gwales.com

All posts tagged gwales.com

Deri Dan y Daliwr Dreigiau

Published Hydref 13, 2017 by gwanas

image

Llyfr newydd, gwreiddiol gan Haf Llewelyn, a lluniau hyfryd gan Petra Brown. Wel, newydd ers yr haf ond dim ond rŵan dwi’n llwyddo i’w darllen hi! Mae’n werth aros weithiau…

Mae’n ran o gyfres Roli Poli, fel Nan a’r sioe fawr gan Ifan Jones Evans.

9781785621093_large

Felly mae wedi ei anelu at blant 7-9 oed ( yn fras).

Mae pawb yn disgwyl i Deri Dan ddilyn ôl traed ei gyndeidiau trwy fod yn ddaliwr dreigiau o fri. Ond “byddai’n well gan Deri Dan fod yn UNRHYW BETH yn y byd, heblaw bod yn ddaliwr dreigiau…” Mae o’n hoffi dreigiau; mae ganddo ddraig fach anwes, annwyl o’r enw Beti a dydi o ddim isio bod yn gyfrifol am gaethiwo draig mewn dwnjwn tywyll… ond does ganddo fawr o ddewis. Y canlyniad ydi stori ddifyr, llawn antur a hiwmor ddylai blesio plant sy’n ei darllen yn annibynnol neu fel dosbarth.

Dyma i chi sut mae’n dechrau ( cliciwch ar y llun i’w wneud yn fwy):

A dyma lun yn nes ymlaen yn y stori, sy’n rhoi syniad da i chi o arddull  y llyfr:

image

A dyma adolygiad oddi ar wefan gwales.com gan ddarllenydd 9 oed:
Adolygiad Gwales
Stori antur yw Deri Dan y Daliwr Dreigiau gan Haf Llewelyn. Stori gynhyrfus, lawn dychymyg am deulu dewr a mentrus sy’n ceisio dal dreigiau ffyrnig a pheryglus ers blynyddoedd. Roedd Taid Deri Dan yn ddaliwr dreigiau adnabyddus, ac wedi llwyddo i ddal Dorcas y ddraig enfawr pan oedd yn iau. Mae Deri Dan a Beti yn mynd am antur i geisio dal Dot y ddraig sy’n dinistrio gerddi Cwm Cynnes.

Perthynas agos sydd gan Deri Dan a Beti’r ddraig fach ffyddlon, sef anifail anwes Deri Dan. Ond a ydy Deri Dan a Beti yn llwyddo i ddal y ddraig wyllt sy’n creu trafferth i drigolion pentref Cwm Cynnes? A all Deri Dan a Beti achub y dydd er mwyn sicrhau bod diwrnod carnifal Cwm Cynnes yn llwyddiannus?

Mae’r awdur talentog wedi defnyddio iaith loyw a llawer o idiomau, ansoddeiriau a chymariaethau er mwyn creu dirgelwch. Gall chwarae gyda geiriau hefyd i ychwanegu hiwmor i’r stori, a lluniau llawn manylder sy’n creu cymeriadau lliwgar a realistig sydd i’w gweld gan yr arlunydd crefftus, Petra Brown.

Llyfr cyffrous a llawn antur ydi hwn. Heb os nac oni bai, bydd plant sy’n hoffi dreigiau ac anifeiliaid anwes wrth eu boddau yn ei ddarllen ac ar bigau drain i’w orffen. Rwyf yn argymell y llyfr yma i ddarllenwyr ifanc rhwng 6 a 9 oed, felly dewch am helfa i chwilio am ddreigiau cynddeiriog gyda Deri Dan a Beti bach!

Siwan Fflur Rees (9 oed)

