Rhiannon Roberts

All posts tagged Rhiannon Roberts

Sylw i lyfrau plant ar Radio Cymru!

Published Rhagfyr 6, 2018 by gwanas

Haleliwia! Mae’r Silff Lyfrau yn ôl ar Radio Cymru, sef cyfres sy’n adolygu a rhoi sylw i lyfrau newydd. A dyma lun o Catrin Beard y cyflwynydd, rhywun sy’n gwybod ei stwff – mae hi’n bwyta llyfrau:

1417769759

Ac am y tro cyntaf, maen nhw’n rhoi sylw i lyfrau plant a phobl ifanc hefyd! Weihei! Hen bryd, a diolch yn fawr i’r cynhyrchwyr/ymchwilwyr am sylweddoli bod angen sylw i lyfrau plant ar y radio.

Llyfrau ar gyfer plant bach oedd dan sylw heddiw a dyma linc i’r raglen:

https://www.bbc.co.uk/programmes/m0001fm6#play

Ac ydw, dwi’n hapus iawn am fod Cadi a’r Deinosoriaid wedi cael sylwadau clen iawn gan y 3 adolygydd. Ffiw…

9781784616403

A dyma’r ddau lyfr arall gafodd sylw – a dwi’n cytuno bod angen enw Anni Llyn ar glawr llyfr Cyw! Mae’n hen bryd i Rhiannon a Dewi Pws sgwennu llyfr gwreiddiol eto hefyd… dwi’n gwybod y gallen nhw sgwennu straeon gwell eu hunain!

straeon-pum-munud-2175-p
9781784616618_300x400

Cyfaill darllen a Nadolig Gwyntog Rwdolff

Published Rhagfyr 19, 2017 by gwanas

Mi fues i ar fy ymweliad un-bob-tymor i Ysgol Bro Cinmeirch bore ma. Dwi’n ‘Gyfaill Darllen’ iddyn nhw ers blynyddoedd rŵan, ers i gynllun ‘Patron of Reading’ ddechrau. Hynny yw, dwi’n mynd yno i ddarllen ac i drafod llyfrau yn rheolaidd, a dwi wrth fy modd efo’r ffaith fy mod i’n nabod y plant a’r plant yn fy nabod i. Iawn, dwi’m yn cofio enwau pawb – dwi’m yn eu gweld nhw mor aml â hynna! Ond dwi’n cofio be maen nhw’n hoffi ei ddarllen…
Dyma ni bore ma, efo’r rhai oedd wedi cael sticeri Sêr Darllen a Darllenwyr Da yn Blwyddyn 5 a 6:

image

Roedd yr athrawon yn enwebu darllenwyr o bob blwyddyn; maen nhw’n gneud hynny bob tymor, a dwi’n siŵr bod hynny yn eu hannog i ddal ati i ddarllen ac i drio cael eu henwebu y tro nesa. Ond hyd y gwn i, fi ydi’r unig awdur sydd wedi ei mabwysiadu fel cyfaill darllen Cymraeg. Mae na gannoedd o rai Saesneg yn Lloegr a’r Alban! Dowch ysgolion Cymraeg, y cwbl sydd ei angen ydi dewis awdur, a thalu am eu hamser am fore neu bnawn. Gwell dewis un gweddol leol i osgoi costau teithio mawr. Rhowch gynnig arni yn 2018. Rhowch ‘Patron of reading’ yn Google am fwy o wybodaeth.

Dwi’m yn gwybod os ydi hyrwyddo darllen wedi cyfrannu at lwyddiant sgwennu creadigol y criw ond daeth 2 o blant Ysgol Cinmeirch i’r brig yn Nghystadleuaeth Straeon Nadolig Aled Huws. Un yn agos iawn iawn, sef Alex a dyma hi – efo fi yn darllen ei stori hyfryd o flaen gweddill yr ysgol:

image

A dyma’r bachgen gafodd ei ddewis fel un o’r 5 awdur gorau yn darllen ei stori yntau:

image

Gewch chi wybod ei enw o bore fory, ar Radio Cymru, achos ei stori o fydd yn cael ei darlledu y tro yma! Sgwn i os fydd yr actor go iawn yn ei darllen cystal ag y gwnaeth yr awdur bore ma…

Un stori wnes i ei darllen i’r criw iau oedd hwn:

image

Nadolig Gwyntog Rwdolff. Ia, addasiad, a dwi’n trio osgoi rhoi sylw i addasiadau ar draul llyfrau gwreiddiol Cymraeg, ond mae hwn yn addasiad mor dda, alla i ddim peidio.

image

Dewi Pws a’i wraig hyfryd, Rhiannon sydd wedi ei addasu, a gan fod y stori ar ffurf mydr ac odl, doedd hynny ddim yn hawdd.

image

Ond maen nhw wedi llwyddo’n wych efo’r stori hon am Rwdolff druan yn pwmpian/cnecu dragwyddol oherwydd ei fod wedi bwyta gormod o sbrowts!

