llyfrau am alcoholiaeth

All posts tagged llyfrau am alcoholiaeth

Hunan-anghofiant Brychan Llyr

Published Mehefin 18, 2014 by gwanas

Llyfr oedolion am newid bach, gan fod digon o angen sylw ar rheiny yn Gymraeg hefyd.
Mae’r llyfr yma wedi bod yn y pentwr wrth fy ngwely ers misoedd, ac o’r diwedd, mi ges gyfle i’w ddarllen. Ond na, gwneud amser i ddarllen mae rhywun ynde, ac roedd hi wir yn werth gwneud amser i ddarllen hwn.

image

Ro’n i’n gwybod y byddai’n cyfeirio at ei alcoholiaeth, ac efallai bod darn bach ohona i’n meddwl ‘Ym…dwi’m yn siwr os ydw i isio darllen am boen ac artaith ac euogrwydd…’ Ond dwi’n falch o ddeud bod llawer mwy i’r hunangofiant hwn na hynny.
Do’n i ddim yn nabod Brychan cyn darllen amdano, digon i ddeud ‘Helo’, dyna i gyd. Roedden ni wedi cyfarfod, ond ro’n i wedi sylweddoli yn syth ei fod o’n foi swil a phreifat iawn, felly wnes i ddim gwthio fy hun. Ond ro’n i yn nabod ei rieni, a’i chwaer, ac wedi merlota efo’i wraig, Sian.
O’r herwydd, roedd na deimlad o fod yn ‘voyeur’ rhywsut wrth ddarllen am ei hanesion o a nhw. Mae hynny’n anorfod mewn hunangofiant am wn i. Ond allwn i ddim peidio a dal ati i ddarllen.
Mae yma gymaint nad o’n i’n ei wybod – wyddwn i ddim ei fod wedi bod yn gerddor yn yr Eidal am flynyddoedd, na pham a sut y dechreuodd Jess, na pham y daethon nhw i ben, ac yn sicr, wyddwn i ddim ei fod yn teimlo ar yr ymylon i’r fath raddau. Difyr, difyr, difyr, a’r cyfan wedi ei ddweud gyda gonestrwydd sy’n eich taro.
Mae ei berthynas gyda’i dad yn ran mawr o’i fywyd ac mae hynny’n cyffwrdd i’r byw.

Wir rwan, mae hwn yn werth ei ddarllen. A dyma i chi adolygiad gwales.com os am wybod mwy:

image

Bownsio gan Emily Huws

Published Rhagfyr 13, 2013 by gwanas

I gychwyn, dwi am nodi nad ydw i am roi sylw i addasiadau/cyfieithiadau onibai fod wirioneddol raid. Llyfrau gwreiddiol gan awduron o Gymru sy’n mynd a fy mryd i. Dwi’n gwybod faint o waith sy’n mynd i mewn iddyn nhw!

Mae llyfrau Saesneg yn cael hen ddigon o sylw beth bynnag. Dwi’n gwybod bod ‘na addasiadau da allan fanna (wedi sgwennu un neu ddau fy hun)  ond dwi isio annog a hyrwyddo llyfrau gwreiddiol.  Mae croeso i chi gysylltu os ydach chi’n anghytuno!

Mae Emily Huws wedi addasu tomen o lyfrau – mae Ci ar Goll yn un o fy ffefrynnau – Unknownond bob hyn a hyn, rydan ni’n cael nofel wreiddiol ganddi. Fel ‘Bownsio’ (Cymdeithas Lyfrau Ceredigion).image Hanes Cadi, merch 11 oed, sy’n hapus ei byd nes i ryw hogan newydd yn yr ysgol ddweud rhywbeth twp wrth ddewis tim rownderi: ‘Chei di ddim bod yn fy nhîm i, Cadi!’ meddai Enlli Newydd. ‘Does gen ti ddim mam!’

Dyna i chi enghraifft wych o frawddeg agoriadol sy’n tynnu sylw! Dwi’n falch o ddeud ei bod hi’n werth dal ati i ddarllen hanes Cadi, er mai stori eitha tywyll a thrist ydi hi, am bwnc sensitif iawn – a nacdw, dwi ddim yn mynd i ddifetha pethau drwy ddeud be ydi’r pwnc yn union. Neu ddylwn i? O, ocê ta, mae alcohol yn chwarae rhan bwysig yn y stori, iawn? Ond mae Emily Huws yn ddynes glyfar, sy’n gwybod yn iawn sut i ymdrin â phethau fel hyn.

Mi fyddwch chi’n byw’r stori efo Cadi, yn syrthio chydig bach mewn cariad efo’i brodyr hi, ac yn gweddio ‘Na, paid, Cadi, plis!’ wrth ddarllen.

Mae’r arddull yn un bywiog, hawdd ei ddarllen, efo lluniau bach difyr, du a gwyn yma ac acw:photo1

Roedd gormod o ddeialog fymryn yn rhy staccato at fy nant i (dechrau mynd ar fy nerfau fymryn erbyn diwedd) ond barn oedolyn ydi hynna, nid person ifanc, ac oedolyn sy’n diflasu’n hawdd, rhaid cyfadde. Dwi ar dân isio gwybod barn darllenwyr iau na fi am hynna rwan! Ond dyna’r unig gwyn; mi wnes i fwynhau’r nofel hon yn arw ac mi fydda i’n ei chanmol i bawb. Mi ddylai apelio at ddarllenwyr da Blwyddyn 6 i fyny. Ond erbyn meddwl, dwi’n nabod ambell ddarllenwr digon aeddfed yn Blwyddyn 4 a 5 hefyd.

Wyddoch chi be, dwi’n meddwl y byddai’n gwneud chwip o ddrama neu ffilm. Iawn, ebost sydyn i Gwmni’r Frân Wen, dwi’n meddwl!