbl wahanol ydi hon, gan Sian Northey:getimg-1

Un stori sydd yma, nid cyfres o ddigwyddiadau, a stori antur ydi hi, gyda lladron a herwgipio, yn hytrach na gymkhanas. Ond mae’r cariad at geffylau yn amlwg. Dyma i chi flas o’r arddull, a’r lluniau:
image
Edrych yn hawdd? Wel, mae’n mynd yn fwy cymhleth wedyn:
image
Felly llyfr ar gyfer plant 8-11 oed ydi o yn fy marn i ( plant 8 oed sy’n darllen yn arbennig o dda wrth gwrs).
Dydi pawb ddim yn meddwl bod y lluniau’n addas i’r oed yna. Be ‘dach chi’n ei feddwl? Pa mor bwysig ydi lluniau i chi mewn nofelau?

Os gwyddoch chi am lyfrau Cymraeg eraill fyddai’n apelio at bobl sy’n caru ceffylau, rhowch wybod.
Ac…o diar… mae’n ddrwg gen i ddweud hyn, ond does yr un o’r rhain wedi cydio ynof fi fel y gwnaeth llyfrau Marguerite Henry… ond bosib mai siarad fel oedolyn yn cofio ei phlentyndod fel ryw oes aur ydw i. Ond eto, sbiwch ar glawr y llyfr yma:images
Mae hwnna’n gwneud i mi fod isio darllen y stori o ddifri. Does dim angen i lyfrau ceffylau fod am genod bach y Pony Club bob amser nagoes? Ac mae bechgyn yn gallu hoffi ceffylau gymaint â merched tydyn? Gwybod am rywun allai sgwennu stori Gymraeg am ferlod gwyllt y Carneddau, neu’r rheiny sydd ar ochr y ffordd yn ochrau Hirwaun, neu efallai ar Ynys Enlli neu rywbeth fel’na? Mi fyswn i wrth gwrs, ond dwi’m yn gwybod digon am geffylau…

Dewi, Dwpsi a’r Dreigiau gan Dewi Pws a Rhiannon Roberts

Published Ionawr 22, 2014 by gwanas

Image Newydd ddarllen hwn tra’n bwyta llond powlen o lob sgows. Dwi’n gwybod bod rhai’n credu na ddylid bwyta a darllen yr un pryd, ond dwi’n anghytuno’n llwyr. Mi ges i fy magu yn bwyta cornfflêcs a darllen y bocs yr un pryd! Ac ydw, dwi’n gwybod mai Creision Yd ydi’r enw Cymraeg, ond cornfflêcs oedden nhw yn y 60au a’r 70au, mae arna i ofn – ond efo tô bach ynde.

Yn ôl at y llyfr. Mae angen mwy fel hyn! Straeon sydd wedi eu gosod yn gryf yng Nghymru, yn dangos pobl a phethau o Gymru, fel bod plant Cymru yn gweld eu BOD nhw’n bwysig!
Yn bwysicach, llyfr ddylai apelio at fechgyn sy’n hoffi rygbi, ac sydd, efallai, yn meddwl nad yw ‘dynion go iawn’ yn darllen. O, ydyn maen nhw!
Unknown-2
Dyma i chi’r dudalen gyntaf yn y llyfr:
image
Bachgen a’i dad ar y soffa, yn barod i wylio Cymru yn chwarae rygbi – ac mae’r tad yn edrych yn union fel Dewi Pws!
Unknown-3
Mae hyn oherwydd bod yr arlunydd, Eric Heyman, yn ffrind i Dewi a’i wraig, Rhiannon. Tydi o’n gwybod yn union sut i gyfleu natur Dewi mewn llun?
Dwi’n ffan mawr o luniau Eric; fo wnaeth y lluniau ar gyfer llyfrau gwych Catherine Aran am Idris y Cawr, Ganthrig Bwt y Wrach ac ati.

Unknown-4Unknown-5

Mae’r rhain yn lyfrau gwych ar gyfer yr oedran yma hefyd, boed i’w darllen yn uchel i blant iau, neu i’w darllen yn annibynnol. Pa oedran? Wel, 4-10, ac oedolion sy’n hoffi llyfrau efo straeon a lluniau da!

