Lladd Duw

All posts tagged Lladd Duw

Clwb Darllen Tudur Owen

Published Mehefin 4, 2014 by gwanas

Mi fydd selogion ein clwb ni ar Radio Cymru yn gwybod bod y mis ers y clwb dwytha ar fin dod i ben, ac mai ddydd Gwener yma roedden ni i fod i drafod Lladd Duw, Dewi Prysor.
Unknown-7
Ond oherwydd amrywiol resymau, fyddwn ni ddim. Mae’r criw yn fy sicrhau eu bod nhw i gyd wedi darllen y nofel ac â digon i’w ddeud amdani, ond chawn ni ddim clywed eu sylwadau tan yr 20fed o Fehefin – pan fydd y criw (a finna) yn darlledu o Flaenau Ffestiniog, sef ardal Dewi.
Iawn? Ond mi fydd raid cadw at y dyddiadau gwreiddiol wedi hynny, felly dim ond pythefnos gawn nhw ( a chithau) i ddarllen y nofel nesa. Gwell felly eich rhybuddio mai hon fydd hi:
image
Dyn Pob Un gan Euron Griffith.
Dwi newydd ei gorffen hi neithiwr, ac wedi mwynhau’n arw.
Dyma ran o be ddeudodd Lyn Eb amdani ar gwales.com:
image

Mae hi’n hollol, gwbl wahanol i Lladd Duw. Mae angen amrywiaeth mewn clwb darllen wedi’r cwbl! O, a chofiwch roi gwybod be dach chi’n ei feddwl o Lladd Duw cyn/ar yr 20fed. Wedi gwirioni? Wedi methu ymdopi? Rhy drwchus? Wedi methu ei rhoi i lawr? Yr iaith yn rhy anodd? Y stori wedi dod a dagrau i’ch llygaid? Rydan ni isio gwybod!

Ambell Glwb Llyfrau

Published Mai 8, 2014 by gwanas

Dyma i chi lun o’r criw ( heb Gareth, fo sy’n tynnu’r llun) sy’n aelodau o Glwb Darllen Tudur Owen.

Image

Ac ydw, dwi am fynd ar ddeiet. Fory.

Trafod Craciau gan Bet Jones fuon ni tro ‘ma:

Image

Ac er bod ynddi wendidau ( Gareth a Dyl yn meddwl bod sgwrs y bobl ifanc yn ystrydebol weithia), a rhai o’r cymeriadau angen chydig mwy o stwffin, roedd pawb yn gytûn fod y stori a’r plot yn cydio, ac roedd Manon wedi ei mwynhau hi’n arw! Mi wnes i grybwyll nad ydi pawb yn cytuno efo ni, ond mae pawb yn mwynhau pethau gwahanol tydyn? Stori dda ydi hon, efo rhywbeth difyr yn digwydd yn gyson, ond os ydach chi’n un am fwy o ddyfnder a disgrifiadau llenyddol ac ati, efallai nad hon ydi’r nofel i chi.

Nofel cwbl wahanol tro nesa! Mehefin 6ed gyda llaw.

Image Fydd hon ddim yn apelio at bawb chwaith. Mae ynddi iaith gref ( iawn) a lot fawr o drais a gwaed ac ati. Ond mae hi wedi plesio’r gwybodusion yn ogystal â hogia caled Blaenau ( sy’n nabod Dewi Prysor, ond sy’n fwy na pharod i ddeud eu barn yn berffaith onest, a fysa byth yn sbio ar lyfr Cymraeg fel arfer).

Image

Gawn ni weld be fydd barn y criw, ynde? Fydd Manon wedi rhoi fyny hanner ffordd, yn teimlo’n sal? Neu ai dyma’r math o beth mae hi’n ei hoffi o ddifri? Dwi’n meddwl y bydd y tri hogyn/dyn (!) yn ei hoffi hi, ond does na’m dal nagoes?

Dwi’n aelod o glwb darllen arall hefyd: criw o genod ydan ni, yn cyfarfod yn nhai ein gilydd i fwyta ac yfed a chofio trafod y llyfrau yn y diwedd. Mi fyddwn ni’n dewis un llyfr Cymraeg ac un Saesneg bob tro, a’r rhain fyddwn ni’n eu  trafod wsnos nesa:

ImageImage

Ia, fi gynigiodd y ddau yma am mod i wedi eu mwynhau nhw gymaint. Un i blant/yr arddegau ( ac oedolion sy’n mwynhau llyfrau felly), sef Wonder, nath i mi grio, a’r llall yn bendant yn un mawr, tew, ar gyfer oedolion. Mae rhywun newydd ei ddisgrifio fel ‘storm o lyfr’, a dwi’n meddwl bod hynna’n deud y cwbl. A rwan dwi’n edrych ymlaen yn arw i weld be fydd barn y genod eraill.

