Mared Lewis

All posts tagged Mared Lewis

Llyfrau Steddfod Dyffryn Conwy

Published Awst 14, 2019 by gwanas

Dyma’r llyfrau brynais i ar y maes yn Llanrwst:

20190807_093802

Dwi hanner ffordd drwy Carafanio ac yn mwynhau’n arw! Ond roedd gen i fwy o lyfrau ar fy nesg cyn mynd i’r Steddfod, yn cynnwys Treheli gan Mared Lewis:

9781784617158

a Mudferwi gan Rebecca Roberts:

Mudferwi-clawr

Llwyth o ddarllen o mlaen i felly! A dwi’n meddwl mai ar gyfer oedolion mae’r rheina i gyd – heblaw Horwth efallai? Ond dydi hwnnw ddim yn edrych fel un ar gyfer plant, chwaith. Mi wnai adael i chi wybod wedi i mi eu darllen i gyd, a chan mod i angen gorffen sgwennu fy nofel fy hun yn y cyfamser, mi allai fod yn sbel go lew, iawn?

Roedd hi’n Steddfod hyfryd, er ei bod hi wedi bod yn amhosib gweld a chlywed bob dim. Doedd darllen stori Sali Mali ynghanol y sŵn a’r miri yn y Pentre Plant ddim yn hawdd (diolch i bawb wnaeth aros!) ac mi ges i fodd i fyw yn cyfarfod ffans Cyfres y Melanai ar stondin y Cyngor Llyfrau:


Diolch arbennig i Courtney o Lundain am ddod i chwilio amdana i ar ol y sesiwn arwyddo (roedd ei nain yn canu ar y llwyfan yr un pryd â’r sesiwn arwyddo swyddogol…).

Gyda llaw, mi fues i’n sbecian rownd y cefnau a dyma sut mae staff y CLLC yn llwyddo i lenwi’r silffoedd drwy’r wythnos:
20190805_144234

Sgwrs ro’n i wir am fod yn ran ohoni oedd yr un am amrywiaeth mewn llyfrau plant, ond ro’n i’n brysur yn cynnal gweithdy sgwennu ar y pryd…

20190806_112329

Ond mae ‘na erthygl am y drafodaeth ar BBC Cymry Fyw fan hyn:

https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/49255371?fbclid=IwAR3OHkG5mH2NqdCVRLUerNntqFvT2hjZLCGtj-gjCJabW6rPywno2ehQP4E

A dwi’n cytuno 100% efo Elin Haf Gruffudd Jones y dylai cyhoeddwyr llyfrau o Gymru edrych ar gyfresi o dramor er mwyn cael gwell amrywiaeth. Pam troi at lyfrau Saesneg o hyd? A deud y gwir, dwi newydd gytuno i gyfieithu llyfr plant oedd yn Almaeneg yn wreiddiol… mwy am hynny eto – ond DWI WRTH FY MODD!

A newyddion gwych o lawenydd mawr: mae Cyfeillion y Cyngor Llyfrau wedi lansio cystadleuaeth er mwyn cael mwy o nofelau ar gyfer oedolion ifanc. Gwobr o £1,000 ar gyfer y penodau cyntaf & synopsis! Mae gynnoch chi tan Chwefror 20fed 2020, a dyma fwy o fanylion:

Cystadlaeuaeth llunio Nofel 2019

Brysiwch i feddwl am syniad – a SGWENNWCH!

Diwrnod y Llyfr? Mis y llyfr!

Published Mawrth 1, 2015 by gwanas

Mi fydd hi’n Ddiwrnod y Llyfr ar Fawrth y 5ed, felly gobeithio y byddwch chi’n dathlu llyfrau mewn rhyw ffordd ar y diwrnod hwnnw. Mae llawer o ysgolion yn ei gwneud hi’n wythnos y llyfr, pam lai?
Ar y 4ydd fydda i’n mynd i Ysgol Bro Cinmeirch a thrafod llyfrau sy’n gwneud i ni chwerthin fyddwn ni – a rhoi gwobrau i’r darllenwyr gorau! Y rhai sydd wedi gwella eu sgiliau darllen, y rhai sy’n
Unknown bwyta llyfrau fwya (ddim go iawn) ayyb.

Ond fel mae’n digwydd, dwi wedi bod yn teithio i bob cwr o Gymru yn ddiweddar yn sôn am lyfrau a hybu darllen a sgwennu. Ro’n i yn ysgolion ardal hyfryd Abergwaun Unknown-1
yn Sir Benfro ddechrau Chwefror. Plant hyfryd – a gobeithio bod y siop lyfrau yn gwerthu llawer iawn mwy o lyfrau Cymraeg rwan!

