Cyfres Rwdlan

All posts tagged Cyfres Rwdlan

Hoff lyfrau Lleucu Roberts

Published Mawrth 2, 2020 by gwanas

Mae ‘na awdur arall wedi ateb fy nghwestiynau i!

Lleucu-Roberts
59635005_397756824287759_5568033346706997248_o

Ganwyd Lleucu Roberts yn Aberystwyth a chafodd ei magu yn ardal Bow Street, Ceredigion. Aeth i Ysgol Gynradd Rhydypennau, Ysgol Gyfun Penweddig a Phrifysgol Aberystwyth – lle y ces i’r fraint o ddod i’w nabod hi, ond mae hi fymryn yn iau na fi.

2689.14648.file.eng.lleucu-roberts.355.400

Erbyn hyn, mae hi’n byw yn Rhostryfan, Gwynedd efo’i gŵr, Arwel (Pod) sydd hefyd wedi cyhoeddi llyfr o’i gerddi, Stompiadau Pod, ond mi ddylai yntau sgwennu llyfrau ar gyfer plant os dach chi’n gofyn i mi.

41jCGEMlZfL._SX353_BO1,204,203,200_

Mae ganddyn nhw 4 o blant, ac wedi llwyddo i fagu’r rheiny tra’n sgwennu a chyfieithu. Yn ogystal â sgwennu llyfrau ar gyfer plant hŷn ac oedolion, mae Lleucu hefyd yn sgriptio ar gyfer y radio a’r teledu ac yn ennill gwobrau dragwyddol, fel Gwobr Tir na n-Og droeon.

getimg-1getimgannwyl-smotyn-bachimages-1
images-2getimg-2DemWTUxXcAArXan
images

Enillodd Wobr Goffa Daniel Owen a’r Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014, y person cyntaf i gipio’r ddwy brif wobr ryddiaith yn yr un flwyddyn. Tipyn o gamp!

_76785909_medalryddiaith4

Tipyn o awdur felly, a dyma ei hatebion hi:

Pa lyfrau oeddet ti’n eu hoffi’n blentyn?

51BcvObBsWL._SX373_BO1,204,203,200_

Dwi’n cofio dwli ar Teulu’r Cwpwrdd Cornel a oedd yn un o’r llyfrau a oedd gan fy mam yn blentyn, yn fwy na Llyfr Mawr y Plant, er bod ‘Siôn Blewyn Coch’ yn ffefryn.

p02fjf2l

A stwff Blyton, fesul y llath (dwi’n gwaredu at y ffordd roedd merched Malory Towers ym mhellafion Lloegr yn llwyddo i ddal fy nychymyg). Dwi’n meddwl ‘sa well gen i weld plentyn â’i drwyn yn sownd yn ei ffôn nag yn hynt a helynt preswylwyr ysgolion bonedd Blyton, felly dwi ddim yn siwr ‘mod i’n cytuno gant y cant fod darllen unrhyw beth yn well na darllen dim. Roedd y Fives a’r Sevens dwtsh yn well.

A1jJs+LVsYL._AC_SL1500_
(ia, llun o’r ffilm, sori, ond mae’n un da tydi!)

Ond gwell o lawer oedd un o lyfrau fy nhad yn blentyn – Swallows and Amazons, Arthur Ransome – a greai fyd dychymyg plentyn i’r dim.

Dotiwn at nofelau Beti Hughes ac Elizabeth Watkin-Jones, ond i raddau, roedd prinder llyfrau i blant yn Gymraeg pan oeddwn i’n blentyn ar ddiwedd y chwedegau a dechrau’r saithdegau yn ein gwthio i ddarllen llyfrau oedolion yn gynt, a doedd hynny ddim yn ddrwg o beth i gyd: J Ellis Williams, Jane Edwards, Islwyn Ffowc Elis – darllenais Cysgod y Cryman
38477331
ddwy waith ac Yn Ôl i Leifior unwaith tra ar wyliau cyfnewid am bythefnos gyda theulu yn Llydaw yn dair ar ddeg, cymaint oedd fy hiraeth am adre.

