Dewi Prysor

All posts tagged Dewi Prysor

Hoff Lyfrau Cynan Llwyd

Published Hydref 29, 2019 by gwanas

Dach chi’n cofio i mi ganmol nofel ‘Tom’ gan Cynan Llwyd i’r cymylau?
9781784617455_300x400

Wel, fo ydi’r awdur diweddara i ateb fy nghwestiynau am ei hoff lyfrau yn blentyn.

CynanLlwyd

Un o ardal Aberystwyth ydi o’n wreiddiol ond mae o bellach yn byw yn Grangetown, Caerdydd gyda’i wraig Rachel. Pan na fydd o’n sgwennu mae’n darllen neu’n gwylio pêl-droed ac yn gweithio i Gymorth Cristnogol. A dyma ei atebion:

1. Pa lyfrau oeddet ti’n eu hoffi yn blentyn?

Roeddwn i wrth fy modd â llyfrau T Llew Jones – yr antur, yr iaith gyfoethog, y cymeriadau anhygoel.

180px-Trysor_y_Môr-ladron_(llyfr)

Dwi hefyd yn cofio darllen cyfres Kevin Crossley-Holland ar fywyd Arthur.

514KTEhKomL._SX347_BO1,204,203,200_

Mae’n drioleg wych sy’n dilyn bywyd Arthur o fod yn fachgen ifanc i fod yn farchog ac yn darlunio’i fywyd fel hanes yn hytrach na chwedl. Un peth da am y drioleg oedd bod yna mapiau ar gychwyn y llyfrau. Dwi’n hoff o fapiau mewn llyfrau!

Ac yn yr ysgol Uwchradd?

Ble i ddechrau?!
Cyfres Artemis Fowl gan Eoin Colfer
41zm7dJODSL._SX327_BO1,204,203,200_

Cyfres Alex Rider gan Anthony Horowitz
91PTCFvmd1L

Cyfres Raven’s Gate gan Anthony Horowitz
220px-Rvnsgte

His Dark Materials gan Phillip Pullman

515xgvuYMfL._SX303_BO1,204,203,200_

Harry Potter (wrth gwrs!)
Llinyn Trons gan Bethan Gwanas
086243520X

Llyfrau Gareth F. Williams

51j5AQmatqL._SX324_BO1,204,203,200_

Cyfres Mortal Engines gan Phillip Reeve
0439979439

Cyfres Narnia gan C. S Lewis
Skellig gan David Almond
shopping

Am wn i, y llinyn sy’n rhedeg trwy’r nofelau hyn yw dôs dda o gyffro, cymeriadau byw a sgwennu a syniadau diddorol. Dydw i ddim yn naturiol yn cael fy nhynnu at yr un genre. Mae yna gymysgwch o nofelau ffantasi, sci-fi, hanesyddol a realaidd yma.

2. Wyt ti’n dal i ddarllen llyfrau plant? Pa rai wyt ti wedi eu hoffi’n ddiweddar?

Dwi wrth fy modd â llyfrau i blant ac yn falch o weld y diwydiant yn ffynnu. Yn ddiweddar dwi wedi mwynhau Yr Horwth gan Elidir Jones a Huw Aaron,

20190920_094329

The Hate U Give gan Angie Thomas,

THV2
La Belle Sauvage gan Phillip Pullman, Mae’r Lleuad yn Goch gan Myrddin ap Dafydd,
51w2khsnUIL._SX316_BO1,204,203,200_

The Goldfish Boy gan Lisa Thompson,
51Ar5RdcsUL._SX324_BO1,204,203,200_-1

Liccle Bit a Crongton Knights gan Alex Wheatle, The Explorer a Rooftoppers gan Katherine Rundell,

51okwxMrtmL._SX323_BO1,204,203,200_

The Search for Mister Lloyd gan Griff Rowlands, Fi a Joe Allen gan Manon Steffan Ros,
20180519_151555_resized
Yr Ynys gan Lleucu Roberts

9781784615031
a Hufen Ia Afiach gan Meilyr Sion…i enwi ond rhai!

3. Pwy ydi dy hoff ddylunydd/arlunydd llyfrau? Pam?
Rwy’n dwlu ar ddarluniau Jon Klassen. Ef yw awdur ac arlunydd y gyfres I Want My Hat Back, This is Not My Hat ac We Found a Hat.

