Llyfrau i blant 5-8 oed

All posts tagged Llyfrau i blant 5-8 oed

Cyfle i gael llyfr am ddim, a mwy o ‘Maes y Mes.’

Published Ebrill 18, 2018 by gwanas

Dyma i chi syniad gwych! Cyfle i blant ennill pecyn o lyfrau am ddim, a thynnu sylw at Wobr Tir na n-Og yr un pryd. Manylion yn y llun isod:

image

Does ‘na ddim dyddiad cau hyd y gwela i, ond nifer cyfyngedig o lyfrau am ddim sydd ar gael, felly brysiwch! Byddai sgwennu am bob un yn anodd, felly be am ddewis un a sgwennu am hwnnw? Does dim angen traethawd! Dwi’n siwr y byddai hanner tudalen yn ddigon – pargraff hyd yn oed! Ac mae modd gyrru clip fidio hefyd – be amdani?

A mwy o newyddion da: mae’r 2 lyfr nesaf yn y gyfres Maes y Mes yn y siopau rŵan. Cyfres i blant 5-8 oed ydi hi, gan yr awdures/llyfrgellyd Nia Gruffydd gyda lluniau gan Lisa Fox.

Rydan ni eisoes wedi gweld straeon am dylwyth teg yr hydref a’r gaeaf, a rŵan, dyma straeon y gwanwyn a’r haf.

Dwi’n meddwl mai Brwynwen a’r Aderyn Anferth ydi’r stori orau o’r 4, achos mi ges i fy nhwyllo – doedd gen i ddim syniad pam fod darnau arian yn ymddangos bob munud – ond efallai eich bod chi’n anghytuno? Rhowch wybod!

Dyma i chi flas o sori Brwynwen:

image

A blas o stori Briallen a brech y mêl:

image

Ydi, mae Briallen druan yn sal ar adeg anffodus iawn, bechod. Bydd raid i chi ddarllen y llyfr i weld be sy’n digwydd iddi…

Mae ‘na dipyn o sôn am fwyd a dillad yn y llyfrau hyn, felly os ydach chi’n nabod plentyn 5-8 oed sy’n hoffi bwyd a dillad a ffasiwn, be am roi copi o un o’r llyfrau hyn iddyn nhw? Neu gwell fyth, becyn o’r 4 llyfr.

£3.99 yr un, gan Y Lolfa.

Ond dwi’n siŵr y byddai Nia yn hapus i weld y 4 llyfr yn cael eu benthyca o’r llyfrgell hefyd – gan mai llyfrgellydd ydi hi. Dwi’n siŵr ei bod hi wedi cofrestru efo PLR, siawns! PLR (public lending right) sy’n talu 8c i’r awdur am bob tro mae llyfr yn cael ei fenthyca. Felly prynwch a benthycwch o lyfrgell – cefnogwch ein hawduron!

Llyfrau i blant 5-8 oed

Published Tachwedd 3, 2017 by gwanas

image

Hwre! Mi ges i ddau becyn hyfryd o lyfrau plant yn y post heddiw, digon o ddeunydd darllen a blogio am wythnosau! Lle i gychwyn?! Wel, dwi wedi penderfynu mai’r ddau lyfr yma fydd yn cael fy sylw i gynta, dau arall sy’n perthyn i ‘Cyfres Clec’, cyfres wreiddiol o ‘straeon denu darllen’:
Dyn Bach y Cloc a Deiniol y Dylwythen Deg Drwsgl gan Leusa Fflur Llewelyn a Ar Goll ac Alwena Breichia Tena gan Anni Llŷn.
Oes, mae ‘na ddwy stori ym mhob llyfr, ac maen nhw wedi eu hanelu at blant 6+ ond mi fydd plant 5 oed yn mwynhau clywed oedolyn neu chwaer/brawd hŷn yn eu darllen yn uchel iddyn nhw hefyd.
Maen nhw am blant y gall plant heddiw uniaethu â nhw, ac mae pob stori yn llawn hwyl a dychymyg hyfryd.

Dyma dudalen gyntaf Dyn Bach y Cloc:

image

Ia, stori ydi hon am ddyn bach od sy’n byw yn y Cloc Taid yng nghartref hogyn bach o’r enw Guto Alun. Stori hyfryd sy’n dangos dychymyg gwych a boncyrs Leusa Fflur

n7bIRU48_400x400

(sy’n ferch i’r awdures Haf Llewelyn ac sy’n gweithio yng nghanol beirdd ac awduron o bob man yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, felly be dach chi’n ddisgwyl?)