Copi fy rhieni o The Great Short Stories of the World

il_570xN.950720898_lhu1
a agorodd fy meddwl i nofelau o rannau o’r byd y tu hwnt i’r ynysoedd hyn, ac er bod rhai nofelau’n fwy o sialens na’i gilydd, po fwya’r her, mwya’r wobr. Mae’n dda cael llyfrau heddiw wedi’u targedu at wahanol oedrannau, ond ddylen ni ddim categoreiddio’n ormodol chwaith: mae Llyfr Glas Nebo yn brawf o’r ffordd y mae llenyddiaeth wych yn rhychwantu oedrannau.

Wyt ti’n dal i ddarllen llyfrau plant?
Dim digon. Rydyn ni’n eithriadol o lwcus o’r awduron gwych sy’n ysgrifennu yn Gymraeg ar gyfer plant a phobl ifanc – Bethan Gwanas, Manon Steffan Ross, Myrddin ap Dafydd a chymaint o rai eraill, heb anghofio nofelau Gareth F Williams. Bûm am flynyddoedd yn ei chael hi braidd yn anodd i ymgolli mewn llyfrau gwych fel trioleg wreiddiol Phillip Pulman am nad oeddwn yn hynod o hoff o ddarllen nofelau heb eu gwreiddio yn y byd real fel petai, ond gwendid oedd hyn, a dwi’n dechrau gwella.

Ar ôl dweud hynny, yn y cyfnod pan oedd fy mhlant yn fach, a minnau’n darllen iddyn nhw’n nosweithiol, roeddwn i wrth fy modd gyda’r holl ddewis oedd ar gael erbyn hynny: trysorau Angharad Tomos, Cyfres Rwdlan wrth gwrs

510YCIrlpHL._SX258_BO1,204,203,200_
(collais sawl deigryn yn darllen Yn Ddistaw Bach, ac mae fy mhlant a minnau’n dal i allu adrodd talpiau o’r gyfres ar ein cof), a Sothach a Sglyfath (yr orau un i mi o bosib);

51am7s43iCL._SX324_BO1,204,203,200_

Tŷ Jac, cyfrol fendigedig am y ddaear a’r ffordd rydyn ni’n effeithio arni a roddai neges werdd ymhell cyn i negeseuon felly ddod yn fwy cyfarwydd.

0862433126_300x400

Erbyn hynny hefyd, roedd ‘na lu o lyfrau lliwgar gwych – yn cynnwys cyfrolau bendigedig Gwyn Thomas a Rhiannon Ifans ac eraill – yn adrodd straeon gwerin Cymru a’r byd, a chwedlau a hanesion arwyr Cymru.

0862434580_300x400

Pwy ydi dy hoff ddarlunydd llyfrau plant?
Yn dilyn o’r uchod, mae gwaith Margaret Jones ar y Mabinogi yn aros yn y cof:

branwen_ferch_llyr
Ond yn bersonol, does dim curo ar symlrwydd Cyfres Rwdlan.

51UyIi3UNmL

A Sothach a Sglyfath wedyn, yn debyg i luniau Y Tywysog Bach, Antoine de Saint-Exupery.

41SeIkERwGL._SX355_BO1,204,203,200_

Er mai yn y dychymyg drwy eiriau’r awdur y mae’r lluniau gorau’n digwydd, mae’r darlunwyr gorau’n ategu lluniau’r dychymyg yn hytrach na’u disodli. Mae fy mhlant (sy’n oedolion ers tro byd bellach) yn dal i gofio’r murlun o holl gymeriadau Cyfres Rwdlan baention ni yn eu hystafell wely.

Beth wnaeth i ti ddechrau ysgrifennu?
Darllen. Llarpio llyfrau, a chael fy llyncu gan lyfrau, wrth iddyn nhw ymestyn fy ngorwelion i fydoedd a phrofiadau eraill heb i mi orfod symud o fy unfan. A hynny yn ei dro yn codi awydd arna i i drio ysgrifennu straeon sy’n gwneud yr un peth i eraill.

Beth wyt ti’n ei fwynhau fwyaf am ysgrifennu?
Yn union yr un peth â dwi’n ei fwynhau fwya am ddarllen llyfrau – ymgolli. Codi ‘mhen ar ôl teirawr o ddarllen/ysgrifennu a meddwl faint o’r gloch yw hi? Lle goblyn ydw i? Pwy ydw i?
girl-funny-facial-expression-pretty-teenage-standing-confused-front-grey-wall-background-drawn-question-marks-concept-116355452

Dwed ychydig mwy am dy lyfr diweddaraf i blant:
Afallon: yr olaf yn nhrioleg Yma, a ddaeth allan y llynedd. Enwau’r ddwy gyntaf oedd Yr Ynys a Hadau.