Wythnos dwytha, ro’n i ym mhen arall y wlad, yng Nghaergybi, Ynys Môn efo plant Ysgol Morswyn, a dyma i chi lun ohona i efo’r plant bach:

photo1

Y wenynen fawr felen yna ydi rhywbeth ddois i o hyd iddo wedi ei daflu ar ochr y ffordd yn ymyl Cwm Pennant,
image008
coeliwch neu beidio. Wel, mi wnes i syrthio mewn cariad efo hi’n syth wrth reswm, ac es i a hi efo fi i Gaergybi i ofyn i’r plant am help i:
a) roi enw iddi
b) feddwl am stori amdani.
Diolch i ferch fach benfelen o’r enw Millie (dwi’n meddwl), mae gen i enw hyfryd iddi – Heulwen y Wenynen! Ac efo help plant Morswyn, mae gen i syniad am stori, a wyddoch chi byth, efallai y gwelwch chi lyfr am Heulwen yn y siopau un o’r dyddiau yma!

Siarad efo oedolion ro’n i yng Nghaernarfon fore Sadwrn, fel rhan o Gwyl Ddewi Arall y dre – da! Daeth criw da i wrando arna i’n sôn am drafferthion sgwennu a chyhoeddi, ac mi wnes i anghofio tynnu llun o’r stondin lyfrau tra roedd y genod yn gwerthu’n brysur, ond dyma lun wedi i bawb fynd:

photo3

Mae gweld stondin yn llawn o’ch llyfrau yn brofiad hyfryd i’r hyder a’r ego. Ac os wnewch chi sbio’n ofalus, mi welwch bod gen i lyfr newydd ar y stondin:

photo2

Nid llyfr i blant bach! Dylai’r gair ‘Crogwr’ fod yn gliw… mae ‘na dipyn o waed a ballu yn hon. Rhan o gyfres Stori Sydyn ydi hi – cyfres oedd yn arfer bod yn £1.99 y copi, ond maen nhw hyd yn oed yn rhatach rwan! £1 yn unig. Llyfrau wedi eu hanelu at bobl sydd ddim yn darllen llawer, am eu bod nhw’n rhy brysur neu’n ddi-hyder o ran eu Cymraeg efallai, ac mae’r gyfres hon i fod yn addas ar gyfer ysgolion uwchradd hefyd, plant tua 15+ ddeudwn i, neu 14+ os ydach chi’n eitha aeddfed.

Llyfr arall ar gyfer oedolion sydd wedi cyrraedd yr wythnos yma ydi hwn:
photo5
Dwi’n hoff iawn o lyfrau Mared Lewis, felly dwi’n edrych ymlaen i ddarllen hwn yn arw.

Ond cwyn sydd gen i i orffen: dwi’n falch bod cynllun Llyfr y Mis i Blant wedi dechrau, ond pam o pam oedd raid ei lansio efo nofel sy’n gyfieithiad?
photo4
Bydd, mi fydd yn hawdd ei farchnata am fod David Walliams yn enw mor fawr yn y byd llyfrau bellach. Ond llyfrau Cymraeg sydd angen eu marchnata, awduron Cymraeg sydd angen hwb i’r gwerthiant! A sut fath o neges mae hyn yn ei roi am gyflwr y byd cyhoeddi yng Nghymru? Ydw, dwi’n flin…
images

Darllena. Datblyga

Published Tachwedd 4, 2014 by gwanas

Ymgyrch ydi Darllena. Datblyga i gael pob plentyn 11 oed yn darllen yn dda erbyn 2025.

Os ydach chi’n darllen y blog yma, mae’n siwr eich bod chi’n hoffi darllen yn barod, ond nid pawb sydd mor lwcus!
Yn ôl Estyn, mae pedwar o bob deg (40%) o blant 11 oed yng Nghymru yn darllen yn sal iawn, yn iau na’u hoed, ac mae’r plant hyn yn tueddu i fyw mewn ardaloedd tlawd, lle lle dyw eu rhieni ddim yn darllen efo nhw.
Unknown-2
Does dim digon o blant yn darllen y tu allan i’r ysgol, a does dim digon o dadau yn darllen efo’u plant. Wel? Ydi eich tad chi’n darllen efo chi? Neu Taid/Tad-cu? Neu ewyrth?

Unknown-1

Ffaith i chi: roedd plant 5 oed oedd yn cael darllen stori efo’u tadau bob dydd, 6 mis o flaen ( hynny yw, o ran darllen a sgwennu) plant eraill 5 oed oedd ddim ond yn darllen unwaith yr wythnos.