imageimage

Gwych. Da iawn Dewi a Rhiannon. Roedd y plant yn eu dyblau! Yn bendant, does na ddim digon o lyfrau Cymraeg yn sôn am bwmpian a chnecu ac ati. Felly dwi’n gobeithio llenwi’r bwlch fymryn efo antur nesa Cadi…

Holi Dewi Pws – a Rhiannon

Published Ionawr 26, 2017 by gwanas
Dewi Pws a’i wraig Rhiannon yw’r awduron diweddaraf i mi eu holi am eu hoff lyfrau yn blant. Dyma Dewi:
Popular singer and actor Dewi 'Pws' Morris
A dyma Rhiannon:
d9a30628e2a2faf78b1796d219de7e58
Dydi hi ddim yn gwisgo fel’na drwy’r amser.
A dyma rai o’u llyfrau nhw:
 6
Dwi wedi cyfeirio at rai o’r llyfrau ar y blog yma o’r blaen. Mi wnes i ddangos un o dudalennau Dewi, Dwpsi a’r Dreigiau i chi, a dyma fo eto:
image21
A dyma i chi adolygiad Gwales gan hogyn 8 oed o Dewi, Dwpsi a’r Aur:

Mae’r stori hwn am fachgen o’r enw Dewi, sydd yn mynd ar daith ysgol i fwyngloddiau aur Clogau, ger Dolgellau. Ond yn rhyfedd iawn, pan agorodd Ron Auron, y gofalwr, ddrws y mwynglawdd, doedd dim byd yn sgleinio yno. Roedd rhywun wedi dwyn yr aur!

Tybed a all Dewi ddatrys y dirgelwch? A fydd angen cymorth ei ffrindiau arbennig arno? Bydd angen i chi ddarllen y stori gyffrous hon er mwyn darganfod yr atebion. Rwyf yn wyth oed, ac fe ddarllenais y llyfr yn gymharol hwylus ar fy mhen fy hun. Roedd y clawr yn atyniadol, a’r lluniau lliwgar ar bob tudalen yn ei wneud yn fwy diddorol. Fe fwynheais y stori’n fawr iawn a byddwn wrth fy modd yn cael darllen mwy o lyfrau Dewi a Dwpsi, cyn fy mod yn rhy hen!

Gwern Prysor Davies

Ond mae Dewi wedi sgwennu bob math o lyfrau eraill – rhai digri, gwirion, boncyrs yn aml…!

 

A llyfr o gerddi doniol i blant:

getimg-2

A dyma i chi ddarn o un adolygiad gafodd Wps!:

Nid cerddi parchus y byddai rhiant am glywed ei blentyn yn eu hadrodd sydd yma, ond eto mae yma fyd anturus, dyrys a lliwgar. Mae’r cerddi yn mynd â phlentyn i fyd chwareus a direidus, byd lle mae Superman yn methu mynd i’r lle chwech a byd lle mae Tylwyth Teg y To yn gyfrifol am bopeth drwg y mae rhieni’n tueddu i ddwrdio’u plant amdano.
Sarah Down

Ac os dach chi dros tua… ym… 14? ( Dibynnu pa mor aeddfed/anaeddfed ydach chi) Dyma ei hunangofiant o, Theleri Thwp:

getimg-3

Y llyfr cynta erioed i mi ei olygu a deud y gwir. Lyn Ebeneser, ffrind Dewi ( mae gynno fo lot o ffrindiau) oedd yn gwneud y sgwennu, a Dewi jest yn ateb ei gwestiynau o – ond y broblem efo Dewi ydi nad oes gynno fo gof gwych iawn a doedd o ddim yn gallu cofio llawer! Bosib mai dyna pam fod ei atebion o i fy nghwestiynau am lyfrau ei blentyndod fymryn yn fyr…! Neu mae’r ddau jest mor hurt o brysur yn eu cartref newydd yn Nefyn – neu Forfa Nefyn, dwi byth yn siwr pa un. Dwi ddim wedi bod yno eto. Mi fydd raid i mi fynd rwan, yn bydd?!

Iawn, barod am atebion Dewi a Rhiannon? Mae’r ddau wedi ateb fel un. Dyma chi:

Pa lyfrau oeddet ti’n eu hoffi yn blentyn?                                                                          Ysgol Gynradd  – Cymraeg a Saesneg

 

Straeon Awr Hamdden (Dal i ddarllen nhw!)
9780715403952-us-300
 Ysgol Uwchradd – Cymraeg a Saesneg  
Oxford Book of Welsh Verse (Cymraeg)
41fjbcmsdbl-_sy344_bo1204203200_
a Lord of the Rings J.R.R Tolkien
lotr
a  Catch 22 gan yr Americanwr Joseph Heller yn Saesneg.

61k33tu1cal

Wyt ti’n dal i ddarllen llyfrau plant? Pa rai wyt ti wedi eu hoffi’n ddiweddar?  

Ail edrych ar Lyfr Mawr y Plant a storïau T. LLew

225px-llyfr_mawr_y_plantimages

Pwy ydi dy hoff ddylunydd/arlunydd llyfrau? Pam?

eric-heyman-wesite-pic

Eric Heyman – Ffrind personol ac artist talentog o Gaerdydd. Lluniau yn llawn hwyl a lliw. Fo ddaru arlunio Dewi a Dwpsi x 2 a hefyd Wps!