Mae’r syniad yn un digri a’r deud yn hyfryd:

“Siŵr iawn mai Taid ydi fy enw! Pam goblyn arall fyddech chi’n galw cloc yn Cloc Taid?’

Mae’r ddau yn gallu teithio’n ôl a mlaen drwy amser drwy droi bysedd y cloc – wrth gwrs, sy’n syniad mor amlwg (rŵan!) a gwych, mae’n bechod mewn ffordd na chawson ni fwy o anturiaethau Guto Alun a’r dyn bach od o’r enw Taid. Deunydd cyfres ddeudwn i.

A dyma ddechrau’r ail stori:

image

Na, nid tylwyth teg bach ciwt mewn ffrils pinc fan hyn, ond dyn bach bler efo barf mor hir, mae’n mynd yn sownd yn ei adenydd! Ac mae o’n gallu rhoi dymuniadau i Sandra – unrhyw beth mae hi ei isio yn y byd i gyd. Be fyddech chi wedi ei ddymuno tybed? Syniadau gwreiddiol, gwahanol yn hon eto a dawn deud bendigedig:

image

Mae’r diweddglo yn un annisgwyl (ond efallai mai fi sy’n farus…) ac yn siŵr o fod yn destun trafod amser gwely: pa ddymuniad fyddech chi wedi mynd amdano ar y diwedd tybed? Da iawn – llyfr gwreiddiol arall i’r silffoedd o lyfrau Cymraeg gan awduron o Gymru.

Gyda llaw, Hannah Doyle, merch yr awdur gwych Malachy Doyle sydd wedi gwneud y lluniau ar gyfer y gyfres i gyd ( 6 llyfr rŵan).

IMG_20131024_133528

Mae hi’n byw yn Ysbyty Ystwyth ger Aberystwyth. Does ‘na lwyth o arlunwyr lluniau plant yn byw yn yr ardal yna? Jest lle creadigol sy’n ysbrydoli, mae’n rhaid.

Iawn, yr ail gyfrol rŵan, gan Anni Llŷn:

annillyn01

Dyma dudalen gyntaf y stori gyntaf:

image

Stori Gymreig iawn! A hyfryd os gai ddeud, am wahanol bethau sydd wedi mynd ar goll ar y maes dros wythnos yr Eisteddfod ac yn hel llwch mewn bocs yn y swyddfa am fod staff y Steddfod i gyd yn mynd ar eu gwyliau yn syth ar ôl y lladdfa eisteddfodol. Syniad gwych de?

image

Llyfr llofnodion ydi seren y stori, ac mae llofnod Elin Fflur a George North ynddo fo! Cymreig a pherthnasol iawn eto. Mae’r ddau yn siŵr o fod yn sêr am sbel eto felly ddylen nhw ddim dyddio’r llyfr yn arw, chwarae teg. Mi ges i fy nghynghori i dynnu enw band Eden allan o un o fy llyfrau i oherwydd y byddai’n dyddio’r llyfr – oedd yn wir. Ond maen nhw wedi gneud ‘cymbac’ yndo!

eden-llun-cwmni-sain

Mae ‘na ddiwedd hapus i’r stori, diolch byth. Iawn, be am yr ail stori am Alwena Breichia Tena, sy’n ysu i chwarae rygbi? Mae hi’n eiddil a gwan a phawb yn meddwl ei bod hi’n rhy wan i chwarae gêm mor ryff – ond o, nacdi, dydi hi ddim! Fel un sydd wedi chwarae rygbi fy hun, ro’n i wrth fy modd efo’r stori hon ond mae gen i un gwyn fach yn ymwneud â’r dudalen yma:

image

Yn hytrach na llun o Mam yn chwerthin, ro’n i isio gweld pam roedd hi’n chwerthin! Roedd y darn yma’n sgrechian am lun o Alwena’n edrych yn hurt mewn dillad a sgidiau rygbi rhy fawr! Mi fyddai lluniau ‘cyn’ ac ‘wedyn’ wedi bod yn grêt. O wel. Ond dwi ddim yn cwyno go iawn. A bosib mai jest fi ydi o.

Dau lyfr hyfryd, llawn hiwmor gan ddwy awdures arbennig. Diolch yn fawr Gwasg Carreg Gwalch! £4.99 yr un – anrhegion Nadolig ardderchog.

