Seren Y Dyffryn

All posts tagged Seren Y Dyffryn

Cystadleuaeth Llyfrau Ysgolion Cymru

Published Ebrill 29, 2017 by gwanas

Mae’n siwr bod y rhan fwyaf o ysgolion cynradd sydd wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth flynyddol hon wedi bod, neu ar fin mynd drwy’r rowndiau sirol bellach. Mae’n gystadleuaeth wych a hynod bwysig ar gyfer hyrwyddo llyfrau a darllen.

2744.14801.file.eng.Tlws-Anwen-Tydu-Bl-3-a-4-2011.542.400

Ysgol Dyffryn Banw (Powys) – Enillwyr Blynyddoedd 3 a 4. 2011

Nid yn unig mae’n annog plant i drafod a pherfformio darnau o’r llyfrau ond mae’r rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn cael llyfr am ddim!

2743.14799.file.cym.Tlws-Anwen-Tydu-Bl-5-a-6-2011.600.400

Ysgol Gymraeg Treganna a Than yr Eos (Caerdydd) – Enillwyr Blynyddoedd 5 a 6. 2011

A gwobrau ariannol i’r ysgolion. Gwych.

Ond mae gen i gwyn: mae’r ysgolion yn gorfod dewis o restr llyfrau sy’n cael eu dewis gan bwyllgor y Cyngor Llyfrau. Dyma i chi’r rhai sirol ar gyfer 2017:

darllen dros gymru 56

Llwyth o lyfrau da. Ond mae David Walliams a Roald Dahl yn eu canol nhw. Rwan ta, gan fod athrawon yn bobl brysur tu hwnt, efo hen ddigon ar eu platiau fel mae hi, faint ohonyn nhw sy’n mynd i drafferthu darllen pob un er mwyn dewis pa rai i’w perfformio a’u trafod? Onid yw’r demtasiwn i fynd am y rhai enwog, y rhai y bydd y plant yn gwybod amdanyn nhw yn barod, yn ormod? Felly oni fydd y rhai gwreiddiol Cymraeg, sef y rhai SYDD ANGEN y sylw a’r gwerthiant, yn cael eu hanwybyddu? Pam na fedr y rhestr gael ei chyfyngu i rai gwreiddiol yn unig?

Os oes ‘na brinder rhai gwreiddiol Cymraeg, wel mae angen buddsoddi, ‘does? Ar y linc isod mae rhestr o’r 10 llyfr i blant werthodd orau yn ystod Mawrth 2017. Pob un wan jac yn addasiad:

http://www.gwales.com/ecat/?sf_ecat_id=1133&interest=0&available=0&tsid=2

Sori i swnio fel tiwn gron, ond mae hynna, i mi, yn sefyllfa hynod drist.

Yn ôl at y gystadleuaeth. Dyma ddewis rownd sirol y criw Bl 3 a 4:

3 a4

Mwy o rai Cymraeg fan hyn, diolch byth (a Coeden Cadi – ieee!). Difyr fyddai cael gwybod faint o ysgolion ddewisodd drafod a pherfformio addasiadau yn y ddau gategori. Efallai bod fy ofnau’n gwbl anghywir, wrth gwrs. Ond dwi’n amau…

Wedyn dyma’r dewis ar gyfer y rowndiau cenedlaethol:

cen 56

Tri addasiad – a dau yn hynod adnabyddus eto… hm.

A’r dewis i Bl 3 a 4:

cen 34

Dau addasiad eto. Sgwn i pa rai gaiff eu dewis? Pa rai fyddech chi’n eu dewis i’w trafod a’u perfformio?

Pob lwc i bawb sy’n cystadlu beth bynnag. Mae’r trafod a’r perfformio wastad mor dda yn y rowndiau cenedlaethol, mae’n bechod nad oes modd i mwy o bobl eu gweld a’u clywed wrthi. Mae ‘na ambell berfformiad ar gael ar youtube, ond dydi safon y ffilmio ddim yn wych, gyda phob parch! Bechod na fyddai’r cyfryngau yn ymddiddori mwy yn y gystadleuaeth ynde?

Ond dyna fo, nid pawb sy’n credu bod llyfrau yn bwysig. Ond sbiwch ar y llun yma o Irac:C-Y4Dv_XUAUeN9L

Ydyn, mae gwerthwyr llyfrau yn eu cadw allan ar y stryd. Does dim angen poeni am law yn eu difetha, ond yn bwysicach, does dim angen poeni am bobl yn eu dwyn chwaith! Pam? Oherwydd, yn ôl y llyfrwerthwyr:

“The reader does not steal and the thief does not read.”

Da ‘de!

 

 

 

 

 

Seren y Dyffryn

Published Hydref 22, 2016 by gwanas

getimg-phpfullsizerender-1

Hwre! Nofel Gymraeg wreiddiol ar gyfer merched ifanc sy’n hoffi ceffylau! Wel, a bechgyn hefyd wrth gwrs, rhag fy nghywilydd yn bod yn rhywiaethol. Ac mae hon yn un wirioneddol dda!

Gwell cyfadde mod i’n nabod yr awdures, Branwen Davies yn eitha da, ond roedd hynny’n gwneud darllen y nofel yn fwy anodd rhywsut – be os na fyddwn i’n meddwl llawer ohoni? O na…ro’n i’n croesi mysedd y byddwn i’n ei mwynhau hi. A ffiw – mi ges fy mhlesio yn ARW!

Mae hon yn hyfryd, ac am lawer mwy na dim ond perthynas merch 11 oed a’i cheffyl. Mae’r portread o’i pherthynas gyda’i rhieni – a’i brawd mawr sy’n gwneud dim byd ond chwarae efo’i Xbox, yn taro 12 hefyd. Mae’r cymeriadu’n dda iawn, iawn – yn enwedig o fewn nofel mor fer ( 80 tudalen) ac mi ddylai apelio at unrhyw ddarllenydd 8-12 oed, nid dim ond y rhai sydd wedi gwirioni gyda cheffylau. Ond cofiwch, mae’r manylion ‘ceffylaidd’ yn mynd i blesio unrhyw ferch sy’n nabod ei hawenau ac yn gwybod be i’w wneud efo cyfrwy.

Fel hyn mae’n dechrau:

fullsizerender-2

Ydi, mae’n ddeheuol, ond yn ddigon hawdd i ‘Gog’ ddod i arfer. O, a pheidiwch a gadael i hanes Seren rhwng tud. 7 a 9 eich drysu chi – fe ddaw’r cyfan yn glir ar tud. 10.

Dyma dudalen arall i chi:

fullsizerender

Mi fydd pob hogan/merch/lodes sydd wedi gwirioni ar geffylau yn deall teimladau Cadi yn fan’na. Ond does dim syndod bod yr awdures wedi llwyddo i greu nofel cystal am geffylau, merlota a sioeau – dyma lun ohoni nôl yn 2009:

10399004_123790942065_6780118_n

Mae Facebook yn gallu bod yn handi iawn weithiau…

Dyma nofel gyntaf Branwen Davies, a dwi’n 100% siwr nad hon fydd yr olaf. Mi fydd galw am fwy o helyntion Cadi a Seren, neu mi fwyta i lond bwced o seilej.

Gwasg Gomer sy’n cyhoeddi. £4.99 – yr anrheg perffaith ar gyfer unrhyw ferch fach sydd, fel Branwen “yn dwlu ar geffylau.”