Gareth F Wiliams

All posts tagged Gareth F Wiliams

Mellten 2

Published Medi 21, 2016 by gwanas

Ydach chi wedi cael yr ail rifyn o gomic Mellten eto? Naddo?

unknown

Wel mae o ar gael. Os nad oes ‘na siop lyfrau Gymraeg wrth eich hymyl chi, ewch i mellten.com neu ffoniwch 01970 832 304 am gopi – a phoster a sticeri am ddim!

Dyma flas i chi o rai o’r straeon/stribedi – cliciwch ar y lun i’w wneud yn fwy:

A llun gododd wên ar fy wyneb i:

image

Dwi’n dal i aros am eich sylwadau chi am Mellten! Oes gynnoch chi hoff gymeriad neu stori? Oes ‘na ryw fath o stori y byddech chi’n hoffi ei gweld yn Mellten? Rhowch wybod. Neu, os mai oedolyn ydach chi, be ydi barn eich plant chi?

Mi ges i sypreis bach hyfryd wythnos dwytha – dod ar draws fy enw ar wefan thechildrensbookreview, am fod yr awdures Helen Docherty,

unknown-1

awdures llyfrau hyfryd fel hwn:

unknown

wedi enwi un o fy llyfrau oedolion i! Mae hi wedi dysgu Cymraeg yn dda iawn.

Dyma’r cwestiwn gafodd hi:

What’s on your nightstand? Any books?

At the moment, I’m reading a book in Welsh by Bethan Gwanas, Hi Oedd Fy Ffrind (She Was My Friend), set in a university town in the 1980s. I’ve been learning Welsh for three years now, and this is the first full length adult novel I’ve tried to tackle in Welsh. It’s a challenge, but I’m enjoying it.

image

O diar. Yr un yn y llun – Hi yw fy ffrind ddylai hi fod wedi ei ddarllen gynta! Rhan 2 ydi Hi oedd fy ffrind. O wel.

Ydach chi wedi darllen rhai o lyfrau Helen Docherty? Be oedd y farn? Dwi isio copiau ohonyn nhw rwan beth bynnag!

Ac os ydach chi isio gweld gweddill ei hatebion hi, dyma’r linc:

Helen Docherty, Author of The Storybook Knight | Speed Interview

A gan ein bod ni’n sôn am stwff ar y we, mae ‘na  fidio gwych o Tracey Ullman fel llyfrgellydd fan hyn:

Tracey Ullman ‘Kindle Killed the Library Book’ Parody is Hilarious

O, a dach chi’n gwbod y syniad ‘na am lyfrgell mewn blwch/ciosc ffôn? Es i a phentwr bach i ffôn fydda i’n ei basio ar y beic bob dydd

14344854_10153947278088511_4968754481996217967_nDach chi’n gallu gweld fy adlewyrchiad i efo fy helmed beic!

Ond sbiwch neges oedd tu mewn…

ciosc

O, naaa! Dwi wedi cysylltu efo rhywun yn yr adran gynllunio, wel, gyrru ebost. ond dim ateb eto. Ond does ‘na neb wedi dod i sbio ar fy llyfrau i chwaith, nac i roi eu llyfrau eu hunain yno, hyd y gwela i! Ddim eto…

Hwn dwi’n ei ddarllen ar hyn o bryd, am hogyn 9 oed o’r enw – ia, Leon, sydd â brawd bach perffaith o’r enw Jake, ond yn anffodus, dydi eu mam nhw ddim yn fam dda iawn. Mae’n stori reit drist hyd yma ( heblaw am y Curly Wurlys a’r beicio) ac mae’n wych:

unknown

Mi fyddai Gareth F Williams wedi ei hoffi hefyd. Ond mi wnai sôn mwy amdano fo tro nesa.

2 Lyfr da i blant cynradd

Published Tachwedd 9, 2014 by gwanas

getimg

Mae’n siwr eich bod chi wedi clywed am hwn yn barod gan iddo ennill Gwobr Tir Na Nog 2014 – y 5ed tro i Gareth F! Ond dim ond newydd ei ddarllen ydw i, a dwi’n gweld pam ei fod o wedi ennill. Waw.

Y categori cynradd oedd y wobr, ond os ydach chi dros 11 – dros 50 hyd yn oed, mi wnewch chi fwynhau hon. Mae hi wedi ei hanelu at ddarllenwyr CA2 a gwaelod 3, ond darllenwyr DA yn CA2 ddeudwn i. Mae’r iaith yn goeth, felly fydd hi ddim yn hawdd i bawb – ond mae’n werth yr ymdrech!

