Awst yn Anogia

All posts tagged Awst yn Anogia

Pigion o newyddion da a Sgragan

Published Rhagfyr 19, 2016 by gwanas

Newyddion da o lawenydd mawr!

Mae Awst yn Anogia gan y diweddar Gareth F Williams – bellach yn ôl mewn print ac ar gael ar-lein neu yn eich siop lyfrau! (link: http://bit.ly/2hixgzP) bit.ly/2hixgzP

Chwip o bresant Dolig i unrhyw un fethodd gael copi cyn i’r nofel wych hon fynd allan o brint wedi iddi ennill Llyfr y Flwyddyn. A dwi’n meddwl bod rhestr y cymeriadau yn y fersiwn yma – ond dwi’m yn siwr. Prynwch gopi i gael gweld!

A dyma dudalen allan o gylchgrawn Golwg yr wythnos yma am Carys Lake:

15578868_1353471191342383_6232809926641853236_n

Dynes hynod ddawnus sydd wedi dysgu Cymraeg i gantamil o blant sy’n symud mewn i Wynedd heb air o’r iaith, ac yn gadael y Ganolfan Iaith ym Mhorthmadog 8 wythnos yn ddiweddarach yn barod i ymdopi mewn ysgol uwchradd drwy gyfrwng y Gymraeg.

A rwan mae hi wedi cyhoeddi cyfres o lyfrau am Sgragan sy’n addas ar gyfer unrhyw un sydd am ddysgu’r iaith a dysgu mwy am ein hanes  a gwahanol rannau difyr o Gymru. Ond mae’n deud eu bod nhw’n addas ar gyfer Cymry iaith gyntaf hefyd! Dwi’m wedi gweld unrhyw gopi eto, ond os ydi Carys yn deud, wel dyna fo.

 

Unrhyw lyfrau Cymraeg eraill y dylwn i roi sylw iddyn nhw cyn y Nadolig? A na, dydi addasiadau o lyfrau David Walliams ddim angen mwy o sylw!

Gareth F Williams (a Phenwythnos Anferthol Caernarfon)

Published Hydref 2, 2016 by gwanas

garethfwilliams

Fel y llun uchod dwi’n cofio Gareth F – y wên a’r llygaid direidus, llawn sglein. Ond mae’r wên a’r sglein wedi’n gadael, gan adael anferth o dwll yn y byd llyfrau Cymraeg ac ym mywydau pawb oedd yn ei nabod.

Roedd o’n gariad o foi ac yn awdur gwych, fel mae’r ffaith ei fod wedi ennill Gwobr Tir na-nOg chwe gwaith yn ei brofi. Roedd ei lyfrau ar gyfer oedolion yn rai arbennig – yn enwedig Awst yn Anogia, y llyfr Cymraeg gorau i mi ei ddarllen erioed.

image

Ond blog am lyfrau plant a phobl ifanc ydi hwn i fod, ac roedd Gareth wrth ei fodd yn sgwennu ar gyfer yr oedran yna – am ei fod o’n dal mor ifanc ei hun yn ei ffordd o feddwl a’i agwedd at fywyd, am wn i.

Mae ‘na nifer ddarllenodd ‘O ddawns i Ddawns’ ac ‘Adref heb Elin’ 220px-o_ddawns_i_ddawns_llyfr

1843236818_2_13  yn ystod eu dyddiau ysgol yn y 1990au yn dal i’w cofio’n glir, flynyddoedd yn ddiweddarach.

Mae ‘Anji’ ( ar gyfer yr arddegau) hefyd yn gampwaith,

41s52hsimil-_ac_us160_   a’r darn am y fam yn poenydio ei merch drwy actio bod yn fochyn ymysg y pethau mwya pwerus i mi eu darllen erioed.

images-1 Roedd ‘Hwdi’ mor frawychus, mi fu’n rhaid i mi ei rhoi i lawr i gael fy ngwynt ataf cyn medru dal ati. Roedd o’n wych am greu tensiwn: Jara, Y dyn gwyrdd, Tacsi i’r tywyllwch, y ddwy nofel am y Ddwy Lisa, Eira Mân, Eira Mawr…

220px-jara_llyfrimages-210378692

Roedden nhw i gyd yn dywyll a chelfydd a hynod, hynod gyffrous.