Ond yn ôl at stori Dewi.

Mae rhywun wedi dwyn y dreigiau cochion oddi ar holl faneri Cymru, ac mae Dewi (y bachgen) a’i gyfaill, draig werdd o’r enw Dwpsi yn mynd ati i geisio eu hachub. Maen nhw’n cyfarfod pob math o gymeriadau eraill ar eu ffordd o amgylch y byd – ac mi ddylai’r llyfr hwn wella eich daearyddiaeth hefyd!

Stori hyfryd, ac er ei bod yn eitha deheuol, mae’n gwbl ddealladwy i Gogs hefyd ( Gog ydi gwraig Dewi dach chi’n gweld, dwi’n siwr ei bod hi wedi mynnu!) Gwnewch be wnes i, a dychmygu mai llais Dewi Pws sydd gan Dwpsi, y ddraig, ac mi fydd pethau fel
‘Bant â ti byti bach’ yn dod â gwên i’r wyneb!

Y llyfr perffaith i Dad a’i blant ei ddarllen ar y soffa cyn gêmau rygbi Cymru. Rhowch gynnig arni!

O, a dyma adolygiadau eraill oddi ar wefan Gwales – gan blant – Ieeee! Mae angen i fwy o blant rannu eu sylwadau fel hyn yndoes?

image

2 lyfr ar gyfer plant 6-9 oed

Published Ionawr 19, 2014 by gwanas

imageimage

Dau lyfr difyr arall, ac ar gyfer TUA 6-9 oed dwi’n ei feddwl cofiwch; mi fyddai’r ddau’n lyfrau da i’w darllen yn uchel i rywun iau, a dwi’n gwybod am ambell berson dros 9 oed fyddai’n hoffi’r hiwmor sydd yn y ddau lyfr yma.

Mae rhai awduron yn flin pan fydd llyfrgellwyr a siopwyr yn awgrymu oed darllen eu llyfrau, ond dowch rwan, mae athrawon a rhieni – a phlant – angen help weithiau! A dwi’n cofio pa mor flin fyddwn i ers talwm pan fyddai rhywun yn rhoi neu awgrymu llyfr oedd yn llawer rhy ifanc i mi. Dwi’n dal i gofio pwy oedden nhw…!

Sian Eirian Rees Davies sydd wedi sgwennu Nain! Nain! Nain!, awdures enillodd wobr Goffa Daniel Owen yn 2005 efo hon:getimg-4.php
ond nid nofel ar gyfer plant ydi honna, iawn?
Mae ganddi lyfr arall ar gyfer plant:getimg.php
ond dwi’m wedi darllen honna eto. Ydach chi? Rhowch wybod.

Ond dwi wedi darllen am y nain ryfeddol yma; nain i fachgen o’r enw Gwyn. Dwi’n hoffi’r ffordd mae Sian yn sgwennu – yn hawdd ac yn llawn hiwmor. Dyma’r dudalen gynta i chi gael blas ( cliciwch ar y llun ac mi neith o dyfu’n fwy) :image
Da tydi? A llawn cymariaethau fydd yn gwneud i chi wenu.
Dwi’m isio deud be ydi’r stori, ond fyddwch chi ddim yn edrych ar eich nain yn yr un ffordd ar ôl darllen hwn!
Iawn, mi fydd gynnoch chi syniad reit dda pwy fydd wedi dwyn bwji ‘enwocaf Cymru’ o’r dechrau, bron iawn, ond be fyddwch chi am ei wybod ydi sut fydd y person hwnnw’n cael ei ddal/dal – a gan bwy.
Mae’r hiwmor a’r dychymyg yn ddigon boncyrs, felly os ydach chi’n hoffi llyfrau felly, mi ddylech chi hoffi hwn. Mi wnes i.

