Breuddwyd Siôn ap Rhys

All posts tagged Breuddwyd Siôn ap Rhys

Hoff Lyfrau Haf Llewelyn

Published Rhagfyr 9, 2016 by gwanas

Mae Haf Llewelyn o Lanuwchllyn yn awdures ac yn fardd sydd â blynyddoedd o brofiad fel athrawes gynradd – a mam, felly mae hi’n gwybod yn iawn sut i fachu dychymyg plant.

Dyma rai o’i llyfrau hi:

Gyda llaw, mae hi’n cyfadde bod Stwffia Dy Ffon Hoci yn cynnwys cryn dipyn o’i theimladau hi pan oedd hi’n ferch ysgol yn Ysgol Ardudwy, Harlech!

A dyma hi’n ennill Gwobr Tir na n-Og 2014 am Diffodd y Sêr i ddisgyblion uwchradd:

5032-18370-file-eng-haf-llewelyn-300-247

9781847716972

Hi ydi’r diweddaraf i ateb fy nghwestiynau am y llyfrau sydd wedi ei hysbrydoli hi dros y blynyddoedd.

Pa lyfrau oeddet ti’n eu hoffi yn blentyn?

Pan yn fach iawn dwi’n cofio eistedd ar fraich y gadair yn cael stori Sion Blewyn Coch gan fy nhad, a mwynhau yn ofnadwy.

c0bba1591a9a2f87b152e391cfe57294bed19fd1

Roedd yna greigiau tu ôl i’n tŷ ni, ac yno roedd Sion Blewyn Coch yn byw yn fy nychymyg i. Felly roedd Llyfr Mawr y Plant yn ffefryn.

225px-llyfr_mawr_y_plant

Roeddwn i hefyd yn hoffi unrhyw beth oedd yn ymwneud efo tylwyth teg a chorrachod, a dwi’n cofio darllen llyfr o’r enw Pwt a Moi, gan Elizabeth Watkin Jones, storiau am ddau gorrach bach direidus.

elizabeth_watkin-jones

Wedyn pan oeddwn i’n saith oed mi ges i lyfr o straeon tylwyth teg gan Sion Corn, mi wnes i ddarllen hwn am flwyddyn gron! Mae o’n dal gen i – un o fy nhrysorau. Dyma fo – The Giant All Colour Book of Fairy Tales – OMB am fwynhad.

61ycvan-hql-_sy344_bo1204203200_

Wedi i mi gael llond bol ar dylwyth teg, mi wnes i ddod o hyd i awduron rhamantaidd dechrau’r ugeinfed ganrif. Clasuron mae’n debyg, ond redden nhw’n llyfrau rhyfedd i rhywun o gefn gwlad Cymru i’w darllen rhywsut, a does gen i ddim syniad sut y ces i fy nghyflwyno iddyn nhw. Awduron o America a Chanada oedd nifer ohonyn nhw– pethau fel – Anne of Green Gables gan L. Montgomery,

annegreengables24

Little Women gan L. M. Alcott, The Adventures of Tom Sawyer gan Mark Twain a Heidi gan yr awdures o’r Swistir, Johanna Spyri. Roedd Black Beauty, gan Anna Sewell hefyd yn ffefryn.

005889

Hefyd wrth gwrs llyfrau Enid Blyton, ac er fod y cymeriadau o fydysawd hollol ddieithr i mi, roeddwn i wrth fy modd yn dianc i’w anturiaethau nhw.

Yna dwi’n cofio hefyd gwirioni ar nofelau fel Luned Bengoch a Lois gan Elizabeth Watkin Jones,

c09999636887293596f79706741434f414f4141

ond doedd yna ddim digon ohonyn nhw i ddiwallu rhywun oedd yn bwyta llyfrau, fel Ceridwen y wrach!