Roedd y ddwy ddiweddar: Y Gêm a Cwmwl Dros Y Cwm yn gampweithiau oedd yn dod â hanes yn fyw i bobl ifanc – ac oedolion.

 

Roedd ganddo ddychymyg ffantastic, hynod weledol ac roedd Ifor ap Glyn isio gwneud ffilm o Mei ling a Meirion,

images-3  nofel fer ( ar gyfer oedolion) wedi ei gosod yn ardal Porthmadog, oedd mor annwyl iddo fo. Ond roedd y rhan fwya o’i nofelau â photensial ffilm ynddyn nhw.

images-5415uvk7v8l-_ac_us160_

Mi fydda i wastad yn annog bechgyn sydd ddim yn hoffi ffuglen i ddarllen hwn:

images-4

Rhyfedd o Fyd – Llyfr am y creaduriaid (neu’r bwystfilod) rhyfedd mae rhai yn dweud sy’n bod go iawn, fel Bigfoot, anghenfil Loch Ness ac ati. Gwnaeth Gareth gryn dipyn o ymchwil i mewn i’r pwnc ar gyfer hon, ond roedd o’n gwybod gryn dipyn beth bynnag gan fod creaduriaid o’r fath wedi bachu ei ddychymyg ers ei blentyndod.

Os nad ydach chi wedi darllen un o lyfrau Gareth eto, gwnewch. Mae ‘na ddigonedd yn y siopau ( ar wahân i Awst yn Anogia – sydd allan o brint ond falle y caiff ei ailgyhoeddi rwan?) neu ewch i’ch llyfrgell leol. Un ffordd o gadw’r atgof am rywun yn fyw ydi drwy ddarllen eu geiriau nhw.

A thrwy ddathlu eu gwaith a’u bywyd nhw, fel y digwyddodd efo Roald Dahl eleni. Braf fysa cael diwrnod i ddathlu Gareth F ryw dro.

Roedd Penwythnos Anferthol Caernarfon mor llwyddiannus, dwi’n siwr y gwelwn ni rywbeth tebyg eto. Mi ges i’r fraint o roi gweithdy creu cewri yng ngardd gefn siop Palas Print, a dyma rai lluniau i chi dynnwyd gan Iolo Penri. Dwi wedi eu dwyn o dudalen FB Palas Print, ond dwi’n siwr y byddan nhw’n fodlon i mi wneud hynny!

Mi ges i goblyn o hwyl efo’r criw, a gwirioni efo’u doniau a’u syniadau nhw – rhai yn hollol boncyrs! Mi fysa Roald Dahl –  a Gareth F wedi gwirioni hefyd.

Darllen mewn mannau annisgwyl

Published Hydref 31, 2014 by gwanas

Dyma i chi lun o Lleucu, 13 oed o Nefyn, mewn cystadleuaeth Carnifal yng Nghastell Caernarfon eleni. Falch o weld nad oedd hi’n gallu rhoi ei llyfr i lawr!

image

Ei mam, Gwenda roddodd o i mi, pan roedden ni’n ffilmio diwrnod o hwyl yng ngardd Canolfan Felinfach ym Motwnnog efo cyfres Tyfu Pobl.

Unknown-1

Erbyn meddwl, dwi’m yn meddwl gawson ni siot o unrhyw un yn darllen llyfr yn eu gardd neu randir drwy gydol y gyfres. Ond mi fydda i’n gwneud hynny pan fydd hi’n braf, fyddwch chi?
Tydi gardd ddim yn le annisgwyl i ddarllen llyfr nacdi? Ond mae o ar ben lori mewn carnifal a chithe’n Frenhines!

