llyfr am gi

All posts tagged llyfr am gi

Llyfrau i blant iau – ac un Saesneg i rai hŷn

Published Hydref 21, 2021 by gwanas

Mae gen i bentwr o lyfrau i’w darllen ar y bwrdd acw, ond dwi’n llwyddo i fynd drwyddyn nhw yn ara bach.

Dwi’n hynod falch bod y 3ydd llyfr am Y DYN DWEUD DREFN wedi cyrraedd.

Mae hon, fel y ddau arall gan Lleucu, yn hyfryd. Y tro yma, mae’r Dyn Dweud Drefn yn meddwl mai fo ydi pêl-droediwr gorau Cymru.

Ond dydi o ddim yn gadael i’r ci chwarae – “Dydi cŵn ddim yn gallu chwarae pêl-droed, siŵr iawn…” ac mae o’n deud hyn fwy nag unwaith, a’r ci druan yn cael ei yrru i ffwrdd fwy nag unwaith, ac mae plant yn mynd i fwynhau’r ailadrodd yma’n arw.

Mae lluniau Gwen Millward unwaith eto’n cyfleu siom y ci bach i’r dim:

Be sy’n digwydd? Wel, y ci sy’n achub y dydd eto debyg iawn! Ond bydd raid i chi brynu/benthyg y llyfr o’r llyfrgell i weld os ydi’r Dyn Dweud Drefn yn dal i ddeud y drefn ar y diwedd. Bargen am £4.95. Gwasg Carreg Gwalch.

O, ac os ydach chi isio gweld be wnes i ddeud am y ddau lyfr arall fan hyn, jest teipiwch Dyn Dweud Drefn yn y darn Q yn y blwch i fyny ar y dde.

Llyfr arall gan Wasg Carreg Gwalch ydi A AM ANGHENFIL gan Huw Aaron.

Does ‘na fawr o waith darllen, achos llyfr am yr wyddor ydi o, ond mewn arddull Huw Aaronaidd iawn! Mae ‘na anghenfil i fynd efo pob llythyren:

Ambell enw yn gyfarwydd ond rhai na fyddwch chi wedi clywed amdanyn nhw o’r blaen:

A nifer sydd wedi dod o ddychymyg gwallgo a boncyrs Huw:

Ond mae gen i deimlad efallai bod ei blant wedi ei helpu i greu yr enwau ‘ma, neu o leia wedi dweud wrtho os oedden nhw’n eu hoffi neu beidio.

Ond mae ‘na fwy na dim ond yr wyddor yma… mae ‘na ddiweddglo annisgwyl wnaeth i mi wenu fel giât!

Mi wnes i gŵglo lluniau ‘smiling gate’ a dyma’r petha agosa ato ges i. Syniad fan hyn am fygiau/crysau T Cymraeg? Dyma sgwigl hynod sal wnes i jest rŵan ond dwi’m yn disgwyl gweld hwn ar unrhyw fwg yn fuan:

Ond hei, newydd feddwl. Oes ‘na sgôp fan hyn am straeon ‘Y Giât Hapus’ – neu ‘Y Llidiart Llawen/Llon’?

Na? Iawn, anghofiwch o ta.

Cyn mynd, mae’n rhaid i mi sôn am hon:

Iesgob, mi wnes i ei mwynhau hi. Nofel gyntaf athro uwchradd sy’n foslem. Mi gafodd ei ddychryn gan yr hanes a’r ymateb i’r hanes am y 3 merch yn eu harddegau aeth i Syria i ymuno efo ISIS. Y canlyniad ydi nofel ddoniol, ffraeth, cynhyrfus, bwysig. Addas ar gyfer yr arddegau ac oedolion. A deud y gwir, mae angen rhoi copi i unrhyw un sydd angen dysgu am Foslemiaid a bobl sydd ddim yn ddosbarth canol a gwyn. Gwych.

