Darllen dros Gymru

All posts tagged Darllen dros Gymru

Ysgol y Felinheli a Cadi a’r Celtiaid

Published Gorffennaf 15, 2021 by gwanas

Sori, ond mae’n rhaid i mi rannu hwn efo chi, achos dwi wedi gwirioni’n rhacs, wedi mopio’n llwyr ac wedi dotio at ddoniau a dychymyg plant Ysgol y Felinheli! A’u hathrawes Mrs Roberts.

Daeth y criw o Blwyddyn 3 yn fuddugol yng nghystadleuaeth Bl 3 a 4 ‘Darllen Dros Gymru’. Y dasg, fel bob blwyddyn oedd trafod llyfr oddi ar restr ddarllen a chyflwyno perfformiad i ddenu eraill at ddarllen llyfr arall oddi ar y rhestr. A chwarae teg iddyn nhw am ddewis ‘Cadi a’r Celtiaid’ i’w pherfformio!

Oherwydd Covid, fidio amdani yn hytrach na sioe lwyfan, a dyma fo. Mi gafodd ei gynllunio ar y cyd rhwng 8 disgybl o flwyddyn 3 a Mrs Roberts yn ystod eu clwb ffilm, mae’n debyg:

youtu.be/eL68TH0_rYQ (gobeithio bod y linc wedi gweithio…)

Gwych ta be?

Llongyfarchiadau hefyd i Ysgol Llanbrynmair ac Ysgol y Gelli ar ddod yn gydradd ail, ac Ysgol Penrhyncoch am ddod yn drydydd. Gobeithio y bydd modd gweld eu fidios nhw ryw dro hefyd.

Llinos Penfold oedd yn beirniadu’r trafod a Mari Lovgreen yn beirniadu’r perfformiadau. A dyna i chi waith braf ynde!

Mwy o fanylion a mwy o enillwyr fan hyn…

Rightwards arrow

Asiant A – Her LL

Published Gorffennaf 17, 2019 by gwanas

D-jJikyXYAEY57P

Dyma be sgwennais i am y llyfr cyntaf, Asiant A:

Mi wnes i hedfan drwy hon, mi wnewch chithau hefyd, a dwi’n edrych ymlaen at y nesa. Mae Alys yn gymeriad dwi am weld mwy ohoni yn bendant.

A dyma’r ail yn y gyfres gan Anni Llŷn wedi cyrraedd!

20190717_103919

A deud y gwir, mae hi yn y siopau ers tro, ond es i â hi efo fi i Nant Gwrtheyrn gan feddwl y cawn i amser i’w darllen yno – ha! – a dim ond newydd ddod o hyd iddi eto ydw i.

Dyma’r clawr cefn:
20190717_104114

Felly mae Alys, yr ysbîwr, yn dal yn 14 oed (dyna fydd hi am byth, siŵr gen i!) ac yn cael antur arall. Mae’r syniad y tu ôl i’r stori hon yn grêt, ac mi fydd darllenwyr sy’n mwynhau posau yn mwynhau’n arw. Mae’r tensiwn a’r elfen gystadleuol yn dod drosodd yn arbennig.

Iawn, mi wnai gyfadde i mi gael trafferth ar y dechrau, roedd hi’n araf yn cydio ynof fi. Ond dyna’r drafferth efo llyfrau sy’n ran o gyfres… faint o atgoffa sydd angen ei wneud? Os dach chi’n eu darllen un ar ôl y llall, does dim problem wrth gwrs, ond roedd ‘na sbel ers i mi ddarllen y gyntaf, a do’n i ddim yn cofio bob dim o bell ffordd. Pwy oedd Lleucu a Twm? A Mrs Pi? Oedd angen eu henwi o gwbl ar y dudalen gyntaf?

20190717_103931

Ond efallai mai fi sy’n hen ac yn dwp. Ta waeth, unwaith i mi “ddallt y dalltings” a chyrraedd y cystadlu, ro’n i wedi fy machu go iawn, ac yn mwynhau bob munud. Roedd yn f’atgoffa o ‘The Hunger Games’ efo criw o bobl ifainc gyda phersonoliaethau a galluoedd cwbl wahanol yn gorfod cystadlu yn erbyn ei gilydd. Da iawn, iawn.

Dyma i chi dudalen arall i chi gael blas:

20190717_104104

Mae’r stori’n llifo’n gyflym, y cymeriadau’n ddifyr, rhai â iaith y gogledd, rhai â iaith y de, ac fe ddylai plant 9-12+ fwynhau hon gymaint â’r gyntaf. Mae’r ‘baddies’ yn hyfryd o ddrwg ac mae ‘na ôl gwaith ar y plot.

Yn fy marn i, byddai darnau o hon yn gweithio’n wych ar lwyfan, felly byddai’n ddewis da ar gyfer cystadleuaeth Darllen Dros Gymru:
http://www.cllc.org.uk/gwasanaethau-services/plant-children/gweithgareddau-activities?diablo.lang=cym

Gawn ni weld! Ac o sôn am y gystadleuaeth honno, dwi’n gwybod y byddai awduron wrth eu bodd yn cael gwahoddiad i weld darnau o’u llyfrau yn cael eu perfformio yn y rownd derfynol… jest deud.

Dyma chydig o luniau o’r rowndiau terfynol eleni, a llongyfarchiadau i bawb! Mi glywais i eich bod chi’n arbennig o dda.