Dyma i chi engreifftiau eraill:
images-5Unknown-3Unknown-2Unknown-1images-4

Allwch chi guro hynna?

O, a gyda llaw, os ydach chi’n meddwl bod rhaglen radio Tudur Owen wedi anghofio am y Clwb Darllen, tydi o ddim. Maen nhw jest wedi cael estyniad bach i orffen Awst yn Anogia
image

ac mi fyddwn ni’n cael gwybod eu barn ( heb Manon Rogers, bechod, dio’m run peth hebddi) ar ddydd Gwener Tachwedd y 7fed.

Edrych mlaen!

Hwyl Clwb Darllen

Published Mai 20, 2014 by gwanas

Roedd cyfarfod diwetha ein clwb darllen ni ( yr un efo criw o genod, nid un Tudur) yn un hynod ddiddorol. Rydan ni wedi anghytuno am lyfrau o’r blaen, ond tueddu i fod o’r un farn fyddwn ni ar y cyfan. Nid tro ‘ma!
Profodd Awst yn Anogia i fod yn llyfr all hollti barn yn arw!
Unknown-10
Roedd ein hanner ni wedi ei fwynhau’n ofnadwy, wedi gwirioni a deud y gwir. Ond roedd un wedi mynd ar goll yn rhacs a hyd yn oed wedi gorfod mynd nôl i’r dechrau i roi cynnig arall arni. Ond wedyn, mae hi’n feichiog… Ydi hynny’n esgus?!
Roedd un arall wedi gwylltio cymaint efo’r nofel, roedd ei ‘rant’ hi yn ddeunydd stand-up o safon uchel! Roedd hithau wedi rhoi i fyny ymhell cyn hanner ffordd.
Dyna brofi felly na fydd hon yn plesio pawb! Mi fydd y rhestr cymeriadau ar y blog yma yn help, yn sicr. Ond pasiwyd hefyd nad nofel i’w darllen am ryw 10-20 munud bob nos mohoni. Mae angen diwrnod glawog, neu bnawn Sul hamddenol neu ddyddiau ar draeth i werthfawrogi llyfr fel hwn.
Roedd rhai yn dweud bod y dechrau wedi eu drysu, a bod y Cymro sy’n ymddangos ar y dechrau wedi eu drysu hefyd. Roedden nhw wedi disgwyl ei weld eto at y diwedd, neu rhyw gyfeiriad ato o leia. Pwynt teg.
Ond roedd yr olygfa efo’r awyren ar y mynydd wedi eu bachu, ac o fanno mlaen, roedd y stori wedi cydio ynddyn nhw o ddifri. Ac roedden nhw’n canmol safon y sgwennu yn arw.

Tro nesa, rydan ni am fynd am farddoniaeth am y tro cynta rioed. Un o gyfrolau rhestr fer Llyfr y Flwyddyn – Trwy Ddyddiau Gwydr, Sian Northey.image
A hwn gan Martin Davis:image

Gyda llaw, mi fydd fy nofel i, ‘Gwylliaid’ allan wythnos nesa.image
Lansiad ar lwyfan Steddfod yr Urdd ddydd Llun (oherwydd mai Gwobr Goffa T Llew Jones ydi o). Jest cyn dau, am ryw 5 munud. Dwi’n edrych ymlaen ond yn eitha nerfus hefyd.
O, ac mae ‘na gamgymeriad yn y broliant yn y llun uchod. Mi gafodd ei gywiro cyn ei gyhoeddi, diolch byth, ond welais i mono fo. Allwch chi ei weld o? Beryg ei bod hi’n haws ei weld o wybod bod camgymeriad ynddo, wrth gwrs. Ac mi rydw i angen sbectol i ddarllen bellach, dim ond mod i’n anghofio lle dwi wedi ei rhoi hi dragwyddol.