 

  • Nodyn gan Bethan: Roedd o’n ddyn tân am flynyddoedd cyn mentro i fyd dylunio llyfrau plant. A dyma fwy o’i luniau o, yn cynnwys llyfrau Catherine Aran – fi olygodd rheina hefyd, ac ro’n i wedi GWIRIONI efo lluniau Eric!

ericheymanpirates

c2mnz2tviaawh9q

Be nath i ti ddechrau sgwennu?

Sgwrsio yn y camper van wrth drafeilio ar y cyfandir ar ein gwyliau.

Be wyt ti’n ei fwynhau fwya am sgwennu?

Codi gwên – a bod yn annisgwyl a gwahanol.

Dwed chydig am dy nofel ddiweddara i blant.

Dau gyfieithiad o storïau plant – Rwdolff a Môr Leidr mewn Pyjamas.

12106276_202054063464147_1479137498_n

Gwell gen i fod yn wreiddiol ond mae plant i weld wrth ei bodd gyda’r ddau lyfr – yn enwedig Rudolff yn torri gwynt!

Pa lyfr(au) plant sydd ar y ffordd nesa gen ti?

Cyfieithiad arall o lyfr i blant am fywyd ar y fferm

_80005019_dewipws

Diolch yn fawr Dewi a Rhiannon! xx

Dewi, Dwpsi a’r Dreigiau gan Dewi Pws a Rhiannon Roberts

Published Ionawr 22, 2014 by gwanas

Image Newydd ddarllen hwn tra’n bwyta llond powlen o lob sgows. Dwi’n gwybod bod rhai’n credu na ddylid bwyta a darllen yr un pryd, ond dwi’n anghytuno’n llwyr. Mi ges i fy magu yn bwyta cornfflêcs a darllen y bocs yr un pryd! Ac ydw, dwi’n gwybod mai Creision Yd ydi’r enw Cymraeg, ond cornfflêcs oedden nhw yn y 60au a’r 70au, mae arna i ofn – ond efo tô bach ynde.

Yn ôl at y llyfr. Mae angen mwy fel hyn! Straeon sydd wedi eu gosod yn gryf yng Nghymru, yn dangos pobl a phethau o Gymru, fel bod plant Cymru yn gweld eu BOD nhw’n bwysig!
Yn bwysicach, llyfr ddylai apelio at fechgyn sy’n hoffi rygbi, ac sydd, efallai, yn meddwl nad yw ‘dynion go iawn’ yn darllen. O, ydyn maen nhw!
Unknown-2
Dyma i chi’r dudalen gyntaf yn y llyfr:
image
Bachgen a’i dad ar y soffa, yn barod i wylio Cymru yn chwarae rygbi – ac mae’r tad yn edrych yn union fel Dewi Pws!
Unknown-3
Mae hyn oherwydd bod yr arlunydd, Eric Heyman, yn ffrind i Dewi a’i wraig, Rhiannon. Tydi o’n gwybod yn union sut i gyfleu natur Dewi mewn llun?
Dwi’n ffan mawr o luniau Eric; fo wnaeth y lluniau ar gyfer llyfrau gwych Catherine Aran am Idris y Cawr, Ganthrig Bwt y Wrach ac ati.

Unknown-4Unknown-5

Mae’r rhain yn lyfrau gwych ar gyfer yr oedran yma hefyd, boed i’w darllen yn uchel i blant iau, neu i’w darllen yn annibynnol. Pa oedran? Wel, 4-10, ac oedolion sy’n hoffi llyfrau efo straeon a lluniau da!

Ond yn ôl at stori Dewi.

Mae rhywun wedi dwyn y dreigiau cochion oddi ar holl faneri Cymru, ac mae Dewi (y bachgen) a’i gyfaill, draig werdd o’r enw Dwpsi yn mynd ati i geisio eu hachub. Maen nhw’n cyfarfod pob math o gymeriadau eraill ar eu ffordd o amgylch y byd – ac mi ddylai’r llyfr hwn wella eich daearyddiaeth hefyd!

Stori hyfryd, ac er ei bod yn eitha deheuol, mae’n gwbl ddealladwy i Gogs hefyd ( Gog ydi gwraig Dewi dach chi’n gweld, dwi’n siwr ei bod hi wedi mynnu!) Gwnewch be wnes i, a dychmygu mai llais Dewi Pws sydd gan Dwpsi, y ddraig, ac mi fydd pethau fel
‘Bant â ti byti bach’ yn dod â gwên i’r wyneb!

Y llyfr perffaith i Dad a’i blant ei ddarllen ar y soffa cyn gêmau rygbi Cymru. Rhowch gynnig arni!

O, a dyma adolygiadau eraill oddi ar wefan Gwales – gan blant – Ieeee! Mae angen i fwy o blant rannu eu sylwadau fel hyn yndoes?

image