Y Gwaith Powdr

All posts tagged Y Gwaith Powdr

Hoff Lyfrau Sian Northey

Published Tachwedd 15, 2016 by gwanas

Mi ges i ymateb da iawn i hoff lyfrau Manon Steffan, felly dyma i chi wledd arall, gan awdures arall, Sian Northey.

Mae hi’n sgwennu a barddoni ar gyfer oedolion a phlant – yn llwyddiannus iawn, a dyma rai o’i llyfrau ei hun ar gyfer plant:

images-2chwaer_fawr_blodeuwedd_llyfr

A dyma rai o’i hoff lyfrau gan awduron eraill:

1. Pa lyfrau oeddet ti’n eu hoffi yn blentyn?
a) Ysgol Gynradd  – Cymraeg a Saesneg

Mi oeddwn I wrth fy modd efo comic yr Hebog (roedd Gerallt Lloyd Owen yn athro arna i)

_89798757_hebog_collage

ac mae gen i hefyd atgofion da o athro arall, Goronwy Williams, yn darllen straeon i ni ddiwedd y pnawn a hynny pan oeddan ni y dosbarth uchaf ond un, felly tua 10 oed, a hen ddigon hen i ddarllen ar ein pen ein hunain. Dw i’n ei gofio’n darllen Y March Coch a Bandit yr Andes.

Yn Saesneg mi oeddwn I’n darllen llyfrau am ferlod – Jill and the Perfect Pony, Jill’s Gymkhana a phethau felly,

wp6c73663e_05_06

a’u darllen sawl gwaith. Yr unig un dw i wedi’i gadw ydi Ponies Plot gan C. Northcote Parkinson.

md20201643571Roedd o chydig yn wahanol – yn cael ei adrodd o safbwynt y merlod ac yn ddoniol. Llyfr arall dw i wedi’i gadw am fy mod yn hoff ohono ydi The Day the Guinea Pig Talked gan Paul Gallico.

guineapigtalked_us

b) Ysgol Uwchradd – Cymraeg a Saesneg

Mi ges i a fy ffrindiau gyfnod hir o ddarllen nofelau Agatha Christie a’u ffeirio ymysg ein gilydd. Ac mi oeddwn i, efallai am bod fy nhad yn dod a thunelli ohonynt o’r llyfrgell, yn darllen llawer iawn o sci-fi, gan gynnwys y clasur Y Dydd Olaf.

owain-owain-y-dydd-olaf

Awdur arall mae gen i atofion braf o ddarllen ei gwaith yn fy arddegau hŷn yw Oriana Fallacci – dw i’n credu mod i’n meddwl mod i’n soffistigedig yn darllen llyfrau am wleidyddiaeth a rhyfel a hawliau merched a ballu a rheini wedi eu cyfieithu o’r Eidaleg!

51ccj48zywl-_sx372_bo1204203200_

2. Wyt ti’n dal i ddarllen llyfrau plant? Pa rai wyt ti wedi eu hoffi’n ddiweddar?

Yndw siŵr! Dw i wedi bod yn darllen nofelau mewn cerddi fatha One gan Sarah Crossan gan fy mod i’n trio gwneud rhywbeth tebyg;

ac mi wnes i fwynhau Gwalia gan Llyr Titus yn arw.

getimg

Y llyfr plant diweddaraf i mi ei brynu oedd Mog y Gath Anghofus gan Judith Kerr (awdur Y Teigr a ddaeth i De). Mi oeddwn i a Cira, fy wyres 5 oed, wedi mynd i Gaerdydd ar y trên ac wedi anghofio rhoi llyfr stori yn y bag! Felly roedd rhaid prynu rhywbeth, ac mi wnaethon ni ei fwynhau’n arw.

3. Pwy ydi dy hoff ddylunydd/arlunydd llyfrau? Pam?

Shirley Hughes (llyfrau Alfie a llyfrau eraill)

91blt7IRZkL.jpgac Angharad Tomos – y ddwy ohonynt yn sgwennwyr sy’n creu lluniau, neu’n artistiaid sy’n sgwennu eu straeon eu hunain.

0862430658

Efallai mai cenfigenus ydw i! Ac mi ydw i’n hoff o lyfrau fel pethau ac yn credu bod pob rhan o’r dylunio yn bwysig – dewis ffont, pwysau papur, siap a maint y llyfr, popeth…

4. Be nath i ti ddechrau sgwennu?

Dw i ddim yn cofio dechrau, mae o mhell bell yn ôl erbyn hyn. Mi wnes i beidio sgwennu am gyfnod hir iawn, tua 15 mlynedd, a dw i ddim hyd yn oed yn cofio pam nes i ailddechrau. Ond fuoedd yna ddim cyfnod pan nad oeddwn i’n darllen.