Fiona Wynn Hughes sydd wedi sgwennu am Moi Misho, ac mae hithau wedi sgwennu tipyn o lyfrau eraill:getimg-3.phpgetimg-2.phpgetimg-1.php
Ydach chi wedi darllen rheina sgwn i?
Mae ‘Byd Moi Misho’ yn mynd i apelio’n arw at blant sy’n ddireidus neu sy’n nabod plant direidus, achos mae Moi yn un drwg! Mae o wrth ei fodd yn chwarae triciau ar bobl, ac yn un da am ddod allan o dwll. O, ac os ydach chi’n hogyn sy’n byw mewn llond ty o ferched, mi fyddwch chi’n bendant yn hoffi’r straeon yma, ac wrth eich bodd efo’r diweddglo!

Dyma i chi flas o’r arddull:image

Mwynhewch, a chofiwch roi gwybod i mi be rydach chi’n ei feddwl o’r llyfrau yma. O, ac os ydach chi’n eu mwynhau’n arw, pam na wnewch chi sgwennu at yr awduron i ddweud wrthyn nhw? Mi allwch chi wneud hynny drwy sgwennu at y wasg gyhoeddodd y llyfr. Mae cyfeiriadau’r rheiny ar y dudalen gynta gan amla, ac os nad ydi o yno’n llawn, mae Google yn help mawr.

Cyfrinach Ifan Hopcyn gan Eiry MIles

Published Ionawr 14, 2014 by gwanas

Image

Dyma’r llyfr gafodd ei argymell i mi gan un o ferched cynradd Sgwad Sgwennu Môn (Sgwad Sgwennu newydd sbon gyda llaw – a chriw da, talentog). Felly mi ges i gopi o’r llyfrgell yn syth.

*Gyda llaw, oeddech chi’n gwybod nad oes raid mynd i’r llyfrgell i chwilio am lyfr? Mi fedrwch achebu llyfrau’n hawdd dros y we drwy Talnet  ( http://capitadiscovery.co.uk/gwynedd/) ar gyfer Gwynedd, Môn a Chonwy, ac mae’n siwr bod gwefannau tebyg gan y siroedd eraill. Mi fyddwch angen y rhif llyfrgell sydd ar eich cerdyn, a rhif pin 4 llythyren ( holwch eich llyfrgellydd lleol) wedyn mi fedrwch weld be sydd ar gael a threfnu bod copi yn disgwyl amdanoch chi yn eich cangen leol. Hawdd! Os fedra i ei wneud o, mi fedar unrhyw un…

Beth bynnag, rhaid i mi ddeud, mi wnes i wir fwynhau hwn. Stori dda, efo cymeriadau difyr. Mae Ifan wedi byw dan ddaear efo’i rieni er pan oedd o’n fachgen bach.

Pam? Am fod Prif Weinidog Cymru wedi bod yn poeni am ddyfodol y wlad oherwydd bod y gaeafau wedi mynd mor ofnadwy, felly roedd o wedi trefnu bod pobl yn creu gwlad newydd o dan y ddaear: y Tanfyd, fel rhywle i bobl Cymru symud iddo pan fyddai pethau’n wirioneddol ddrwg ar y ddaear. Ond am y tro, roedd y lle’n gorfod aros yn gyfrinach.

Ar ddechrau’r nofel, mae Ifan, gan ei fod yn 11 oed bellach, wedi cael mynd i fyny i’r Ddaear er mwyn cael mynd i ysgol efo plant eraill. A dyna ni, dwi ddim am ddatgelu mwy o’r plot! Bydd raid i chi ei ddarllen drosoch chi eich hun.

Ond mi ddylai apelio at fechgyn a merched tua 8-12 oed. Mae’n hawdd iawn ei ddarllen, ac er ei fod yn iaith y de, dydi o ddim yn rhy anodd i gogs ei ddilyn. Mi wnes i anghofio sylwi ar bob nawr a moyn yn fuan iawn, am fod y stori a’r sgrifennu mor dda.image

Mae yma fwlio a dynion drwg, tipyn o gwffio, cwningod ( rhai yn fwy cas na’i gilydd…) a digon o gyfle i chi ddychmygu sut beth fyddai byw dan ddaear, a be fydd yn digwydd os fydd y tywydd/hinsawdd wir yn mynd yn rhy ddrwg i ni fedru byw fel rydan ni wedi arfer byw.