41vxvSNZDSL._SX355_BO1,204,203,200_
81CIYjJ5svL
Mae ei llyfrau a’i luniau yn syml, annwyl ond ar yr un pryd yn eithaf tywyll! Mae’r talentog a hoffus Huw a Luned Aaron yn cynhyrchu gwaith campus yn ogystal, o fapiau o Diroedd Gwyllt y De (Huw yn Yr Horwth) i Fochyn Daear annwyl ei olwg (Luned yn ABC Byd Natur)!
91YuBW10rVL

Mae stwff Jeffrey Alan Love (Norse Myths gyda Kevin Crossley-Holland) yn grêt hefyd, er braidd yn frawychus!
43a88c449be9820fbbd48fdd32ce76dc

Tebyg mai Jac Jones oedd yr arlunydd mi wnes i ei fwynhau ei waith yn gyntaf, yn enwedig ei darluniau yn Lleuad yn Olau gan T Llew Jones.
79074_lleuad_yn_olaus-2679074_lleuad_yn_olaus-8

4. Be nath i ti ddechrau sgwennu?
Daeth fy awydd i ysgrifennu o’m hoffter o ddarllen. Gan fy mod yn darllen rownd y rîl, daeth ysgrifennu’n naturiol i mi. Dechreuais ysgrifennu o ddifri rhyw chwe blynedd yn ôl. Sylwais fy mod yn mynd yn rhy hen i gystadlu yn yr Urdd felly es ati i ysgrifennu rhywbeth ar gyfer y goron. Stori fer dywyll iawn. Ond dyna’r tro cyntaf i mi ysgrifennu o ddifri, a rhoi amser ac egni i mewn i’r peth. Mi wnes i wir fwynhau’r profiad, ac mi ges i feirniadaeth hael iawn gan Dewi Prysor. Roedd clywed fod rhywun wedi mwynhau’r hyn yr ysgrifennais, a chlywed awdur fel Dewi Prysor yn fy annog i barhau i ysgrifennu yn sbardun i mi ysgrifennu rhagor. Mae Rachel, fy ngwraig, yn fy annog yn wythnosol i ysgrifennu. Mae hi’n athrawes Gymraeg, felly dwi’n dysgu ganddi hi beth mae ei disgyblion yn hoffi darllen o ran themâu ac arddull.
Bkz4eOuIIAAOs3h

5. Be wyt ti’n ei fwynhau fwya am sgwennu?
Y cyfle i greu cymeriadau a bydoedd newydd. Mae clywed fod pobl yn cael boddhad o ddarllen fy ngwaith yn rhywbeth swreal, ond braf iawn hefyd.

6. Dwed chydig am dy nofel ddiweddara i blant.
Cyhoeddais Tom (Y Lolfa) mis Mai eleni ac mae wedi cael ymateb ffafriol iawn. Mae Tom yn bymtheg mlwydd oed, ac mae ei fywyd yn gymhleth. Mae wedi’i leoli mewn cymuned sydd ddim yn rhy annhebyg i Grangetown yng Nghaerdydd ac rydym yn cyfarfod â chast o gymeriadau annwyl, doniol a boncyrs, wrth i ni weld Tom yn ceisio dod o hyd i ffordd allan o sefyllfa anodd.

7. Pa lyfr(au) plant sydd ar y ffordd nesa gen ti?
Dwi wrthi’n ysgrifennu nofel arall i Y Lolfa. Working title sydd i’r nofel, ond mi fydd yn cael ei chyhoeddi fel rhan o’r ymgyrch Stori Sydyn sy’n ceisio annog darllenwyr anfoddog i ysgrifennu. Felly gobeithio, fel yn Tom, y byddaf yn llwyddo i ysgrifennu nofel sy’n symud yn gyflym ac sydd â chymeriadau byw ac sy’n trafod themâu cyfoes.

cynan-llwyd-photo

Diolch Cynan, a phob lwc efo’r ail nofel!