5. Be wyt ti’n ei fwynhau fwya am sgwennu?

Dau beth – ar y pryd, y diflannu i mewn i stori. Mae o fatha darllen ond yn well. Ac wedyn, os ydi rhywbeth yn cael ei gyhoeddi, dw i’n mwynhau ymateb pobl, yn enwedig rhywun na fyswn i wedi’i ddisgwyl iddyn nhw ddarllen un o fy llyfrau i.

6. Dwed chydig am dy nofel ddiweddara i blant.

y_gwaith_powdr_mawr

Y Gwaith Powdr. Hen ffatri ffrwydron sydd bellach yn warchodfa natur ydi’r gwaith powdr. Mae o wrth ymyl fy nhŷ a phan wnes i symyd i Benrhyndeudraeth a mynd a’r ci am dro yna mi oeddwn i’n gwbod yn syth mod i isio sgwennu amdano. Ac mi oedd fy nhad yn wael yn yr ysbyty pan oeddwn I’n ysgrifennu’r llyfr felly efallai mai dyna pam fod yna hen ddyn, taid y prif gymeriad, yn wael yn y llyfr. Gyda llaw, Cira ydi enw’r prif gymeriad, fel fy wyres. Felly fe ddylwn greu cymeriadau o’r enw Jac a Cerys a Joey a Casi hefyd – dyna enwau fy wyrion eraill.

7. Pa lyfr(au) plant sydd ar y ffordd nesa gen ti?

Dw i wedi cael cais i sgwennu stori fer i blant ac mae gen i syniad da. Mi fydd hi wedi’i gosod yn y dyfodol ac yn sôn am symud o un wlad i’r llall ac am groesi ffiniau. Ond dw i’n amau mai pennod gyntaf nofel fydd hi go iawn. Ac mae hynna wedi fy atgoffa am lyfr gwych arall nes i ei ddarllen pan yn blentyn – I am David gan Anne Holm. A rŵan dw i isio darllen hwnnw eto!

515gdiohsvl

Diolch Sian!

Y Gwaith Powdr, Sian Northey

Published Rhagfyr 22, 2013 by gwanas

image

Un o’r nofelau newydd yn y gyfres Strach gan wasg Gomer ydi hon, cyfres ar gyfer plant 9-11 oed yn fras. Ond dwi’n meddwl mai un ar gyfer darllenwyr da ydi hon, plant sy’n darllen yn h^yn na’u hoed, plant sy’n mwynhau geiriau ac arddull dawel, hyfryd, sydd bron yn freuddwydiol.
Mi wnaiff y stori ei hun apelio at fechgyn sy’n mwynhau stori ysbryd, ond gan fod y dechrau yn symud yn eitha araf, mi fydd angen iddyn nhw ganolbwyntio go iawn i gychwyn!
Dyma i chi flas o’r arddull – a pennod 2 ydi hwn:
image
Ia, er mai llun bachgen sydd ar y clawr, stori merch ifanc o’r enw Cira ydi hi. Ifan, y bachgen rhyfedd mae’n ei weld weithiau yn yr hen waith powdr, sydd bellach yn warchodfa natur, ydi’r bachgen ar y clawr.
Unig blentyn ydi Cira, sydd ddim yn hapus o gwbl bod ei mam wedi cael cariad newydd, sy’n mynd ar ei nerfau, yn helpu ei mam o gwmpas y ty, a gosod teils yn gam “neu dim ond yn gorweddian ar y soffa a’i law’n gorffwys ar y teclyn newid sianel.” Ia, mae dynion yn tueddu i wneud hynna! Mae Sian Northey’n un wych am ddeud lot efo ychydig eiriau.
Mi ddowch chi i nabod Cira’n dda, a’i hoffi. Ond falle nid Annes, ei ‘ffrind.’ Do’n i ddim yn rhy hoff ohoni o leia, ond fi ydi honno!
Mae hon yn stori ysbryd ‘neis’, chewch chi mo’ch dychryn, ond mi fyddwch chi isio gwybod pwy ydi Ifan a be ydi’r cysylltiad rhyngddo fo a thaid Cira, sy’n sal yn yr ysbyty. Ac os ydach chi’n hoffi hanes, ella y byddwch chi am wybod mwy am yr adeg pan fyddai pobl yn gwneud ffrwydron yn y ffatri, a pham fyddai gwalltiau pawb yn troi’n oren bryd hynny.
Nofel ddifyr, dawel, braf – a thrist. Wnaeth hi’m gwneud i mi grio, ond mi fues i’n meddwl gryn dipyn amdani wedyn.
Un pwynt negyddol – dydi cefn y clawr yn gwneud dim i’ch bachu! Rhyw sgwaryn bach plaen o froliant. Cymharwch arddull a golwg y ddau froliant yma:
imageimage
Ydach chi’n gweld gwahaniaeth mawr, neu ai jest fy llygad i ydi o?