59635005_397756824287759_5568033346706997248_o

Trioleg yw hi am ddau yn eu harddegau, Gwawr a Cai, sy’n byw ar ynys yng nghylch yr Arctig yn y flwyddyn 2141. Yn dilyn trychineb niwclear, does dim llawer o bobl ar ôl yn y byd, a diolch i Fam Un, a aeth o Gymru ychydig cyn y drychineb, cafodd y Gymraeg ei chadw a’i throsglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth ar yr ynys. Daw’n ddiogel dros ganrif yn ddiweddarach i deithio’n ôl i Gymru, a phan ddaw’r ynyswyr yma, does neb ar ôl wrth gwrs. Tybed…?
Mae’r ail a’r drydedd nofel yn dilyn beth sy’n digwydd i Gwawr a Cai ar ôl iddyn nhw gyrraedd Aberystwyth, a’u cymdogion newydd yno.

Pa lyfr plant sydd ar y gweill gen ti?
Mae gen i nofel i oedolion ar y gweill, ond dim byd penodol i blant ar hyn o bryd. Mi wnes i fwynhau ysgrifennu trioleg Yma yn fawr iawn, a dwi’n teimlo ‘mod i wedi byw gyda Gwawr a Cai a’r cymeriadau eraill yn y dyfodol am y ddwy neu dair o flynyddoedd a gymerodd hi i gyhoeddi’r tair. Dwi’n hoff o ddyfalu’r dyfodol a chanlyniadau pethau sy’n digwydd heddiw, a dyna wnes i mewn nofel gynharach hefyd, Annwyl Smotyn Bach.

annwyl-smotyn-bach

Mae’n ddigon posib mai aros yn y dyfodol wna i ar gyfer fy nofel nesa i blant hefyd. Caf weld!

A dyna ni – diolch yn fawr Lleucu, a brysia efo’r llyfr nesa i blant!

maxresdefault

Hoff Lyfrau Gareth William Jones

Published Rhagfyr 30, 2016 by gwanas

Nabod rhai o’r llyfrau yma? Llyfrau yng nghyfres Mewnwr a Maswr ar gyfer plant 9-13 oed. Straeon bywiog am bâr o efeilliaid sydd wrth eu bodd yn chwarae rygbi ydyn nhw. Gareth William Jones o  Bow Street ger Aberystwyth sgwennodd bob un.

 

majorca_2008_033_-_copy

Fo sgwennodd rhain hefyd:

A Gareth ydi’r awdur diweddara i rannu ei hoff lyfrau efo ni. Hen bryd cael dyn yndoedd? Ond nefi, mae ‘na brinder dynion sy’n sgwennu ar gyfer plant a’r arddegau ar hyn o bryd. Mi wnai flogio am hynna eto…

Yn ôl at Gareth: cafodd ei eni  a’i fagu  yn Nyffryn Ogwen. Yn Ysgol Penybryn ac Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen ym Methesda y cafodd ei addysgu ac yno y magwyd ei ddiddordeb mewn storiau, drama a pherfformio. Bu’n fyfyriwr yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin ble astudiodd Cymraeg a Drama a fo oedd y cyntaf yng Nghymru  i ennill gradd B.Ed. mewn drama drwy gyfrwng y Gymraeg.04a3209bb51606d6a7259de72e2b66d9425f59d3

Ar ôl dysgu Drama yn Ysgol Gyfun Sandfields ac ysgol Uwchradd Tregaron, bu’n drefnydd gweithgareddau diwylliannol i Llyfrgell Dyfed ac yn Swyddog Celfyddydau mewn addysg  i Gyngor Sir Dyfed cyn symud i ddarlithio yng Ngholeg y Drindod.

Erbyn hyn mae wedi ymddeol ac yn mwynhau ysgrifennu nofelau i blant a chwarae golff.