Mae’n chwip o stori efo cymeriadau arbennig o ddifyr, fel Now Be Nesa, teulu’r bwlis- y Maldoons a Big Annie (sy’n ANFERTH) a Ceridwen sy’n perthyn i lwyth y Romani. Mae’r darluniau gan Graham Howells yn wirioneddol dda hefyd ac yn ychwanegu at y testun go iawn.

5023.18358.file.eng.Gareth-F-Williams-Elwyn-Jones.300.200

Dyma ddywedodd Gareth ( uchod, ar y chwith) amdani:

“Cefais f’ysbrydoli i ysgrifennu’r nofel hon gan ddigwyddiadau canmlwyddiant trychineb Senghennydd y llynedd. Mae’r hyn a ddigwyddodd yno ar 14 Hydref 1913 – sef cefndir y stori – yn ddychrynllyd wrth feddwl am faint y drychineb. Collodd 440 o ddynion a bechgyn eu bywydau y bore ofnadwy hwnnw. Fy nod gyda Cwmwl dros y Cwm oedd dod â’u straeon yn fyw i genhedlaeth newydd o blant Cymru, sy’n gwybod fawr ddim am yr hanes, ac adrodd y stori honno trwy lygaid bachgen 13 oed fu’n byw drwy’r cyfan.”

A dyma i chi linc i flog Gwasg Carreg Gwalch – ac un da ydi o – mae angen mwy o’r rhain, weisg Cymru!

http://carreggwalch.wordpress.com/2014/09/09/cwmwl-dros-y-cwm-gan-gareth-f-williams-enillydd-gwobr-tir-na-nog-2014/

Mae Cyfres yr Onnen ar gyfer tua’r un oedran (9-12 yn fras) a dyma i chi un newydd i’r gyfres honno:

getimg.php

Sgrech y Môr gan Casia Wiliam. Fel mae’r teitl yn ei awgrymu, stori antur ydi hon, am fachgen Blwyddyn 8 o’r enw Siôn sy’n cael ei anfon i dreulio’i wyliau haf gyda’i Anti Beth yn Rhos y Grug, sydd yn bendant rhywle ym Mhen Ll^yn.

Un o Ben Ll^yn ydi Casia Wiliam yr awdures, Unknown-2

a dyma ei nofel wreiddiol gyntaf, er ei bod wedi cyfieithu un o rai Michael Morpurgo cyn hyn. Dwi’n cofio sylwi bod addewid awdures ynddi flynyddoedd yn ôl, a hithau’n ddisgybl ysgol gynradd, a dwi’n falch o ddeud ei bod hi wedi aeddfedu yn nofelwraig gampus.

Mae cymeriad Siôn yn apelio’n syth, er, ro’n i’n teimlo bod y disgrifiadau cyntaf ohono’n mynd i apelio mwy at fechgyn 9 oed na 12 – ond efallai mai fi ydi honno. Ro’n i’n falch iawn ei fod o’n ddringwr ( mae angen mwy o’r rheiny yn ein llyfrau – a chan^wyr – bob dim awyr agored) ac ro’n i’n cael fy nhynnu i mewn i’w berthynas (anodd) efo’i lys-dad, Seimon, a’r ffordd roedd o’n ymdopi efo marwolaeth ei dad.

Digon o themáu yma felly. A chwip o gymeriad yn Anti Beth, oedd/sydd yn swnio’n anghyfforddus o debyg i mi…! Mae hyd yn oed y t^y yn swnio’r un fath. Bydd raid i fy nith 12 oed ddarllen hwn, i ni gael gweld os ydi hithau’n gweld tebygrwydd rhwng Anti Beth ac Anti Bethan…

Dwi’n hoff iawn o’r map sydd ar y dechrau, ond mae arna i ofn nad ydw i cweit mor siwr o’r clawr. Mae’n lun da, ond dydi o ddim yn cyd-fynd efo’r teitl i mi. A bod yn onest, roedd y teitl wedi gwneud i mi ddisgwyl stori efo mwy o sgrechian ynddi – a does na’m llawer o hynny. Mae’n fwy o stori hamddenol, llawn hiwmor efo ambell ddirgelwch. Mae’n goblyn o deitl da, apelgar, ond nid yn siwtio’r stori benodol hon efallai. Cofiwch chi, efallai mai fi sydd â ryw syniadau od ac wedi disgwyl mwy o fôr ladron ac arswyd. Mae’n Criw Darllen ni am drafod hon cyn bo hir a gawn ni weld be fydd eu barn nhw am addasrwydd y teitl.