Clwb Darllen Tudur Owen

Published Mehefin 4, 2014 by gwanas

Mi fydd selogion ein clwb ni ar Radio Cymru yn gwybod bod y mis ers y clwb dwytha ar fin dod i ben, ac mai ddydd Gwener yma roedden ni i fod i drafod Lladd Duw, Dewi Prysor.
Unknown-7
Ond oherwydd amrywiol resymau, fyddwn ni ddim. Mae’r criw yn fy sicrhau eu bod nhw i gyd wedi darllen y nofel ac â digon i’w ddeud amdani, ond chawn ni ddim clywed eu sylwadau tan yr 20fed o Fehefin – pan fydd y criw (a finna) yn darlledu o Flaenau Ffestiniog, sef ardal Dewi.
Iawn? Ond mi fydd raid cadw at y dyddiadau gwreiddiol wedi hynny, felly dim ond pythefnos gawn nhw ( a chithau) i ddarllen y nofel nesa. Gwell felly eich rhybuddio mai hon fydd hi:
image
Dyn Pob Un gan Euron Griffith.
Dwi newydd ei gorffen hi neithiwr, ac wedi mwynhau’n arw.
Dyma ran o be ddeudodd Lyn Eb amdani ar gwales.com:
image

Mae hi’n hollol, gwbl wahanol i Lladd Duw. Mae angen amrywiaeth mewn clwb darllen wedi’r cwbl! O, a chofiwch roi gwybod be dach chi’n ei feddwl o Lladd Duw cyn/ar yr 20fed. Wedi gwirioni? Wedi methu ymdopi? Rhy drwchus? Wedi methu ei rhoi i lawr? Yr iaith yn rhy anodd? Y stori wedi dod a dagrau i’ch llygaid? Rydan ni isio gwybod!

Ambell Glwb Llyfrau

Published Mai 8, 2014 by gwanas

Dyma i chi lun o’r criw ( heb Gareth, fo sy’n tynnu’r llun) sy’n aelodau o Glwb Darllen Tudur Owen.

Image

Ac ydw, dwi am fynd ar ddeiet. Fory.

Trafod Craciau gan Bet Jones fuon ni tro ‘ma:

Image

Ac er bod ynddi wendidau ( Gareth a Dyl yn meddwl bod sgwrs y bobl ifanc yn ystrydebol weithia), a rhai o’r cymeriadau angen chydig mwy o stwffin, roedd pawb yn gytûn fod y stori a’r plot yn cydio, ac roedd Manon wedi ei mwynhau hi’n arw! Mi wnes i grybwyll nad ydi pawb yn cytuno efo ni, ond mae pawb yn mwynhau pethau gwahanol tydyn? Stori dda ydi hon, efo rhywbeth difyr yn digwydd yn gyson, ond os ydach chi’n un am fwy o ddyfnder a disgrifiadau llenyddol ac ati, efallai nad hon ydi’r nofel i chi.

Nofel cwbl wahanol tro nesa! Mehefin 6ed gyda llaw.

Image Fydd hon ddim yn apelio at bawb chwaith. Mae ynddi iaith gref ( iawn) a lot fawr o drais a gwaed ac ati. Ond mae hi wedi plesio’r gwybodusion yn ogystal â hogia caled Blaenau ( sy’n nabod Dewi Prysor, ond sy’n fwy na pharod i ddeud eu barn yn berffaith onest, a fysa byth yn sbio ar lyfr Cymraeg fel arfer).

Image

Gawn ni weld be fydd barn y criw, ynde? Fydd Manon wedi rhoi fyny hanner ffordd, yn teimlo’n sal? Neu ai dyma’r math o beth mae hi’n ei hoffi o ddifri? Dwi’n meddwl y bydd y tri hogyn/dyn (!) yn ei hoffi hi, ond does na’m dal nagoes?

Dwi’n aelod o glwb darllen arall hefyd: criw o genod ydan ni, yn cyfarfod yn nhai ein gilydd i fwyta ac yfed a chofio trafod y llyfrau yn y diwedd. Mi fyddwn ni’n dewis un llyfr Cymraeg ac un Saesneg bob tro, a’r rhain fyddwn ni’n eu  trafod wsnos nesa:

ImageImage

Ia, fi gynigiodd y ddau yma am mod i wedi eu mwynhau nhw gymaint. Un i blant/yr arddegau ( ac oedolion sy’n mwynhau llyfrau felly), sef Wonder, nath i mi grio, a’r llall yn bendant yn un mawr, tew, ar gyfer oedolion. Mae rhywun newydd ei ddisgrifio fel ‘storm o lyfr’, a dwi’n meddwl bod hynna’n deud y cwbl. A rwan dwi’n edrych ymlaen yn arw i weld be fydd barn y genod eraill.