Erbyn cyrraedd yr ysgol uwchradd roedd cylchgronau fel Jackie

latest

yn haws eu darllen rhywsut, ond yna dechrau mwynhau nofelau epic fel Far From The Madding Crowd, Hardy, a dwi yn cofio dechrau Lord of The Rings, ond wnes i ddim ei orffen nes i mi gyrraedd y Coleg!

Wyt ti’n dal i ddarllen llyfrau plant? Pa rai wyt ti wedi eu hoffi’n ddiweddar?

Ydw, dydw i ddim yn teimlo mod i wedi stopio darllen llyfrau plant rhywsut, oherwydd mi wnes i gael y plant yn ifanc. Roeddwn i’n darllen llyfrau iddyn nhw – dwi’n dal i gofio Rhigymau Jac y Jwc (Mary Vaughan Jones) air am air.

51vg-02nsul-_sx370_bo1204203200_

Mae Rwdlan yr un oed â fy merch hynaf ac mae’r plant wedi eu magu ar lyfrau Angharad Tomos – gan gynnwys y clasur, Sothach a Sglyfath.

0862432960

Dwi’n gwneud llawer o waith efo athrawon ac yn argymell nifer o lyfrau dwi’n teimlo sy’n rhai gwych am sawl rheswm – rhai o’r goreuon yn bendant ydi Cerwyn y Corrach, Gerallt Lloyd Owen,

getimg

Y Dywysoges Sach Datws (addasiad Iwan Llwyd) a Y Goeden Gofio, Britta Teckentrup (addasiad Ceri Wyn Jones).

Ar gyfer yr arddegau dwi wrth fy modd efo’r nofel/cerdd hir The Weight of Water, gan Sarah Crossan

9781408823002 – nofel sy’n adrodd hanes merch ifanc o wlad Pwyl yn gorfod symud i Loegr efo’i mam i chwilio am ei thad. Mae’n trafod y syniad o wreiddiau, perthyn a hiraeth.

Hefyd nofel ddifyr ac annisgwyl arall i’r arddegau ydi The Lie Tree gan Francis Hardinge.

9781447264101the-lie-tree

Yn Gymraeg, does dim curo ar y nofel ddychrynllyd Anji, gan Gareth F. Williams, mi ddylai hon fod ar silff pob oedolyn ifanc, neu’n hytrach o dan ei drwyn/thrwyn.

41s52hsimil-_ac_us160_

 

Pwy ydi dy hoff ddylunydd/arlunydd llyfrau? Pam?

Dwi wrth fy modd efo dyluniadau bach syml Jac Jones yn llyfrau Mary Lloyd Jones,

51idwplzsrl-_sx371_bo1204203200_

sali-mali

mae Jac y Jwc a Jini yn glasuron. Hefyd darluniau Angharad Tomos, sydd hefyd yn syml ond annwyl iawn.

0862431158

Dwi hefyd yn hoff o ddarluniau Valeriane Leblond, a hi sydd wedi darlunio cyfres Ned y Morwr, mae’r cymeriadau yn gesys go iawn ganddi.

9781784612214

Be nath i ti ddechrau sgwennu?

Dim syniad! Dwi ddim yn cofio dechrau, na chyfnod nad oeddwn i’n sgwennu rhywbeth, mi rydw i wedi bod yn sgwennu o hyd, boed hynny yn gerddi, straeon bychan ar gyfer fy ngwaith pan oeddwn yn athrawes, dramau, sgetshys, neu dim ond rhestrau o bethau i’w cofio.

Be wyt ti’n ei fwynhau fwya am sgwennu?

Dwi’n ffendio’r broses yn un od ond difyr iawn – un munud mae yna gymeriad yn fy mhen i, ac yna unwaith dwi’n dechrau sgwennu mae’r cymeriad yn dod yn fyw, ac mae o’n gwneud pethau, yn dweud pethau, yn mwynhau weithiau, yn brifo dro arall, ond mae o yno go iawn, fel rhywun o gig a gwaed. Wel, mae o i mi beth bynnag. Y gamp ydi perswadio’r darllenydd ei fod o’n gymeriad go iawn fel rwyt ti’n ei weld o.

