Rhaffu celwyddau

All posts tagged Rhaffu celwyddau

Holi awdur – Gwenno Hughes

Published Gorffennaf 7, 2017 by gwanas

Hwrê! Mae ‘na awdur llyfrau plant arall wedi ateb fy nghwestiynau! Dyma i chi luniau o Gwenno Hughes:

Gwenno

936095_10154469963540430_5285236437076999296_n

Ers iddi ddechrau cyhoeddi yn 1999, mae Gwenno wedi sgwennu naw o lyfrau ac wedi cyfrannu i nifer o gyfrolau, a dyma rai ohonyn nhw:

51B5GjilFGL._SY346_51EQkOoD5kL51lV03lGQvL._UY250_519Rpa3OL1L._UY250_getimg

 

Yn 2000, enillodd Wobr Tir na n-Og am ‘Ta-ta Tryweryn!’

Cyfres_Corryn_Ta-Ta_Tryweryn!_(llyfr)

Adolygiad Gwales
Syniad da yw cydio mewn digwyddiadau hanesyddol a’u cyflwyno ar ffurf stori neu nofel fer i blant. Dyna a wneir yma, a helynt boddi Cwm Celyn yw’r digwyddiad. Mae Iolo a rhai o’i ffrindiau yn clywed am y bygythiad ac yn mynd ati i chwarae rhan bwysig yn yr ymgyrch i geisio achub y cwm. Mae’r ymdrech hon yn cynnwys y daith enwog i Lerpwl pan gafodd Gwynfor Evans gyfle i annerch y Cyngor.

Ofer oedd y cyfan wrth gwrs, a cheir darlun o’r tristwch a ddaeth ar ddiwedd yr ymgyrch, a’r mudo o’r tai a’r ffermydd, cau yr ysgol a dymchwel y capel. Na, ni ystumiwyd dim ar ffeithiau pwysig yr hanes hwn.

Mae’r stori wedi ei hadrodd o safbwynt un teulu’n arbennig – teulu Iolo – ond yn dwyn i mewn lawer o gymeriadau eraill gan gynnwys y nain nad yw byth am adael. Ond gadael sy raid, hyd yn oed iddi hi.

Mynegwyd mŵd y lle a’r awyrgylch oedd yn bodoli yn y pentre a’r cyffiniau yn ardderchog gan yr awdur, ac y mae’r nofelig fechan hon yn enghraifft dda o’r hyn y gellir ei wneud, a hynny heb fynd dros ben llestri, gyda digwyddiadau yn hanes Cymru ddylai fod yn rhan o wybodaeth ac etifeddiaeth pob plentyn o Gymro.

Elfyn Pritchard

A dyma fwy o’i llyfrau hi:

getimggetimg-2getimg-3getimg-1

Hogan o Gaeathro ger Caernarfon ydi Gwenno, ond erbyn hyn, mae’n byw yng Nghaerdydd ac yn sgwennu’n llawn amser i gyfresi fel Pobol y Cwm, Dim ond y Gwir,

Logo_Rownd_a_Rownd_HDRownd a Rownd, Tipyn o Stad ayyb.

_41276353_huws203300

O, ac mae’r awdures Emily Huws yn rhyw fath o fodryb iddi! Cyfneither i’w thad, “felly Anti Emily ydi hi wedi bod i mi rioed,” meddai Gwenno. “Mae hi’n handi iawn cael awdures yn Anti – llyfrau am ddim!”

A dyma atebion Gwenno am ei hoff lyfrau:

  1. Pa lyfrau oeddet ti’n eu hoffi yn blentyn?  a) Ysgol Gynradd  – Cymraeg a Saesneg

Cymraeg – unrhyw beth gan T Llew Jones, Dafydd Parry, Emily Huws. Ro’n i’n hoffi’r cyfieithiadau Cymraeg o lyfrau Asterix hefyd.

yfforddberyglus_mawr1000000000205getimg-2asterix-gorchest-prydain

Saesneg – hoffi llyfrau Enid Blyton yn fawr.

enidblyton-10classicbookdustcovers_edited-1

b) Ysgol Uwchradd – Cymraeg a Saesneg

Cymraeg – Cysgod y Cryman.

cysgod_y_cryman_mawr

Saesneg – The Secret Diary of Adrian Mole.