Wedi ei phlesio, ddeudwn i! A finna hefyd, Siwan.
Ond jest un peth bach. Mae’r rhain yn bwysig i’r stori:
chillies-1200x800
Ond rhaid i mi ddeud, mae’r sillafiad ‘tsili’ yn edrych braidd yn ‘sili’ i mi. Mae Geiriadur Bruce yn hapus efo ‘chilli’; mae’r sillafiad dros y byd yn amrywio rhwng chili, chile a chilli. Ond dyna fo, fydda i byth yn bwyta ‘tsips’ chwaith na galw rhywun yn ‘tsaf’. Chips a chafs ydyn nhw i mi. Anghytuno? Cytuno? Trafodwch!
Ond diolch Haf, am lyfr gwreiddiol arall ar gyfer plant 7-9 oed. Ieeee!
Mae plant Cymru yn ysu am fwy o straeon tebyg – dwi’n gwybod achos dwi wedi bod yn siarad efo llwythi ohonyn nhw yn ddiweddar. e.e: dyma griw o blant ardal Llanwddyn a Phapur Bro yr Ysgub, lle fues i’n darllen straeon fel rhan o’r Ffair ddydd Sadwrn ( a phrynu chytnis a bara brith bendigedig):
FullSizeRender
Ac fel rhan o Wythnos LLyfrgelloedd, mi fues i yn Llyfrgelloedd Tywyn, Pwllheli a Phorthmadog a chael coblyn o hwyl efo plant fel rhain:
FullSizeRender 2
Bechod garw bod cyn lleied o ymweliadau awduron bellach oherwydd yr holl doriadau. Maen nhw’n gwneud gwahaniaeth, tydyn athrawon/rieni/blant?
Ysgolion: cysylltwch efo’ch hoff awduron – yn enwedig os ydyn nhw’n lleol – does dim rhaid i ymweliad awdur fod yn ddrud. Ers talwm, ro’n i’n daer bod angen i ni awduron Cymraeg fod yn fwy ‘Proffesiynol’ a hawlio tâl fel awduron dros y ffin, ond yn yr oes dlawd hon, dwi, a sawl awdur arall, wedi gadael i’r ‘p’ fynd yn un llai. Yn anffodus, dwi ddim yn meddwl bod gynnon ni ddewis os am geisio osgoi cael ein boddi o dan yr holl addasiadau ‘enwog’.
Ac mae sgwrsio efo’ch darllenwyr yn eich ysbrydoli, bobol bach!

 

 

Pluen

Published Tachwedd 19, 2016 by gwanas

getimg

Dwi newydd orffen nofel ddiweddara Manon Steffan Ros ar gyfer plant, a dwi wedi ei mwynhau hi’n arw.

Yn ôl y wybodaeth ar gwales.com, mae hi ar gyfer plant 9-11, ond mi blesiodd hen ddynes yn ei 50au hefyd!

photo-on-19-11-2016-at-14-29

Stori hogyn 12 oed o’r enw Huw yn ystod un gwyliau haf  ydi hi – un haf pan ddechreuodd goelio mewn pethau oedd ddim yn bod. Dyma’r dudalen gynta:

fullsizerender

Mae Huw wrth ei fodd yng nghwmni ei nain anghyffredin, a phan mae’n sylweddoli ei bod hi’n dechrau dioddef o salwch meddwl dydi o ddim yn siwr sut i ymateb. Daw’n amlwg ei bod hi’n cuddio cyfrinach am ei brawd, Hywel, ac wrth i Huw ymchwilio i hanes Hywel yn yr Ail Ryfel Byd, mae pethau rhyfedd yn digwydd.

Dyma ddisgrifiad Gwales:

Nofel i blant gan yr awdures boblogaidd Manon Steffan Ros, sy’n dilyn hanes Huw wrth iddo baratoi prosiect am yr Ail Ryfel Byd dros yr haf. Ond mae pethau rhyfedd yn digwydd pan mae’n dechrau ymchwilio i gyfrinach brawd ei nain, a hithau yn dioddef o dementia. Nofel annwyl gyda chymeriadau cryf, themâu heriol a neges bwysig.

A dyma be dwi newydd ei roi ar y wefan fel ‘adolygiad cwsmer’:

Arbennig! Chwip o nofel sy’n delio efo themau anodd fel effeithiau rhyfel, heneiddio a dementia ond mewn ffordd hyfryd, hynod o ddarllenadwy fydd yn apelio’n bendant at ddarllenwyr 10-14 oed (12 ydi oed y prif gymeriad) ond hefyd at bobl o bob oed sy’n mwynhau stori dda wedi ei deud yn dywyllodrus o syml.

Felly ydw, dwi’n meddwl y bydd hi’n apelio at blant h^yn na 11. Dwi hefyd yn meddwl y dylai mwy o bobl sgwennu adolygiadau ‘cwsmer’ ar wefan gwales.com. Chymrith hi ddim dau funud i chi!

Mi allai weld plant yn gwirioni efo arddull Manon yn hon. Dyma dudalen arall i chi:

fullsizerender-1

Galw rhywun yn gi rhech! Hyfryd. Ac mae ei gallu i greu tensiwn yn arbennig. Mi fyddai Gareth F Williams ei hun wrth ei fodd efo hon, ac roedd o’n giamstar ar wneud i chi ddeud “O – ooo!” yn uchel wrth ddarllen stori ysbryd.

Mae pob cymeriad yn taro deuddeg. Mi wnes i feddwl ar y dechrau bod nain 84 oed braidd yn hen i fachgen 12 oed, ond fy nheulu i sy’n fwy ifanc nag arfer erbyn meddwl. Mae fy chwaer 52 oed yn nain i ferch sy’n 9 oed, ac roedd Mam  yn nain pan oedd hi’n 44 oed, felly pan roedd Naomi, ei wyres hynaf yn 12, dim ond 56 oedd hi! (Dach chi’n gweld, dwi’n gallu gneud syms er gwaetha methu fy Lefel O Mathemateg) Ond mae’n debyg bod neiniau a theidiau yn eu 80au yn fwyfwy tebygol y dyddiau yma, gan fod cymaint mwy o bobl yn cael plant yn eu 30au a’u 40au.