Un peth sy’n sicr, mae’r sgrifennu yn hyfryd, ac os ydach chi isio gweld engreifftiau o gymariaethau da, annisgwyl ac unigryw, mae ‘na lond gwlad fan hyn. A hiwmor oedd yn apelio’n arw ata i (a phlant 9-12 oed) fel ‘Pam wyt ti’n edrych mor hapus?…Ti’n edrych fel ‘sat ti newydd daro rhech a chael gwared ar boen bol neu rywbeth.’ Haaa!

Soldier Dog, Sam Angus.

Published Hydref 19, 2014 by gwanas

Llyfr wirioneddol dda am gŵn. Ond byddwch yn barod i grio; mae o am ryfel a cholled hefyd. Nid ar gyfer plant iau; dwi’n meddwl bod angen bod yn 12+ i ddarllen hwn, neu’n 11 aeddfed iawn. image

Y Rhyfel byd Cyntaf ydi’r cefndir, ac mae’r stori yn dechrau yn 1917.
Plentyn 14 oed ydi Stanley, ac mae’n addoli cŵn. Ond mae ei dad yn ddyn caled, sydd wedi mynd yn rhyfedd ers colli ei wraig. Mae’r brawd mawr yn y fyddin yn Ffrainc, a phan fydd Stanley yn cael digon o greulondeb ei dad, mae’n penderfynu deud celwydd am ei oed, ac enlistio.

Roedd hynny’n digwydd yn aml yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Ro’n i’n meddwl mod i’n gwybod gryn dipyn am y Rhyfel hwnnw, ond doedd gen i ddim syniad eu bod nhw’n defnyddio cŵn i yrru negeseuon yn ôl a mlaen rhwng y ffosydd. Meddyliwch- ynghanol yr holl sŵn ffrwydro a bwledi, roedd na gŵn oedd wedi eu hyfforddi mor dda, ac yn caru eu hyfforddwyr gymaint, mi fydden nhw’n mynd drwy ddŵr a thân – yn llythrennol – i fynd â negeseuon yn ôl atyn nhw, negeseuon oedd yn gallu achub bywydau cannoedd os nad miloedd o ddynion a bechgyn a newid cwrs y frwydr.
Unknown-3
Unknown-2

Mae rhai o’r pethau sy’n digwydd yn debyg iawn i hanes ci go iawn, Airedale Jack, ond bydd raid i chi ddarllen y llyfr i weld be oedd y pethau hynny. Mae hanes Airedale Jack yn y nodiadau yn y cefn.
A dyma sut gi ydi Airedale:

Unknown-1

Ond dyma sut gi ( wel, un o’r cŵn) oedd gan Stanley yn y stori hon:
Unknown-4

Mi wnes i grio fel babi, dwi’n cyfadde. A mwynhau bob munud.

Dyma i chi flas o’r arddull: image

Llyfr da i ddysgu am hanes y Rhyfel Byd Cyntaf yn ogystal â darllen am y berthynas arbennig sy’n gallu bod rhwng pobl a’u cŵn. Themau eraill ydi: perthynas rhwng tad a mab, brawd a brawd, penaethiaid y fyddin a’r milwyr bach cyffredin fel Stanley.

Mae’r disgrifiadau o’r lladd a’r brwydro yn gignoeth, felly nid llyfr bach neis am gŵn bach ciwt mo hwn. Mi fyddwch chi angen stumog go gryf. A hances. Mae hyn yn wir am blant 12+ yn ogystal ac oedolion, ac ydi, mae hwn yn lyfr neith apelio at oedolion hefyd – yn enwedig os ydyn nhw’n caru cŵn.
Mwynhewch!

O.N. Newydd gael ebost gan Gareth F Williams yn deud bod Gwasg Gomer wedi gofyn iddo gyfieithu hon i’r Gymraeg, felly mae o wedi gwneud hynny ac mae hi yn y siopau rwan, dan yr enw Ci Rhyfel. Rhyfedd o fyd. Do’n i wir ddim yn gwybod!