Un arall o lyfrau Cyfres Strach, llyfr arall sy’n haeddu mwy o sylw, ac enghraifft o pam y dylid sicrhau digon o lyfrau Cymraeg a chymreig gan awduron o Gymru. Dwi wedi sbio ar y we a gweld bod yr awdur, Eiry Miles, yn gwneud tipyn o addasu neu gyfieithu llyfrau o’r Saesneg i’r Gymraeg. Does ganddi fawr o ddewis os ydi hi eisiau talu biliau! Ond tase hi’n cael gwell tâl am sgwennu llyfrau gwreiddiol, dwi’n siwr y byddai’n well ganddi hi ( a nifer o awduron plant eraill) sgwennu’r rheiny.

Ydi, mae’n fwy o waith, ond yn llawer mwy o hwyl!

Cofiwch roi gwybod i mi be rydach chi’n ei feddwl o’r llyfr yma. Mi wnaeth y diweddglo ddisgyn fymryn bach yn fflat i mi, ond dwi’m yn siwr be fyswn i wedi’i wneud yn wahanol chwaith. Ydach chi’n hapus efo’r diweddglo? Ac os nad ydach chi, be fysech chi wedi hoffi ei weld yn digwydd ar y diwedd?

Poeni am y pinc?

Published Ionawr 10, 2014 by gwanas

Sylw difyr gan awdur arall heddiw: Sian Northey ofynnodd i mi pam mod i wedi dewis cefndir pinc i’r blog yma.Image Wel a bod yn onest, wnes i’m sylwi ar y pinc!

Hoffi’r piws ar y top ( ocê ta, pinc tywyll) a’r lluniau du ar y gwaelod o’n i, lluniau eitha sbwci, addas ar gyfer blog am lyfrau plant, yn fy marn i. Ond mae gan Sian bwynt yndoes?

Poeni roedd hi y byddai’r lliw yn cadw’r hogia draw. O, na! Dwi’m isio i hynna ddigwydd! Ond erbyn gweld, merched sydd wedi ymateb efo sylwadau hyd yma, dim un bachgen/dyn. image

Wel? Ydi Sian yn iawn? Ydi’r pinc yma’n mynd i gadw bechgyn draw o’r blog yma? Holwch eich brodyr a’ch ffrindiau a’ch tadau a’ch cariadon!

Ac os ydach chi’n wryw sy’n darllen hwn, plis rhowch wybod. A fyddai rhywbeth tywyll neu las yn well?imageimage

Mi wnai ei newid yn syth. Ond tydi o’n bechod ein bod ni’n genedl sy’n cael ei hollti fel hyn gan liwiau? Fyddai hyn byth wedi codi yn Norwy!

Annog awduron a helpu’r byd llyfrau Cymraeg

Published Ionawr 8, 2014 by gwanas

Mae’r byd llyfrau Cymraeg angen eich help chi!
Oes, mae ‘na gryn dipyn o lyfrau ar gael bellach, ond y broblem fawr ydi cael sylw iddyn nhw.

Mae’n torri nghalon i bod llyfrau da yn mynd ar goll, felly gai eich annog chi os gwelwch chi’n dda i roi ambell seren neu frawddeg o adolygiad (does dim rhaid sgwennu traethawd!) ar wefannau llyfrau?

Y llyfr fydda i’n rhoi sylw iddo tro nesa ydi hwn, Cyfrinach Ifan Hopcyn gan Eiry Miles:image

Mi wnes i glywed amdano gan ferch ysgol gynradd mewn sgwad sgwennu (methu cofio dy enw rwan, sori!) – roedd hi wrth ei bodd efo fo beth bynnag. A dyma’r wybodaeth sydd ar wefan gwales.com sydd yn Gymraeg a Saesneg.
Oes, mae na adolygiad gan ddarllenydd ‘proffesiynol’ yma, ond sbiwch ar y botwm ‘Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer.’ Braf fyddai gweld plant/athrawon/rhieni – ond plant yn fwy na neb – yn sgwennu pwt am y llyfrau sy’n eu plesio.