9780141010830-uk

 

  1. Wyt ti’n dal i ddarllen llyfrau plant? Pa rai wyt ti wedi eu hoffi’n ddiweddar?

Ydw, dwi’n dal i ddarllen llyfrau plant. Dwi’n hoffi gweld beth sydd ar y farchnad. Dwi wedi joio holl gyfres Harry Potter a dwi’n hoffi stwff David Walliams. Doniol! Joio llyfrau Bethan Gwanas hefyd!   ( diolch, Gwenno! – 🙂  )

latest

David Walliams Book Signing - London

bethan_gwanas

  1. Pwy ydi dy hoff ddylunydd/arlunydd llyfrau? Pam?

Quentin Blake – lluniau prysur, hudolus.

quentin-blake-hosp_1000078c

 

  1. Be nath i ti ddechrau sgwennu?

Dwi’n sgwennu ers pan dwi’n ddim o beth, yn bennaf achos mod i’n cael pleser mawr o wneud hynny.

  1. Be wyt ti’n ei fwynhau fwya am sgwennu?

Dechrau gyda thudalen wag ac yna gorffen gyda stori gyflawn. (Er gwaetha’r chwys, gwaed a chrafu pen!)stressed-girl-full-vector-cartoon-58813052.jpg

 

  1. Dwed chydig am dy nofel ddiweddara i blant.

Yr Haf Gorau Erioed oedd y nofel olaf i mi ei hysgrifennu. Stori antur wedi’i lleoli yn ardal Tregaron ydi hi. Mae yna ddirgelwch, dihirod a drwgweithredu ynddi hi. Ond hefyd mae yna dipyn o sbort!

getimg

Adolygiad Gwales
Mae’r ysgol wedi cau am wyliau’r haf. Mae chwe wythnos hir i’w llenwi. Mae angen chwilio am antur. A dyma’n union sydd yma. Yn un o lyfrau cyfres Strach, mae Yr Haf Gorau Erioed gan Gwenno Hughes yn ein cyffroi ninnau.

O’r dechrau un mae Lefi Daniels yn benderfynol o gael gwyliau gwerth chweil, gan wibio ar ei BMX ar drywydd ambell antur. Ond a ydi’r ffeit bomiau dŵr yn ddigon i gadw ei ffrind gorau Sbaner a’i chwaer fach Meg ac yntau rhag diflasu? Yn fuan iawn, mae pethau wedi poethi. Mae’r tri yn dod ar draws antur annisgwyliedig o gyfrinachau, o gyffuriau ac o drysor cudd ac maen nhw’n treulio eu haf yn mynnu dod at wraidd dirgelwch Keira a Tal, y ddau ddieithryn. Mae hon yn nofel sydd yn siŵr o’ch difyrru wrth i’r dirgelwch ddwysáu, gan gyrraedd uchafbwynt gyda’r ddamwain ddramatig ar y diwedd. Ydi Gang Gelli Aur yn dod yn arwyr, neu a yw hi’n ormod o gymhlethdod i dri mor ifanc?

Yn hynod o debyg i gyfres y Pump Prysur (addasiadau o waith Enid Blyton), stori yw hon sydd yn ddigon i’n difyrru ninnau hefyd. Bron nad yw’r darllenydd yn teimlo ei fod yntau wedi bod trwy’r antur law yn llaw â Lefi. O na byddai’n haf o hyd!

Llinos Griffin

 

  1. Pa lyfr(au) plant sydd ar y ffordd nesa gen ti?

Does gen i ddim byd pendant ar y ffordd ar y funud – ond mae na gwpwl o syniadau’n cynniwair. Watch this space!

Diolch, Gwenno – pob lwc efo’r syniadau!

stock-vector-a-vector-illustration-of-cartoon-woman-writing-on-paper-127511033.jpg

 

Advertisements

Rhaffu Celwyddau gan Gwenno Hughes ( ac Eilian a’r Eryr, Euron Griffith)

Published Mawrth 26, 2014 by gwanas

NAAA! MI SGWENNAIS I’R BLOGIAD ISOD….

9781847716477
Fy nith, Meg, sy’n 12 oed ddywedodd wrtha i ei bod hi wrth ei bodd efo’r nofel yma. Mae hi wedi ei darllen hi dair gwaith! Tair gwaith? Dwi’m yn meddwl mod i wedi darllen unrhyw nofel dair gwaith, ar wahân i rai TGAU neu Lefel A. Sôn am ddarllen er mwyn pleser ydw i, nid gorfodaeth!