Cymeriadau Awst yn Anogia

Published Mai 14, 2014 by gwanas

Mae’r awdur Gareth F Williams wedi bod yn ddigon clen i yrru’r rhestr isod ata i. Mi fydd o help i ddarllenwyr sy’n cael trafferth cofio pwy ydi pwy mewn llyfrau mawr, epig, fel Awst yn Anogia!
Diolch, Gareth.
A’r gweddill ohonoch chi – mwynhewch.

1. Y Cretiaid

(a) Anogia a Mynydd Ida:

Y teulu Alevizakis:

MANOLI Alevizakis – y tad, bugail, ymladdwr gyda’r andartes
THERA Alevizakis – y fam, gartref yn Anogia
LEVTHERI Alevizakis – y mab hynaf, bugail, ymladdwr gyda’r andartes
MARKO Alevizakis – y mab ieuengaf, bugail, ymladdwr gyda’r andartes
MARIA Alevizakis – y plentyn ieuengaf, merch ddeunaw oed

YANNI Tyrakis (Yanni’r Chwibanwr) – bugail, ffrind pennaf Manoli Alevizakis a’r teulu
ELIAS Vernadakis – rhedwr (Elias y Rhedwr)

NIKOS – bachgen 12 oed, wedi’i gymryd i mewn gan y teulu Alevizakis
ADONIA – mam Nikos, hefyd wedi cael cartref gyda’r teulu Alevizakis

GRIGORI Daskalakis – athro ysgol yn Anogia
GAIA Leladakis – merch oddeutu 18 oed, ffrind Maria
ERIS Stagakis – merch oddeutu 18 oed, ffrind Maria, merch arlywydd Anogia
HANNA Kallergis – merch oddeutu 18 oed, ffrind Maria

KOSTA Yrakis – un o offeiriad Anogia
EVA Yrakis – ei wraig

ELENI Vandoulakis – bydwraig yn ei 80-au
IRINI a RODIANTHE Saviolakis – dwy chwaer yn eu 70au, bydwragedd

DIMITRIS Peros – dyn yn ei 50-au ond â meddwl plentyn
MAIA Peros – ei fam

NIKOLAOS Leladakis – tad Gaia, ymladdwr gyda’r andartes, ffrind Manoli
XYLOURIS (Michali) – arweinydd andartes ardal Anogia

GEORGIOS Stagakis – arlywydd Anogia, tad Eris
ELEFTHERIA Stagakis – ei wraig, mam Eris

PAULOS, PETRAKA a STAVRO – bechgyn 10 oed, ffrindiau Nikos

KALLINIKOS – mynach ifanc
STAMATI – rhedwr ifanc

(b) Knossos a Heraklion

ALEXANDROS – glanhäwr ffordd yn Knossos
DISMAS – dihiryn, aelod blaenllaw o isfyd Heraklion
EFTHALIA – gwraig Dismas
ILTHYIA – gwraig o Heraklion, hen gariad i Yanni’r Chwibanwr
IANOS – ffrind coleg Grigori, mab perchen sinema yn Heraklion

(c) Kondomari

IOANNIS a MARIOS – ffrindiau Nikos
VANGELI – brawd mawr Nikos
GEORGIOS – tad Nikos
MANOUSSOS – gŵr ifanc, ymwelydd â Kondomari
EMMANUEL Kostifis – hen ŵr

2. Yr Almaenwyr

TOBIAS Jung – is-gapten gyda’r gatrawd barasiwtio, cyn-gerddor o Regensburg
GOLO Wolf – capten gyda’r gatrawd barasiwtio, yn wreiddiol o Köln (Cologne)
MAGDA Dürr – cariad Tobias Jung

Heinrich KREIPE – cadfridog
Hans FRUNZE – milwr, gyrrwr Kreipe
Friedrich-Wilhelm MÜLLER – cadfridog, “Cigydd Creta”
Dieter LOSCH – aelod o’r Gestapo
Josef KELLER – rhingyll, garsiwn Yení Gavé

CHRISTOPH Jung – tad Tobias, cyfreithiwr a cherddor
Walter SCHULTZE – cyfaill Christoph
GRETA Schultze – merch Walter