Dwi’n sôn mwy amdani ar bodlediad Colli’r Plot – y bennod wnaethon ni ei recordio wythnos yma, fydd yn barod yn fuan – ac oedd yn andros o hwyl i’w gwneud. Dwi’n meddwl y gwnewch chi fwynhau’r sŵn buwch.

Y Dyn Dweud Drefn yn y Ardd

Published Rhagfyr 10, 2020 by gwanas

Mae’r ail lyfr allan! A dwi’n falch o ddeud bod yr awdur, Lleucu Fflur Lynch, yn mynd o nerth i nerth – a Gwen Millward yr arlunydd hefyd. Sbiwch ar y clawr mewn difri calon; mae wynebau’r Dyn a’r Ci Bach yn deud cymaint! Dwi’n arbennig o hoff o lygad y Ci… syml ond effeithiol!

Mae’r Dyn yn dal yn flin efo pawb a phopeth yn y llyfr hwn, fel y cynta, ond mae o’n gallu bod yn hapus weithiau… Fel hyn mae’n dechrau:

Ond dydy hynna ddim yn para’n hir wrth gwrs. Mae’r haul yn rhy boeth a’r blodau angen dŵr ac mae’r beipen ddŵr yn creu problemau iddo fo… dydy hi ddim yn ddigon hir! Dwi wedi bod drwy’r profiad yna fy hun ac yn dallt pam ei fod o’n gwylltio! Mae’r Ci Bach yn trio helpu ond bydd raid i chi gael copi o’r llyfr i weld sut a be sy’n digwydd wedyn – ac wedyn…

Dwi wedi syrthio mewn cariad efo’r Ci Bach unwaith eto – mae o’n hyfryd. Ac mi fydd plant wrth eu boddau efo’r deryn bach glas sy’n ymddangos ar bob tudalen hefyd:

Welwch chi o? Ydi o’n cysgu? Yn torheulo? Gewch chi benderfynu!

Mae pob gair yn y llyfr yn haeddu ei le, mae lefel yr iaith yn berffaith ar gyfer yr oedran (Dechrau darllen, tua 5-7 yn fras, ond plant iau hefyd os oes oedolyn neu frawd neu chwaer fawr yn darllen wrth gwrs), a bydd rhai’n dysgu ymadroddion newydd iddyn nhw fel ‘disgyn yn glewt’ ar rywbeth. Hyfryd.

Dwi wrth fy modd hefyd efo’r ailadrodd. Llyfr delfrydol i’w ddarllen yn uchel.

Mae’r stori’n dod i ben yn daclus a chelfydd, ac oes, wrth gwrs bod ‘na ddiweddglo hapus!

£4.95 gan Wasg Carreg Gwalch yn eich siopau lleol – ac yn werth bob ceiniog. Chwip o anrheg Nadolig.

THIS IS A FUNNY, CHARMING BOOK ABOUT A VERY ANGRY MAN AND HIS LONG-SUFFERING DOG. BUY IT!

A dyma lun o Lleucu’r awdur efo’r llyfr cyntaf, i chi gael rhoi wyneb i’r llais. Fel petae. A dwi’n 95% siŵr bod perthynas agos iawn iddi wedi ysbrydoli’r syniad o ddyn sy’n dweud y drefn gryn dipyn…

Y Dyn Dweud Drefn

Published Hydref 31, 2019 by gwanas

20191029_102437

Dwi wedi dotio at y llyfr bach yma! Llyfr cyntaf awdur newydd sbon, ac mae’n debyg ei fod wedi gweld golau dydd am y tro cyntaf fel rhan o bortffolio ar gyfer modiwl Ysgrifennu Creadigol yn Adran Gymraeg Prifysgol Abersytwyth. Dwi mor falch bod llyfrau plant yn cael eu croesawu fel rhan o fodiwl o’r fath. Hen bryd!