Mae na fwy o luniau a gwybodaeth amdano fan hyn ( cliciwch ar y linc): http://www.llyfrauplant.org/AA_GarethWilliamJones.pdf

A dyma ei atebion i fy nghwestiynau i:

  1. Pa lyfrau oeddet ti’n eu hoffi yn blentyn? a) Ysgol Gynradd  – Cymraeg a Saesneg

Roedd fy Mam yn credu’n gryf bod rhaid i ni’r plant allu darllen cyn ein bod yn cychwyn yn yr ysgol yn bump oed. Felly, y cof cyntaf sydd gen i o lyfrau yw’r llyfr Awn am Dro i’r Fferm. Llyfr arall oedd Y Llyfr Coch sef addasiad o waith E.R. Boyce.

c0bba1591a9a2f87b152e391cfe57294bed19fd1

Roedd Llyfr Mawr y Plant yn bwysig hefyd wrth gwrs yn enwedig gan fod yr awduron yn byw ym Methesda. Fy hoff lyfr pan oeddwn i’n oed cynradd oedd llyfr o’r enw Dyddiau Ysgol gan J.M.Edwards

9781274943569-uk-300

sef detholiad o waith Daniel Owen. Mi ddarllenais i hwnnw drosodd a throsodd yn enwedig y bennod am Wil Bryan yn trwsio’r cloc.

Fy hoff lyfr Saesneg oedd The Boy on the Boat Train gan Dorothy Rice.

74941

Ac mi roeddwn i’n hoff iawn o Robinson Crusoe gan Daniel Defoe hefyd.

d6f2ef8bcfecfb1a8947b62ba42912b7

  1. b) Ysgol Uwchradd – Cymraeg a Saesneg

Nid oedd fawr o lyfrau plant ar gael pan oeddwn yn yr ysgol uwchradd ac felly roedd rhaid troi at lyfrau fel William Jones, Chwalfa ac O law i Law. Sy’n swnio’n ofnadwy o henaidd ond dyna oedd y sefyllfa. Roeddech chi’n darllen beth oedd ar gael!

 

Pan oeddwn i yn Blwyddyn tri (Blwyddyn 9 heddiw!) rydw i’n cofio gofyn i’r athro Cymraeg W.J.Davies os alllwn i fenthyg Un Nos Ola Leuad gan Caradog Pritchard o’r cwpwrdd yn yr Ystafell Gymraeg. Ai ateb oedd : “Dydw i ddim yn credu y dylai plentyn eich oedran chi ddarllen Un Nos Ola Leuad”. Dyna’r cymelliad gorau ges i erioed i ddarllen llyfr!

41ktywmh1fl-_sy344_bo1204203200_

Y llyfr Saesneg wnes i fwynhau pan yn yr ysgol uwchradd oedd The Lost World gan Conan Doyle.

lostworld_a_std

 

  1. Wyt ti’n dal i ddarllen llyfrau plant? Pa rai wyt ti wedi eu hoffi’n ddiweddar?

Mae gen i bump o wyrion, yr ieuengaf yn ddwy a’r hynaf yn un ar ddeg. Felly, rydwi i’n ddarllenwr brwd o lyfrau plant! Yn enwedig llyfrau plant bach. Y dydd o’r blaen a hithau’n wyntog awgrymodd un o’r wyrion mai Strempan oedd yn gyfrifol!

0862431271

Mae Cyfres Rwdlan yn un o drysorau Cymru. Mae’r sefyllfa o ran yr oedran cynradd yn fy nhristau. Mae lle pwysig i addasiadau o ieithoedd eraill ond yn fy marn i mae’r strategaeth o ganolbwyntio ar addasu llyfrau o un iaith yn unig yn enwedig gan fod y darllenwyr ieuainc yn gallu darllen yr iaith honno yn un beryglus iawn.

 

  1. Pwy ydi dy hoff ddylunydd/arlunydd llyfrau? Pam?

Mae Jenny Williams yn bwysig iawn i mi gan mai hi ddyluniodd fy nofel Caru Nodyn.

220px-caru_nodyn_llyfr

( a llyfr wnes i ei addasu- Blaiddi! Bethan)

6

Mae Elgan Griffiths yn berson hyfryd iawn i weithio hefo fo hefyd.

I mi, y cawr yn y maes hwn ydi Jac Jones

jac-jones

oherwydd ei arddull cwbl unigryw a’i gyfraniad aruthrol i lyfrau plant ar hyd y  blynyddoedd.  0189289af01767c62eecd0e55f5828d508e227e1

 

  1. Be nath i ti ddechrau sgwennu?

Cael beirniadaeth galonogol gan un mae gen i barch mawr iddi sef Siân Lewis yn Eisteddfod Meifod 2005. Roedd hi wedi hoffi fy nofel Caru Nodyn a rhoddodd wobr iddi.