Y peth gorau un ydi pan mae pobl yn dweud eu bod nhw wedi mwynhau dy waith di, ac yn trafod y cymeriadau efo ti, ac yn holi beth sydd wedi digwydd iddyn nhw ar ol i’r stori ddod i ben. Mae hynny yn rhoi ‘wmff’ go iawn i rhywun!

Dwed chydig am dy nofel ddiweddara i blant.

Breuddwyd Sion ap Rhys ydi’r nofel ddiwethaf i mi ei sgwennu ar gyfer plant.

51btwfpfmxl-_sy344_bo1204203200_

Mae hi wedi ei gosod yn Oes y Tuduriaid, pan roedd pobl yn credu fod gwrachod yn gallu rheibio, a phan oedd môr ladron yn cael rhwydd hynt i ddwyn oddi ar longau Sbaen. Mae Sion ac Wmffra yn ddau frawd ac yn gorfod byw efo eu ewyrth wedi i’w mam cael ei charcharu ar gyhuddiad o fod yn wrach. Mi wnes i sgwennu hon ar gyfer plant Ysgol Ffridd y Llyn, pan oeddwn i’n dysgu yno am gyfnod. Roedd yn rhaid i mi gael pennod newydd pob wythnos – roedd yn ffordd wych o sgwennu, oherwydd roedd yn rhaid gorffen pob pennod ar chydig o ‘cliff hanger’, ac mi fyddai’r plant yn gofyn bob bore Iau pan oeddwn i yno – ‘Wel, oes ganddoch chi bennod arall?’

Pa lyfr(au) plant sydd ar y ffordd nesa gen ti?

Dwi wrthi’n addasu Diffodd Y Sêr i’r Saesneg ar hyn o bryd, sef hanes Hedd Wyn. Hefyd mae gen i stori fechan am ddreigiau yn dod allan cyn bo hir fel rhan o gyfres Roli Poli, Gomer. Wedyn mae gen i gyfres o lyfrau ffeithiol angen eu paratoi – rhai ar gyfer plant 3-5 oed – dipyn o waith crafu pen, oherwydd dwi angen cyflwyno ffeithiau difyr ond mewn ffordd syml iawn. Hwyl a sbri!

Diolch, Haf – a dyma lu ohoni efo Mai, un o’i chwiorydd.

mai

Ac efo fi!

12308832_1045041728889732_7283874342608752868_n_2

 

Llanast a Breuddwyd Siôn ap Rhys

Published Chwefror 18, 2014 by gwanas

Dwi wedi sôn am gyfres Pen Dafad o’r blaen, ond gan fod Y Lolfa wedi’i dallt hi, ac wedi gyrru dau o’u teitlau diweddara ata i yn y post, dyma roi sylw i’r ddau:
Unknown-6<a 9781847718419

Ro’n i wedi fy nrysu braidd ar y dechrau, nes i mi sylweddoli nad un o gyfres Pen dafad ydi Llanast gan Gwen Lasarus, ond rhan o gyfres newydd Cyfres Copa ar gyfer yr arddegau ( addas i’w defnyddio yn y dosbarth). Yn sicr, mae honno’n mynd i apelio mwy at griw hÿn na chriw Pen Dafad. Mae’n hollol, gwbl wahanol i un Haf Llewelyn!

Dwi’n gweld cyfres Pen Dafad yn un ddifyr am fod pob teitl mor wahanol beth bynnag. Ond mi allai ddychmygu bod athrawon a phlant yn drysu weithiau gan eu bod yn amrywio cymaint; e.e – anelu at plant Bl 5,6,7 o’n i efo Ceri GrafuUnknown
ond ges i gais i anelu at oedran uwch, Bl 7,8,9 efo’r nesa, sef Pen DafadUnknown-1

Ond mae cynnig y fath amrywiaeth yn golygu y bydd o leia un yn siwr o blesio rhywun, am wn i!