Unknown-1

10 llyfr sydyn

Published Medi 26, 2014 by gwanas

Diddorol oedd darllen blog gan Ffrwti ar ffrwti.com yn annog pobl i restru deg llyfr Cymraeg sydd wedi gwneud argraff arnyn nhw am ba bynnag reswm; does dim rhaid enwi eich eich hoff lyfrau, ond llyfrau rydach chi’n eu cofio, sy’n eich atgoffa o gyfnod yn eich bywyd, sydd wedi dysgu rhywbeth i chi o bosib, neu sydd jest yn neidio i’r meddwl:

image

Mae’n bwysig peidio a phendroni gormod am y peth, dyna sut rydan ni’n cael clywed am lyfrau gwahanol i’r ‘usual suspects’.

Dyma fy rhestr i ac ambell un arall gyfrannodd:

image

Be amdanoch chi? Rhowch gynnig ar wneud rhestr o ddeg llyfr Cymraeg fel hyn. Does dim rhaid i chi rannu’ch rhestr wedyn, ond mi fyddai’n ddifyr cael gwybod.

O, a gyda llaw, mi fyddai’n teithio i Fangor pnawn ma, ar gyfer Clwb Darllen Tudur Owen a’i griw. Dyma’r llyfr gosod:

image

Mae o mor fyr, mi allech bicio i’r llyfrgell/siop i nôl copi rwan, a’i ddarllen erbyn 3.30!

Llyfrau sy’n fy ngwylltio a llyfrau sy’n fy mhlesio

Published Ebrill 29, 2014 by gwanas

Mi wnes i wylltio’n arw efo llyfr yn ddiweddar. Roedd o wedi cael ei ganmol i’r cymylau ar wahanol wefannau, ac Amazon yn ei argymell i mi… Grrrr. A ges i gopi i’r Kindle am nesa peth i ddim. Taswn i wedi talu pris llawn amdano fo mi faswn i wedi gwylltio’n RHACS!

ImageMae’n bosib y bydd rhai ohonoch chi wedi ei ddarllen a’i fwynhau, ond wnes i ddim. Iawn, roedd hi’n amlwg mai chick-lit oedd o, ond mae ‘na chick-lit da i’w gael. Mi ddechreuodd yn dda, ro’n i’n hoffi’r syniad Sliding Doors-aidd a’r cymeriadau a’r sgwennu, ond mwya sydyn, dyma ddarnau dros ben llestri o flodeuog…chwerthinllyd o flodeuog, ac fel golygydd, ro’n i’n berwi. Roedd pwy bynnag olygodd y nofel hon angen ei saethu! Wel, yn haeddu coblyn o row o leia. Wedyn aeth pethau o ddrwg i waeth, ac roedd y sgwennu yn mynd ar fy nerfau i go iawn. 

Pan orffenais i’r llyfr ro’n i’n flin am mod i wedi gwastraffu cymaint o fy amser prin yn darllen y bali peth.
Darllen adolygiadau a gweld nad fi oedd yr unig un, ond gweld hefyd bod cannoedd yn canmol i’r cymylau a ddim wedi sylwi ar y pethau oedd yn fy nghorddi i gymaint. Efallai mai fi sy’n ffysi. Ond wir rwan, os ydach chi’n hoffi’r un math o lyfrau â fi, peidiwch a chredu’r heip am y nofel hon.

Mae na dipyn o heip i ffilm Divergent rwan:
image

Do’n i’n gwybod dim am y stori nes i mi sylwi mai addasiad o nofel i bobl ifanc ydi hi, a bod ‘na ddau arall hefyd.

image

Iawn, felly ges i gopi o’r llyfr cynta ar y Kindle. O, waaaw! Dwi wrth fy modd efo hon, a hanner ffordd drwyddi yn barod. Ydi, mae’n debyg i The Hunger Games ond dim ond oherwydd yr elfen dystopaidd ac mai merch gref, tyff ydi’r prif gymeriad.
Dyma be ydi stori sy’n bachu’r dychymyg! Gwych ar gyfer darllenwyr yn eu harddegau, ond oedolion fel fi hefyd – ac mae’r sgwennu yn dda – dim byd wedi mynd ar fy nerfau i hyd yma o leia! Methu disgwyl i ddarllen y ddwy nofel arall ac mae fy nith yn deud bod y ffilm yn well na’r llyfrau.