220px-caru_nodyn_llyfr

(Nofel i blant 9-11. Disgrifiad Gwales: Mae rhywbeth rhyfedd iawn ac annisgwyl yn digwydd i Shauna Owen – rhywbeth mor anhygoel nes bod pawb yn yr ysgol yn synnu a rhyfeddu. Mae ei rhieni a Mrs Jenkins, y brifathrawes, yn syfrdan ac mae hyd yn oed y doctoriaid yn crafu eu pennau. Y cyfan oherwydd gwers biano nad oedd Shauna eisiau mynd iddi, a chath fach ddu a gwyn o’r enw Nodyn.)

Adolygiad Gwales

Dydy Shauna Owen ddim yn hoffi gwersi piano, ond mae ei mam yn mynnu bod yn rhaid iddi fynd. Un dydd Mawrth arbennig, mae Shauna’n cofio’n sydyn am ei gwers. Ond pan mae’n cyrraedd tŷ’r athrawes, Madam Maria Daniel Davies, mae’n cael sioc ofnadwy! Mae ei hathrawes biano wedi marw! Pwy fydd yn gofalu yn awr am Nodyn, y gath fach ddu a gwyn? Mae Nodyn yn edrych fel cath fach gyffredin, ond mae’n llwyddo i newid bywyd Shauna, gan synnu a rhyfeddu pawb o’i hamgylch!

Dyma stori gyffrous sy’n llawn dychymyg am gath fach annwyl iawn. Bydd yn siŵr o apelio at bawb, p’un ai a ydynt yn mwynhau gwersi piano neu beidio!

Erin Gruffydd

  1. Be wyt ti’n ei fwynhau fwya am sgwennu?

Mae sgwennu yn gallu bod yn broses anodd a rhwystredig iawn i mi ac mae cwblhau’r gwaith yn ryddhad.

garethw-cyflwyno_breuddwyd_monti

Mae’n debyg bod y mwynhad yn dwad pan yw rhywun yn cael ei werthfarwogi! Yn enwedig pan daw llythyr oddi wrth blentyn.

boywritingletter

  1. Dwed chydig am dy nofel ddiweddara i blant. 

Mae arna’i ofn mai Breuddwyd Monti oedd y nofel ddiwethaf i mi ei chyhoeddi. A hynny yn 2010!

220px-breuddwyd_monti_llyfr

Nofel i blant 9-11+

Adolygiad Gwales
Dyma lyfr arbennig o dda a gafaelgar gan Gareth William Jones yn sôn am fachgen ifanc o’r enw Marc Montgomery. Mae ef a’i deulu wedi gorfod symud i fyw i ardal newydd, ac i dŷ diolwg sy’n llawer llai moethus na’u hen gartref. Ond er nad oedd y tŷ na’r ardd anniben yn ddymunol, ochr arall i’r wal roedd yna gwrs golff anferth. Edrychai’r golffwyr i gyd fel petaent yn mwynhau eu hunain yn fawr iawn, felly penderfynodd Marc y byddai yntau’n hoffi troi ei law at y gêm. Yn yr ysgol newydd gwnaeth lawer o ffrindiau, gan gynnwys Tomos a Steffan, a dyna lle cafodd Marc y llysenw Monti, ar ôl y golffiwr enwog Colin Montgomery. Ond mae pethau’n mynd o chwith iddo yn yr ysgol, a chwarae golff yw ei unig wir ddyhead.

A all wireddu ei freuddwyd? Neu a yw ei fam yn mynd i’w rwystro rhag creu mwy o helynt? Mae’r atebion oll yn y nofel gyffrous hon!

Ifan Llywelyn

 

  1. Pa lyfr(au) plant sydd ar y ffordd nesa gen ti?

Mae gen i ddau brosiect personol ar y gweill ond mae’n dra anhebygol y gwel y naill neu’r llall olau dydd. Yr unig bleser fydd rhannu fy ngwaith â’r wyrion a derbyn eu beirniadaeth!

 

Diolch, Gareth. Efallai y bydd y blog yma’n dy ysbrydoli i sgwennu mwy ar gyfer plant eto rwan!

.