Mae print Llanast gan Gwen Lasarus yn fwy na phrint Breuddwyd Siôn ap Rhys, efallai am fod Breuddwyd Siôn ap Rhys yn addas ar gyfer darllenwyr da Blwyddyn 6, 7, 8. A Blwyddyn 5 os ydyn nhw’n darllen yn wirioneddol dda. Nofel hanesyddol ydi hi, wedi ei gosod ym Meirionnydd yn 1590, sef cyfnod y Tuduriaid, cyfnod oedd yn bendant angen sylw yn y nofel Gymraeg.
Mae Siôn a’i frawd yn gorfod byw gyda’u ‘hewythr’ cas a chreulon ar ôl i’w mam gael ei chyhuddo o fod yn wrach a’i charcharu yn Nolgellau.
Dyma i chi’r dudalen gyntaf:image

a dyma dudalen arall sy’n egluro be ddigwyddodd i fam Siôn ac Wmffra:
image

Mi wnes i fwynhau hon, ac mi fydd athrawon yn sicr yn falch iawn o’i gweld. Mae’n dod â’r cyfnod yn fyw yn gelfydd, fesul tipyn, a dwi’n siwr y bydd yn cydio yn nychymyg y darllenwyr. Ro’n i’n hoffi’r cymeriadau’n arw, yn enwedig Wmffra, y brawd bach sydd â gallu rhyfedd i drin anifeiliaid. Mi fyddwn i wedi hoffi mymryn mwy am y fam a’r hyn ddioddefodd hi wrth gael ei chyhuddo o fod yn wrach a’i rhoi yn y carchar, ond fi ydi honno! Mae gen i ddiddordeb mewn pethau felly…

Mi fyddai T Llew Jones wedi mwynhau hon; roedd hi’n hen bryd cael nofel hanesyddol, llawn antur ar gyfer yr oedran yma, ac mi ddylai hon fod yn boblogaidd iawn. Da iawn, Haf.

Mae Llanast yn wahanol iawn i lyfrau eraill Gwen Lasarus:0862436710

0862435684<a

Mae hon yn dywyllach o lawer, ac mae'r arddull yn gwbl wahanol:
image

Y dudalen gynta ydi honna, ac mae’n hyfryd tydi? Mae hon yn nofel sy’n ymylu ar farddoniaeth yn aml, felly mi fydd yn apelio at ddarllenwyr sy’n hoffi arddull hudol, myfyriol.
dyma i chi flas arall o’r canol:

image

Hawdd iawn ei ddarllen, a stori a chymeriadau ddylai apelio at Blwyddyn 9, 10, 11. Mae gen i deimlad y bydd yn plesio merched yn fwy na bechgyn ar y cyfan, ond cofiwch roi gwybod os ydw i’n anghywir! Dwi ddim yn hollol siwr os alla i dderbyn bob dim sydd ynddi, cofiwch. ee: fyddai bachgen yn ei arddegau yn rhedeg i ffwrdd heb bres na bwyd ganol gaeaf oherwydd ei fod yn mynd i fod yn dad? Efallai y gellid egluro mwy am ei berthynas efo’i fam, ond efallai mai fi sydd angen gwybod pethau fyddai ddim yn poeni darllenwyr eraill. Rhywbeth i’w drafod yn y dosbarth yn sicr.
Mi fedrai weld hon yn codi sgyrsiau difyr, ac mi fyddai bechgyn yn sicr â barn am Sbeic – a’r ferch sy’n gyrru negeseuon tecst cas a bygythiol ato.

O, ac un peth bach arall ( dibwys efallai), ond allwn i ddim derbyn y defnydd o’r ferf ‘sboncio.’ I mi, oen bach neu gwningen sy’n sboncio. Felly roedd ‘Sbonciodd ei galon a daeth cryndod drosto’ yn fy nharo’n od ar y naw. Be oedd o’i le efo ‘neidio’? Ond unwaith eto, os mai fi sy’n bod yn ffyslyd, rhowch wybod!