Na, dydi criw Tudur ddim yn barod ar gyfer hon eto. 500 tudalen?! Na, ara bach a bob yn dipyn mae… creu darllenwyr.

O, a bron i mi anghofio, dwi’n cynnal cwis yn nhafarn yr Eryrod, Llanuwchllyn heno, am 8.00, a dyma’r wobr dwi’n ei chyfrannu. Wel? Costio mwy nag unrhyw botel win fydd yno!
llyfrefiphoto

Clwb Darllen Tudur Owen

Published Ebrill 5, 2014 by gwanas

Wel dyna ni, cafwyd y sgwrs gynta am lyfrau ar rhaglen radio Tudur.
Dyma’r linc: http://www.bbc.co.uk/programmes/b03zj8n2
Roedden ni mlaen toc ar ôl 4.00 er mwyn i chi gael symud y cursor yn ei flaen at fanno.

Inc oedd dan sylw:
photo inc

Ond y fath siom! Doedd Manon ddim yno – ar ei gwyliau myn coblyn! A neb yn siwr os ydi hi wedi ei ddarllen o chwaith. A doedd Dyl Mei ddim wedi ei ddarllen o, y crinc bach – ac yntau wedi cael mis i wneud hynny, a dim ond llyfr bach tenau ydi o! O’n, ro’n i’n teimlo fel athrawes oedd wedi disgwyl gwaith gwych gan ei disgyblion, dim ond i ddeall nad oedd y diawlied wedi gneud y gwaith cartre roedd hi wir wedi meddwl fydden nhw’n ei fwynhau.
image

Dwi’n sylweddoli rwan bod na dalcen caled fan hyn. Wel, yn Manon a Dyl Mei. Roedd Tudur a Gareth wedi bod yn gydwybodol tu hwnt ac yn siarad yn wych a gonest am nofel Manon Steffan. Y ddau wedi mwynhau (sgôr o 8/10 gan y ddau), ond yn gweld gwendidau. Un oedd yr arddull eitha ffurfiol, safonol, o ddefnyddio pethau fel ‘beth’ yn lle ‘be’ a ‘dweud’ yn lle ‘deud’, ‘eisiau’ nid ‘isio’, sef y ffordd y byddai pobol go iawn o ardal Bethesda yn siarad.

Ond dwi’n digwydd gwybod mai dyna’r polisi efo cyfres Stori Sydyn, sef i osgoi tafodiaith fel bod pawb dros Gymru gyfan yn deall. Ydi hyn yn gweithio? Neu ydach chi’n colli gormod o’r naturioldeb drwy lynu at y “rheolau”? Trafodwch…

Gobeithio i bawb fwynhau’r sgwrsio beth bynnag. Ymhen y mis, mi fyddwn ni’n trafod hwn:
image

Craciau. Wedi ei leoli yn Sir Fôn, a dyna un rheswm dros ei ddewis, i drio bachu diddordeb Manon Rogers! Fymryn bach hirach na Inc, plot cry, a tase fo’n ffilm, mi fyddai’n rhaid gwario ffortiwn ar special effects… Fydd Manon yn ei fwynhau o? Fydd Dyl Mei yn fy siomi eto? Er, roedd yr awdures ei hun ar fai am ddeud wrtho i beidio a thrafferthu darllen Inc a dal ati i lysho… Mae isio gras!
image

Ond dwi hefyd wedi dewis un ar gyfer y mis wedyn, ac am ei fod o’n lyfr go dew, mi ddylai 2 fis o rybudd fod yn ddigon, siawns.
image

Nid i’r gwan-galon na phobl sydd isio llyfr bach neis neis…

Be dach chi’n ei feddwl o fy newis i? Ydw i’n disgwyl gormod o bobol sydd ddim yn darllen llawer o lyfrau Cymraeg fel arfer? Dwi’n eitha siwr be fydd ymateb Tudur a Gareth, ond am y ddau arall… Pwy a wyr?