Cyfres Lolipop

All posts tagged Cyfres Lolipop

Mwy o gyfres Lolipop

Published Medi 24, 2015 by gwanas

Mi ges i becyn hyfryd yn y post heddiw – swp o lyfrau plant Gwasg Gomer!
Dyma ddau ohonyn nhw, y diweddaraf yng Nghyfres Lolipop, sydd ar gyfer plant 6-8 oed sy’n dechrau darllen yn annibynnol:
llanast_bach

dal_ati_gwenbach

Dwi’n meddwl mai dyma’r tro cyntaf i Mari Lovgreen Unknown
gyhoeddi nofel wreiddiol. Mae hi wedi addasu un neu ddau o’r blaen, ond dyma’r cam cyntaf i fyd llyfr ‘go iawn’! Ac mae hi wedi gwneud sioe dda iawn ohoni. Mi wnes i fwynhau darllen ‘Llanast!’ yn arw. Digon o hiwmor, fel y byddech chi’n ei ddisgwyl gan Mari, a chymeriadau sy’n fyw yn y geiriau, heb sôn am luniau hyfryd Helen Flook. Dyma’r fam flêr, fymryn yn ecsentrig, er enghraifft:
photo 1
Wrth fy modd efo hi, a nabod ambell fam debyg a deud y gwir!

A dyma chi’r broliant ar y cefn:

‘Dwi’n mynd i aros at Begw heno. Wela i chi fory!’
Mae Anni’n ysu am gael mynd at ei ffrind drws nesaf er mwyn osgoi llanast ei chartref hi. Ond mae’n rhaid iddi weithio’i ffordd yn ofalus at y drws ffrynt yn gyntaf – heibio teulu o grwbanod, pentwr o hen blatiau blodeuog, beic, gôl bêl-droed a chwningen dew.
Tybed a fydd hi yr un mor frwd i ddod adref yn y bore?

Stori hyfryd – mwy plîs Mari! Ond, a dwi’n bod yn hynod ffyslyd rwan, dwi’m yn siwr am dudalen 61:
photo 2
‘…wrth iddi daro’i llaw fechan?’ Yy? Oes ‘na eiriau ar goll yn fan’na? Be am ‘…wrth iddi daro’i llaw fechan ar y drws?’ neu be oedd o’i efo:’wrth iddi gnocio’r drws’?

Mae’r awdures arall, Siân Lewis yn hen law ar sgwennu llyfrau – mae hi wedi sgwennu dros 250. Ia, 250! Dyma hi efo Ysgol Gymraeg Aberystwyth:proj_kite_sian_lewis
Mae hi wedi ennill nifer o wobrau am ei llyfrau, a’r diweddara oedd Tlws Mary Vaughan Jones eleni. A dyma ddifyr – Ffrangeg wnaeth hi ei astudio yn y coleg, fel fi. Hoffi chwarae efo iaith, yn amlwg!

Dyma froliant y llyfr:

‘Cwc-w!’ gwaeddodd llais uchel. ‘Dere â sws.’
Dyna sioc gafodd Gwen un bore Sadwrn o agor drws y ffrynt a gweld Eic, y parot Affricanaidd, yn syllu ‘nôl arni. Roedd gan Tom, ei berchennog, ffafr fawr i ofyn i’w gymdoges fach swil.
Stori liwgar a blasus sy’n llawn sbort a sbri! Iym-iym-iym!

A dyma ambell dudalen o’r tu mewn:
photo 3photo
Stori fywiog arall, fydd yn hwyl garw i’w darllen yn uchel.

Dau lyfr da arall yn y gyfres Lolipop. O na fyddai mor hawdd cael llyfrau Cymraeg gwreiddiol ar gyfer plant 12 + ynde!

Gyda llaw, ges i ddiwrnod diddorol a hwyliog efo plant dalgylch y Gader heddiw, yn gweithio ar eu sgiliau ymchwilio, darllen, sgwennu, golygu a chydweithio fel tîm. Ond mi wnaethon ni anghofio tynnu llun! O wel…

Nofel o’r Ffindir a Diwrnod Ofnadwy Haf Llewelyn

Published Mai 22, 2015 by gwanas

Unknown

Dwi ddim yn cofio ble wnes i glywed am hwn, ond dwi’n falch iawn mod i wedi ei brynu. Diolch i bwy bynnag wnaeth ei argymell i mi! Dyma’r nofel gyntaf i mi ei darllen gan awdur o’r Findir, a’r un gyntaf sy’n sôn am sgwarnog ( ar wahân i fy llyfr fy hun…).
Unknown-2

Mae’n siwr mai’r sgwarnog ddenodd fi. Dwi’n hoff iawn o sgwarnogod. Weles i un ddoe fel mae’n digwydd!
Unknown-1
Naci, nid honna. Do’n i’m digon sydyn.

Ond nid nofel am sgwarnog ydi hon, ond hanes newyddiadurwr canol oed sydd wedi diflasu ar ei fywyd (a’i wraig) sy’n taro sgwarnog efo’r car un noson, a mwya sydyn, yn penderfynu edrych ar ôl y sgwarnog a dilyn ei drwyn drwy fywyd efo hi yn hytrach na mynd yn ôl at ei fywyd diflas.