A tra dwi’n sôn am lyfrau oedolion, mae’n rhaid i mi roi sylw i hon:
image

Nofel ar gyfer oedolion, ac ia, nofel y gwnes i ei golygu, ond nofel wnaeth fy hudo o’r cychwyn cynta. Diolch byth, ers iddi gael ei chyhoeddi, mae pobl eraill yn, ac wedi ei mwynhau hi hefyd. Mae hi’n nofel fawr, dew, a wnewch chi byth orffen hon mewn noson.
Roedd Catrin Beard yn llygad ei lle ar raglen Dewi Llwyd, fe ddylen ni fod wedi cynnwys rhestr o’r cymeriadau ar y dechrau, gan fod cymaint ohonyn nhw, ond dyna fo, rhy hwyr rwan.
Hon ydi nofel orau Gareth F Williams yn fy marn i, ac roedd ei golygu yn ddosbarth meistr ar sut i sgwennu.
Ond os ydach chi’n anghytuno, rhowch wybod. Yn bwysicach, rhowch wybod os ydach chi wedi ei mwynhau hi!

Hoff lyfrau arswyd Gareth F.

Published Rhagfyr 28, 2013 by gwanas

Mae’r awdur Gareth F Williams – awdur un o fy hoff lyfrau i’r arddegau: images

wedi cysylltu efo fi yn sgîl y blog yma, a dyma ei neges am lyfrau arswyd:

Haia Beth,

Dyma rai llyfrau arswyd (y mwyafrif wedi’u hanelu at blant a phobol ifainc) y cefais flys arnyn nhw. Chwaeth personol yw pob rhestr o’r fath, wrth gwrs.

Cychwynnaf, fodd bynnag, gydag awdur nad oedd o’n sgwennu ei straeon ar gyfer ieuenctid: ro’n i yn f’arddegau pan ddeuthum ar ei draws o gyntaf, ac er i mi ddarllen miloedd o straeon dros y blynyddoedd, y fo yw’r Meistr heb os nac oni bai. Sôn ydw i wrth gwrs am M.R. James. DownloadedFile-3Dylai’r Collected Ghost Stories fod ar silff lyfrau pawb sydd â diddordeb mewn llên o’r fath. Yr argraff gyntaf gan ddarllenwyr ifainc cyfoes mae’n siŵr fyddai “Hen Ffasiwn” (h.y. mae Saesneg da’r dyddiau yma’n hen-ffash!). Ond bydd dyfalbarhau yn eu gwobrwyo’n fawr. Awgrymaf Oh Whistle and I’ll Come to You, My Lad; A Warning to the Curious; The Ash Tree… o, awgrymaf y blŵming lot!

Reit – plant ac ieuenctid.
Rwyt ti esioes wedi canu clod The Graveyard Book gan Neil Gaiman. Hoffais yn fawr un arall o’i waith, sef Coraline, am ferch sydd wedi cael ei dal yr ochr anghywir i ddrws – gyda rhieni ffug sydd â botymau yn lle llygaid.

Rhestr:
Coraline – Neil Gaiman
The Graveyard Book – Neil Gaiman
A Monster Calls – Patrick Ness
Breathe – Cliff McNishDownloadedFile-3
Whispers in the Graveyard – Theresa Breslin
The Ghost of Thomas Kempe – Penelope Lively
Robert Westall – dwy gyfrol o straeon byrion, Shades of Darkness a Demons and Shadows, yn ogystal â nofel, The Scarecrows
Black Harvest – Ann Pilling
The Skull in the Wood ¬– Sandra Greaves
Wait Till Helen Comes – Mary Downing Hahn
The Owl Service – Alan Garner (clasur!)images-2

A rhaid sôn am gerdd Walter de la Mare, The Listeners.

Manteisiaf ar y cyfle i argymell (plîs prynwch! mewn geiriau eraill) fy mhump ymdrech i yn y maes: Jara; Eira Mân, Eira Mawr; Ffrindiau; Y Dyn Gwyrdd a Hwdi.images-1DownloadedFileDownloadedFile-1DownloadedFile-2

Cofion,
Gareth F.x

Bethan sy’n siarad/sgwennu rwan: diolch Gareth! Ac mi fedra i argymell llyfrau Gareth i gyd – yn enwedig Eira Mân, Eira Mawr – enillydd Gwobr Tir na Nog gyda llaw. Ac mi fydda i’n siwr o chwilio am un o’i restr Saesneg o rwan hefyd. Rhowch wybod os ydach chi wedi darllen rhai o’r lyfrau yma, a be oedd eich barn – ac os gawsoch chi eich dychryn!