Mae’n help i ddarllenwyr eraill ddod o hyd i lyfr da, ond hefyd yn help i’r wasg ei werthu a phenderfynu be sy’n llwyddo a be sydd ei angen.
Ond yn fwy na dim, mae’n help i’r awdur! Mae canmoliaeth yn gallu rhoi hyder ac ysbrydoli rhywun i sgwennu mwy.

Dyma i chi dudalen am fy nofel oedolion ‘Hi yw fy Ffrind’ ar wefan goodreads:
image
Digon o sêr yn fanna i ysbrydoli awdur!

Ond dydi’r ymateb i nofel oedolion arall, Gwrach y Gwyllt ddim cweit mor gyson:
image
O diar. Ond dwi wedi sylwi bod gynnoch chi rai adolygwyr yn rhoi un seren i bob blwmin llyfr! Hmff. Darllenwyr hynod ffysi neu awduron chwerw sydd isio rhoi pin ym malwn (efo tô bach) awduron eraill? Ond fi sy’n chwilio am esgus wrth gwrs. Weithiau, mae’n rhaid derbyn ei bod hi’n amhosib plesio pawb.

Dim llawer o sylwadau ar y tudalennau goodreads yna, sylwch, ond mae beirniadaeth yn gallu bod yn help, o ran dysgu ar gyfer y nofel nesa.

Mae modd rhoi sylw i lyfrau Cymraeg ar Amazon hefyd. Dyma’r ymateb i Llinyn Trôns ( nofel ar gyfer disgyblion 13+):
image

Hapus iawn efo hynna, er bod y ddau gynta’n cyfeirio at wasanaeth Amazon yn hytrach na chynnwys y llyfr…

Ond fel soniais i, mae’n anodd plesio pawb, a doedd yr ymateb i ‘Y Gwledydd Bychain’, llyfr ffeithiol ar gyfer oedolion yn y gyfres Stori Sydyn ddim cweit cystal:
image

Charming, ynde! Oes, mae angen croen eliffant i fod yn awdur. Ond mae hyd yn oed sylw negyddol yn sylw, ac nid llyfr ar gyfer plant 12 oed oedd hwnna, felly nyyy, Chand, pwy bynnag wyt ti!

Cofiwch hefyd: Mi fydd yn Ddiwrnod y Llyfr cyn bo hir – dydd Iau, Mawrth 6ed. A dyna gyfle gwych i roi sylw i lyfrau, felly os am syniadau, dilynwch @DYLLcymWBDwales ar Twitter neu sbio ar dudalen Facebook: https;//www.facebook.com/DiwrnodYLlyfrWorldBookDayWales

Bwystfilod a Bwganod gan Manon Steffan Ros

Published Ionawr 6, 2014 by gwanas

image

Un o gyfres yr Onnen ar gyfer darllenwyr da 9-13 oed ydi hon, felly mae’r iaith yn fwy coeth, yn fwy cymhleth. Ee: ‘Wyddai o ddim ai cyffro ynteu ofn ydoedd.’ Nefi. Ffurfiol iawn. Dwi ddim yn siwr ai Manon ( yr awdur- fan hyn)image neu’r golygyddion oedd yn gyfrifol am honna, ond mi neidiodd allan i mi. Ond peidiwch a phoeni, dydi gweddill y nofel ddim fel yna.

Mae’r stori’n llifo, efo digon o ddeialog bachog, a dwi wrth fy modd efo’r ffaith ei bod hi wedi ei lleoli yn Nhywyn, Meirionnydd, tref sydd angen sylw yn y byd Cymraeg a Chymreig. Efallai na chafodd Tywyn Eisteddfod yr Urdd, ond mae’n cael sylw mewn nofel! Mae’r awdur wedi cynnwys trefi eraill sydd ddim yn cael llawer o sylw mewn llyfrau ond bydd raid i chi ddarllen y nofel i weld os ydi eich tref chi ynddi!