Sophie SCHOLL – merch ifanc, cyfaill Magda
Hans SCHOLL – brawd Sophie

MANFRED Reikmann – arweinydd criw o’r “Hitler Youth”
GERDA Lehmann – cyn-gariad Golo Wolf

3. Y Prydeinwyr

“SIPHI” – Cymro, gweithredwr radio gyda’r SOE
“MIHALI” – Sais (sef Patrick Leigh Fermor), SOE

Ambell Glwb Llyfrau

Published Mai 8, 2014 by gwanas

Dyma i chi lun o’r criw ( heb Gareth, fo sy’n tynnu’r llun) sy’n aelodau o Glwb Darllen Tudur Owen.

Image

Ac ydw, dwi am fynd ar ddeiet. Fory.

Trafod Craciau gan Bet Jones fuon ni tro ‘ma:

Image

Ac er bod ynddi wendidau ( Gareth a Dyl yn meddwl bod sgwrs y bobl ifanc yn ystrydebol weithia), a rhai o’r cymeriadau angen chydig mwy o stwffin, roedd pawb yn gytûn fod y stori a’r plot yn cydio, ac roedd Manon wedi ei mwynhau hi’n arw! Mi wnes i grybwyll nad ydi pawb yn cytuno efo ni, ond mae pawb yn mwynhau pethau gwahanol tydyn? Stori dda ydi hon, efo rhywbeth difyr yn digwydd yn gyson, ond os ydach chi’n un am fwy o ddyfnder a disgrifiadau llenyddol ac ati, efallai nad hon ydi’r nofel i chi.

Nofel cwbl wahanol tro nesa! Mehefin 6ed gyda llaw.

Image Fydd hon ddim yn apelio at bawb chwaith. Mae ynddi iaith gref ( iawn) a lot fawr o drais a gwaed ac ati. Ond mae hi wedi plesio’r gwybodusion yn ogystal â hogia caled Blaenau ( sy’n nabod Dewi Prysor, ond sy’n fwy na pharod i ddeud eu barn yn berffaith onest, a fysa byth yn sbio ar lyfr Cymraeg fel arfer).

Image

Gawn ni weld be fydd barn y criw, ynde? Fydd Manon wedi rhoi fyny hanner ffordd, yn teimlo’n sal? Neu ai dyma’r math o beth mae hi’n ei hoffi o ddifri? Dwi’n meddwl y bydd y tri hogyn/dyn (!) yn ei hoffi hi, ond does na’m dal nagoes?

Dwi’n aelod o glwb darllen arall hefyd: criw o genod ydan ni, yn cyfarfod yn nhai ein gilydd i fwyta ac yfed a chofio trafod y llyfrau yn y diwedd. Mi fyddwn ni’n dewis un llyfr Cymraeg ac un Saesneg bob tro, a’r rhain fyddwn ni’n eu  trafod wsnos nesa:

ImageImage

Ia, fi gynigiodd y ddau yma am mod i wedi eu mwynhau nhw gymaint. Un i blant/yr arddegau ( ac oedolion sy’n mwynhau llyfrau felly), sef Wonder, nath i mi grio, a’r llall yn bendant yn un mawr, tew, ar gyfer oedolion. Mae rhywun newydd ei ddisgrifio fel ‘storm o lyfr’, a dwi’n meddwl bod hynna’n deud y cwbl. A rwan dwi’n edrych ymlaen yn arw i weld be fydd barn y genod eraill.

Na, dydi criw Tudur ddim yn barod ar gyfer hon eto. 500 tudalen?! Na, ara bach a bob yn dipyn mae… creu darllenwyr.