Mae’n glasur o nofel fach hyfryd gafodd ei chyhoeddi yn 1975 ac mae wedi ei chyfieithu i o leia 18 iaith bellach. Mae’n wahanol iawn, yn llawn realaeth hudol, os mai dyna ydi magic realism, efo llwyth o eira, milwyr, meddwi, pobl wallgo, brain ac arth fawr beryglus.

Mi wnes i ei mwynhau hi’n arw. O, ac nid nofel ar gyfer plant mohoni, ond fe ddylai apelio at yr arddegau h^yn.

Nofel i blant ydi hon yn bendant:
Unknown-3

Diwrnod Ofnadwy! gan Haf Llewelyn.
Y diweddara yng Nghyfres (ardderchog) Lolipop gan Wasg Gomer, sydd ar gyfer plant 7-9 oed. Nofel hanesyddol ydi hon ( mae Haf yn un dda am ddod â hanes yn fyw) wedi’i gosod yn oes y Rhufeiniaid. Jest y peth ar gyfer ysgolion sy’n astudio’r cyfnod hwnnw!
Mae Buddug yn ferch ifanc o un o lwythau’r Celtiaid sy’n ofni mynd i nôl dŵr o’r ffynnon rhag ofn iddi gyfarfod Antoniws Ffyrnigws, y milwr Rhufeinig gwaethaf un ar y ffordd. Ond mae’n rhaid bod yn ddewr, ac mae Buddug yn mentro tuag at y ffynnon ( sydd braidd yn bell) yng nghwmni ei ffrind, gafr o’r enw Gwen.
Mae’n stori fach syml, annwyl, ond addysgiadol hefyd, yn dod â’r cyfnod cythryblus hwn yn fyw, efo help lluniau hyfryd gan Helen Flook.

Dyma i chi’r dudalen gyntaf ( cliciwch ar y llun i’w wneud yn fwy):
photo

Mae angen mwy o nofelau GWREIDDIOL am y cyfnod yma yn ei hanes.

Jôcs Jac y Jwc a Ti a dy Rygbi..!

Published Mawrth 17, 2015 by gwanas

Diolch yn fawr i Sioned Wyn Gwasg Gomer am yrru’r rhain i mi:

photo 1

Dau lyfr Cymraeg a Chymreig a GWREIDDIOL!

Mi fydd Llyfr Jôcs Jac y Jwc (£3.99) yn ffefryn efo unrhyw blentyn ifanc sy’n hoffi jôcs. A dwi’n hoffi’r ffaith bod ynddo jôcs am gymeriadau eraill byd Jac y Jwc a Sali Mali. Rhai fel hyn:

photo 3

Dwi’m yn siwr os ydi’r jôc am Santa Clôs yn gweithio – ai cyfieithiad o jôc Saesneg ydi o? Dydy’r rheiny ddim wastad yn gweithio, nacdyn? Ond mae’r gweddill yn gweithio’n dda, a gawn ni weld be fydd barn Caio ( sydd ddim yn darllen eto, ond mae’n un da am wrando – weithiau) a Cadi sy’n 7 oed. Mi wnai adael i chi wybod os wnaethon nhw chwerthin!

Y diweddara yng nghyfres hyfryd Lolipop ydi ‘Ti a dy Rygbi..!'(£4.99) a Sioned Lleinau sydd wedi sgwennu hwn.

Dyma’r broliant ar y cefn:
“O na! Ddim eto! Beth wyt ti wedi torri nawr ‘to?!” Mae Rhys yn ysu am gael ei ddewis i chwarae i dîm rygbi’r ysgol. Ond, er ymarfer ac ymarfer ei gicio, mae’r bêl yn dal i hedfan i bob cyfeiriad – heblaw’r cyfeiriad cywir. Trueni na fyddai ganddo ychydig bach o help…

Mae lluniau lliwgar Helen Flook ar bob tudalen, a dyma’r dudalen gynta:

photo 2

Hawdd iawn i’w ddarllen, digon o hiwmor ac yn siwr o apelio at blant 6-8/9 oed sy’n hoffi rygbi. Iaith y de ond ddim yn rhy anodd i Gogs! Un peth bach… ac efallai mai jest fi ydi o, ond dwi’n meddwl y byddai’n well heb y dudalen olaf un. Byddai gorffen efo tudalen 63 wedi gweithio’n well i mi. Be dach chi’n feddwl?

Mwy o lyfrau i wneud i chi chwerthin

Published Mawrth 13, 2015 by gwanas

Newydd gael hwn gan Rhian o Wasg Gomer:
Lolipop png

Mae ‘na 6 yn y gyfres Lolipop rwan – felly ewch i chwilio am gopi a rhowch wybod os wnaethoch chi chwerthin neu beidio!

O, a nes i anghofio; es i a hwn efo fi i Ysgol Bro Cinmeirch:

Unknown

Dwi’n ffan mawr o gomics erioed, ac wrth fy modd efo Asterix, ac ro’n i’n eu defnyddio i wella fy Ffrangeg ers talwm:
Unknown-2

A’r rhain am ddiadell o ddefaid hollol boncyrs:
Unknown-3

Rwan, mae addasu llyfr o iaith heblaw’r Saesneg yn fater cwbl wahanol… ( hint, hint).

Ta waeth, ydyn, mae’r fersiynau Cymraeg o Asterix reit ddeheuol ond maen nhw’n ddigri i Gog fel fi – dim ond mater o arfer ydi o! Rhowch gynnig ar un ohonyn nhw, a rhowch wybod.
Unknown-1