Y cymeriadu ydi cryfder y nofel i mi; mae’r 3 prif gymeriad ( 3 plentyn ysgol sy’n rhyw fath o Ghostbusters Cymraeg) yn gwbl wahanol i’w gilydd: Tom, sy’n dipyn o iob a phôsar, Hywel, sy’n chydig bach o linyn trôns ym marn ei gyd-ddisgyblion, a Hilda, sydd â thipyn o geg arni. Mi fyddwch chi’n gweld y tri yn datblygu yn ystod y stori, ac yn dod i hoffi’r tri.
Mae yma ddigon o hiwmor, yn enwedig yn y cega rhwng Hilda a Tom; ambell ddarn eitha brawychus hefyd, pan fydd y tri yn mynd ar ôl yr ysbrydion a’r bwystfilod, ond nid stori i’ch dychryn ydi hon. Adloniant ydi hi, ond, fel mewn cymaint o straeon Manon Steffan, mae na elfennau trist hefyd, pethau fydd yn gwneud i chi feddwl.

Mi wnes i ei mwynhau hi, ac mi fydd yn siwr o blesio plant sydd eisoes yn mwynhau darllen nofelau Cymraeg. Dyna fwriad y gyfres wedi’r cwbl.

Ond am mod i wedi mwynhau llyfrau eraill Manon gymaint (‘Blasu’ ar gyfer oedolion ydi un o’r llyfrau Cymraeg gorau i mi eu darllen erioed), ges i fy siomi fymryn bach efo hon yn y diwedd. Peidiwch a nghamddallt i, mae hon yn nofel dda iawn, ond pan gaeais i’r clawr ar ôl ei gorffen, doedd y wefr o ‘www, dwi newydd ddarllen rhywbeth arbennig’ ddim yma tro ‘ma. Mi wnes i ei deimlo fo efo Baba Hyll, ond nid efo hon. Y diweddglo oedd ar fai dwi’n meddwl, a’r teimlad ges i nad oedd stori’r criw sy’n ceisio rhwystro’r tri rhag gwneud eu gwaith wedi taro deuddeg ar y diwedd. Nid i mi o leia. Ond os ydach chi’n anghytuno, cofiwch roi gwybod! Mae’n gas gen i fod yn negyddol, a do’n i wir ddim isio gweld bai o unrhyw fath, ond mae’n rhaid i mi fod yn onest mewn blog fel hyn yndoes?

Dwy nofel arall gan Manon (eto yng nghyfres yr Onnen) enillodd Wobr Tir na Nog iddi, a dwi’m wedi darllen rheiny eto ond mae pawb yn eu canmol, ‘Prism’ yn enwedig. Felly dwi am roi cynnig ar honno yn fuan.image

The Weight of Water, Sarah Crossan

Published Ionawr 2, 2014 by gwanas

The Weight of Water, Sarah Crossan
Diolch yn fawr i Haf Llewelyn am drydar am y llyfr yma. Am fod gen i barch mawr ati hi a’i chwaeth am lyfrau, mi brynais i gopi kindle yn syth – a’i ddarllen yn syth hefyd.
Waw. Fedra i ddim ond cytuno efo Haf.
Mae hwn yn hyfryd.

Llyfr ar gyfer plant ydi o, tua 10-16 oed yn fras (iawn), ond mae’n amlwg yn plesio oedolion hefyd.

Cerdd ydi hi, neu nofel sy’n defnyddio arddull gynnil iawn, iawn. Does na’m odli llafurus ynddi na dim byd felly. Jest geiriau sy’n ffitio a darlunio’n berffaith.
Hanes merch ifanc sy’n gorfod gadael Gwlad Pwyl a thrio ymdopi efo byw yn Coventry.
Dwi ddim am roi’r stori i chi, dim ond deud bod yma gariad at nofio, delio gyda bwlio, bod yn newydd a gwahanol, cusan gynta (un o fy hoff ddarnau), hiliaeth a’r ffordd rydan ni’n trin gweithwyr o dramor – fel y dyn oedd yn ddoctor yn ei wlad ei hun. ‘In Coventry he is a cleaner’.

O, mae na gymaint yn y llyfr yma.
Dwi’n ei argymell i bawb – o bob oed.

Athrawon – mae’n drysor. Ond plîs peidiwch a difetha’r hud efo gormod o dasgau!