Cyfres newydd i blant 5-8 oed

Published Hydref 21, 2017 by gwanas

DMbknFfX4AQe-9s

Ieee! O’r diwedd! Mae Nia Gruffydd, sydd wedi gweithio fel Llyfrgellydd Plant a Phobl ifanc yn  Ynys Môn a Gwynedd am flynyddoedd ( felly mae hi’n gwbod ei stwff) (er mai Rheolwr Gwasanaeth Llyfrgelloedd yng Ngwynedd ydi hi rŵan) wedi sgwennu cyfres o bedair o nofelau byr gwreiddiol Cymraeg i blant 5 i 8 oed. Cyfres Maes y Mes ydi’r enw, ac mae’r gyntaf, sef Mwyaren a’r Lleidr newydd ei chyhoeddi! Mae’n debyg bod yr ail, Rhoswen a’r Eira hefyd, ond dwi’m wedi gweld honno eto.

Mae’r pedwar llyfr yn canolbwyntio ar wahanol gymeriadau o blith y tylwyth teg sy’n byw yng nghoedwig Maes y Mes. Yn Mwyaren a’r Lleidr, mae’r hydref wedi cyrraedd ac mae Mwyaren y dylwythen deg â’i bryd ar wneud teisen fwyar duon.

FullSizeRender tud1

Ond mae cyffro yn y goedwig gan bod Swnyn, un o blant y tylwyth teg, ar goll a does dim golwg ohono fo yn unlle, ac ar ben hynna i gyd, mae ‘na rywun neu rywbeth yn dwyn  teisennau o sil ffenest Nain Derwen! Be sy’n mynd ymlaen ‘dwch? Mi fydd raid i chi ddarllen y llyfr eich hun i gael gwybod…

Mi wnes i fwynhau’n stori’n arw ac mi faswn i wedi bod wrth fy modd efo cyfres fel hon yn hogan fach. Mi ddylai unrhyw blentyn sy’n hoffi straeon am dylwyth teg bach direidus ac annwyl fwynhau hon. Mae’r gyfres yn chwip o syniad da, straeon bach hyfryd, syml ond llawn dychymyg. Mae’r enwau jest y peth (Briallen, Brwynen, Sbrowtyn ayyb) ac mae’r cloriau a’r lluniau gan Lisa Fox

2661c5_5bb2a5a2647a406680757e1a2db037d1

yn arbennig hefyd. Mi fyddai mwy o luniau tu mewn wedi bod yn braf ond mater o gost fyddai hynny wedyn ac mae’r rhain yn rhesymol iawn am £3.99 yr un.
Dwi’n arbennig o hoff o’r logo ‘Llyfr Gwreiddiol nid addasiad’ ar y cefn!

FullSizeRender

Edrych mlaen at weld mwy o’r logo yma!

Edrych mlaen at weld y llyfrau eraill hefyd.

holiawdurmam-copy

Dyma i chi be ddeudodd Nia ( dyna hi yn y llun) am y gwaith sgwennu:

‘Mae’n waith caled, a doeddwn i ddim yn sylweddoli gwaith mor astrus oedd llunio straeon sydd mor syml â’r rhain. Mi fues i’n Llyfrgellydd Plant a Phobl Ifanc am dros 15 mlynedd, a does dim profiad tebyg i ddarllen darnau cyffrous allan o lyfrau a chael y plant yn gwrando’n astud, ac yn mynd ati i ddarllen y llyfr eu hunain wedyn.’

‘Roeddwn i eisiau sgwennu’r math o straeon fyddwn i wedi mwynhau’u darllen yn ifanc, lle mae rhywun yn gallu dianc i fyd y dychymyg, a dod ar draws merched a bechgyn cyffredin, cydradd â’i gilydd, yn cael antur!’

Bydd rhaid aros tan y gwanwyn i fwynhau y drydedd a’r bedwaredd yn y gyfres, sef Briallen a Brech y Mêl a Brwynen a’r Aderyn Anferth.

Mae Mwyaren a’r Lleidr a Rhoswen a’r Eira gan Nia Gruffydd (£3.99, Y Lolfa) ar gael rŵan.

Gobeithio y caiff y llyfrau yma y sylw maen nhw’n ei haeddu rŵan! Ar flaen y silffoedd mewn siopau a llyfrgelloedd plîs… ac mi wnawn nhw anrhegion Nadolig perffaith.