Na, dydi criw Tudur ddim yn barod ar gyfer hon eto. 500 tudalen?! Na, ara bach a bob yn dipyn mae… creu darllenwyr.

O, a bron i mi anghofio, dwi’n cynnal cwis yn nhafarn yr Eryrod, Llanuwchllyn heno, am 8.00, a dyma’r wobr dwi’n ei chyfrannu. Wel? Costio mwy nag unrhyw botel win fydd yno!
llyfrefiphoto

Clwb Darllen Tudur Owen

Published Ebrill 5, 2014 by gwanas

Wel dyna ni, cafwyd y sgwrs gynta am lyfrau ar rhaglen radio Tudur.
Dyma’r linc: http://www.bbc.co.uk/programmes/b03zj8n2
Roedden ni mlaen toc ar ôl 4.00 er mwyn i chi gael symud y cursor yn ei flaen at fanno.

Inc oedd dan sylw:
photo inc

Ond y fath siom! Doedd Manon ddim yno – ar ei gwyliau myn coblyn! A neb yn siwr os ydi hi wedi ei ddarllen o chwaith. A doedd Dyl Mei ddim wedi ei ddarllen o, y crinc bach – ac yntau wedi cael mis i wneud hynny, a dim ond llyfr bach tenau ydi o! O’n, ro’n i’n teimlo fel athrawes oedd wedi disgwyl gwaith gwych gan ei disgyblion, dim ond i ddeall nad oedd y diawlied wedi gneud y gwaith cartre roedd hi wir wedi meddwl fydden nhw’n ei fwynhau.
image

Dwi’n sylweddoli rwan bod na dalcen caled fan hyn. Wel, yn Manon a Dyl Mei. Roedd Tudur a Gareth wedi bod yn gydwybodol tu hwnt ac yn siarad yn wych a gonest am nofel Manon Steffan. Y ddau wedi mwynhau (sgôr o 8/10 gan y ddau), ond yn gweld gwendidau. Un oedd yr arddull eitha ffurfiol, safonol, o ddefnyddio pethau fel ‘beth’ yn lle ‘be’ a ‘dweud’ yn lle ‘deud’, ‘eisiau’ nid ‘isio’, sef y ffordd y byddai pobol go iawn o ardal Bethesda yn siarad.

Ond dwi’n digwydd gwybod mai dyna’r polisi efo cyfres Stori Sydyn, sef i osgoi tafodiaith fel bod pawb dros Gymru gyfan yn deall. Ydi hyn yn gweithio? Neu ydach chi’n colli gormod o’r naturioldeb drwy lynu at y “rheolau”? Trafodwch…

Gobeithio i bawb fwynhau’r sgwrsio beth bynnag. Ymhen y mis, mi fyddwn ni’n trafod hwn:
image

Craciau. Wedi ei leoli yn Sir Fôn, a dyna un rheswm dros ei ddewis, i drio bachu diddordeb Manon Rogers! Fymryn bach hirach na Inc, plot cry, a tase fo’n ffilm, mi fyddai’n rhaid gwario ffortiwn ar special effects… Fydd Manon yn ei fwynhau o? Fydd Dyl Mei yn fy siomi eto? Er, roedd yr awdures ei hun ar fai am ddeud wrtho i beidio a thrafferthu darllen Inc a dal ati i lysho… Mae isio gras!
image

Ond dwi hefyd wedi dewis un ar gyfer y mis wedyn, ac am ei fod o’n lyfr go dew, mi ddylai 2 fis o rybudd fod yn ddigon, siawns.
image

Nid i’r gwan-galon na phobl sydd isio llyfr bach neis neis…

Be dach chi’n ei feddwl o fy newis i? Ydw i’n disgwyl gormod o bobol sydd ddim yn darllen llawer o lyfrau Cymraeg fel arfer? Dwi’n eitha siwr be fydd ymateb Tudur a Gareth, ond am y ddau arall… Pwy a wyr?