D-dNXU9XoAAAaOd

O, a dyma i chi syniad gwych o Brasil (sy’n digwydd yn yr Eidal hefyd, mae’n debyg):

Screenshot_20190714-182026_Facebook

30% yn llai yn ail-droseddu? Dyna brofi bod darllen yn gallu newid bywydau! Efallai y bydd troseddwyr llyfrau Anni yn darllen tra byddan nhw yn y carchar ac yn newid yn llwyr…?

Dyddiadur Nel

Published Tachwedd 19, 2014 by gwanas

getimg.php

Gan fod Na, Nel! gan Meleri Wyn James wedi llwyddo cystal i fachu diddordeb plant rhwng 7 a 9 oed, mae’r straeon wedi cael eu hargraffu ETO ac hefyd wedi eu dewis i fod ymhlith y dewisiadau ar gyfer plant blynyddoedd 3-4 yn Darllen Dros Gymru, cystadleuaeth llyfrau plant Cyngor Llyfrau Cymru 2014-15.
image

Mae Meleri yn cyfaddef i’w phlant ei hun ei hysbrydoli wrth greu Nel, Cymraes ddireidus sy’n hoffi cael hwyl. A dwi wedi cyfarfod ei merched hi – ac wedi gweld y tebygrwydd yn syth!

Rwan, nid llyfr darllen mo’r dyddiadur – ond dyddiadur. Mae’r cliw yn yr enw… ac roedd Cadi, fy nith 7 oed i wrth ei bodd efo fo. Mae hi isio copi yn anrheg Nadolig! Un o’r gogledd ydi hi, ond mae ganddi deulu yn y de, sy’n siarad yr un iaith â Nel a doedd yr hwntw-eg yn poeni dim arni – roedd hi’n ei weld yn ddigri!

Dyddiadur arferol efo dyddiadau a lle i sgwennu ydi o, ond efo ambell beth bach difyr yma ac acw:

image

image

“Mae’r dyddiadur yn cyflwyno hanesion ac arferion Cymreig, yn yr un modd â straeon Na, Nel!,” meddai Meleri. “Mae’n llawn o hiwmor Nel ac mae yna jôcs a chartwnau a syniadau am bethau i blant eu gwneud. Mae digon o le i blant ysgrifennu am beth maen nhw wedi bod yn ei wneud hefyd. Dwi ddim yn meddwl bod yna ddim byd fel hyn yn y Gymraeg ar hyn o bryd.”

Yn bendant, nagoes. A dwi’n gwybod y byddwn i wedi bod wrth FY MODD efo dyddiadur Cymraeg fel hyn pan ro’n i’n 7-9 oed.
Presant Nadolig da iawn i ferch 7-9 oed ddeudwn i.

Ond mae angen un ar gyfer bechgyn rwan!

Lluniau o ddarllenwyr da

Published Gorffennaf 16, 2014 by gwanas

Dyma i chi ddau lun dwi’n eu hoffi yn arw. Ciw o bobl sydd isio darllen/prynu fy llyfrau i!
Nid yn aml fydda i’n cael ciw.

imageimage

Ond y criw oedd yn rownd derfynol, genedlaethol Darllen Dros Gymru oedd rhain. Dwi wedi sgwennu colofn am y diwrnod ar gyfer yr Herald Gymraeg, fydd ar werth ddydd Mercher nesa – yn y Daily Post os nad oeddech chi’n gwybod am yr Herald.

A dyma i chi lun arall o ddarllenwyr da:

image

Criw Blwyddyn 7 Ysgol y Creuddyn oedd yn cael sesiwn efo fi fel gwobr am ddarllen 5 llyfr ers mis Medi. Mi wnes i fwynhau eu cwmni nhw yn arw. A dwi’n edrych ymlaen i gael eu barn GONEST am Llwyth!

Unknown-9

Darllen dros Gymru

Published Gorffennaf 14, 2014 by gwanas

Dwi braidd yn hwyr yn eu llongyfarch ar y blog yma, ond gwell hwyr na hwyrach!

Dyma’r criw enillodd y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth flynyddol Cyngor Llyfrau Cymru: Darllen Dros Gymru: Ysgol Treganna, Caerdydd:

image

A dyma griw Ysgol Santes Tudful, Merthyr, ddaeth yn ail:

image

Ac yn drydydd drwy Gymru gyfan, Ysgol Abernant, Sir Gaerfyrddin:

image

Roedden nhw i gyd yn gorfod trafod un llyfr a pherfformio cyflwyniad o lyfr arall, ac ro’n i yno oherwydd mai fi oedd yng ngofal yr awr gawson nhw i ymlacio pan nad oedden nhw’n cystadlu. Mi wnes i fwynhau, bobol bach. Roedd hi’n bleser sgwrsio efo plant sy’n mwynhau llyfrau o bob math, ac yn hapus i ddweud eu barn yn onest ac yn ddifyr.

Llongyfarchiadau i’r enillwyr ac i bob ysgol ddaeth i’r rownd genedlaethol. Ond plis, Cyngor Llyfrau, oes raid rhoi addasiaadau ar y rhestr o lyfrau gawn nhw eu dewis i’w cyflwyno?
Ydw, dwi’n gwybod, dwi fel nodwydd wedi sticio. Ond mae’n rhaid tynnu sylw at hyn, a dyna ni.

Braf fyddai gallu gweld y cyflwyniadau gorau ar ryw wefan neu’i gilydd hefyd, gwell fyth, ar y teledu. Be amdani, S4C?