Un o Gyfres Mellt, Y Lolfa ar gyfer darllenwyr 11-15 oed ydi hi. Mae gen innau nofel (Llwyth) yn yr un gyfres ond dydi Meg ddim wedi sbio ar honno! Ond dyna fo, dydi pawb ddim yn hoffi’r un pethau nac’dyn, a beryg bod nofel ffantasi am wahanol lwythau efo lot o ladd ac ymladd ddim yn apelio at Meg a dyna fo. Hmff.

Dwi’n gallu gweld pam fyddai hon yn tynnu sylw merch ifanc fel Meg: dyna’r clawr i ddechrau. Wyneb merch ifanc efo un llygad ( efo mascara ddeudwn i) a gwefusau sgleiniog yn amlwg, heb fod yn rhy amlwg.9781847716477
Rhys Huws wnaeth y clawr yma, a llongyfarchiadau, Rhys. Mae’n un da.

A dyma’r broliant:image

Felly merch 16 oed yn byw drwy rhyw ddrama deuluol mewn ysbyty (mae gan Meg ffansi bod yn nyrs…); cyfeiriad at gariad (mae Meg, fel sawl merch arall yr un oedran, yn hoffi chydig o ramant) ac addewid am dipyn o ofn a phanig a chwalfa emosiynol. Dwi’m yn meddwl y byddai llawer o fechgyn yn cael eu denu at hon ( cywirwch fi os dwi’n anghywir!) ond yn sicr, mi fydd at ddant llawer iawn o ferched ifanc. Mi fyddwn i’n bendant wedi ei mwynhau hi yn yr oed yna.
image
(tua 13-14 ydw i yn y llun yna dwi’n meddwl)

Dyma i chi’r dudalen gynta i chi gael blas:image
Arddull bywiog, hawdd ei ddarllen ( wel, i gogs yn sicr…) gyda digon o ddeialog, a merched ifanc yn ymbincio ar gyfer parti i gyfeiliant miwsig sy’n llawer rhy uchel ym marn y fam. Grêt. Jest y peth i fachu diddordeb genod ifanc.

Dwi wedi ei ddarllen o, ac wedi mwynhau’r stori, ond dwi’n rhy hen… roedd Non, y prif gymeriad yn mynd ar fy nerfau i! Ro’n i’n ei gweld hi’n hen jaden fach hunanol, flin. Ond erbyn cofio, mi fyddai hynna’n fy nisgrifio i i’r dim pan ro’n in 15-16 oed…wps.

Hefyd, i mi, roedd ‘na fymryn bach gormod o ailadrodd a thanlinellu stâd emosiynol pobl pan oedd eu stâd emosiynol yn berffaith amlwg ers y ddeialog. Ond fi ydi honno. A ‘fi’ eitha hen.
Mae’n siwr y byddai’r ‘fi’ 11-15 oed wedi mwynhau pob gair o’r hunan-holi.

Mae hon yn nofel am dyfu i fyny, am berthyn, am ddarganfod be sy’n bwysig mewn bywyd – efo digon o bethau cyfoes (o golur a ffonau symudol i alcohol a rhyw) yn cael sylw. A dyma linc i’r wybodaeth ar wefan Gwales:

http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781847718006&tsid=3#top

WEDYN MI FFONIAIS MEG I OFYN AM DDYFYNIAD GANDDI, PAM EI BOD HI MOR HOFF O’R LLYFR YMA, A DACH CHI’N GWYBOD BE DDEUDODD HI?
“DWI’M WEDI DARLLEN HWNNA…” NOFEL ARALL GAN GWENNO HUGHES ROEDD HI WEDI’I DDARLLEN DEIRGWAITH:RHYFEL CARTREF – CYFRES PEN DAFAD!
getimg.php

AAAAA! FELLY DWI WEDI ARCHEBU HONNO HEFYD. DYNA FY NYSGU I I LANHAU FY NGHLUSTIAU.

O ia, mi ddarllenais i hon sy’n yr un gyfres Mellt hefyd, sbel yn ôl bellach, a dwi methu dod o hyd i fy nodiadau, ond mi wnes i ei mwynhau hi: hiwmor hyfryd, a llyfr ddylai apelio mwy at fechgyn.
Unknown-8

Mae ‘na elfennau gwbl boncyrs ynddi, felly os dach chi’n nabod hogyn 11-14 oed sy’n cwyno ei fod o methu dod o hyd i nofel sy’n apelio at ei hiwmor o, rhowch gynnig ar hon. Mi neith wella eu daearyddiaeth hefyd, synnwn i daten.

Dyma’r manylion ar Gwales:
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781847716828&tsid=3#top