O, a bron i mi anghofio, dwi’n cynnal cwis yn nhafarn yr Eryrod, Llanuwchllyn heno, am 8.00, a dyma’r wobr dwi’n ei chyfrannu. Wel? Costio mwy nag unrhyw botel win fydd yno!
llyfrefiphoto

Llyfrau sy’n fy ngwylltio a llyfrau sy’n fy mhlesio

Published Ebrill 29, 2014 by gwanas

Mi wnes i wylltio’n arw efo llyfr yn ddiweddar. Roedd o wedi cael ei ganmol i’r cymylau ar wahanol wefannau, ac Amazon yn ei argymell i mi… Grrrr. A ges i gopi i’r Kindle am nesa peth i ddim. Taswn i wedi talu pris llawn amdano fo mi faswn i wedi gwylltio’n RHACS!

ImageMae’n bosib y bydd rhai ohonoch chi wedi ei ddarllen a’i fwynhau, ond wnes i ddim. Iawn, roedd hi’n amlwg mai chick-lit oedd o, ond mae ‘na chick-lit da i’w gael. Mi ddechreuodd yn dda, ro’n i’n hoffi’r syniad Sliding Doors-aidd a’r cymeriadau a’r sgwennu, ond mwya sydyn, dyma ddarnau dros ben llestri o flodeuog…chwerthinllyd o flodeuog, ac fel golygydd, ro’n i’n berwi. Roedd pwy bynnag olygodd y nofel hon angen ei saethu! Wel, yn haeddu coblyn o row o leia. Wedyn aeth pethau o ddrwg i waeth, ac roedd y sgwennu yn mynd ar fy nerfau i go iawn. 

Pan orffenais i’r llyfr ro’n i’n flin am mod i wedi gwastraffu cymaint o fy amser prin yn darllen y bali peth.
Darllen adolygiadau a gweld nad fi oedd yr unig un, ond gweld hefyd bod cannoedd yn canmol i’r cymylau a ddim wedi sylwi ar y pethau oedd yn fy nghorddi i gymaint. Efallai mai fi sy’n ffysi. Ond wir rwan, os ydach chi’n hoffi’r un math o lyfrau â fi, peidiwch a chredu’r heip am y nofel hon.

Mae na dipyn o heip i ffilm Divergent rwan:
image

Do’n i’n gwybod dim am y stori nes i mi sylwi mai addasiad o nofel i bobl ifanc ydi hi, a bod ‘na ddau arall hefyd.

image

Iawn, felly ges i gopi o’r llyfr cynta ar y Kindle. O, waaaw! Dwi wrth fy modd efo hon, a hanner ffordd drwyddi yn barod. Ydi, mae’n debyg i The Hunger Games ond dim ond oherwydd yr elfen dystopaidd ac mai merch gref, tyff ydi’r prif gymeriad.
Dyma be ydi stori sy’n bachu’r dychymyg! Gwych ar gyfer darllenwyr yn eu harddegau, ond oedolion fel fi hefyd – ac mae’r sgwennu yn dda – dim byd wedi mynd ar fy nerfau i hyd yma o leia! Methu disgwyl i ddarllen y ddwy nofel arall ac mae fy nith yn deud bod y ffilm yn well na’r llyfrau.

A tra dwi’n sôn am lyfrau oedolion, mae’n rhaid i mi roi sylw i hon:
image

Nofel ar gyfer oedolion, ac ia, nofel y gwnes i ei golygu, ond nofel wnaeth fy hudo o’r cychwyn cynta. Diolch byth, ers iddi gael ei chyhoeddi, mae pobl eraill yn, ac wedi ei mwynhau hi hefyd. Mae hi’n nofel fawr, dew, a wnewch chi byth orffen hon mewn noson.
Roedd Catrin Beard yn llygad ei lle ar raglen Dewi Llwyd, fe ddylen ni fod wedi cynnwys rhestr o’r cymeriadau ar y dechrau, gan fod cymaint ohonyn nhw, ond dyna fo, rhy hwyr rwan.
Hon ydi nofel orau Gareth F Williams yn fy marn i, ac roedd ei golygu yn ddosbarth meistr ar sut i sgwennu.
Ond os ydach chi’n anghytuno, rhowch wybod. Yn bwysicach, rhowch wybod os ydach chi wedi ei mwynhau hi!