O, ac mae’n debyg bod rhai pobl wedi drysu oherwydd tebygrwydd y teitl a’r clawr i gyfrol o straeon byrion gan Caryl Lewis:

getimg

Ond na, cyfrol ar gyfer oedolion ydi Plu, nofel i blant ydi Pluen. Iawn?

Prynwch hon, a mwynhewch! Ew, mae’n braf gweld nofel WREIDDIOL i blant yr oed yma… maen nhw wedi bod yn brin iawn eleni.

Cynnwrf eto!

Published Hydref 8, 2015 by gwanas

Wel, dwi newydd ddod dros y gêm yn erbyn Lloegr ( sori – esgus i ddangos y llun hwnnw eto)
photo 4
Ac mae’r gêm yn erbyn Awstralia ddydd Sadwrn – PAN DWI AR GWRS YN ABERYSTWYTH! Grrrr…

A sôn am Awstralia, edrychwch, dwi newydd weld manylion fy nofel ddiweddaraf ar gyfer oedolion ar wefan Gwales; cliciwch ac fe ddaw’n glir:

http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784611620&tsid=6#top

Waaaa! Dwi’n nerfus rwan. Hon ydi’r un sydd wedi bod yn boen ar fy enaid i ( a fy nghownt banc a fy mywyd yn gyffredinol) ers deng mlynedd.

Ond llyfr oedd yn bleser i’w sgwennu ydi hwn, sydd hefyd ar fin cael ei gyhoeddi ac ar wefan Gwales.com:

http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781784612252&tsid=3#top

A dwi mor falch bod llun o’r arlunydd gwych, Janet Samuel ar y cefn. Mae’n hen bryd iddyn nhw gael mwy o sylw! A dwi’n hoffi’r llun ohona i efo’r Cadi go iawn hefyd.

IMG_0044

Gwell i mi egluro gyda llaw, mae’r Cadi sy’n y llyfr yn ferch eitha drwg. Tydi Cadi ni ddim yn ddrwg o gwbl (bellach), ond mi ro’n i… felly mae’r cymeriad yn chydig o lob sgows, yn gymysgedd o Cadi a fi pan ro’n i ei hoed hi. Wel, tua 5 eu 6.

Mi fydd Coeden Cadi yn y siopau ddiwedd Hydref, ac I Botany Bay fis Tachwedd – rhyw ben. Cyn y Nadolig o leia!

O, cyn i mi fynd, diolch yn fawr i Ysgol Tirdeunaw am drydar y neges yma heddiw:

IMG_0045

Diolch am fwynhau Gwylliaid, Blwyddyn 4 Miss Owen!

Cawl Bys, Siân Lewis

Published Mehefin 12, 2014 by gwanas

Image

Dyma i chi lyfr ar gyfer plant tua 7-9 oed sy’n newydd sbon. Wel, wedi ei gyhoeddi yn 2014 o leia. Ond does neb wedi ei adolygu yn swyddogol ar gwales.com eto, a neb wedi ychwanegu adolygiad cwsmer, sy’n drueni. Blant, wnewch chi sgwennu rhyw frawddeg bach ar y wefan pan fyddwch chi’n mwynhau llyfr – neu efallai ddim yn ei fwynhau? Mae angen llawer mwy o rannu gwybodaeth am lyfrau Cymraeg. Mae pawb arall yn ei wneud o, pam na fedrwn ni?!

Beth bynnag, dwi newydd orffen hwn heddiw ( esgus i eistedd yn yr haul) ac er nad ydw i’n 7-9 oed bellach, mi wnes i ei fwynhau o a dwi’n gwybod y byddwn i wedi ei fwynhau o’n arw pan ro’n i’n 7-9 oed. Mae o fymryn bach yn boncyrs, cofiwch, a dyma i chi rhyw fath o ddisgrifiad gan y cyhoeddwyr:

Image

Hm. Dydi hynna ddim cweit yn wir. Lluniau du a gwyn sydd drwy’r llyfr, nid rhai lliw! A dyma i chi flas ohonyn nhw ( gan yr arlunydd Helen Flook), a blas o’r cynnwys:

 

image
Y dechrau ydi hwnna, a dyma ran sydd yn nes ymlaen, sy’n egluro beth ydi’r swyn roddwyd ar Fel – y prif gymeriad.image
Os fyddwch chi wedi drysu efo’r enw ‘Fel’ ar y dechrau, peidiwch a phoeni, fe ddaw pob dim yn glir!
Os ydach chi’n hoffi llyfrau Roald Dahl, mi ddylech chi fwynhau hwn. Mae o wedi ei sgwennu’n dda, yn llawn hiwmor, ac yn hawdd ei ddarllen i bawb o bob rhan o Gymru. A, gesiwch be, os fyddwch chi’n hoffi hwn, mae na ddau arall i ddilyn. Hwn ydi’r cynta o drioleg!