Mae Darllena.Datblyga am i Gymru fod yn genedl o ddarllenwyr cryf, ac maen nhw am drio cyflawni hynny drwy wneud pethau fel:

* cefnogi rhieni i ddarllen gyda phlant ifanc am ddeng munud y dydd

* annog y cyhoedd i wirfoddoli ( h.y. gweithio heb gael eu talu) i helpu plant dan anfantais i wella eu darllen

Weithiau, mae llyfrau yn rhy hir, felly mae straeon byrion yn help i fachu diddordeb plant. Mae ‘na straeon byrion newydd sbon, tua 10 munud o hyd ( neu lai) ar y wefan yma: http://www.y-cymro.com/darllenadatblyga/
Mae rhai ar gyfer plant bach a rhai ar gyfer plant 7-11, a dewis sgwennu ar gyfer y plant 7+ wnes i. Gweld y ferch hon,

_61040414_carlin_celeb_get
Jazz Carlin yn ennill medal aur i Gymru roddodd y syniad i mi, ac mae’r stori honno fan hyn:
http://www.y-cymro.com/darllenadatblyga/i/2236/desc/stori-4–mynd-amdani/

A sôn am straeon byrion, mae’r Lolfa newydd gyhoeddi dwy gyfrol o straeon ar gyfer plant cynradd. Am Stori ar gyfer plant 7-9 oed a Beth am Stori ar gyfer plant 9-11.

getimg.php
getimg-1.php

Dwi wedi cael copiau ond heb gael cyfle i ddarllen yr un stori eto. Be amdanoch chi? Rhowch wybod be roeddech chi’n ei feddwl ohonyn nhw. Mae’r amrywiaeth o awduron yn ddifyr, o rai profiadol fel Sian Northey, Mared Lewis, Haf Llewelyn a Gwenno Hughes i ferch 11 oed o Sir Fôn!

Alffi, nofel i blant 11 +

Published Awst 30, 2014 by gwanas

image

Un arall o gyfres Pen Dafad ydi hon, gan awdures brofiadol: Mared Lewis. Un o Ynys Môn ydi Mared, felly mae’r dafodiaith yn Ynysmonaidd, ond yn berffaith ddealladwy i ddarllenwyr o weddill y gogledd, a buan y byddai darllenwyr o’r de yn dod i arfer.

Dyma i chi’r dudalen gyntaf, i chi gael gweld os ydw i’n ddeud y gwir:

image

Mi fyddwch yn hoffi cymeriad Alffi Jones, bachgen Blwyddyn 9 sy’n “rhy sgint” i fynd ar drip ysgol i Baris, ac yn dechrau gweithio ar rownd laeth/lefrith yn slei bach i godi’r arian.
Mae o’n ffansïo Medi Clarke, ond yn cochi at ei glustiau bob tro mae’n ei gweld hi, bechod.

Wedyn mae gynnoch chi Wayne, y bwli. A Iori Iog, y boi sydd pia’r fan laeth/lefrith, rhywun dydi tad Alffi ddim yn ei hoffi o gwbl am ryw reswm…

Mae’n nofel fywiog, llawn hiwmor ac mae’n gwbl amlwg fod yr awdur wedi hen arfer efo bywyd ysgol, be sy’n digwydd ar y bws, yn y toiledau ac ati. Ond gan ei bod yn diolch i Bl 9 Ysgol Bodedern ar y dechrau, dwi’n amau ei bod hi wedi cael help efo’r darnau hynny! Ac efo’r ddeialog hefyd, synnwn i daten, gan ei fod yn swnio’n real iawn i mi. Syniad da bob amser. Wedi gwneud hynny fy hun, efo Pen Dafad a Sgôr. Mae’n gwneud synnwyr i awdur ymgynghori efo’r bobl mae o/hi eisiau sgwennu ar eu cyfer tydi?

Mi wnes i fwynhau’r stori, a’r cymeriadau yn fwy na dim, er mod i braidd yn OCD efo’r defnydd o ‘ne’ yn lle ‘neu’, dim bwys pwy sy’n siarad. Ond fi ydi honno. Ac fel golygydd, mi fyswn i wedi tynnu ambell ‘!’ di-angen. Ond dwi dipyn hŷn na 11-14 tydw.  Eich barn chi sy’n bwysig!

Os wnaethoch chi fwynhau ‘Alffi’, be am ddweud hynny ar wefan gwales.com, neu wrtha i ar y blog yma?

Dyma adolygiad sydd ar gwales:

image

Byddai barn rhywun o Bl 7-9 Ysgol Bodedern yn ddifyr, ond hefyd, rhywun o ardal Abertawe neu Sir Benfro. Ydi hon yn rhy ogleddol i chi? Neu ydi’r portread o fywyd bachgen Bl 9 yn taro 12 dros Gymru gyfan? Rhowch wybod.