Pam mod i wedi dotio? Yn bennaf, oherwydd y ci. Os dach chi’n hoffi cŵn, mi wnewch chithau ddotio fel fi.

20191029_102639

Mae’r dyn dweud drefn yn hen ddyn blin, blin efo pawb a phopeth nes i gi bach ddod i’w fywyd. A sbiwch ar y llun ohono gan Gwen Millward: mae hi wedi llwyddo i ddal yr edrychiad yn llygaid ci i’r dim yndo?

Mae’r arddull gan Lleucu Fflur Lynch o Langwm (y ddawn ysgrifennu yn rhedeg yn y teulu, yn amlwg) yn hyfryd o syml ac yn siŵr o blesio plant cynradd, boed i’w ddarllen yn annibynnol neu i wrando ar oedolyn neu blentyn hŷn yn ei ddarllen yn uchel.

20191029_10250120191029_102521

Anrheg Nadolig bach hyfryd am £4.95. Gwasg Carreg Gwalch. I blant tua 5+ ddeudwn i.

Llyfr arall dwi newydd ei ddarllen ydi campwaith arall gan Catherine Johnson (ei mam o Wytherin – mae ‘na flog cyfan amdani yma os wnewch chi roi ei henw yn y bocs chwilio ar y dde):

41l4Lb92fzL._SX322_BO1,204,203,200_

Enillodd hwn y Little Rebels Children’s Book Award 2019, a hynny’n haeddiannol. Mae’n delio gyda’r pwnc o gaethwasiaeth yn onest iawn drwy gyfrwng hogyn bach o’r enw Nat sy’n cael ei yrru o Jamaica i Loegr. Mae’n addas ar gyfer plant 8-12 oed, ond oedolion hefyd. Mae’n fyr, ond mae ‘na gymaint ynddo fo, gan gynnwys ffeithiau, digwyddiadau a phobl go iawn. Oes, wrth gwrs bod ‘na elfennau brawychus ynddi, ond mae’n stori llawn cyffro a gobaith sydd wir yn werth ei ddarllen.

Mali, Gwawr Edwards

Published Mai 29, 2019 by gwanas

9781784617240_300x400

Mae hon yn gyfrol fach hyfryd a lliwgar am Mali’r ci sy’n byw ar fferm – ond nid ci defaid mo Mali, ond sbaniel King Charles go iawn yr awdures. Ac ia, y Mali go iawn sydd wedi ysbrydoli’r 4 stori sydd yn y gyfrol. Roedd ‘na luniau ohoni hi, Gwawr a Nel, ei merch yn dathlu cyhoeddi’r llyfr yn Eisteddfod yr Urdd:

61431967_10157363237307704_4409039475603144704_n

Felly os dach chi tua 4-7 oed ac yn caru cŵn neu anifeiliaid yn gyffredinol, mae hon i chi. Hefyd, os dach chi’n hoffi canu, mae ‘na CD i gyd-fynd â’r gyfrol, a geiriau’r caneuon i gyd yn y cefn:

20190529_140859

Menna, chwaer Gwawr helpodd hi i gyfansoddi’r caneuon, ac mae’n debyg iddyn nhw gael andros o hwyl yn y broses. Wel, do siŵr, mae’r ddwy yn hynod gerddorol: Gwawr yn gantores broffesiynol a Menna yn gyfeilydd ers blynyddoedd (Dafydd Edwards y tenor ydi tad y ddwy).

Mae pob stori’n canolbwyntio ar un tymor ac felly cawn ddilyn y tymhorau trwy galendr y byd amaethyddol (cafodd Gwawr ei magu ar fferm felly mae’n gwybod am be mae’n sôn…) ond fy hoff agwedd i o’r llyfr ydi’r ddywediadau a chwpledi cefn gwlad, fel rhain:

20190529_14073220190529_140636

Dwi’n eu cofio nhw, ond tybed faint o blant heddiw sy’n gyfarwydd â nhw? Dwi mor falch eu bod nhw’n cael eu hatgyfodi fan hyn, fel yn llyfr ‘Dathlu gyda Sali Mali’ (sylw i honno 2 flog yn ôl). Dwi’n cytuno’n llwyr efo Gwawr, ddywedodd:
“Mae dysgu’r rhain i blant yn rhywbeth pwysig iawn neu fe fyddant yn cael eu colli am byth.”