Mae Siân Lewis wedi cyhoeddi nifer fawr o lyfrau, yn Gymraeg a Saesneg, a hi ydi ‘mam’ y dyfeisydd rhyfeddol hwnnw, Gwil Bril, deg oed, ac mae hi hefyd wedi sgwennu cyfres o lyfrau hanes gyda Gwasg Carreg Gwalch lle mae hi wedi edrych ar rhyw ddigwyddiad yn hanes Cymru o safbwynt plentyn oedd yn byw ar y pryd. Dwi ddim wedi gweld rheiny, ond maen nhw’n swnio’n ddifyr!image

Llyfr i blant bach

Published Mehefin 11, 2014 by gwanas

Dwi wedi cael llond bocs o lyfrau i’w hadolygu gan Wasg Gomer! Mi a i drwyddyn nhw, dwi’n addo, ond dwi am ddechrau efo llyfr i blant bach: Bin Bwn a Ben y ci tri phen gan Caryl Parry Jones a Christian Phillips.
image
Er mwyn cael ymateb plant, es i a fo efo fi i weld plant bach fy nith, Leah. Roedd Cadi, sy’n 7 oed ac yn caru llyfrau
image
wedi gwirioni efo’r llyfr. Roedd hi wrth ei bodd efo’r syniad bod gan gi dri phen a thri personoliaeth gwahanol. Roedd hi’n rhowlio chwerthin fan hyn, pan roedd y tri eisiau bwyta pethau gwahanol:image
Ac yn nes ymlaen, yn mynd o gwmpas y ty yn canu ‘Afalau! Orenau! Bananas!’ Bydd raid i chi ddarllen y llyfr i wybod pam…
Roedd Caio, sy’n dair oed, ac yn rêl hogyn
image

sy’n hapusach yn chwarae efo’i dractors nac yn eistedd ar lin rhywun i gael stori, yn hoffi’r lluniau ond wnaeth o ddim aros o gwmpas yn ddigon hir i wrando ar y stori mae arna i ofn. Ond dwi’n eitha siwr y bydda i’n gallu ei hudo efo’r llyfr pan fydd o ar fin mynd i’w wely.
Un o 4 llyfr am greaduriaid gwahanol Parc y Bore Bach ydi hwn, ac mi wnes i ddewis y llyfr penodol hwn er mwyn ceisio bachu diddordeb Caio gan fod cloriau’r 3 arall fymryn bach yn fwy ‘merchetaidd’, môr-forwyn ac ati. Mi wnai sôn am rheiny eto, ond wir i chi, mae’r gyfres hon yn chwip o syniad da. Llyfrau gwreiddiol, Cymraeg! Weihei!
Mae’r lluniau gan Ali Lodge yn hyfryd hefyd, a dyma i chi’r ddwy dudalen gyntaf i gael blas:
image
Mae’n costio £4.99 ond mi gewch werth eich harian gan y bydd yn apelio at blant 7 oed fel Cadi yn ogystal â phlant sydd ddim eto’n gallu darllen eu hunain.
Prynwch fwy o lyfrau gwreiddiol yn hytrach nac addasiadau, ac mi fydd y gweisg a’r awduron yn gallu fforddio cyhoeddi mwy o rai gwreiddiol, Cymraeg.
O, a chofiwch roi eich barn ar wefan gwales.com er mwyn helpu plant, rhieni ac athrawon i ddod o hyd i lyfrau fydd yn plesio.

Cathod!

Published Chwefror 11, 2014 by gwanas

Sbiwch syniad da:image

Be am lyfrau i gathod ac am gathod i bobl sy’n caru cathod?

Wedi dod o hyd i’r rhain drwy gwales.com ond llawer iawn o rai eraill sy’n addasiadau. Dwi wedi trio dewis rhai gwreiddiol, ond mae’n anodd deud weithie tydi?
imageimageimageimageimage

Mae Jo bach a’r polyn gan Dafydd Emyr yn un gwych, ac yn ddelfrydol i’w ddarllen gan oedolyn i blant. Gwell fyth os allwch chi wahodd Dafydd ei hun i’r ysgol i’w ddarllen i’r plant! Mae o’n actor tydi, felly mae o’n gallu gwneud y lleisiau a’r synau rhyfedda.
Ac nid y fi ydi’r unig un sy’n argymell hwn- canmoliaeth ar gwales.com:
image

Ydach chi’n gallu argymell llyfrau eraill am gathod – neu i gathod?!