Os dach chi’n hoffi bwyd, mi fyddwch chi’n hoffi hon hefyd – mae ‘na lawer iawn o sôn am fwyd ynddi! Sut mae Gwawr yn llwyddo i fod mor slim, wn i ddim…

th-2

Mae’r straeon am ddiwrnod mabolgampau, cael picnic, gwylio tân gwyllt a mynd i sglefrio yn siŵr o apelio at blant bach, ac mae ‘na wers fach am fywyd ym mhob un. Mae’r darluniau gan Ali Lodge yn hyfryd. Mi gewch chi hwyl garw yn sylwi ar y manylion sydd fan hyn, er enghraifft:

20190529_140656

Un peth: dwi’m yn siwr am gynnwys geiriau’r caneuon yn y cefn. Gan eu bod yn ran o’r stori, ro’n i isio eu darllen nhw’n syth, o fewn y stori ei hun. Ond fi ydi honno.

Iaith Ceredigion sydd yma, gyda ‘dere’, ‘porfa’, ‘dolur’ ac ati, ond mae hynny’n rhoi lliw i’r llyfr ac mae’r gweddill yn gwbl ddealladwy i blant o bob cwr o Gymru. Ro’n i’n hoff iawn o “Dwi’n clemio”! A finnau’n meddwl mai pobl Maldwyn yn unig oedd yn dweud hynny pan fyddan nhw eisiau bwyd.

Y Lolfa £5.99 (CD Sain yn £12.98)

Os dach chi’n caru cŵn.

Published Mai 9, 2015 by gwanas

Llyfr ar gyfer oedolion ydi hwn:
racing-in-the-rain-book-cover-1

The Art Of Racing in the Rain gan Garth Stein. Ond mae ‘na fersiwn byrrach i blant: Racing in the Rain, my life as a dog.
Unknown

Mairwen wnaeth ei argymell i mi ar y blog yma pan wnes i ddigwydd deud bod gen i awydd sgwennu nofel o safbwynt ci ryw dro. Diolch Mairwen – dwi wedi ei fwynhau’n arw, ac wedi crio cymaint, roedd hi’n anodd gweld y geiriau!
Ond mi fydd raid i mi feddwl am ffordd gwbl wahanol o sgwennu fy nofel i rwan – a meddwl am gi cwbl wahanol, a stori cwbl wahanol, neu mi fydd pawb yn meddwl mai copio hwn fydda i!

Ia, hanes ci arbennig ydi hwn, Enzo, ci doeth tu hwnt, sy’n llawn dywediadau fel:

“There is no dishonour in losing the race … only dishonour in not racing because you are afraid to lose.”

“To finish first, you must first finish.”

Nid llyfr sopi, sentimental mo hwn o bell ffordd. Rasio ceir ydi’r thema; rasio ceir ydi byd Denny, perchennog Enzo, a Senna ydi ei arwr. Mae o’n dalentog, fel Senna, ond dydi lwc ddim o’i blaid; mae ganddo deulu i’w cynnal a gwraig sy’n sal. Ond dwi ddim am ddweud mwy am y plot na hynna.

Bydd pawb sy’n caru cŵn yn mwynhau hwn, ond pobl sy’n hoffi ceir a rasio hefyd.
Mwynhewch, a gadewch i mi wybod be oeddech chi’n ei feddwl. Peidiwch ag aros nes i’r ffilm ddod allan! Oes, mae ‘na ffilm ar y ffordd mae’n debyg. Ond fydd o’m cystal, wrth reswm.